PRED PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: g. Claude Jorda, predsednik Suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 10. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG PREDSEDNIKA KOJIM SE RASPOREĐUJU SUDIJE U TROČLANO ŽALBENO VEĆE

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

 
   

Optuženi:

g. Slobodan Milošević (bez zastupnika)

Amici Curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Mischa Wladimiroff

JA, Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU “Interlokutornu žalbu optužbe na odluku o uvrštavanju u dokaze rezimea izjava jednog svedoka” koju je optužba uložila na engleskom 27. juna 2002. g.,

IMAJUĆI U VIDU odluku Pretresnog veća III od 20. juna 2002.g., kojom je Veće dozvolilo tužiocu ulaganje interlokutorne žalbe na odluku kojom se izuzimaju dokazi uvedeni putem jednog istražitelja Tužilaštva,

POZIVAJUĆI SE na član 14 (3) Statuta Međunarodnog suda, kao i na pravila 27 i 73 (B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA,

NALAŽEM da se sledeće sudije imenuju u tročlano žalbeno veće koje će rešiti po žalbi optužbe:

  • sudija Shahabuddeen
  • sudija Hunt
  • sudija Güney
  • sudija Pocar
  • sudija Meron

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je francuski tekst merodavan.

Dana 10. jula 2002. /potpisano/
U Hagu (Holandija) sudija Claude Jorda,
predsednik
   

[pečat Međunarodnog suda]