PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mehmet Güney, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
BLAGOJA SIMIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU BLAGOJA SIMIĆA DA SE ODOBRI IZMJENA NAJAVE ŽALBE

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell
g. Mark J. McKeon

Odbrana:
g. Igor Pantelić
g. Peter Murphy

ŽALBENO VIJEĆE (Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU presudu koju je 17. oktobra 2003. izreklo Pretresno vijeće II u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU "Najavu žalbe žalioca Blagoja Simića" od 17. novembra 2003. (dalje u tekstu: Najava žalbe) i "Žalbeni podnesak Blagoja Simića" koji je Blagoje Simić dostavio 17. juna 2004. (dalje u tekstu: Žalbeni podnesak, odnosno, žalilac);

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Podnesak Tužilaštva kao respondenta" od 27. jula 2004. (dalje u tekstu: Podnesak respondenta);

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu Blagoja Simića da se odobri izmjena najave žalbe radi dodavanja alternativnog osnova", koji je 10. augusta 2004. podnio žalilac (dalje u tekstu: Zahtjev), u kojem on traži od Žalbenog vijeća dozvolu da podnese izmijenjenu Najavu žalbe;

IMAJUĆI U VIDU da u prilog svom Zahtjevu žalilac tvrdi da je jedina izmjena koju traži to da se ubaci alternativna i preciznija formulacija sadašnjeg drugog osnova,[1] kojom se "ne pokreću nikakva nova pitanja i koja ne iziskuje podnošenje daljnjih argumenata", pošto su obje strane ovo pitanje u cijelosti obradile u odgovarajućim podnescima, tako da ne bi "bilo gubljenja vremena i nanošenja bilo kakve štete";

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na zahtjev da se odobri izmjena najave žalbe" dostavljen 20. augusta 2004. (dalje u tekstu: Odgovor), u kojem Tužilaštvo navodi, između ostalog, sljedeće:

(1) predloženom izmjenom Najave žalbe ne samo da se preciznije formuliše sadašnji drugi osnov žalbe, nego se dodaje potpuno novi žalbeni osnov i da žalilac nije pokazao da postoje opravdani razlozi za izmjenu njegove Najave žalbe;

(2) da se, bez obzira na navedeno, ne protivi Zahtjevu ukoliko se Najava žalbe prilagodi argumentima iznesenim u Žalbenom podnesku na koje je već odgovorilo, te da, shodno tome, žaliocu treba dozvoliti samo izmjenu Najave žalbe kojom bi se uvrstila formulacija iz paragrafa 8 Žalbenog podneska;

IMAJUĆI U VIDU da je "Replika Blagoja Simića na odgovor Tužilaštva na zahtjev da se odobri izmjena najave žalbe" (dalje u tekstu: Replika) podnesena 27. augusta 2004., 3 dana izvan roka predviđenog stavom iz Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenim postupcima pred Međunarodnim sudom od 7. marta 2002., te da nije dato nikakvo objašnjenje zbog čega je došlo do kasnijeg podnošenja, ali da, na osnovu pravila 127(A)(ii) i (B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), Vijeće "može, nakon što su mu podneskom izneseni dovoljni razlozi priznati kao valjanu svaku radnju poduzetu nakon isteka tako propisanog roka pod onim eventualnim uslovima koji se smatraju pravednim, i bez obzira na to da li je taj rok već istekao";

PODSJEĆAJUĆI žalioca da, u skladu s pravilom 127(A) Pravilnika, mora zatražiti produženje roka za podnošenje bilo kojeg dokumenta nakon isteka za to propisanog roka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se podnošenjem Replike olakšava ekspeditivan postupak u ovoj stvari i da njenim kasnijim podnošenjem nije nanijeta šteta ovom žalbenom postupku;

ZAKLJUČIVŠI da postoje dovoljni razlozi u smislu pravila 127(A) Pravilnika;

POTVRĐUJUĆI stoga da je, u okolnostima ovog predmeta, Replika podnesena na valjan način;

IMAJUĆI U VIDU da žalilac u Replici izražava neslaganje s argumentima Tužilaštva ali, "da bi se izbjegli nepotrebni sporovi", prilagođava svoj Zahtjev sugestiji Tužilaštva da izmijeni Najavu žalbe korištenjem formulacije iz paragrafa 8 Žalbenog podneska;[2]

IMAJUĆI U VIDU, uslijed toga, da žalilac traži od Žalbenog vijeća da odobri dodavanje sljedećeg alternativnog drugog osnova (Osnov 2(A)):

"Pretresno vijeće pogrešno je primijenilo pravo ne postaravši se da se žalilac na odgovarajući način upozna sa navodima protiv njega, zato što, bez obzira na seriju izmjena optužnice, Tužilaštvo nije do nakon završetka izvođenja dokaza optužbe na suđenju specificiralo prirodu svoje teze u odnosu na navodne osnove krivične odgovornosti na osnovu člana 7(1) Statuta, suprotno članovima 21(2) i (4)(a) i (b) Statuta i pravila 47(C) Pravilnika o postupku i dokazima; čime je poništena odluka Pretresnog vijeća [Presuda, paragrafi 150-155 (stranice 52-54), 1137 (stranica 347), Izdvojeno i djelimično suprotno mišljenje sudije Lindholma, par. 1-5 (stranice 314-316)].

