1 Vrhovna komanda sila saveznica u Evropi.

2 Ispravljena izjava u prilog Zahtjevu, 1. dec. 1999., para. 5.

3 Obavijest Pretresnom vijeću o konkretnom pravnom lijeku koji se traži Zahtjevom za sudsku pomoć, 25. juli 2000. (u daljem tekstu: Obavijest o pravnom lijeku).

4 Replika odbrane Todorovića na odgovor Tužilaštva na Zahtjev za sudsku pomoć i prinudu, 13. decembar 1999. (u daljem tekstu: Replika odbrane), para. 9.

5 Tužilac protiv Tihomira Blaškića, Odluka po zahtjevu Republike Hrvatske za preispitivanje odluke Pretresnog vijeća II od 18. jula 1997., predmet br. IT-95-14-AR108, Žalbeno vijeće, 29. oktobar 1997., para. 50 i fusnota 68.

6 Replika odbrane, supra br. 4, para. 8 i 12.

7 Memorandum s pravnim argumentima u prilog stavu odbrane da SFOR potpada pod nadležnost MKSJ, 5. juna 2000., para. 4, 8 i 9.

8 Rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, S/RES/1088, 12. decembar 1996.

9 Naročito, Odgovor tužilaštva na obavijest o zahtjevu za raspravu s izvođenjem dokaza o hapšenju, pritvaranju i odvođenju optuženog Stevana Todorovića, 22. februar 1999. (u daljem tekstu: Odgovor Tužilaštva o hapšenju).

10 Odgovor tužioca na Obavijest o zahtjevu za sudsku pomoć Stevana Todorovića, 8. decembar 1999., para. 13-16.

11 Ibid., para. 18-20.

12 Ibid., para. 25.

13 Odgovor Tužilaštva po pitanju hapšenja, supra br. 9, para. 53.

14 Odgovor odbrane na Zahtjev SFOR-a za produženje roka za podnošenje odgovora i Replika na odgovor tužioca, 3. jula 2000., para. 8 i 9.

15 Podnesak SFOR-a, 10. jula 2000. (u daljem tekstu: podnesak SFOR-a).

16 Mnoge od ovih argumenata Tužilaštvo je iznijelo i razvilo u Odgovoru na obavijest odbrane o pravnom lijeku, infra br. 43.

17 Podnesak SFOR-a, supra br. 15, str. 2.

18 Jean-Bosco Barayagwiza protiv tužioca, Odluka, predmet br. ICTR-97-19-AR72, MKSR, Žalbeno vijeće, 31. mart 2000.

19 Tužilac protiv Dokmanovića, Odluka po zahtjevu optuženog Slavka Dokmanovića za puštanje na slobodu, predmet br. IT-95-13a, Pretresno vijeće II, 22. oktobra 1997.

20 Podnesak SFOR-a, supra br. 15, str. 2.

21 Ibid., str. 3.

22 Ibid.

23 Ibid., str. 4.

24 Podnesak SFOR-a, supra br. 15, str. 5.

25 Ibid., str. 6.

26 Replika odbrane na podnesak SFOR-a, 17. jula 2000. (u daljem tekstu: Replika odbrane SFOR-u), str. 2-3.

27 Ibid., str. 3.

28 Stocke v. Germany, ECHR Ser. A No. 199, 19. mart 1991.

29 Replika odbrane SFOR-u, supra br. 26, str. 14.

30 Ibid., str. 16.

31 Ibid., str. 17.

32 Transkript, 25. juli 2000. (u daljem tekstu: transkript), str. 747.

33 Transkript, str. 748.

34 Ibid., str. 750.

35 Ibid., str. 751.

36 Ibid., str. 759.

37 Ibid.

38 Ibid., str. 768-69.

39 Ibid., str. 763.

40 Ibid., str. 765.

41 Ibid.

42 Ibid., str. 766.

43 Odgovor tužioca na Obavijest odbrane Pretresnom vijeću o konkretnom pravnom lijeku koji se traži zahtjevom za sudsku pomoć, 31. juli 2000.

44 Ibid., para. 10.

45 Ibid., para. 12-17.

46 Replika odbrane na odgovor tužioca od 31. jula 2000. na zahtjev za sudsku pomoć, 2. august 2000.

47 Ibid., str. 7-8.

48 Supra, br. 5.

49 Član VI, paragraf 1 Aneksa 1A propisuje da će IFOR djelovati "na osnovu Glave VII Povelje Ujedinjenih nacija".

50 Sjevernoatlantski savjet osnovan je shodno članu 9 Sjevernoatlantskog sporazuma, koji je potpisan u Washingtonu 4. aprila 1949. i koji takođe ovlašćuje Savjet da "prema potrebi osnuje supsidijarna tijela." Uloga Savjeta jeste da razmatra pitanja vezana za implementaciju Sjevernoatlantskog sporazuma. U Savjetu su zastupljene sve države članice NATO-a.

