PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 2. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE DA SE REDIGOVANI ODGOVOR TRETIRA KAO VALJANO PODNESEN NA OSNOVU PRAVILA 127(A)(ii)

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Philip Weiner
g. David Re

Odbrana:

g. Igor Pantelić i g. Srđan Vuković za Blagoja Simića
g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu na osnovu pravila 127(A)(ii) za podnošenje javne redigovane verzije odgovora optužbe na prijedloge optuženih za donošenje oslobađajuće presude shodno pravilu 98bis i ispravci povjerljivog odgovora optužbe na prijedloge za donošenje oslobađajuće presude koje su optuženi podnijeli 27. septembra 2002. shodno pravilu 98bis" (u daljnjem tekstu: zahtjev optužbe), koje je Tužilaštvo (u daljnjem tekstu: optužba) podnijelo 30. septembra 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Prijedlog optuženog Blagoja Simića za donošenje oslobađajuće presude," podnesen 13. septembra 2002., "Prijedlog optuženog Miroslava Tadića za donošenje oslobađajuće presude", povjerljivo podnesen 13. septembra 2002. i "Prijedlog optuženog Sime Zarića za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis", povjerljivo podnesen 13. septembra 2002. (zajedno u daljnjem tekstu: prijedlozi),

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev za produženje roka za odgovor na prijedloge optuženih za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis i za prekoračenje propisanog broja stranica odgovora optužbe", koji je optužba podnijela 16. septembra 2002., kao i odluku ovog Pretresnog vijeća od 19. septembra 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev za uputstva u vezi s javnim podnošenjem odgovora optužbe na prijedloge odbrane za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis", koji je optužba podnijela 23. septembra 2002., kao i nalog ovog Pretresnog vijeća od 24. septembra 2002. (u daljnjem tekstu: nalog od 24. septembra 2002.),

IMAJUĆI U VIDU da je nalogom od 24. septembra 2002. optužbi naloženo da "do 27. septembra 2002." podnese (i) jednu javnu redigovanu verziju (u daljnjem tekstu: javni redigovani odgovor) i (ii) jednu povjerljivu verziju (u daljnjem tekstu: povjerljivi odgovor) svog odgovora na prijedloge,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev kojim se traži produženje roka za podnošenje javne redigovane verzije odgovora optužbe na prijedloge optuženih za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" koji je optužba podnijela 26. septembra 2002. i odluku ovog Pretresnog vijeća od 27. septembra 2002. (u daljnjem tekstu: Odluka po zahtjevu optužbe za produženje roka za podnošenje redigovanog odgovora), kojom se odbija zahtjev optužbe za produženje roka jer optužba nije pokazala "valjane razloge" u skladu sa pravilom 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da optužba u svom zahtjevu tvrdi, inter alia, sljedeće (i) "i optuženi i Pretresno vijeće imali su pristup cjelovitoj povjerljivoj verziji odgovora u vremenskom roku koji je naložilo Pretresno vijeće" i (ii) "da je cjelovita povjerljiva verzija odgovora bila dovršena tek dva sata prije zatvaranja Sekretarijata i da, s obzirom na to, osoblje Tužilaštva nije moglo da dovrši rad na redigovanju povjerljive verzije odgovora u tom roku",

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 127 (A)(i) i (ii) Pravilnika dopušta Pretresnom vijeću, ako su mu predočeni "valjani razlozi", da (i) "produži ili skrati svaki rok propisan ovim Pravilnikom ili koji proizlazi iz ovog Pravilnika" i (ii) "prizna kao valjanu svaku radnju poduzetu nakon isteka tako propisanog roka pod onim eventualnim uslovima koji se smatraju pravednim, bez obzira na to da li je taj rok već istekao",
UZIMAJUĆI U OBZIR da odlučivanje o tome šta je "valjan razlog" u odnosu na "produženje roka" i na priznavanje "kao valjane svake radnje poduzete nakon isteka tako propisanog roka" obuhvata različite faktore,
PODSJEĆAJUĆI na Odluku po zahtjevu optužbe za produženje roka za podnošenje javne redigovane verzije u kojoj je Pretresno vijeće smatralo da bi "optužba morala i dalje revnosno ulagati napore da održi obećanje dato ovom Pretresnom vijeću u svjetlu već datog odobrenja za produženje roka",
IZJAVLJUJUĆI, STOGA, da argument iznesen u zahtjevu optužbe, ""da je cjelovita povjerljiva verzija odgovora bila dovršena tek dva sata prije zatvaranja Sekretarijata i da, s obzirom na to, osoblje Tužilaštva nije moglo da dovrši rad na redigovanju povjerljive verzije odgovora u tom roku", ne treba da se uzme u obzir,
UZIMAJUĆI, MEĐUTIM, U OBZIR da argument iznesen u zahtjevu optužbe da su "i optuženi i Pretresno vijeće imali pristup cjelovitoj povjerljivoj verziji odgovora u vremenskom roku koji je naložilo Pretresno vijeće" predstavlja "valjan razlog" u svrhu pravila 127 (A)(ii) Pravilnika, s obzirom na to da optuženim osobama neće biti nanesena šteta time što javni redigovani odgovor nije bio podnesen do 27. septembra 2002.,
UZIMAJUĆI, TAKOĐE, U OBZIR da je pravedno i pravilno da se za javnost povjerljivi odgovor podnese u obliku javnog redigovanog odgovora,

NA OSNOVU pravila 127(A)(ii) Pravilnika,

OVIM PRIHVATA zahtjev optužbe i PRIZNAJE javni redigovani odgovor kao valjano podnesen;.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajući sudija
Dana 2. oktobra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
[pečat Međunarodnog suda]