PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Mehmet Güney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 5. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
BLAGOJA SIMIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Igor Pantelić
g. Peter Murphy

JA, MEHMET GÜNEY sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu za produženje roka", koji je 2. jula 2004. podnijela optužba (dalje u tekstu: Zahtjev);

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev Blagoja Simića za objelodanjivanje dokaza" koji je 25. juna 2004. podnio žalilac Blagoje Simić (dalje u tekstu: Zahtjev žalioca);

IMAJUĆI U VIDU da optužba u svom zahtjevu traži dodatni rok od sedam dana za dostavljanje odgovora na Zahtjev žalioca kao razlog navodeći da joj je potrebno više vremena za uvid u sudski spis ovog postupka i postupka odmjeravanja kazne u predmetu Todorović, budući da nije mogla pronaći transkripte potonjeg postupka;

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu Uputstva za rad na podnošenju pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom od 7. marta 2002., odgovor na Zahtjev žalioca mora biti dostavljen u roku od deset dana od podnošenja Zahtjeva žalioca, odnosno do ponedjeljka, 5. jula 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) predviđa da, "ako se za to iznesu opravdani razlozi", Žalbeno vijeće može "produžiti ili skratiti svaki rok propisan ovim Pravilnikom koji proizlazi iz ovog Pravilnika";

ZAKLJUČIVŠI da postoje "opravdani razlozi" u smislu pravila 127 da se odobri traženo produženje roka za dostavljanje odgovora optužbe na Zahtjev žalioca;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

OVIM ODOBRAVAM Zahtjev; i

NALAŽEM da optužba može dostaviti svoj odgovor na Zahtjev žalioca do ponedjeljka, 12. jula 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 5. jula 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Mehmet Güney,
  predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]