PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA SIKIRICE
DAMIRA DOŠENA
DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG PO ZAHTJEVU ZA ZAŠTITNE MJERE

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld
gđa Julia Baly
g. Daryl Mundis

Odbrana:

g. Veselin Londrović i g. Michael Greaves za Duška Sikiricu
g. Vladimir Petrović i g. Goran Rodić za Damira Došena
g. Dušan Vučićević i g. Jovan Ostojić za Dragana Kolundžiju

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu za konkretne zaštitne mjere koje je Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) 9. aprila 2001. (dalje u tekstu: zahtjev) zatražila za svjedoka čiji je identitet navela u svom zahtjevu,

SASLUŠAVŠI argumente u vezi sa svjedokom koje su strane iznijele 9. aprila 2001.,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je pravni lijek koji je Tužilaštvo zatražilo primjeren privatnosti i zaštiti svjedoka, a ipak u skladu sa pravima optuženog,

NAKON ŠTO JE 9. aprila 2001. usmeno ODOBRILO zahtjev,

U SKLADU SA pravilom 75 Pravilnika,

OVIME POTVRĐUJE NALOGE kako slijedi:

(1) svaki put kada se u postupku pred Međunarodnim sudom ili u razgovorima između strana u postupku bude govorilo o tom svjedoku, koristiće se pseudonim J;

(2) svjedok J svjedočiće na zatvorenoj sjednici;

(3) ime, adresa, prebivalište i drugi identifikujući podaci koji se tiču svjedoka J biše zapečaćeni i neće biti uvršteni ni u jedan spis Međunarodnog suda dostupan javnosti;

(4) tamo gdje su u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda sadržani ime ili bilo koji drugi identifikujući podaci koji se tiču svjedoka J, ti će podaci biti izbrisani;

(5) dokumenti Međunarodnog suda na osnovu kojih se može identifikovati svjedok J neće se objelodanjivati javnosti ili medijima; i

(6) javnost i mediji ne smiju fotografisati, snimati na video ili crtati zaštićenog svjedoka dok se taj svjedok nalazi u krugu Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson
Predsjedavajući

Dana 10. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]