MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 21. jul 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


OPSERVACIJE PROPRIO MOTU AMICUS CURIAE O
RELEVANTNIM PITANJIMA MEĐUNARODNOG PRAVA


Tužilaštvo:

Optuženi:

gđa Carla Del Ponte

g. Slobodan Milošević

g. Geoffrey Nice, QC

 

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

 

g. Dermot Groome

 
 

Amici curiae:

 

g. Steven Kay, QC

 

g. Branislav Tapušković

 

g. Timothy McCormack


Uvod

 1. Prvobitni nalog Pretresnog veća o imenovanju amicus curiae za pitanja međunarodnog prava od 22. oktobra 2002. predviđa da će on imati i reaktivnu i aktivnu, ili proprio motu, ulogu. Uslovi imenovanja nalažu da će amicus curiae pomagati Pretresnom veću na sledeće načine:

  1. podnošenjem pismenih podnesaka i usmenim obraćanjem radi rešavanja pitanja međunarodnog prava, kada to od njega zatraži Pretresno veće i u skladu s takvim nalogom; i

  2. skretanjem pažnje Pretresnom veću na relevantna pitanja međunarodnog prava.

 2. Da bi amicus curiae mogao da vrši ulogu koja je predviđena u tački (b) gorenevedenog naloga o imenovanju – takozvanu ulogu proprio motu – Sekretarijat mu svakodnevno stavlja na raspolaganje transkripte i zavedene dokumente kako bi mogao da prati suđenje iz Melburna.

 3. Prateći suđenje i pripremajući pismene podneske o pravnim normama u vezi sa samoodbranom u međunarodnom krivičnom pravu, amicus je uočio sledeća pitanja međunarodnog prava koja su potencijalno relevantna za ovaj predmet.

  1. samoodbrana u delovima predmeta koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu:

   Veće je nalogom od 11. decembra 2002. zatražilo da amicus dostavi pismene podneske o pitanju samoodbrane u vezi sa delom predmeta koji se odnosi na Kosovo. Slična pitanja samoodbrane koja su potencijalno relevantna za deo suđenja koji se odnosi na Kosovo takođe su potencijalno relevantna za delove suđenja koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Pismeni podnesci u vezi sa pitanjem samoodbrane u međunarodnom pravu koje je amicus dostavio 14. jula 2003. (postupajući po tačkama (b) i (c) naloga koji mu je veće izdalo 11. decembra 2002.) otklanjaju potrebu za dodatnim pismenim podnescima o sadržaju i statusu samoodbrane u trenutno važećem međunarodnom pravu. Amicus stoji na stanovištu da bi podnesci bili potrebni još jedino po istom osnovu i kao još nepodneseni podnesci u vezi sa tačkom (a) naloga Veća od 11. decembra – to jest, o pitanju samoodbrane koje se pojavljuje u delovima suđenja koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko mu Pretresno veće naloži da pripremi pismene podneske u vezi s tim pitanjem, amicus smatra da će onda biti potrebno da otputuje u sedište Međunarodnog suda kako bi pregledao i odredio dokumentaciju relevantnu za suđenje.

  2. trenutno važeći kriterijumi međunarodnog običajnog prava i prava međunarodnih ugovora u vezi sa individualnom krivičnom odgovornošću po osnovu učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu su sledeći:

   Optužba u paragrafu 16 Druge izmenjene optužnice od 16. oktobra 2001. navodi da optuženi nije fizički izvršio nijedno od krivičnih dela koja se terete ali da ih jeste "počinio" svojim učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu po članu 7 (1) Statuta Međunarodnog suda. Iako na ovom Međunarodnom sudu i Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu postoji određena jurisprudencija u vezi sa ovim osnovom individualne krivične odgovornosti, amicus smatra da bi sveobuhvatna analiza trenutno važećih kriterijuma za ovaj osnov individualne krivične odgovornosti mogla pomoći Pretresnom veću.

  3. trenutno važeći kriterijumi međunarodnog običajnog prava i prava međunarodnih ugovora u vezi sa individualnom krivičnom odgovornošću po osnovi odgovornosti nadređenog:

   Optužba u paragrafu 19 Druge izmenjene optužnice od 16. oktobra 2001. takođe navodi da je optuženi na osnovu člana 7(3) Statuta Meunarodnog suda odgovoran za krivična dela koja počine njegovi podređeni budući da je znao ili je bilo razloga da zna da se njegovi podređeni spremaju da počine takva dela ili su ih već počinili, a on nije preduzeo nužne i razumne mere da spreči takva dela i kazni njihove počinioce. Amicus je upoznat sa međunarodnom sudskom praksom u vezi sa navedenim osnovom individualne krivične odgovornosti, uključujući i nedavnu odluku Žalbenog veća ovog Međunarodnog suda u predmetu Hadžihasanović po interlokutornoj žalbi na nadležnost u vezi sa komandnom odgovornošću. Međutim, amicus stoji na stanovištu da bi sveobuhvatna analiza aktuelnih kriterijuma za ovaj osnov individualne krivične odgovornosti takođe mogla pomoći Pretresnom veću.

 4. U skladu sa uslovima svog imenovanja, amicus skreće pažnju Pretresnom veću na navedena pitanja međunarodnog prava. U potpunosti je u domenu diskrecionog ovlašćenja Pretresnog veća da odluči da li će po bilo kojem od navedenih pitanja izdati nalog da amicus pripremi pismene podneske.

/potpis na originalu/
profesor Timothy L.H. McCormack

Melburn
21. jul 2003.