MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 9. april 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODGOVOR AMICI CURIAE NA DODATNE INFORMACIJE U VEZI SA PREDLOGOM OPTUŽBE ZA FORMALNO PRIMANJE NA ZNANJE ČINJENICA O KOJIMA JE VEĆ PRESUĐENO OD 2. APRILA 2003.


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice, QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
  Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 2. aprila 2003. godine optužba je podnela “Dodatne informacije u vezi sa predlogom optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno”. Te informacije su dopuna “Predlogu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno”, [1] koji je optužba podnela 12. decembra 2002. Dodatne informacije odnose se na odluku u predmetu Tužilac protiv Krajišnika, koju je Pretresno veće 1 donelo 28. februara 2003. u vezi sa time koje će činjenice o kojima je već presuđeno formalno primiti na znanje. [2] Optužba predlaže da “ovo Pretresno veće uzme u razmatranje za formalno primanje na znanje sve činjenice koje je prihvatilo Pretresno veće 1, a koje su navedene u priloženom dokumentu”. [3]

2. Dana 6. februara 2003. amici curiae podneli su odgovor na prvi predlog tužioca. [4] Potpuna argumentacija strana u postupku sadržana je u njihovim prvobitnim podnescima, te je zato ovde nećemo ponavljati. U ovom predmetu pred Pretresnim većem III, od Pretresnog veća je prvobitno traženo da formalno primi na znanje činjenice iz drugih predmeta koji su vođeni pred MKSJ-om i za koje su završeni žalbeni postupci. Većina dodatnih činjenica o kojima je presuđeno iz predmeta Tužilac protiv Krajišnika za koje optužba sada traži da budu uvrštene u njen predlog od 12. decembra 2002. potiču iz predmeta u kojima žalbeni postupak nije definitivno završen, već je okončan samo prvostepeni postupak. [5]

Odgovor na dodatne informacije koje je dostavila optužba

3. Neke od činjenica koje je Pretresno veće 1 formalno primilo na znanje nisu uključene u provobitni Dodatak A predloga optužbe od 12. decembra 2002. Amici curiae su u dostavljenom Prilogu 1 označili one činjenice iz odluke u predmetu Tužilac protiv Krajišnika čije prihvatanje na osnovu pravila 94(B) optužba nije prvobitno tražila u ovom predmetu, ali čije se prihvatanje sada traži. One su deo činjenica označenih u Dodatku A.

4. O izvesnom broju činjenica koje su formalno primljene na znanje u predmetu Tužilac protiv Krajišnika postignuta je saglasnost strana u postupku. [6] Kao takve, označene su čnjenice 1-150, 1030-1033 i 1040-1047 u Dodatku A Dodatnih informacija koje su podnete 2. aprila 2003. Činjenice o kojima je postignuta saglasnost, a koje nisu bile sadržane u prvobitnom predlogu optužbe, takođe su navedene u dostavljenom Prilogu 1. Međutim, mora se napomenuti da ove činjenice potiču iz odluka pretresnih veća, a ne iz saglasnosti između strana u postupku koja je postignuta nezavisno od toga. Ipak, podsećamo Pretresno veće na jednu od prvobitnih tvrdnji amici curiae, a to je da se okolnosti razlikuju od predmeta do predmeta. [7] Činjenice čije prihvatanje možda jeste u interesu optuženog na jednom drugačijem suđenju, ne moraju da budu u interesu nekog drugog optuženog. Trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da se od drugog pretresnog veća nije tražilo da se izjasni o prihvatanju činjenica o kojima je već presuđeno. Treba napomenuti da se u Odluci od 28. februara 2003. u predmetu Tužilac protiv Krajišnika ne negira da činjenica da saglasnost o izvesnim činjenicama postignuta između strana u postupku nije imala nikakvog uticaja na tu odluku. [8]