Traženo pravno sredstvo: da se ukinu izreke o krivici Blagoja Simića i da se izrekne oslobađajuća presuda po tački 1 i/ili tački 2 optužnice, ili, alternativno, da se odobri obnova sudskog postupka protiv dr. Simića."

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu pravila 108 Pravilnika, "Žalbeno vijeće može, ako mu se podneskom pokaže valjani razlog, odobriti izmjenu žalbenih osnova";

IMAJUĆI U VIDU da žaliočev drugi žalbeni osnov trenutno glasi kako slijedi:

"Pretresno vijeće je pogrešno primijenilo pravo i zloupotrijebilo svoje diskreciono ovlaštenje odobrivši, bez obzira na prigovor dr Blagoja Simića, Zahtjev Tužilaštva da se odobri izmjena Treće izmijenjene optužnice od 20. decembra 2001. Tom odlukom dopušteno je Tužilaštvu da nastavi postupak protiv dr. Simića ne dajući mu dovoljno podataka u vezi s navodom o udruženom zločinačkom poduhvatu. Dakle, dr. Simić nije na konkretan način obaviješten o optužbama za koje treba da odgovara, te je tako lišen mogućnosti da u potpunosti pripremi svoju odbranu, zbog čega je ta odluka ništava. [Presuda, paragrafi 150-155 (stranice 52-54), 1137 (stranica 347), Izdvojeno i djelimično suprotno mišljenje sudije Lindholma, par. 1-5 (stranice 314-316)].

Traženo pravno sredstvo: da se ukinu izreke o krivici Blagoja Simića i da se izrekne oslobađajuća presuda po tački 1 i/ili tački 2 optužnice, ili alternativno, da se odobri obnova sudskog postupka protiv dr. Simića."

UZIMAJUĆI U OBZIR da se predložena izmjena ne može smatrati pukim alternativnim formulisanjem sadašnjeg drugog žalbenog osnova kako to tvrdi žalilac, budući da se njome pokreću pitanja koja nisu izričito vezana za navodnu grešku koju je učinilo Pretresno vijeće kada je 20. decembra 2001. odobrilo Zahtjev Tužilaštva da izmijeni Treću izmijenjenu optužnicu;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da je žalilac u Žalbenom podnesku u potpunosti obradio pitanja koja se pokreću predloženim osnovom 2(A);[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Tužilaštvo, kako i samo priznaje u Odgovoru, imalo mogućnost da odgovori na argumente koji su u vezi s ovim pitanjem razrađeni u Podnesku respondenta[4] i da se suprotnoj strani neće nanijeti nikakva stvarna šteta ako se izda dozvola da se u Najavi žalbe doda osnov 2(A);

UZIMAJUĆI U OBZIR, pored toga, da se optužba ne protivi dodavanju osnova formulisanog na način kako je to učinjeno u paragrafu 8 Žalbenog podneska;[5]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je osnov 2(A) formulisan na način kako je to učinjeno u paragrafu 8 Žalbenog podneska i da će se dodavanjem ovog novog osnova Najava žalbe uskladiti sa Žalbenim podneskom;

ZAKLJUČIVŠI stoga da postoje dovoljni razlozi u smislu pravila 108 da se izmijene žalbeni osnovi;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODOBRAVA žaliocu da izmijeni svoje žalbene osnove dodavanjem osnova 2(A) sadašnjoj verziji Najave žalbe;

NALAŽE žaliocu da najkasnije do petka, 24. septembra 2004. dostavi izmijenjenu Najavu žalbe.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 16. septembra 2004.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Mehmet Güney,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Najava žalbe, "Drugi žalbeni osnov: forma optužnice - udruženi zločinački poduhvat, str. 3, paragraf 4.

[2] Odgovor, paragraf 11; Replika, paragraf 3.

[3] Vidi Žalbeni podnesak, str. od 5 do 15.

[4] Vidi Podnesak respondenta, str. od 4 do 16.

[5] Odgovor, paragraf 11.