PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Presuda od: 24. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


NALOG

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Philip Weiner
g. David Re

Odbrana:

g. Igor Pantelić i g. Srdjan Vuković za Blagoja Simića
g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za uputstva u vezi s javnim podnošenjem odgovora Tužilaštva na prijedloge odbrane za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" (u daljnjem tekstu: "zahtjev Tužilaštva"), koji je tužilac (u daljnjem tekstu: "Tužilaštvo") podnio 23. septembra 2002.,

IMAJUĆI U VIDU "Prijedlog optuženog Blagoja Simića za donošenje oslobađajuće presude", podnijet 13. septembra 2002., povjerljivi "Prijedlog optuženog Miroslava Tadića za donošenje oslobađajuće presude", podnijet 13. septembra 2002. i povjerljivi "Prijedlog optuženog Sime Zarića za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis", podnijet 13. septembra 2002. (zajedno, u daljnjem tekstu: "prijedlozi"),

IMAJUĆI U VIDU odluku Pretresnog vijeća od 19. septembra 2002.,

IMAJUĆI U VIDU da se u zahtjevu Tužilaštva tvrdi da se će se "Tužilaštvo u svom odgovoru na prijedloge optuženih za donošenje oslobađajuće presude pozivati na dokaze sa zatvorenih ili djelomično zatvorenih sjednica",

UZIMAJUĆI U OBZIR da postupak mora biti javan, osim u slučaju kad je podastrt valjan razlog da podnesci budu "povjerljivi",

UZIMAJUĆI U OBZIR da je valjan razlog podastrt jedino u pogledu dokaza sa "zatvorenih i djelomično zatvorenih sjednica",

UZIMAJUĆI U OBZIR da u postojećim okolnostima nema potrebe da odbrana Blagoja Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića odgovara na zahtjev Tužilaštva,

NA OSNOVU pravila 54 i Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIME NALAŽE da Tužilaštvo podnese (i) javnu redigovanu verziju i (ii) povjerljivu verziju svog odgovora na prijedloge do 27. septembra 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajući sudija
Dana 24. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
[pečat Međunarodnog suda]