PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rešava: sudija Theodor Meron, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 20. septembra 2004.

Slobodan MILOŠEVIĆ
protiv
TUŽIOCA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA PRODUŽENJE ROKA ZA ULAGANJE ŽALBE

Tužilaštvo: Optuženi
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff Dodeljeni branioci
g. Dermot Groome g. Steven Kay, QC
  gđa Gillian Higgins
   
  Amicus curiae
  prof. Timothy McCormack

JA, THEODOR MERON, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud), predžalbeni sudija u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU da je 10. septembra 2004. Pretresno veće III izdalo "Nalog po zahtevu za potvrdu radi ulaganja žalbe na odluku Pretresnog veća o dodeli branioca", kojim je data potvrda radi ulaganja žalbe u vezi s pitanjem da li Slobodanu Miloševiću (u daljem tekstu: žalilac) treba postaviti branioca;

REŠAVAJUĆI po "Zahtevu da se odobri produženje roka za ulaganje žalbe na nalog Pretresnog veća u vezi sa zastupanjem optuženog od 2. septembra 2004." podnetom 14. septembra 2004, kojim je žalilac tražio produženje roka za ulaganje žalbe na osnovu pravila 73(C)(ii);

UZIMAJUĆI U OBZIR da, iako je Pretresno veće već izdalo usmenu odluku kojom je definitivno rešeno pitanje potvrde radi ulaganja žaliočeve žalbe, zvanična pismena odluka Pretresnog veća tek treba da bude doneta;

OCENJUJUĆI da je nepostojanje obrazložene pismene odluke "valjan razlog" da se produži rok na osnovu pravila 127 Pravilnika o postupku i dokazima, pošto to onemogućava branioce da potpuno shvate razloge za tu odluku Pretresnog veća;

OVIM USVAJAM zahtev žalioca; i

NALAŽEM da se podnesak žalioca mora predati u roku od sedam (7) dana od datuma kada se zavede pismena odluka Pretresnog veća o dodeli branioca.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra verzija na engleskom.

Dana 20. septembra 2004.  
U Hagu, /potpis na originalu/
Holandija . Theodor Meron,
  predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]