MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 26. juni 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV AMICUS CURIAE ZA DOZVOLU DA LIČNO ODREDI RELEVANTNE DOKUMENTE SA SUĐENJA RADI SASTAVLJANJA PISMENIH PODNESAKA, TE ZA DALJE PRODUŽENJE ROKA


Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome Amici curiae :
  g. Steven Kay QC
  g. Branislav Tapušković
  prof. Timothy McCormack
 1. Dana 11. decembra 2002, Pretresno veće je izdalo nalog kojim od amicus curiae traži pismene podneske o pitanjima iz međunarodnog prava koja se odnose na samoodbranu, koja je pokrenuta u delu suđenja koji se odnosi na Kosovo. Tim prvobitnim nalogom je od amicus zatraženo da do 31. marta 2003. obradi sledeće:

  1. pitanje samoodbrane, pokrenuto u delu predmeta koji se odnosi na Kosovo;

  2. analizu merodavnog prava, uključujući istorijat i razvoj te strategije odbrane u međunarodnom krivičnom pravu; i

  3. iznese zaključke o njenom trenutnom statusu u međunarodnom običajnom pravu i pravu međunarodnih konvencija.

 2. Dana 1. aprila 2003. godine, Veće je odobrilo zahtev za produžetak roka za pripremu pismenih podnesaka na osnovu toga što se prilično kasnilo sa dostavljanjem informacija o uslovima imenovanja i dogovorima sa Sekretarijatom, koji ovom amicus treba da olakšaju učešće u suđenju iz njegovog glavnog boravišta u Melburnu.

 3. U toku svoje posete Međunarodnom sudu, amicus je primio elektronsku verziju kompletnih transkripata suđenja do dana svog odlaska iz Haga i takođe se sa Odsekom za organizaciju rada sudnica sporazumeo da mu i dalje dostavljaju kopije svih dokumenata zavedenih u predmetu, kao i buduće transkripte suđenja čim postanu dostupni. Ti dokumenti se dostavljaju amicus u Melburnu i olakšavaju praćenje toka suđenja sa udaljenosti.

 4. Amicus je na Međunarodnom sudu dobio i elektronske kopije spiskova svedoka optužbe na osnovu pravila 65 ter i spiskova dokaznih predmeta. Po povratku u Melburn nakon svog stupanja pred Pretresno veće, amicus je detaljno pregledao ove spiskove kako bi utvrdio koje izjave svedoka i drugi dokazni predmeti, podneti radi uvrštavanja u dokaze u delu suđenja koji se odnosi na Kosovo, mogu biti relevantni za pripremu pismenih podnesaka o delu (a) gorenavedenog naloga – pitanju samoodbrane, pokrenutom u delu suđenja koji se odnosi na Kosovo.

 5. Odseku za organizaciju rada sudnica Sekretarijata je početkom maja upućen zahtev za oko 280 dokumenata, među kojima su 63 izjave svedoka i propratni dokazni predmeti, međutim, uprkos velikim naporima za to zaduženog osoblja, većina tih dokumenata još nije stigla u Melburn. Ispostavilo se da su neki od dokumenata koji jesu iskopirani i poslati u Melburn manje značajni nego što je na početku izgledalo na osnovu optužbinog sažetka dokaza koje će izvoditi svedok sa Spiska svedoka na osnovu pravila 65 ter. Neki od dokumenata su obrnutim redosledom skenirani u formatu “pdf”, pa je njima zato izuzetno teško rukovati.

 6. Amicus je u Spisku dokaznih predmeta na osnovu pravila 65 ter za Kosovo pronašao još 490 dokumenata koji mogu biti relevantni, ali za koje zvanični zahtev još nije poslat zbog toga što svi dokumenti koji su već zatraženi još nisu primljeni.

 7. Pošto iz iskustva zna da Sekretarijat nema kapaciteta da na ekspeditivan način obradi zahtev za dokumente, amicus je mišljenja da mu postojeći dogovori za pristup dokumentaciji – posebno kada nalozi Pretresnog veća za pripremu pismenih podnesaka podrazumevaju potrebu da se, pored analize opštih načela međunarodnog prava, razmotri i određeni sudski postupak – ne pomažu da na zadovoljavajući način obavlja svoje dužnosti kao amicus.

 8. Amicus sada smatra da će, u slučajevima kada je analiza dokumentacije sa suđenja neophodni deo pripreme pismenih podnesaka, morati da putuje na Međunarodni sud kako bi lično pregledao dokumentaciju sa suđenja za koju smatra da je potencijalno značajna. Takav pristup će ovom amicus omogućiti da na upućen način donese odluke o dokumentaciji od suštinskog značaja, te da podnese zahtev za kopije manjeg broja dokumenata. Nadamo se da će Sekretarijat biti u stanju da organizuje kopiranje i slanje manjeg spiska traženih dokumenata na ekspeditivniji način nego što je to do sada bio slučaj.

 9. Ako se Pretresno veće slaže sa ovim načelnim zahtevom, amicus onda traži dozvolu Veća da doputuje na Međunarodni sud poslednje nedelje zasedanja (28. juli – 1. avgust) kako bi pregledao dokumentaciju koju smatra potencijalno značajnom za pripremu dela (a) pismenih podnesaka o samoodbrani u delu suđenja koji se odnosi na Kosovo. Namera amicus je da pismene podneske o delovima (b) i (c) naloga dostavi utvrđenog datuma, 14. jula 2003. godine, a da preostale pismene podneske o delu (a) podnese zasebno, pošto tražena dokumentacija bude primljena i analizirana, a podnesci pripremljeni.

  Traženi pravni lek:

 10. Na osnovu gore navedenog, amicus traži dozvolu Veća:

  1. da podeli pismene podneske o samoodbrani tako što će one o delovima (b) i (c) o statusu primenjivog prava o samoodbrani podneti do zadatog roka, dok će mu se za finalizaciju pismenih podnesaka o delu (a) o samoodbrani pokrenutoj u delu suđenja koji se odnosi na Kosovo, biti potreban dodatan produžetak roka. Amicus će moći da obavesti Veće o tome kojeg datuma bi realno mogao da podnese pismene podneske o delu (a) nakon što mu se na raspolaganje stave dodatno zatraženi dokumenti; i

  2. da izmeni metodologiju pribavljanja dokumenata sa suđenja u okolnostima kada se nalogom Veća zahteva temeljan pregled takve dokumentacije, tako da amicus bude ovlašćen da za tu svrhu lično putuje na Međunarodni sud.

/potpis na originalu/
profesor Timothy L. H. McCormack
Melburn
26. juni 2003.