MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 31. mart 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


MOLBA AMICI CURIAE ZA PRODUŽENJE ROKA ZA PRIPREMU PISMENIH STAVOVA

 

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L. H. McCormack

Pretresno veće je 11. decembra 2002. izdalo nalog kojim je od mene zatražilo da pripremim pismene stavove, kojima bi bili obuhvaćeni:

  1. pitanje samoodbrane, pokrenuto u delu predmeta koji se odnosi na Kosovo;

  2. analiza merodavnog prava, uključujući istorijat i razvoj te strategije odbrane u međunarodnom krivičnom pravu; i

  3. zaključci o njenom trenutnom statusu u običajnom pravu i pravu međunarodnih ugovora.

Rok koji je Pretresno vijeće odredilo za pripremu tih stavova bio je 31. mart 2003.

Primerak prvobitnog Naloga dobio sam tek tokom poslednje nedelje februara 2003. Pored toga, uslovi mog imenovanja za amicusa curiae i način na koji treba da pripremim pismene stavove u skladu sa Nalogom od 11. decembra 2002. finalizovani su tek prošle nedelje.

Shodno tome, molim produženje roka za pripremu pismenih stavova koji je odredilo Pretresno veće.

Prvobitni rok koji je Pretresno veće odredilo za pripremu argumenata bio je tri i po meseca (odnosno, od 11. decembra 2002. do 31. marta 2003). Molim da se ovaj rok produži u istom trajanju kako bi argumenti bili spremni do 14. jula 2003.

Hag, 31. marta 2003.
/potpis na originalu/
profesor Timothy L.H. McCormack
Amicus curiae