PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 31. jula 2001.

TUŽILAC

protiv

DUŠKA SIKIRICE

DAMIRA DOŠENA

DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG DA SE SUĐENJE NASTAVI U ODSUSTVU JEDNOG SUDIJE

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld
gđa Julia Baly
g. Daryl Mundis

Odbrana:

g. Veselin Londrović i g. Michael Greaves za Duška Sikiricu
g. Vladimir Petrović i g. Goran Rodić za Damira Došena
g. Ivan Lawrence i g. Jovan Ostojić za Dragana Kolundžiju

SUDIJA PATRICK ROBINSON i SUDIJA RICHARD MAY, članovi Pretresnog vijeća III Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM NA TO da treći član Pretresnog vijeća, sudija Mohamed Fassi Fihri, zbog bolesti neće moći suditi u ovom predmetu tokom razdoblja koje će vjerovatno biti kratko,

S OBZIROM NA TO DA su se ostali sudije Pretresnog vijeća osvjedočili da je u interesu pravde da se suđenje u ovom predmetu nastavi u odsustvu sudije Fassija Fihrija,

U SKLADU SA pravilom 15 bis Pravilnika u postupku i dokazima Međunarodnog suda,

UZ SAGLASNOST STRANA,

I KAKO SU USMENO VEĆ NALOŽILI 26. jula 2001,

OVIM POTVRĐUJU USMENI NALOG da se suđenje u predmetu br. IT-95-8, Tužilac protiv Sikirice i ostalih, nastavi u četvrtak 26. jula 2001. i u ponedjeljak 30. jula 2001. u odsustvu sudije Mohameda Fassija Fihrija.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
/potpis na originalu/
Patrick Robinson
sudija Pretresnog vijeća III
Richard May
sudija Pretresnog vijeća III

Dana 31. jula 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]