PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


NALOG

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Philip Weiner
g. David Re

Odbrana:

g. Igor Pantelić i g. Srdjan Vuković za Blagoja Simića
g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića

PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za produljenje roka za podnošenje odgovora na prijedlog optuženog za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98 bis, te za prekoračenje dozvoljenog broja stranica u odgovoru optužbe" (dalje u tekstu: zahtjev optužbe) koji je Tužilaštvo podnijelo 16. septembra 2002.,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je potrebno ekspeditivno riješiti po zahtjevu optužbe,

NA OSNOVU PRAVILA 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIME NALAŽE da odbrana Blagoja Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića eventualne odgovore na zahtjev optužbe podnese najkasnije do četvrtka, 19. septembra 2002., u 13:00 sati, nakon čega će Vijeće riješiti po zahtjevu optužbe.

Sastavljeno na negleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajuća
Dana 17. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
[pečat Međunarodnog suda]