5. Veliki broj činjenica koje je Pretresno veće formalno primilo na znanje u predmetu Tužilac protiv Krajišnika, čije prihvatanje optužba sada dodatno traži u skladu sa pravilom 94(B), potiču iz predmeta koji nisu potpuno okončani u žalbenom postupku. To su predmeti Kvočka, Krnojelac i Vasiljević. [9] Činjenice koje su preuzete iz tih predmeta takođe su navedene u Prilogu 1. Pretresno veće 1 je, u svojoj Odluci, između ostalog, utvrdilo test za činjenice o kojima je istinski presuđeno u sudskom postupku i činjenice o kojima je konačno presuđeno u žalbenom postupku, na osnovu kojeg se može utvrditi da li ispunjavaju uslove da budu prihvaćene u skladu sa pravilom 94(B). [10] Takva činjenica mora da je:

(iii) pobijana na suđenju i spada u dio presude koji nije bio predmet žalbe ili je o njemu konačno presuđeno u žalbenom postupku; ili

(iv) pobijana na suđenju a sada spada u dio presude koji je predmet žalbe, ali spada u pitanja koja u žalbenom postupku nisu sporna.

Pretresno veće se ponovo upućuje na tvrdnju koju su amici curiae izneli u prvobitnim Opservacijama, a to je da razlog za nepostojanje takvog osporavanja u početku, ili po žalbi, može da ide u prilog samo tom optuženom. [11] Pored toga, amici curiae tvrde da ovo Pretresno veće ne obavezuje odluka o ovim pitanjima doneta od strane drugog Pretresnog veća, kako su to i prvobitno tvrdili. [12]

6. Izvesne dodatne činjenice koje su uključene mogu se svrstati u kategoriju kontroverznih jer bi se mogle smatrati relevantnim za dela i ponašanje optuženog. Te činjenice su takođe navedene u Prilogu 1.

7. Većina dodatnih činjenica, izuzev istorijskih, geografskih i statističkih, spadaju u kategoriju onih koje će optuženi osporavati na način na koji bude vodio svoju odbranu. Argumenti koje optuženi razumno može izneti u vezi s ovim pitanjem izloženi su u prvobitnim Opservacijama koje su amici curiae podneli 6. februara 2003. [13] Dodatne istorijske, geografske i statističke činjenice takođe su navedene u Prilogu 1.

8. Shodno tome, amici curiae ponavljaju svoje tvrdnje, kako je to ranije izloženo.

Steven Kay, QC /potpisano/
Hag,  
9. april 2003.  
za amici curiae Steven Kay, QC
Branislav Tapušković

PRILOG 1

Pregled činjenica o kojima je već presuđeno sadržanih u Dodatku A “Dopunjenog spiska činjenica o kojima je već presuđeno, a koje je prihvatilo Pretresno veće 1”, čije se prihvatanje sada traži predlogom optužbe u skladu sa pravilom 94(B), ali nije traženo prvobitnim Predlogom optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno od 12. decembra 2003.

Činjenica

Činjenice usaglašene između optužbe/odbrane u predmetu Krajišnik*

Činjenice iz predmeta koji su još u žalbenom postupku*

Činjenice koje se odnose na dela i ponašanje optuženog*

Istorijske, geografske, političke,

verske, statističke*

23

*

   

*

24

*

   

*

37

*

     

38

*

   

*

43

*

   

*

53

*

 

*

 

65

*

 

*

 

69

*

 

*

 

70

*

 

*

 

71

*

 

*

 

85

*

   

*

88

*

   

*

117

*

   

*

144

*

*

 

*

145

*

*

 

*

147

*

*

 

*

148

*

*

   

149

*

*

*

 

150

*

*

   

152

   

*

 

173

 

*

 

*

174

 

*

 

*

175

 

*

   

176

 

*

 

*

177

 

*

   

178

 

*

   

273

 

*

   

274

 

*

   

275

 

*

   

278

 

*

 

*

280

 

*

   

282

 

*

   

290

 

*

   

291

 

*

   

293

 

*

 

*

294

 

*

 

*

295

 

*

   

296

 

*

   

297

 

*

 

*

298

 

*

   

299

 

*

   

300

 

*

   

301

 

*

   

302

 

*

   

304

 

*

   

305

 

*

   

306

 

*

   

307

 

*

   

