MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED ŽALBENIM VEĆEM

U sastavu: veće sudija koji tek treba da budu imenovani

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 1. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


INTERLOKUTORNA ŽALBA AMICI CURIAE NA NALOG
PRETRESNOG VEĆA U VEZI S PRIPREMOM I IZVOĐENJEM
DOKAZA ODBRANE OD 17. SEPTEMBRA 2003.


Javni dokument sa poverljivim Prilogom A

Tužilaštvo: Optuženi:
   
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome Amici curiae:
  g. Steven Kay, QC
  g. Branislav Tapušković
  g. Timothy McCormack


Uvod

 1. Pretresno veće je 25. septembra 2003, na osnovu pravila 73(B) Pravilnika o postupku i dokazima, odobrilo zahtev amici curiae za izdavanje potvrde radi ulaganja žalbe[1] na “Nalog u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane”[2] od 17. septembra 2003. Pretresno veće je na pretresu tog istog dana takođe donelo usmenu odluku u kojoj su ukratko obrazložene neke pojedinosti sadržane u pismenom nalogu.[3]

 2. Na ovom suđenju optuženi sam sebe zastupa, a amici curiae su imenovani, između ostalog, da postupaju na način koji smatraju prikladnim kako bi mu se obezbedilo pravično suđenje.[4] Postupajući u skladu sa tim mandatom, amici curiae ulažu ovu žalbu na one delove navedenog naloga koji se odnose na rok koji je odobren optuženom da pripremi svoju odbranu posle završetka izvođenja dokaza optužbe.

 3. U Nalogu Pretresnog veća predviđa se, između ostalog, sledeće:

  1. suđenje će biti prekinuto na period od tri meseca, od okončanja izvođenja dokaza optužbe do početka izvođenja dokaza odbrane, kako bi se optuženom olakšala priprema odbrane;[5]

  2. optuženi će, u roku od šest nedelja od prekida suđenja, dostaviti spisak svedoka sa imenima svedoka, rezimeom činjenica o kojima će svaki od svedoka svedočiti, naznaku o tome kako će svedočiti i spisak dokaznih predmeta, uz obavezu da njihove kopije uruči optužbi.[6]

 4. Pretresno veće je na pretresu 2. septembra 2003. održalo statusnu konferenciju da bi saslušalo predstavke u vezi sa pripremom i izvođenjem dokaza odbrane.[7] Na tom pretresu optuženi je izneo prigovore na dužinu prekida u suđenju za pripremu izvođenja dokaza odbrane i zatražio odlaganje od najmanje dve godine.[8] Amici curiae su takođe izneli svoje argumente, pri čemu nisu konkretno precizirali koliko je vremena potrebno,[9] ali su izneli tvrdnju da “na raspolaganju treba da bude odgovarajuće i dovoljno vreme”.[10] Nalog Pretresnog veća drastično se razlikuje od perioda koji je tražio optuženi.

 5. Na pretresu 17. septembra 2003. optuženi je jasno stavio do znanja da se ne slaže sa uslovima predviđenim nalogom.[11] Amici curiae tvrde da je Pretresno veće pogrešilo i da nije razumno upotrebilo svoje diskreciono pravo kada je zaključilo da je tromesečni prekid suđenja dovoljan period da optuženi pripremi svoju odbranu. Rok od šest nedelja za dostavu pojedinosti o svedocima i dokaznim predmetima za suđenje stoga je prekratak da bi se takav cilj postigao.

  Deo 1: Standard preispitivanja

 6. Žalbeno veće može da preinači odluku Pretresnog veća donetu na osnovu svog diskrecionog prava ako je to diskreciono pravo upotrebljeno nerazumno ili ako se zasniva na grešci. Ocenjujući razumnost upotrebljenog diskrecionog prava, Žalbeno veće mora da preispita ovo relevantno pitanje i odluči da li bi jedan razuman sud, na osnovu činjenica i informacija kojima raspolaže, mogao da donese takav nalog. Razmatrajući da li je nalog zasnovan na grešci, suštinsko je pitanje da li je Pretresno veće uzelo u obzir ono što nije trebalo ili je propustilo da uzme u obzir ono što je trebalo.[12] U ovoj žalbi, amici curiae tvrde da se nalog Pretresnog veća prevashodno zasniva na grešci i da je, pod svim okolnostima, takođe primer nerazumne upotrebe diskrecionog prava.

