PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

Sudija:

g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:13. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

DUŠKA SIKIRICE

DAMIRA DOŠENA

DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG PREDSJEDNIKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE DA SE IZMIJENE ZAŠTITNE MJERE U PREDMETU TUŽILAC PROTIV DUŠKA SIKIRICE I DRUGIH

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld u predmetu Tužilac protiv D. Sikirice i drugih
g. Geoffrey Nice, g. Dirk Ryneveld, gđa Hildegard Uertz-Retzlaff, g. Dermot Groome u predmetu Tužilac protiv S. Miloševića

Odbrana:

g. V. Londrović za optuženog D. Sikiricu; g. V. Petrović za optuženog D. Došena; g. D. Vučićević za optuženog D. Kolundžiju u predmetu Tužilac protiv D. Sikirice i drugih.

Optuženi:

S. Milošević;

Amici curiae:

g. S. Kay, g. B. Tapušković, g. M. Wladimiroff; i imenovani pravnici: g. Z. Tomanović i g. D. Ognjanović, u predmetu Tužilac protiv S. Miloševića.

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU zahtjev tužioca (dalje u tekstu: Zahtjev) da se izmijene zaštitne mjere donesene u predmetu Tužilac protiv D. Sikirice i drugih, od 22 maja 2002.;

IMAJUĆI U VIDU pravilo 75 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

BUDUĆI DA u Vijeću koje je naložilo zaštitne mjere u predmetu Tužilac protiv Duška Sikirice, Damira Došena i Dragana Kolundžije više ne zasjedaju iste sudije;

BUDUĆI DA je, dakle, za odlučivanje po Zahtjevu nadležan predsjednik Međunarodnog suda;

BUDUĆI DA se 22. maja 2002. tužilac obratio predsjedniku Međunarodnog suda

u skladu sa pravilom 75 D) Pravilnika, tražeći da mu se dozvoli da optuženom, amici curiae i pravnicima imenovanim u predmetu Tužilac protiv S. Miloševića, objelodani zapisnike sa suđenja i povjerljive dokaze koji se odnose na svjedoka "V";

BUDUĆI DA je tužilac dovoljno precizno naveo o kojem se svjedočenju radi;

BUDUĆI DA je 4. juna 2002. Služba za žrtve i svjedoke primila zahtjev za konsultaciju u odnosu na svjedoka o kojemu je riječ u Zahtjevu;

BUDUĆI DA je Služba za žrtve i svjedoke u memorandumu od 4. juna 2002. informirala predsjednika da su stupili u kontakt sa svjedokom "V", koji se ne protivi objelodanjivanju njegovog svjedočenja;

BUDUĆI DA je gorenavedeno svjedočenje ipak potrebno propisno zaštititi;

IZ TIH RAZLOGA,

DOZVOLJAVAM objelodanjivanje gorenavedenog svjedočenja svjedoka "V", pod uslovom da se preduzmu takve mjere koje će svjedoku obezbijediti jednak stepen zaštite onome koji je ranije uživao i da se njegovo svjedočenje ne objelodani javnosti, niti ijednoj drugoj osobi osim optuženom, amici curiae i imenovanim pravnicima u predmetu Tužilac protiv Miloševića.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna francuska verzija.

/potpisano/
Claude Jorda,
predsjednik

Dana 13. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]