PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mehmet Güney, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka: 27. septembar 2004.

TUŽILAC
protiv
BLAGOJA SIMIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA
BRISANJE DIJELOVA REPLIKE

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell
g. Mark J. McKeon

Odbrana:
g. Igor Pantelić
g. Peter Murphy

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Presudu koju je Pretresno vijeće II u ovom predmetu donijelo 17. oktobra 2003.;

IMAJUĆI U VIDU "Najavu žalbe Blagoja Simića", dostavljenu 17. novembra 2003. (dalje u tekstu: Najava žalbe) i "Žalbeni podnesak Blagoja Simića", koji je 17. juna 2004. dostavio Blagoje Simić;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor Tužilaštva" od 27. jula 2004. (dalje u tekstu: Odgovor respondenta);

IMAJUĆI U VIDU djelimično povjerljivu "Repliku Blagoja Simića" od 10. augusta 2004. (dalje u tekstu: Replika);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Tužilaštva za brisanje navoda" koji je 20. augusta 2004. podnijelo Tužilaštvo (dalje u tekstu: Zahtjev), kojim Tužilaštvo traži odobrenje Žalbenog vijeća da se brišu paragrafi od 14 do 16 Replike žalioca, između ostalog, zbog toga što:

(i) u tim paragrafima žalilac iznosi novu tvrdnju da Pretresno vijeće nije trebalo da se poziva na formulaciju "djelujući u saradnji" zbog toga što je ona na nepravilan način uvedena u paragraf 13 Treće izmijenjene optužnice zbog čega se "dovodi u sumnju forma Treće izmijenjene optužnice";

(ii) uslijed toga, Replika prevazilazi obim replike definiran "Uputstvom o formalnim uslovima za ulaganje žalbe na Presudu" od 7. marta 2002. (dalje u tekstu: Uputstvo);

(iii) štaviše, novi podnesak "nije obuhvaćen" Najavom žalbe;

IMAJUĆI U VIDU da, u slučaju odbijanja Zahtjeva, Tužilaštvo traži da mu se odobri podnošenje daljnjeg odgovora na novi podnesak u roku od deset dana od donošenja odluke Žalbenog vijeća po zahtjevu;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Blagoja Simića na zahtjev optužbe za brisanje navoda", dostavljen 27. augusta 2004., u kojem žalilac izražava protivljenje Zahtjevu tvrdeći da argument koji se razrađuje u paragrafima od 14 do 16 Replike ne prevazilazi dopušteni obim replike pošto su pitanja pokrenuta u tim paragrafima relevantna za činjenične navode u Odgovoru respondenta koji se tiču dodavanja formulacije "djelujući u saradnji" u Trećoj izmijenjenoj optužnici;

IMAJUĆI U VIDU da žalilac ipak tvrdi da se ne protivi tome da Žalbeno vijeće odobri Tužilaštvu da "iznese daljnje argumente kako bi objasnilo svoje postupanje u ovoj stvari", "poštujući pravo na sažetu repliku u kratkom roku";

IMAJUĆI U VIDU "Repliku Tužilaštva na odgovor Blagoja Simića na zahtjev Tužilaštva da se odobri brisanje navoda", dostavljenu 30. augusta 2004., u kojoj Tužilaštvo uglavnom tvrdi da žalilac "pokušava [...] pretvoriti svoju repliku u žalbeni podnesak na koji će Tužilaštvo odgovoriti i na koji će on zatim uložiti repliku" i da će "to dovesti do potpunog ukidanja važećeg žalbenog postupka";

UZIMAJUĆI U OBZIR da paragraf 6 Uputstva predviđa da se replika treba "ograničiti na argumente kojima se replicira na podnesak respondenta";

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u argumentu koji razvija žalilac u paragrafima od 14 do 16 Replike iznosi da bi se repliciralo na argument iz Podneska respondenta da je Trećom izmijenjenom optužnicom stavljeno na znanje respondentu da je optužen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu;[1]

IMAJUĆI U VIDU da drugi osnov žaliočeve žalbe glasi kako slijedi:

"Pretresno vijeće je pogrešno primijenilo pravo i zloupotrijebilo je svoje diskreciono ovlaštenje odobrivši, uprkos prigovoru dr Blagoja Simića, zahtjev Tužilaštva da se odobri izmjena Treće izmijenjene optužnice od 20. decembra 2001. Ovom odlukom je dopušteno Tužilaštvu da se postupak protiv dr Simića nastavi a da on ne bude u dovoljnoj mjeri upoznat s navodima o udruženom zločinačkom poduhvatu. U skladu s tim, dr Simić nije na konkretan način upoznat s optužbama na koje je trebalo da iznese svoju odbranu, tako da mu je uskraćena mogućnost da u potpunosti pripremi svoju odbranu, što ovu odluku čini ništavom. [Presuda, paragrafi 150-155 (stranice 52-54), 1137 (stranica 347), Izdvojeno i djelimično suprotno mišljenje sudije Lindholma, par. 1-5 (stranice 314-316)]. [...]"[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, odlukom od 20. decembra 2001., Pretresno vijeće konkretno ukazalo na činjenicu da je formulacija "djelujući u saradnji" već sadržana u Trećoj izmijenjenoj optužnici kada je Tužilaštvu odobreno da podnese Četvrtu izmijenjenu optužnicu te da, između ostalog, formulaciju "djelujući u saradnji" uključi pod tačkom 1 (progoni);[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da argument iz paragrafa 14 do 16 Replike postavlja pitanje opravdanosti uvrštavanja u Treću izmijenjenu optužnicu formulacije "djelujući u saradnji";

UZIMAJUĆI U OBZIR, stoga, da je ovaj argument iz Replike u određenoj mjeri u vezi s drugim žalbenim osnovom žalioca;

ZAKLJUČIVŠI da je argument koji se razrađuje u paragrafima 14, 15 i 16 ne prevazilazi okvire Replike;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

1. ODBACUJE Zahtjev;

2. ODBIJA izdati dozvolu Tužilaštvu da podnese odgovor na repliku u vezi s argumentima koje je žalilac iznio u paragrafima od 14 do 16 Replike.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 27. septembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Mehmet Güney,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Podnesak respondenta, paragraf 2.7 i dalje.

[2] Najava žalbe, "Drugi žalbeni osnov: Forma optužnice - udruženi zločinački poduhvat", stranica 3. paragraf 4. Naglasak dodat.

[3] Tužilac protiv Simića i drugih, "Odluka po zahtjevu Tužilaštva za dozvolu za izmjenu optužnice", 20. decembar 2001.; par. 22-25.