PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
Blagoja SIMIĆA
Milana SIMIĆA
Miroslava TADIĆA
Sime ZARIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA PRODUŽENJE ROKA

Tužilaštvo:

gđa Nancy Paterson
gđa Suzanne Hayden
gđa Aisleen Reidy

Odbrana:

g. Igor Pantelić za Blagoja Simića
g. Slobodan Zecević za Milana Simića
g. Novak Lucić za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksander Lazarević za Simu Zarića


JA, PATRICK ROBINSON, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVAN pretpretresnim sudijom u ovom predmetu na osnovu naloga Pretresnog vijeća od 26. januara 1999.,

RAZMOTRIVŠI Zajedničku molbu optužbe i odbrane za produženje roka za podnošenje određenih dokumenata u skladu s pravilom 65 ter (E) (dalje u tekstu: zajednička molba), podnesenu 3. aprila 2001.

IMAJUĆI U VIDU naloge o rasporedu od 14. februara i 16. marta 2001., kojima se utvrđuju datumi za podnošenje pretpretresnih podnesaka strana, a pretpretresna konferencija zakazuje za 16. maj 2001.,

UZEVŠI U OBZIR razloge koje su strane navele u prilog svojoj zajedničkoj molbi,

U SKLADU sa pravilima 65 ter i 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

OVIME ODOBRAVAM pravni lijek koji se traži u zajedničkoj molbi i NALAŽEM da optužba do petka 27. aprila 2001. dostavi izjave o slaganju strana i izjavu o pitanjima koja se ne osporavaju, kao i izjavu o spornim činjeničnim i pravnim pitanjima, u skladu s pravilom 65 ter (E)(ii) i (iii) Pravilnika.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson
Predsjedavajući

Dana 11. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]