PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 2. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA SIKIRICE
DAMIRA DOŠENA
DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG PO ZAHTJEVU ZA ZAŠTITNE MJERE

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld
g. Daryl Mundis
gđa Julia Baly

Odbrana:

g. Veselin Londrović za Duška Sikiricu
g. Vladimir Petrović i g. Goran Rodić za Damira Došena
g. Dušan Vučićević za Dragana Kolundžiju


OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RAZMOTRIVŠI Zahtjev za posebne zaštitne mjere (dalje u tekstu: zahtjev), koji je 22. marta 2001. podnijela Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo), a koji se odnosi na svjedoka kojeg je Tužilaštvo navelo u zahtjevu,

SASLUŠAVŠI argumente strana u vezi sa tim svjedokom 22. marta 2001.,

UZEVŠI U OBZIR da je pravni lijek koji je Tužilaštvo zatražilo u skladu sa mjerama za obezbjeđivanje privatnosti i zaštite svjedoka, a da je pri tome u skladu i sa pravima optuženoga,

UDOVOLJIVŠI ZAHTJEVU usmenom odlukom od 22. marta 2001.,

U SKLADU SA pravilom 75 Pravilnika,

OVIM POTVRĐUJE NALOGE kako slijedi:

(1) svaki put kada se u postupku pred Međunarodnim sudom ili u razgovorima između strana u postupku bude govorilo o tom svjedoku koristiće se pseudonim "C";

(2) svjedok "C" će svoj iskaz dati uz korišćenje tehnike za izobličavanje slike lica;

(3) ime, adresa, boravište i drugi identificirajući podaci koji se tiču svjedoka "C" biće zapečaćeni i ne smiju biti uvršteni niti u jedan javni spis Međunarodnog suda;

(4) tamo gdje su u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda sadržani ime ili neki drugi identificirajući podaci koji se tiču svjedoka "C", ti će podaci biti izbrisani;

(5) dokumenti Međunarodnog suda na osnovu kojih se može identificirati svjedok "C" neće se objelodanjivati javnosti ili medijima; i

(6) javnost i mediji ne smiju fotografisati, snimati na video ili crtati zaštićenog svjedoka dok se taj svjedok nalazi u krugu Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson
Predsjedavajući

Dana 2. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]