PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II B

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba, predsjedavajuća
sudija Sharon A. Williams
sudija Per-Johan Viktor Lindholm

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 5. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

BLAGOJA SIMIĆA

MIROSLAVA TADIĆA

SIME ZARIĆA


NALOG

Tužilaštvo:

g. Gramsci Di Fazio
g. Phillip Weiner
gđa Aisleen Reidy

Odbrana:

g. Igor Pantelić i g. Srdjan Vuković za Blagoja Simića
g. Novak Lukić i g. Dragan Krgović za Miroslava Tadića
g. Borislav Pisarević i g. Aleksandar Lazarević za Simu Zarića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu tužioca od 4. juna 2002. da se zamijeni jedan svjedok na osnovu pravila 73bis (D) (dalje u tekstu: zahtjev);

IMAJUĆI U VIDU da se na pretresu od 4. juna 2002. zastupnik odbrane Miroslava Tadića u ime svih optuženih usprotivio tom zahtjevu;

BUDUĆI DA nalog po zahtjevu treba donijeti ekspeditivno;

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM NALAŽE zastupnicima odbrane Blagoja Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića da svoje odgovore na zahtjev, ako ih imaju, dostave do petka, 7. juna 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Florence Ndepele Mwachande Mumba,
predsjedavajući sudija

Dana 5. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]