PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. marta 2001.

 

TUŽILAC
protiv
BLAGOJA SIMIĆA
MILANA SIMIĆA
MIROSLAVA TADIĆA
SIME ZARIĆA


ODLUKA PO MOLBI MIROSLAVA TADIĆA ZA PRIVREMENI ODLAZAK IZ MJESTA STANOVANJA RADI LJEKARSKOG PREGLEDA

 

Tužilaštvo:

gđa Nancy Paterson

Odbrana:

g. Igor Pantelić za Blagoja Simića
g. Slobodan Zečević za Milana Simića
g. Igor Pantelić i g. Novak Lukić za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksander Lazarević za Simu Zarića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RAZMATRAJUĆI Molbu optuženog Miroslava Tadića da privremeno napusti mjesto stanovanja radi ljekarskog pregleda, podnesenu u ime optuženog Miroslava Tadića (dalje u tekstu: optuženi) 13. marta 200., kojom od Pretresnog vijeća traži dopuštenje da napusti mjesto stanovanja radi dodatnog ljekarskog pregleda na Kliničko-bolničkom centru u Banjoj Luci u Republici Srpskoj od 19. do 22. marta 2001. (dalje u teksu: molba),

IMAJUĆI U VIDU Odgovor tužioca na molbu, koji je Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) dostavila 16. marta 2001., u kojem Tužilaštvo navodi da nema prigovora na ovu molbu,

IMAJUĆI U VIDU da je molba dostavljena manje od sedam dana prije datuma kada je optuženi želio da napusti svoje mjesto stanovanja, i da je taj datum sada prošao,

S OBZIROM da je ovo Pretresno vijeće, 4. aprila 2000., optuženog privremeno pustilo na slobodu pod određenim uslovima, uključujući i obavezu "da ne smije napuštati područje opštine Bosanski Šamac",

OVIM UDOVOLJAVA molbi, uz sljedeće uslove:

(i) tokom perioda od najviše četiri uzastopna dana, a o čijim tačnim datumima će Pretresno vijeće biti informisano najmanje jednu sedmicu unaprijed, optuženi smije napustiti opštinu Bosanski Šamac i otputovati na Kliničko-bolnički centar u Banjoj Luci radi liječenja i terapije;

(ii) tokom odsustva iz Bosanskog Šamca, optuženi se iz Kliničko-bolničkog centra svaki dan mora javljati telefonom lokalnoj policiji u Bosanskom Šamcu.

Ova odluka ne utiče na daljnju primjenu uslova privremenog puštanja optuženog na slobodu, navedenih u odluci ovog Pretresnog vijeća od 4. aprila 2000., osim u mjeri utvrđenoj u paragrafima (i) i (ii) gore u tekstu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson
Predsjedavajući

Dana 27. marta 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]