PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Presuda od: 19. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


ODLUKA

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Philip Weiner
g. David Re

Odbrana:

g. Igor Pantelić i g. Srdjan Vuković za Blagoja Simića
g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za produljenje roka za podnošenje odgovora na prijedlog za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis i prekoračenje dozvoljenog broja stranica odgovora optužbe" (dalje u tekstu: zahtjev optužbe), koji je tužilac (dalje u tekstu: optužba) podnio 16. septembra 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Prijedlog optuženog Blagoja Simića za donošenje oslobađajuće presude", podnesen 13. septembra 2002., "Prijedlog optuženog Miroslava Tadića za donošenje oslobađajuće presude" (dalje u tekstu: Tadićev prijedlog), podnesen 13. septembra 2002. na povjerljivoj osnovi i "Prijedlog optuženog Sime Zarića za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" (dalje u tekstu: Zarićev prijedlog), podnesen 13. septembra 2002. na povjerljivoj osnovi (zajedno dalje u tekstu: prijedlozi),

IMAJUĆI U VIDU da Uputstvo o duljini podnesaka od 5. marta 2002. (IT/184 Rev. 1), konkretno paragraf 5 Uputstva koji, između ostalog, propisuje da "odgovori podneseni Pretresnom vijeću ne smiju biti dulji od 10 stranica ili 3.000 riječi",

IMAJUĆI U VIDU da optužba u zahtjevu traži, (i)"dodatnih 10 stranica za svakog optuženog - ukupno 60 stranica" za odgovor optužbe na prijedloge, te (ii) "da se rok od sedam dana" za podnošenje odgovora optužbe na prijedloge "odgodi do 27. septembra 2002.",

IMAJUĆI U VIDU "Zajednički odgovor odbrane na zahtjev optužbe za produljenje roka" (dalje u tekstu: zajednički odgovor) koji su 18. septembra 2002. zajednički podnijele odbrana Blagoja Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića (zajedno dalje u tekstu: odbrana),

IMAJUĆI, TAKOĐE, U VIDU da u Tadićevom i Zarićevom prijedlogu nije naveden razlog zbog kojeg je prijedlog podnesen na "povjerljivoj" osnovi,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba u zahtjevu dokazala da postoje vanredne okolnosti koje zahtijevaju podnošenje podneska duljeg od dozvoljenog, te valjan razlog za produljenje roka za podnošenje svog odgovora na prijedloge,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je odbrana u zajedničkom odgovoru izjavila da se ne "protivi produljenju vremenskog roka niti povećanju dozvoljenog broja stranica" koji je optužba u zahtjevu zatražila,

UZIMAJUĆI, NADALJE, U OBZIR da postupak mora biti javan osim kada se za podnošenje prijedloga na "povjerljivoj" osnovi podastre valjan razlog,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, kada se radi o Tadićevom i Zarićevom prijedlogu, valjani razlozi za podnošenje na "povjerljivoj" osnovi nisu podastrti,

NA OSNOVU pravila 54 i 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIME NALAŽE da:

(a) optužba može za svakog optuženog podnijeti odgovor koji neće biti dulji od 20 stranica ili 6.000 riječi (odnosno ukupno 60 stranica ili 18.000 riječi);

(b) taj odgovor treba podnijeti najkasnije do 27. septembra 2002.; i proprio motu,

NALAŽE ukidanje statusa "povjerljivosti" Tadićevog i Zarićevog prijedloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajuća
Dana 19. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska.
 
[pečat Međunarodnog suda]