308

 

*

   

326

 

*

   

327

 

*

   

331

 

*

   

332

 

*

   

346

 

*

   

368

 

*

   

389

 

*

   

418

 

*

   

456

 

*

   

458

 

*

   

460

 

*

   

461

 

*

   

462

 

*

   

463

 

*

   

464

 

*

   

465

 

*

   

466

 

*

   

502

 

*

   

503

 

*

   

504

 

*

   

505

 

*

   

506

 

*

   

507

 

*

   

508

 

*

   

509

 

*

   

510

 

*

   

511

 

*

   

512

 

*

   

513

 

*

   

514

 

*

   

515

 

*

   

516

 

*

   

517

 

*

   

518

 

*

   

519

 

*

   

520

 

*

   

525

 

*

   

526

 

*

   

528

 

*

   

529

 

*

   

530

 

*

   

531

 

*

   

532

 

*

   

536

 

*

   

537

 

*

   

538

 

*

   

539

 

*

   

540

 

*

   

541

 

*

   

542

 

*

   

543

 

*

   

544

 

*

   

558

 

*

   

559

 

*

   

560

 

*

   

561

 

*

   

562

 

*

   

563

 

*

   

564

 

*

   

565

 

*

   

566

 

*

   

567

 

*

   

568

 

*

   

569

 

*

   

570

 

*

   

571

 

*

   

572

 

*

   

573

 

*

   

575

 

*

   

576

 

*

   

577

 

*

   

578

 

*

   

579

 

*

   

580

 

*

   

581

 

*

   

582

 

*

   

583

 

*

   

584

 

*

   

585

 

*

   

586

 

*

   

587

 

*

   

588

 

*

   

589

 

*

   

590

 

*

   

591

 

*

   

592

 

*

   

593

 

*

   

594

 

*

   

595

 

*

   

596

 

*

   

597

 

*

   

598

 

*

   

599

 

*

   

600

 

*

   

601

 

*

   

603

 

*

   

604

 

*

   

606

 

*

   

607

 

*

   

608

 

*

   

609

 

*

   

610

 

*

   

611

 

*

   

612

 

*

   

619

 

*

   

626

 

*

   

627

 

*

   

962

 

*

   

973

 

*

   

978

 

*

   

1030

*

*

 

*

1031

*

*

 

*

1032

*

*

 

*

1033

*

*

 

*

1040

*

*

   

1041

*

*

   

1042

*

*

   

1043

*

*

   

1044

*

*

   

1045

*

*

   

1046

*

*

   

1047

*

*

   

1074

 

*

   

1077

 

*

   

1079

 

*

   


[1] Podnet u skladu sa pravilom 94(B) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a.

[2] Predmet IT-00-39-PT, Odluka po zahtjevu za formalno uzimanje na znanje činjenica o kojima je presuđeno, te za prihvatanje pismenih izjava svjedoka na osnovu pravila 92bis.

[3] Vidi fusnotu 1 Dodatnih informacija optužbe za ovu tvrdnju.

[4] Pod naslovom: “Opservacije amici curiae o ‘Predlogu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno’ podnetom 12. decembra 2002”.

[5] Tužilac protiv Kvočke i drugih, predmet br. IT-98-30/1-T; Tužilac protiv Krnojelca, predmet br. IT-97-25-T; Tužilac protiv Vasiljevića, predmet br. IT-98-32-T.

[6] Putem pisma odbrane Tužilaštvu od 30. oktobra 2002.

[7] Vidi paragraf 16 (vi) “Opservacija amici curiae o "Predlogu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno" podnetom 12. decembra 2002”.

[8] Vidi paragrafe 14 i 15 Odluke.

[9] Vidi fusnotu 5 za referencu.

[10] Vidi paragraf 15 Odluke ibid.

[11] Opservacije amici curiae o "Predlogu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno" od 6. februara 2003, paragraf 16(vi).

[12] Vidi paragrafe 14, 15(v) i 16(vi) Opservacija amici curiae.

[13] Vidi prevashodno paragrafe 15, 16 i 17 Opservacija amici curiae.