PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Theodor Meron, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


NALOG O ZAMENI SUDIJE U
POSTUPKU PRED ŽALBENIM VEĆEM


Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

Ja, THEODOR MERON, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Interlokutornu žalbu amici curiae na nalog Pretresnog veća u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane od 17. septembra 2003" podnetu 1. oktobra 2003. godine;

UZIMAJUĆI U OBZIR sastav Žalbenog veća Međunarodnog suda utvrđen dokumentom IT/220 Međunarodnog suda od 1. oktobra 2003;

UZIMAJUĆI U OBZIR članove 12(3) i 14(3) Statuta Međunarodnog suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu za ubrzavanjem pretresa i rešavanjem žalbe;

NA OSNOVU pravila 27(C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM IMENUJEM sudiju Florence Mumbu da u ovom predmetu zameni sudiju Wolfganga Schomburga, pri čemu ovo imenovanje odmah stupa na snagu;

I NALAŽEM da Žalbeno veće u predmetu br. IT-02-54-AR73.6, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, sada postupa u sledećem sastavu:

sudija Theodor Meron

sudija Fausto Pocar

sudija Mohamed Shahabuddeen

sudija Florence Mumba

sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 21. oktobra 2003.

/potpis na originalu/

U Hagu,

sudija Theodor Meron,

Holandija

predsednik

   

[pečat Međunarodnog suda]