PRED PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Theodor Meron, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 20. septembra 2004.

Slobodan MILOŠEVIĆ
protiv
TUŽIOCA


NALOG KOJIM SE RASPOREĐUJU SUDIJE U PREDMETU PRED ŽALBENIM VEĆEM I IMENUJE PREDŽALBENI SUDIJA

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff Dodeljeni branioci:
g. Dermot Groome g. Steven Kay, QC
  gđa Gillian Higgins
   
  Amicus curiae:
  prof. Timothy McCormack

JA, THEODOR MERON, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 73(B) dozvoljava Pretresnom veću da dâ potvrdu radi ulaganja interlokutorne žalbe na neku odluku ako se ta odluka tiče "pitanja koje bi u značajnoj meri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja";

IMAJUĆI U VIDU da je 10. septembra 2004. Pretresno veće III izdalo "Nalog po zahtevu za potvrdu radi ulaganja žalbe na odluku Pretresnog veća o dodeli branioca", kojim je data potvrda radi ulaganja žalbe u vezi s pitanjem da li g. Miloševiću treba postaviti branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR način na koji se određuje sastav Žalbenog veća Međunarodnog suda, predviđen dokumentom br. IT/222 od 17. novembra 2003;

UZIMAJUĆI U OBZIR članove 12(3) i 14(3) Statuta Međunarodnog suda, kao i pravilo 27(C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU član 14(2) Statuta Međunarodnog suda, koji predviđa da je predsednik Međunarodnog suda ex officio predsedavajući sudija Žalbenog veća;

OVIM NALAŽEM, pri čemu nalog stupa na snagu odmah, da će u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-AR73.7, Žalbeno veće postupati u sledećem sastavu:

sudija Theodor Meron
sudija Fausto Pocar
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Weinberg de Roca
sudija Florence Mumba; i

IMENUJEM sebe, sudiju Theodora Merona, za predžalbenog sudiju u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-AR73.7.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra verzija na engleskom.

Dana 20. septembra 2004.  
U Hagu, /potpis na originalu/
Holandija g. Theodor Meron,
  predsednik Suda

[pečat Međunarodnog suda]