  Deo 2: Osnovi za žalbu

 7. Prilikom donošenja odluke sadržane u Nalogu, Pretresno veće je pogrešilo što nije uopšte ili nije dovoljno uzelo u obzir sledeće:

  1. relativno kratak rok u kojem je u ovom predmetu počelo suđenje, zbog čega nije bilo više vremena za pripremu odbrane, kao što se to može videti iz hronologije događaja u paragrafu 10;[13]

  2. period koji je optužba imala na raspolaganju da pripremi svoju tezu posle podizanja prve optužnice za Kosovo u maju 1999. u poređenju sa periodom koji je optuženi imao na raspolaganju od hapšenja do suđenja, kao što se to može videti iz hronologije u paragrafu 10;[14]

  3. opsežnost materijala koji je optužba do sada obelodanila, što je optuženog sprečilo da pripremi izvođenje svojih dokaza, kao što je to navedeno u hronologiji događaja u paragrafu 10 i tabelarnom pregledu obelodanjenog materijala u paragrafu 15;[15]

  4. obim i broj navoda kojima se optuženi tereti u tri optužnice;[16]

  5. posledice njegovog slabog zdravlja koje ga onemogućava da bude dovoljno fizički sposoban da pripremi izvođenje svojih dokaza, kao što je to detaljno navedeno u paragrafu 16;[17]

  6. činjenicu da optuženi sam sebe zastupa i da nema na raspolaganju resurse kojima raspolaže optužba;[18]

  7. činjenicu da izvođenje dokaza optužbe tek treba da bude završeno, da konačni svedoci optužbe još nisu utvrđeni, a novi materijal za suđenje tek treba da bude dostavljen;[19]

  8. činjenicu da su dodati novi svedoci na prvobitni spisak svedoka optužbe, kako je on dostavljen u skladu sa pravilom 65 ter, a detaljno navedeno u paragrafu 12.[20]

 8. Prilikom donošenja odluke sadržane u Nalogu, Pretresno veće je pogrešilo što je uzelo u obzir sledeće:

  1. obim pomoći dva pravna saradnika koji rade za optuženog, bez dokaza o prirodi i razmerama te pomoći;[21]

  2. obim pomoći i resurse onih koji optuženom obezbeđuju informacije kako bi mu pomogli u unakrsnom ispitivanju, bez dokaza koji bi potkrepili njihovu sposobnost da pomognu u pripremi izvođenja dokaza odbrane.[22]

 9. U svim okolnostima navedenim u paragrafima 7 i 8, Nalog Pretresnog veća predstavlja nerazumnu upotrebu njegovog diskrecionog prava. Amici curiae u prilog ovom argumentu navode činjenice i pitanja izneta u tim paragrafima.

  Hronologija događaja

 10. Amici curiae su u donjoj tabeli naveli neke događaje, pretrese i podneske koji su relevantni za pitanje o kojem rešava Žalbeno veće. Taj rezime je ograničen zbog velikog broja pitanja koja su iskrsla tokom ovog suđenja.

 11. Datum

  Događaji i podnesci

  24. maj 1999.

  Optužnica za Kosovo, predmet br. IT-99-37-I, potvrđena

  30. mart 2001.

  Optuženi je uhapšen po nacionalnom zakonodavstvu u Beogradu

  28. jun 2001.

  Optuženi je uhapšen i prebačen u nadležnost MKSJ-a

  29. jun 2001.

  Podneta prva izmenjena optužnica za Kosovo

  29. jun 2001.

  Predmet dodeljen Pretresnom veću III

  3. jul 2001.

  Prvo pristupanje optuženog sudu po optužnici za Kosovo, u njegovo ime uneto u spis da nije kriv

  4. jul 2001.

  Sudija May imenovan za pretpretresnog sudiju

  30. avgust 2001.

  Statusna konferencija po optužnici za Kosovo - Nalog u vezi sa imenovanjem amicus curiae od strane sekretara

  8. oktobar 2001.

  Optužnica za Hrvatsku, predmet br. IT-01-50-I, potvrđena

  29. oktobar 2001.

  Prvo pristupanje optuženog sudu po optužnici za Hrvatsku – u njegovo ime uneto u spis da nije kriv

  29. oktobar 2001.

  Podneta druga izmenjena optužnica za Kosovo

  8. novembar 2001.

  Odluka Pretresnog veća po preliminarnim podnescima – nadležnost nad optuženim

  22. novembar 2001.

  Optužnica za Bosnu, predmet br. IT-01-50-I, potvrđena

  26. novembar 2001.

  Pretpretresni podnesak optužbe u skladu sa pravilom 65 ter - Kosovo

  11. decembar 2001.

  Prvo pristupanje optuženog sudu po optužnici za Bosnu – u njegovo ime uneto u spis da nije kriv

  13. decembar 2001.

  Odluka Pretresnog veća po zahtevu tužioca za spajanje postupka, kojom je naloženo da suđenje po optužnici za Kosovo počne 12. februara 2001, a da odvojeno slede suđenja po optužnicama za Hrvatsku i Bosnu

  1. februar 2002.