51 Dužnosti IFOR-a između ostalog uključuju nadzor nad poštivanjem vojnih aspekata Mirovnog sporazuma, uspostavu mehanizama veze sa lokalnim vlastima i drugim međunarodnim organizacijama, pomoć međunarodnim organizacijama u njihovim humanitarnim misijama, sprečavanje ometanja kretanja civilnog stanovništva i nadzor nad razminiravanjem.

52 Misli se na NATO.

53 Aneks 2 Mirovnog sporazuma odnosi se na međuentitetsku granicu i ostala pitanja.

54 Tužilac protiv Blagoja Simića i ostalih, IT-95-9, Nalog, sudija Jorda, zavedeno 5. februara 1996.

55 Dana 26. jula 2000., sporazum sa SHAPE-om dat je na uvid Vijeću pod uslovom da se ne objelodanjuje nikome izvan Vijeća. Međutim, budući da Sporazum sadrži odredbe koje su relevantne za ovaj Zahtjev, kao i za podnesak kojim se osporava zakonitost hapšenja, budući da Tužilaštvo oduvijek posjeduje Sporazum te da objelodanjivanje citiranih odredbi ne može ni u kom slučaju izazvati nikakvu štetu, Vijeće ne nalazi valjanog razloga da se uzdrži od pozivanja na te odredbe, pogotovo što je Sporazum dio slijeda događaja vezanih za SFOR.

56 Sporazum da će Tužilaštvo istupati u prilog radnjama preduzetim vezano za lišavanje slobode opovrgava tvrdnju Tužilaštva da nije ovlašteno da govori u ime SFOR-a: vidi para. 31, supra.

57 Vidi npr. Joseph Kanyabashi protiv tužioca, predmet br. ICTR-96-15-A, MKSR, Žalbeno vijeće, Zajedničko i izdvojeno mišljenje sudije McDonald i sudije Vohraha, 3. juni 1999., para. 15; Tužilac protiv Tadića, predmet br. IT-94-1-PT, Odluka po zahtjevu tužioca, zaštitne mjere za žrtve i svjedoke, Pretresno vijeće II, 10. august 1995. str 10; Tužilac protiv Erdemovića, predmet br. IT-96-22-A, Zajedničko izdvojeno mišljenje sudije McDonald i sudije Vohraha priloženo Presudi, Žalbeno vijeće, 7. oktobar 1999., para. 3; Tužilac protiv Theonesta Bagasore i 28 ostalih, predmet br. ICTR-98-37-A, Žalbeno vijeće, Odluka o prihvatljivosti žalbe tužioca na odluku sudije koji potvrđuje optužnicu a kojom je odbačena optužnica protiv Theonesta Bagasore i 28 ostalih, 8. juni 1998.; i Tužilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-94-1-AR72, Odluka po interlokutornoj žalbi odbrane na nadležnost Suda, Žalbeno vijeće, 2. oktobar 1995.

58 Supra, br. 5.

59 Tužilac protiv Milana Kovačevića, predmet br. IT-97-24-PT, Odluka kojom se odbacuje zahtjev odbrane za izdavanje subpoene, Pretresno vijeće II, 23. juni 1998. (u daljem tekstu: Odluka o OEBS-u).

60 Tužilac protiv Simića i ostalih, predmet br. IT-95-9-PT, Odluka po zahtjevu Tužilaštva da se na temelju pravila 73 donese odluka u vezi sa svjedočenjem jednog svjedoka, Pretresno vijeće III, 27. juli 1999.

61 Ibid., para.78.

62 Tužilac protiv Darija Kordića i ostalih, predmet br. IT-95-14/2-T, Nalog Posmatračkoj misiji Evropske zajednice i državama članicama za dostavu dokumenata, Pretresno vijeće III, 4. august 2000.

63 Supra, br. 59.

64 Vidi načela iznijeta u predmetu Tužilac protiv Aleksovskog, Presuda, predmet br. IT-95-14/1-A, Žalbeno vijeće, 24. mart 2000., para. 114: "Žalbeno vijeće smatra da odluke pretresnih vijeća, koja su tijela ravnopravne nadležnosti, nisu obavezujuće za druga pretresna vijeća, iako neko pretresno vijeće može slijediti odluku drugog pretresnog vijeća ako tu odluku smatra uvjerljivom."

65 Supra, br. 62.

66 Tužilac protiv Blagoja Simića i ostalih, predmet br. IT-95-9-PT, Molba optuženog Stevana Todorovića za izdavanje naloga habeas corpus, 12. novembar 1999.; Tužilac protiv Blagoja Simića i ostalih, predmet br. IT-95-9-PT, Obavijest o zahtjevu za izdavanje naloga kojim se tužilac upućuje da smjesta vrati optuženog Stevana Todorovića u zemlju utočištva, 21. oktobra 1999.

67 Podnesak SFOR-a, supra br. 15, str 4 transkript str. 749.

68 Transkript str. 754, 756 i 758.

69 Podnesak SFOR-a, supra br. 15, str. 4-5.

70 S/RES/827 (1993), para. 4.