PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija David Hunt
sudija Mohamed El Habib Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. marta 2001.

TUŽILAC
protiv
Blagoja SIMIĆA
Milana SIMIĆA
Miroslava TADIĆA
Sime ZARIĆA


NALOG KOJIM SE DOPUŠTA FOTOGRAFISANJE

Tužilaštvo:

gđa Nancy Paterson
gđa Suzanne Hayden
gđa Aisleen Reidy

Odbrana:

g. Igor Pantelić za Blagoja Simića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RAZMOTRIVŠI zahtjev izvjesnih predstavnika štampe,

U SKLADU SA pravilom 81(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE DA se, ovisno o eventualnim daljnjim nalozima Pretresnog vijeća, trojici imenovanih foto-reportera odobri da fotografišu početak svih rasprava u ovom predmetu po nalogu načelnika Službe bezbjednosti Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson
Predsjedavajući

Dana 15. marta 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]