MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 4. april 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV AMICI CURIAE ZA IZDAVANJE UPUTSTVA U VEZI S PRIRODOM NJIHOVOG DALJEG UČEŠĆA U SUĐENJU I UPUTSTVA O POSTUPKU NA OSNOVU PRAVILA 98BIS(A)


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
   
  Amici curiae:
g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 2. aprila 2003. godine Pretresno veće je održalo raspravu o proceduralnim pitanjima vezanim za ovo suđenje. Na ovoj raspravi amici curiae su izrazili zabrinutost u vezi s postupkom vođenja suđenja po završetku izvođenja dokaza optužbe.[1] Pošto sud nema dovoljno vremena, istaknuto je da se ovo pitanje može rešiti podnošenjem podneska. Amici curiae ovim putem iznose izvestan broj pitanja u vezi s kojima od Suda traže smernice kako bi mogli da obave ulogu koju im je dodelilo Pretresno veće.[2]

2. U Nalogu kojim se poziva određivanje amicus curiae od 30. avgusta 2001. godine, navodi se da amici curiae između ostalog, treba da pomognu Pretresnom veću na sledeći način:

(b) pripremajući sve podneske ili prigovore u vezi sa dokaznim materijalom koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom tokom postupka suđenja, i unakrsno ispitujući svedoke po potrebi;

(d) postupajući na bilo koji drugi način koji će tako određeni pravni zastupnik smatrati primerenim nastojanju da se obezbedi pravično suđenje…

Pri obavljanju svojih zadataka amici curiae su Pretresnom veću, proprio motu i kao odgovor na pitanja koja je pokrenula optužba, podneli veliki broj podnesaka. Amici curiae nalog o imenovanju shvataju tako da, ukoliko je to primereno, oni, u skladu sa svojom funkcijom, imaju pravo da u ime optuženog na kraju izvođenja dokaza optužbe podnose zahteve za “odbacivanje optužbi zbog nedovoljnih dokaza”.[3] Na osnovu pravila 98bis (B) Pretresno veće može nakon toga da naloži donošenje oslobađajuće presude po takvom predlogu, kao i po bilo kom predlogu optuženog ili proprio motu, ukoliko zaključi da se na osnovu dokaza ni po jednoj optužbi ne može doneti osuđujuća presuda.

3. Predviđeno je da optužba završi izvođenje dokaza u sudnici za 54 dana, počev od 6. maja 2003. godine.[4] Na pretpreresnoj konferenciji održanoj 25. jula 2002. godine za delove spojene optužnice br. IT-02-54-T koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu kao rok za završetak izvođenja dokaza optužbe određen je 10. april 2003. godine. Optužba traži da se ponovo pokrene pitanje vremenskog roka koji im je dodeljen za izvođenje dokaza.[5] Ovaj zahtev kojim amici curiae od Pretresnog veća traže uputstvo o tome na koji način će ubuduće učestvovati u postupku tiče se vremena za podnošenje eventualnog zahteva za odbacivanje optužbi zbog nedovoljnih dokaza po završetku izvođenja dokaza optužbe, te njihove uloge tokom izvođenja dokaza odbrane.

Postupak na osnovu pravila 98 bis (A)

4. Pravilo 98 bis (A) propisuje rok od sedam dana za podnošenje zahteva za donošenje oslobađajuće presude. Amici curiae procenjuju da će pregled dokaza i razmatranje pitanja pokrenutih u optužnici kako bi se podneo zahtev za odbacivanje optužbi zbog nedovoljnih dokaza u ovom suđenju biti obiman posao. Na osnovu sudskog materijala koji je do sada predočen i složenosti tri optužnice procenjuje se da će jednom amici za ovaj zadatak biti potrebno najmanje tri meseca (600 časova). U trenutnim radnim okolnostima oni to ne mogu da postignu, budući da se postupak u ovom predmetu i dalje vodi, te bi podnesak stoga mogao da se podnese u vreme završetka izvođenja dokaza optužbe ili u roku od sedam dana od završetka izvođenja dokaza optužbe. U nekoliko navrata u ovom postupku pokušali su da se ovim pitanjem bave u hodu, ali se ispostavilo da je to nemoguće. Razlog tome su brojne izjave svedoka, velike količine propratnog materijala, dokaznih predmeta, materijala na osnovu pravila 68 koji treba razmotriti, kao i podnesci u vezi s dokazima i pitanja koja se pokrenu tokom suđenja.[6] Amici curiae su tokom postupka vršili uobičajene pretpretresne pripreme za ovaj predmet, koji obuhvata tri obimne optužnice. Imali su veoma malo vremena za pretpretresnu pripremu, budući da je suđenje optuženom počelo 12. februara 2002. godine.[7] Resursi koje su amici curiae imali na raspolaganju nisu bili dovoljni da se za ovaj zadatak angažuje odgovarajući advokat. [8]

5. Shodno tome, kako bi skrenuli pažnju Pretresnog veća na potencijalni problem u postupku, amici curiae predlažu sledeća rešenja, iako Pretresno veće, naravno, može da predloži i neko drugo:

(a) da se jednom od sadašnjih amici na suđenju odobri da ne prisustvuje preostalom delu izvođenja dokaza kako bi izvršio pregled i eventualno sastavio odgovarajući podnesak koji bi se podneo na osnovu pravila 98 bis (A).[9] Taj amicus bi, naravno, prisustvovao nekim pretresima tokom preostalog dela suđenja kako bi se pozabavio izvesnim pravnim pitanjima ili svedocima, ali bi se u ovoj fazi prvenstveno bavio ovim pitanjem. Shodno tome, bio bi uvećan broj časova koji bi taj amicus potrošio na pripremu van suda.

