MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum podnošenja: 1. mart 2002.

 

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 


PODNESAK ZA OBEZBEĐENJE ODGOVARAJUĆIH POGODNOSTI ZA PRIPREMANJE SAMOSTALNE ODBRANE OPTUŽENOG
Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice QC
g. Dirk Ryneveld QC
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
  Amici Curiae:
g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
prof. Michail Wladimiroff

Pravni okvir

 1. U skladu sa komentarima koje su amici curiae izneli u sudnici dana 27. februara 2002., amici curiae su razmotrili pravne i praktične implikacije pritužbi optuženog, koji se nalazi u pritvoru Međunarodnog suda, na navodnu neadekvatnost pogodnosti koji mu stoje na raspolaganju za pripremanje odbrane.
 2.  

 3. Član 21(3) Statuta zajamčuje sledeće: Optuženi se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivica, u skladu s odredbama ovog Statuta. U skladu sa ovim članom, pravilo 5 Pravilnika o pritvorskom postupku prema osobama koje čekaju na redovni sudski ili žalbeni postupak pred ovim sudom ili su iz nekog drugog razloga pritvorene po ovlašćenju ovog suda ₣IT/38/Rev.8ğ predviđa: Svi pritvorenici, osim onih koje je Sud već proglasio krivim, smatraju se nevinim sve dok se ne utvrdi njihova krivica i sa njima se u svim prilikama postupa kao sa nevinim licima.
 4. Pritvorenici podležu ograničenjima u pogledu komuniciranja, poseta i drugih pogodnosti u skladu sa pravilima, inter alia, 60, 61, 63, 66 i 67 Pravilnika o pritvorskom postupku prema osobama koje čekaju na redovni sudski ili žalbeni postupak pred ovim sudom ili su iz nekog drugog razloga pritvorene po ovlašćenju ovog suda ₣IT/38/Rev.8ğ, Pravilnikom o nadzoru poseta i komuniciranja sa pritvorenicima ₣IT/98/Rev.3ğ, Kućnim redom ₣IT/99/Rev.1ğ, i Sporazumom o redu i bezbednosti zaključenog između Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i Ministarstva pravde Kraljevine Holandije ₣potpisanim 14. jula 1994ğ.

   

 5. Član 21(4)(b) Statuta, međutim, zajamčuje sledeće: Prilikom presuđivanja o svakoj optužbi protiv optuženog u skladu s ovim Statutom, optuženi ima, sa punom ravnopravnošću, pravo na sledeće minimalne garancije:₣...ğ da ima odgovarajuće vreme i sredstva za pripremu odbrane i komunikaciju sa pravnim zastupnikom po sopstvenom izboru. U članu 20 Statuta navodi se: Pretresna veća moraju obezbediti da suđenje bude pravično i ekspeditivno, kao i da se postupak vodi u skladu sa pravilima o postupku i dokazima uz puno poštovanje prava optuženog i dužnu brigu o zaštiti žrtava i svedoka.
 6. Diskusija

 7. Kada optuženog zastupa imenovani ili dodeljeni branilac u skladu sa Pravilnikom, organi Međunarodnog suda, u primeni prava Međunarodnog suda, obično ne moraju da se upuštaju u nastojanje da se postigne ravnoteža između potrebe za odgovarajućim sredstvima u interesu pravičnog suđenja i ograničenosti sredstava koja stoje na raspolaganju u pritvorskoj jedinici. U većini slučajeva, postojeća Pravila o žalbenom postupku pritvorenika i redovna sredstva predviđena Pravilnikom pružaju odgovarajuće mogućnosti postupanja kada ova dva interesa dođu u sukob.
 8. U ovom predmetu, međutim, optuženi ne želi da ga zastupa branilac s obzirom na njegov stav da ne priznaje Međunarodni sud. Odluka optuženog da se sâm brani ne može uticati na njegovo neoutuđivo pravo na pravično suđenje. Pretresno veće ima obavezu na osnovu člana 20 Statuta da optuženom obezbedi pravično suđenje, neovisno od stava optuženog. Ne postoji mogućnost odricanja od prava na pravično suđenje.
 9. Po mišljenju amici curiae, u ovom predmetu treba dati prednost primarnom pravu optuženog da mu se obezbede odgovarajuće vreme i sredstva za pripremu odbrane, ali uz poštovanje razumnih i kratkoročnih ograničenja koja su apsolutno neophodna u uslovima boravka optuženog u pritvoru. Administrativna i/ili bezbednosna pitanja vezana za boravak optuženog u pritvoru ne smeju u praksi da okrnje minimalne garancije koju optuženi imaju pred Međunarodnim sudom.
 10. Zaključak

  Amici curiae stoga uz dužno poštovanje predlažu Pretresnom veću da izda nalog Sekretarijatu da važeće propise primeni na način da se:

  1. optuženom dozvoli da angažuje advokata, člana nacionalne advokatske komore, koji bi mu pomagao u svojstvu savetnika u pripremi njegove odbrane i uspostavljanju kontakta sa njegovim saradnicima a kojeg bi, ukoliko optuženi tako želi, plaćao Međunarodni sud u skladu sa važećim Pravilnikom, uputstvima i pravilima;
  2. optuženom dozvoli da se, ukoliko to želi, konsultuje, bilo telefonom ili lično, sa svojim angažovanim savetnikom, na sudu tokom pauza ili na kraju svakog dana, kao i u zatvoru tokom onih dana kada Pretresno veće ne zaseda, uključujući vikende i praznike, s tim da se pritvorska pravila o posetama razumno prilagode za slučajeve poseta pravnika;
  3. optuženom, ukoliko to želi, omogući pristup sredstvima za fotokopiranje koja bi bila korištena za pripremanje njegove odbrane;
  4. optuženom, ukoliko to želi, dozvoli da prima i prosleđuje dokumente, bez odlaganja, savetniku angažovanom za pripremu njegove odbrane;
  5. optuženom, ukoliko to želi, omogući da na adekvatan način pregledava video dokaze;
  6. optuženom, ukoliko to želi, omogući pristup računarima kako bi mu se omogućilo da priprema i vrši izmene dokumenata koji bi se koristili u toku suđenja;
  7. optuženom, ukoliko tako odluči, omogući da koristi pomoć svog angažovanog savetnika u svrhu kontakata sa tužiocem u vezi sa pitanjima vezanim za pravilo 68, kako bi obavljao istraživanja vezana za pripremu svoje odbrane.

  Ukoliko Sekretarijat nije u mogućnosti da obezbedi neka od gore navedenih sredstava, treba ga uputiti da dostavi Sudu povratnu informaciju, kako bi se dalje razmotrio problem.

  U svrhu obezbeđenja informacija koje su zaštićene na osnovu sudskih naloga, sudu se predlaže da preispita svoju definiciju "javnosti" sadržanu u nalozima za zaštitu u ovom predmetu kako bi se regulisao pravilan način obelodanjivanja informacija optuženog njegovom pravnom savetniku, ukoliko on to želi, u okviru legitimne pripreme svoje odbrane.

U Hagu, 1. marta 2002.

/potpis na originalu/
g. Steven Kay, Q.C.
g. Branislav Tapušković
prof. Michail Wladimiroff
Amici Curiae