PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Presuda od: 27. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE REDIGOVANOG ODGOVORA

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Philip Weiner
g. David Re

Odbrana:

g. Igor Pantelić i g. Srdjan Vuković za Blagoja Simića
g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za produženje roka za podnošenje javne redigovane verzije odgovora Tužilaštva na prijedloge optuženih za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis", koji je tužilac (dalje u tekstu: Tužilaštvo) podnio 26. septembra 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Prijedlog optuženog Blagoja Simića za donošenje oslobađajuće presude", podnesen 13. septembra 2002., "Prijedlog optuženog Miroslava Tadića za donošenje oslobađajuće presude", podnesen 13. septembra 2002. na povjerljivoj osnovi i "Prijedlog optuženog Sime Zarića za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis", podnesen 13. septembra 2002. na povjerljivoj osnovi (zajedno, dalje u tekstu: prijedlozi),

IMAJUĆI U VIDU da "Zahtjev za produženje roka za odgovor na prijedloge optuženih za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis i za prekoračenje propisanog broja stranica odgovora Tužilaštva", koji je optužba podnijela 16. septembra 2002., kao i odluku Pretresnog vijeća od 19. septembra 2002., (dalje u tekstu: odluka od 19. septembra 2002.),

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev za uputstva u vezi s javnim podnošenjem odgovora Tužilaštva na prijedloge odbrane za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" (dalje u tekstu: zahtjev Tužilaštva za uputstva), koji je Tužilaštvo podnijelo 23. septembra 2002., kao i nalog ovog Pretresnog vijeća od 24. septembra 2002. (dalje u tekstu: nalog od 24. septembra 2002.),

IMAJUĆI U VIDU da se u nalogu od 24. septembra 2002. Tužilaštvu nalaže da, “najkasnije do 27. septembra 2002.,” podnese (i) jednu javnu redigovanu verziju i (ii) jednu povjerljivu verziju svoga odgovora na prijedloge,

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo u svom zahtjevu tvrdi da " [sic] nije uvjereno da je u stanju korektno redigovati sve reference na zatvorene ili djelimično zatvorene sjednice te ih podnijeti 27. septembra, istovremeno sa povjerljivom verzijom",

BUDUĆI DA je, odlukom od 19. septembra 2002., Tužilaštvu već dozvoljeno produženje roka za podnošenje odgovora na prijedloge,

BUDUĆI DA je Tužilaštvo, u svom zahtjevu za uputstva, navelo da "bi druga mogućnost bila da Tužilaštvo svoj povjerljivi odgovor podnese zajedno sa redigovanim javnim odgovorom (ili nakon njegova podnošenja) " (naglasak dodan),

BUDUĆI DA je nalog od 24. septembra 2002. izdat upravo na osnovu mogućnosti koje je Tužilaštvo iznijelo u svom zahtjevu za uputstva,

BUDUĆI DA je Tužilaštvo ovom Pretresnom vijeću obećalo da će, do 27. septembra 2002., biti u stanju podnijeti povjerljivi odgovor zajedno sa redigovanim javnim odgovorom na prijedloge,

BUDUĆI DA Tužilaštvo, u svjetlu već datog odobrenja za produženje roka, mora i dalje revnosno ulagati napore kako bi održalo obećanje dato Pretresnom vijeću,

UZIMAJUĆI, TAKOĐE, U OBZIR činjenicu da je zahtjev Tužilaštva podnesen 26. septembra 2002., dakle jedan dan prije isticanja roka za podnošenje odgovora Tužilaštva na prijedloge,

UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) traži da se, prilikom traženja izmjene rokova, predoče "valjani razlozi",

BUDUĆI DA se u zahtjevu Tužilaštva ne iznose valjani razlozi,

NA OSNOVU pravila 54 i 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODBIJA zahtjev Tužilaštva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajuća
Dana 27. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska.
 

[pečat Međunarodnog suda]