(b) da se, po završetku izvođenja dokaza optužbe, napravi prekid od tri meseca tokom kojih bi amici curae pripremili podnesak koji će se podneti na osnovu pravila 92 bis (A);

(c) da se imenuje još jedan advokat koji će, za naknadu koja se isplaćuje subraniocima, pomagati amici curiae u pripremi podneska na osnovu pravila 92bis (A) pod njihovim nadzorom.

Uloga amici curiae u budućnosti

6. Amici curiae bi takođe bilo od pomoći ukoliko bi im Pretresno veće dalo smernice u vezi s njihovom ulogom i odgovornostima tokom eventualnog izvođenja dokaza od stane optuženog.[10] Iako se jeste raspravljalo o njihovoj ulozi tokom izvođenja dokaza optužbe, nije se raspravljalo o tome kakva se vrsta učešća od njih očekuje u sledećoj fazi sudskog postupka. Smernice su neophodne kako bi amici curiae preduzeli odgovarajuće korake u vezi sa sopstvenom sudskom praksom.

Potpis: Steven Kay QC /potpis na originalu/

Dana 4. aprila 2003.
U Londonu

Za amici curiae Steven Kay QC
Branislav Tapušković[1] Vidi transkript za 2. april 2003. godine.

[2] Sadašnje amici curiae Stephena Kaya QC i Branislava Tapuškovića imenovao je sekretar MKSJ na osnovu “Naloga kojim se poziva određivanje amicus curiae” od 30. avgusta 2001. godine, koji je izdalo tadašnje Pretresno veće. Istim nalogom imenovan je i treći amicus curiae, ali je odlukom Pretresnog veća od 10. oktobra 2002. godine njegovo imenovanje povučeno. Ovo imenovanje se prvobitno odnosilo na tada jedinu optužnicu protiv optuženog br. IT-99-37-PT, to jest optužnicu za Kosovo. Na osnovu naloga sekretara od 30. oktobra 2001. godine njihova uloga je proširena na optužnice koje su naknadno podignute protiv optuženog, i to optužnicu za Hrvatsku br. IT-01-50-PT i optužnicu za Bosnu br. IT-01-51-PT. Nalogom od 22. novembra 2002. godine imenovan je još jedan amicus curiae profesor Tim MacCormack, kome je dodeljena zasebna i drugačija odgovornost da pomogne Pretresnom veću u pitanjima međunarodnog prava.

[3] Pravilo 98bis. Predlog za donošenje oslobađajuće presude (A) Optuženi može podneti predlog za donošenje oslobađajuće presude za jedno ili više krivičnih dela za koja se tereti u roku od sedam dana od završetka izvođenja dokaza optužbe, ali u svakom slučaju pre početka izvođenja dokaza odbrane predviđenog pravilom 85 (A)(ii).

[4] Vidi transkript za 2. april 2003. godine. Uzeti su u obzir i dani koji su izgubljeni zbog bolesti i dr. kao npr. u periodu od 18. do 28. marta 2003. godine.

[5] Vidi transkript za 2. april 2003. godine. Gospodin Geoffrey Nice kao viši zastupnik optužbe takođe je nekoliko puta u ime optužbe pokretao ovo pitanje a 10. januara 2003. godine podneo je poverljivu “Dopunu izveštaju Tužilaštva o vremenu koje je preostalo za izvođenje dokaza i zahtev za održavanje rasprave.” Ovaa dopuna podneta je u prilog ranijem podnesku od 11. decembra 2002 - Poverljivo - Izveštaj Tužilaštva o vremenu preostalom za izvođenje dokaza optužbe.

[6] Tokom postupka se redovno raspravljalo o količini materijala, kao što se vidi u transkriptu za 2. april 2003. godine. Međutim, tu ne spadaju samo pisani dokumenti čije stranice pominje optužba, već i CD-romovi i video trake.

[7] Vidi fusnotu 2.

[8] Najnoviji uslovi učešća amici curiae propisani su u sekretarovom pismu od 18. februara 2003. godine.

[9] Ovo se odnosi na amici curiae Stephena Kaya QC i Branislava Tapuškovića.

[10] Ovo se odnosi samo na amici curiae “na suđenju”, Stevena Kaya QC i Branislava Tapuškovića.