MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 14. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


OPSERVACIJE AMICI CURIAE
O ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODOBRENJE DA IZMENI
SPISAK SVEDOKA OD 5. FEBRUARA 2003.


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice, QC
g. Dirk Ryneveld, QC
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
   
  Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

 

Uvod

1. Dana 5. februara 2003. optužba je podnela “Delimično javno, a delimično ex parte i poverljivo - Zahtev optužbe za odobrenje da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, u daljem tekstu: Zahtev.

2. Optužba traži da se spisak svedoka izmeni tako da se na spisak doda 11 novih svedoka, izostave 34 prvobitno navedena svedoka i jedan svedok zameni drugim, u skladu sa pravilima 54 i 89(c). U praksi, ova izmena podrazumeva uklanjanje 35 prvobitno navedenih svedoka i uključivanje 12 novih svedoka. Zbog toga se traže zaštitne mere za devet od 11 svedoka za koje je podnet zahtev, pošto su okvalifikovani kao “osetljivi izvor informacija”. Takođe se daje ispravka jedne daktilografske greške nastale prilikom kucanja imena svedoka koji je naveden na prvobitnom spisku po pravilu 65 ter.

Činjenični kontekst

3. Pretresno veće je na pretpretresnoj konferenciji 25. jula 2002. naložilo optužbi da u delu suđenja vezanom za Hrvatsku pozove 71 svedoka koji će svedočiti viva voce, a u delu suđenja vezanom za Bosnu 106 svedoka. Međutim, pod uslovom da se navede “valjan razlog”, Pretresno veće je ostavilo otvorenu mogućnost za promenu prvobitnog naloga.

Prigovor

4. Optuženom se sudi od 12. februara 2002. Prva faza suđenja odnosila se na deo optužnice vezan za Kosovo. Postupak je sada u drugoj fazi, gde se optuženi suočava sa optužbama koje se odnose na delove zajedničke optužnice vezane za Hrvatsku. Deo suđenja vezan za Bosnu treba da uskoro počne. Optuženi je pripremao svoju odbranu na osnovu dokumenata koji su mu do sada dostavljeni, pri čemu je obim materijala na osnovu pravila 65 ter, 66 (A) (i), (ii) i 68 opsežan jer obuhvata ne samo pismene dokumente, već i video i audio snimke.

5. Zahtev optužbe, ako bude prihvaćen, iziskivaće dostavljanje izjava još 12 svedoka, pa shodno tome i dodatnu pripremu optuženog i njegovih saradnika. Pored toga, verovatno je da će biti dostavljeni dodatni dokazni predmeti kao potkrepa izjavama svedoka. Ni amici curiae ni optuženi nisu u stanju da konkretno komentarišu predložene izjave većine dopunskih svedoka, pošto su u Prilogu E Zahteva dati rezimei izjava samo svedoka Bace, B-1775 i B-1610. Ostali prilozi tim stranama u postupku nisu obelodanjeni, ali je dat opšti opis u kojem se kaže da su to svedoci “u izuzetnim okolnostima... svedočiće o pitanjima koja se neposredno odnose na krivičnu odgovornost optuženog ili na pitanja koja govore o operacijama državnih organa na visokom nivou ili grupe počinilaca koji su imenovani u optužnici”.

6. Optuženi ima pravo na pravično suđenje u skladu sa članovima 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda. Član 21(4) sadrži sledeće minimalne garancije:

b) da ima odgovarajuće vreme i sredstva za pripremu odbrane...;

c) da mu se sudi bez nepotrebnog odgađanja;

7. Pravilnik takođe predviđa postupak pravovremenog obelodanjivanja, čiji je cilj efikasno vođenje postupaka u skladu sa pravilima 65 bis i 65 ter. Dalje, pravilo 66, koje se konkretno bavi obelodanjivanjem, predviđa sledeće:

(ii) u roku koji je odredilo pretresno veće ..., kopije izjava svih svedoka koje tužilac namerava da pozove da svedoče na suđenju i kopije svih pismenih izjava uzetih u skladu s pravilom 92 bis; kopije izjava dodatnih svedoka optužbe staviće se na raspolaganje odbrani čim bude doneta oduka da se ti svedoci pozovu.

8. U tim okolnostima, amici curiae smatraju da Pretresno veće mora da odmeri interese strana u postupku kada bude odlučivalo o budućem vođenju suđenja i razmatralo pitanja kao što je izmena spiska svedoka na suđenju optuženom. To znači da uzme u obzir potrebe optužbe prilikom izvođenja dokaza i pravo optuženog na odgovarajuće vreme da pripremi i vodi svoju odbranu. Krivični postupak ove vrste iziskuje mnogo lične energije i predanosti optuženog, posebno kada se on sām brani. Do sada je primećeno da ima negativnih posledica na zdravstveno stanje optuženog zbog obima posla koji mora da obavi prilikom pripreme za suđenje.

9. Amici curiae tvrde da bi predložena izmena spiska svedoka od strane optužbe imala sledeće posledice za optuženog:

a) rad koji je optuženi uložio u pripremu za predviđenih 35 prvobitno navedenih svedoka predstavljaće rasipanje vremena, truda i resursa optuženog;

b) optuženi će tokom suđenja morati da se pripremi za 12 novih svedoka;

c) novi dokazni predmeti će gotovo sigurno morati da se razmotre i pripreme;

d) sva nova pravna pitanja koja eventualno proisteknu iz izmene spiska svedoka moraće da se sagledaju i pripreme;

e) ove promene u predmetu mogu imati za posledicu dalje iznurivanje i iscrpljivanje optuženog prilikom pripreme odbrane.

Argumenti

10. Iz razloga izloženih u paragrafima od 4 do 9, amici curiae smatraju da predložene izmene nisu korektne u odnosu na optuženog na njegovom suđenju i da Zahtev optužbe zato treba odbaciti.

11. U suprotnom, ako Zahtev optužbe bude odobren, smatramo da Pretresno veće treba da se postara, u skladu sa članom 21(4)(b), da optuženi ima dovoljno vremena da pripremi odbranu i pozabavi se svedocima kada oni budu pozvani, kao i da odgovori na njihovo svedočenje kada bude izvodio dokaze u svoju odbranu.

Dalje pitanje koje se postavlja

12. Napomene radi, amici curiae primećuju da u paragrafu 3 traženog pravnog leka u Zahtevu optužbe piše sledeće:

“Amici curiae mogu obelodaniti te izjave i njihov sadržaj (uključujući identitet tih svedoka) samo u onoj meri koja će prvo zadovoljiti Pretresno veće da je to neophodno za obavljanje njihovog zadatka da pomognu Pretresnom veću.”

Amici curiae ne znaju ni za kakav raniji nalog koji je u tom smislu izdalo Pretresno veće.

U Hagu, 14. februara 2003.
  /potpis na originalu/
 
Steven Kay, QC
 
za amici curiae
Steven Kay, QC
Branislav Tapušković