PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Theodor Meron, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 15. avgusta 2003.

TUŽILAC
protiv
Slobodana MILOŠEVIĆA


NALOG O ZAMENI JEDNOG SUDIJE U PREDMETU
PRED ŽALBENIM VEĆEM


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević (bez pravnog zastupnika)

Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

JA, THEODOR MERON, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU “Zahtev optužbe za produženje roka za podnošenje interlokutorne žalbe", koji je 13. maja 2003. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba);

IMAJUĆI U VIDU “Nalog o imenovanju sudija u jednom predmetu pred Žalbenim većem” od 14. maja 2003;

IMAJUĆI U VIDU "Interlokutornu žalbu optužbe na 'Odluku po predlogu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno' koju je 10. aprila 2003. donelo Pretresno veće", koju je 21. maja 2003. podnela optužba;

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe Dokumenta IT/215 Međunarodnog suda od 13. juna 2003. koje se odnose na sastav Žalbenog veća Međunarodnog suda (Sastav Žalbenog veća);

UZIMAJUĆI U OBZIR članove 12(3) i 14(3) Statuta Međunarodnog suda;

OVIM RASPOREĐUJEM, pri čemu nalog stupa na snagu odmah, sudiju Inés Mónicu Weinberg De Rocu da me zameni uovom predmetu;

I DONOSIM ODLUKU da Žalbeno veće u predmetu br. IT-02-54-AR73.5, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, postupa u sledećem sastavu:

sudija Fausto Pocar

sudija Mohamed Shahabuddeen

sudija David Hunt

sudija Mehmet Güney

sudija Inés Mónica Weinberg De Roca

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 15. avgusta 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

/potpis na originalu/

 

Theodor Meron,

 

predsednik Suda

[pečat Međunarodnog suda]