Pred: sudijom Lal Chand Vohrahom

Sekretar: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Odluka od: 5. maja 1998.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA SIKIRICE I OSTALIH


NALOG KOJIM SE DAJE DOZVOLA ZA POVLAČENJE OPTUŽBI PROTIV
Nikice JANJIĆA, Dragana KONDIĆA, Gorana LAJIĆA,
Dragomira ŠAPONJE i Nedjeljka TIMARCATužilaštvo:

Louise Arbour
Tužilac

Ja, Lal Chand Vohrah, sudija Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju,

RAZMOTRIVŠI optužnicu koju je tužilac podnio 26. juna 1995. i koju sam ja potvrdio 21. jula 1995. (predmetna optužnica), protiv, između ostalih, Nikice Janjića, Dragana Kondića, Gorana Lajića, Dragomira Šaponje i Nedjeljka Timarca (imenovani optuženi);

RAZMOTRIVŠI naloge za hapšenje imenovanih optuženih od 21. jula 1995;

RAZMOTRIVŠI Zahtjev od 28. aprila 1998. kojim, u skladu sa pravilom 51 Pravilnika o postupku i dokazima, tužilac traži dopuštenje za povlačenje optužbi protiv imenovanih optuženih iz predmetne optužnice kao i nalog za povlačenje naloga za hapšenje imenovanih optuženih;

IMAJUĆI U VIDU da je Nikica Janjić mrtav i da je kopija uvjerenja o smrti podnesena Sekretarijatu 9. juna 1997,

IMAJUĆI U VIDU izjavu tužioca da je, zbog porasta broja uhapšenih i predaje optuženih u pritvor Međunarodnom sudu, morala da preispita preostale optužnice vis-a-vis sveukupne strategije tužilaštava u vezi sa istragama i krivičnim gonjenjem;

IMAJUĆI U VIDU resurse koji stoje na raspolaganju tužilaštvu kao i zahtjev člana 20 Statuta da sva suđenja budu pravedna i brza;

IMAJUĆI U VIDU da se imenovanim optuženima može na odgovarajući način suditi pred drugim tijelom, kao što je nacionalni sud;

RAZMOTRIVŠI tvrdnju tužioca da povlačenje optužnice protiv imenovanih optuženih ne znači da im se ubuduće ne može suditi za iste ili druge navode;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NALAŽEM, u skladu s pravilom 51 Pravilnika o postupku i dokazima, da se tužilaštvu dozvoli povlačenje optužbi u predmetnoj optužnici protiv optuženih Nikice Janjića, Dragana Kondića, Gorana Lajića, Dragomira Šaponje i Nedjeljka timarca;

NALAŽEM da se povuku nalozi od 21. jula 1995. za hapšenje Nikice Janjića, Dragana Kondića, Gorana Lajića, Dragomira Šaponje i Nedjeljka Timarca; i

UPUĆUJEM Sekretara da poduzme sve potrebne mjere za provođenje ovog naloga u skladu s ovim pravilom.

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.


/potpis na originalu/
Lal Chand Vohrah
Sudija

Dana 5. maja 1998.
U Hagu, Holandija

[pečat Međunarodnog suda]