  Odluka Žalbenog veća po interlokutornoj žalbi tužioca na odbijanje zahteva za spajanje postupka - spajanje sve tri optužnice, pri čemu izvođenje dokaza za Hrvatsku i Bosnu treba da sledi posle Kosova

  12. februar 2002.

  Počinje suđenje po spojenim optužnicama – deo koji se odnosi na Kosovo

  5. april 2002.

  Stav Tužilaštva u vezi sa vođenjem pretresnog postupka i režimom izvođenja i prihvatanja dokaza sa komentarima u vezi sa pitanjima koja se tiču zdravlja optuženog

  31. maj 2002.

  Optužba podnosi pretpretresni materijal u skladu sa pravilom 65 ter za Bosnu

  31. maj 2002.

  Optužba podnosi pretpretresni materijal u skladu sa pravilom 65 ter za Hrvatsku

  19. jun 2002.

  Podnesak optužbe u skladu sa nalogom o rasporedu u vezi sa materijalom u skladu sa pravilom 65 ter

  25. jul 2002.

  Pretpretresna konferencija u skladu sa pravilom 65 ter sa uputstvima za delove optužnice vezane za Hrvatsku i Bosnu.

  11. septembar 2002.

  Završen deo suđenja koji se odnosi na Kosovo uz mogućnost da optužba pozove nove svedoke

  27. septembar 2002.

  Počeli delovi suđenja vezani za Hrvatsku i Bosnu

  2. septembar 2003.

  Pretpretresna konferencija o izvođenju dokaza odbrane

  17. septembar 2003.

  Nalog u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane


 12. Ova tabela pokazuje brzinu kojom je optuženi izveden na suđenje, sedam meseci i dve nedelje posle hapšenja. Za to vreme dostavljeno mu je 50.000 stranica[23] materijala, ne računajući video i audio trake i CD ROM-ove. Njemu je do datuma početka suđenja dostavljena i optužnica za Kosovo (dvaput izmenjena), još dve optužnice za Hrvatsku i Bosnu i predlog izmenjene optužnice za Hrvatsku koji nikada nije zaveden. Spajanje postupka izvršeno je na zahtev optužbe radi jedinstvenog suđenja. Do završetka izvođenja dokaza optužbe za Kosovo u septembru 2002, optuženom je dostavljeno više od 225.000 stranica materijala, uključujući onaj koji potpada pod pravilo 68, a izuzimajući video i audio trake i CD ROM-ove.[24] Prema tome, dostavljeno mu je 175.000 stranica dok se bavio suđenjem za Kosovo. Mišljenje Pretresnog veća bilo je da očekuje da će optuženi za to vreme razumno moći da se uhvati u koštac sa suđenjem po optužnici sa kojom se tada suočavao (Kosovo); sa suđenjem po optužnicama sa kojima je tek trebalo da se suoči (Hrvatska i Bosna) i da pripremi odbranu u lošem zdravstvenom stanju.

 13. Do januara 2003, kada je suđenje optuženom trajalo skoro godinu dana i kada su izvođeni dokazi za deo optužnice vezan za Hrvatsku, optuženom je dostavljeno ukupno 300.000 stranica. Tu nisu uračunate video i audio trake i materijal na CD ROM-ovima.[25] Izraženo isključivo u stranicama, to iznosi još 250.000 stranica za manje od godinu dana trajanja suđenja, kad je bio strana u postupku i lošeg zdravstvenog stanja. Posle januara 2003, optužba je podnela brojne zahteve, tražeći da se na spisak dodaju novi svedoci, što je podrazumevalo dostavljanje novog materijala.[26] Ti podnesci su navedeni u donjoj tabeli:

 14. Datum

  Naslov podneska

  5. februar 2003.

  Zahtev optužbe za odobrenje da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija

  11. april 2003.

  Novi okvirni zahtev optužbe za dozvolu da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija

  17. april 2003.

  Zahtev optužbe na osnovu pravila 73 bis da se izmeni odluka Pretresnog veća o tome koji svedoci treba da budu pozvani i zahtev za produženje roka za izvođenje dokaza

  23. jun 2003.

  Treći okvirni zahtev optužbe da se odobri izmena spiska svedoka i zahtev za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija

  8. avgust 2003.

  Objedinjeni zahtev optužbe za dozvolu da doda svedoke na spisak svedoka i za prihvatanje dokaza u skladu sa pravilom 92 bis(D)

  21. avgust 2003.

  Zahtev optužbe da se dozvoli izmena spiska svedoka kako bi se pozvao [x]


 15. U sadašnjoj fazi postupka, kada je optužbi ostalo još oko 40 dana za izvođenje dokaza, optuženom je dostavljeno više od ukupno 400.000 stranica. To znači da je u toku suđenja dostavljeno 350.000 stranica. Tu nisu uračunate video i audio trake i materijal na CD ROM-ovima. Oslobađajući materijal na osnovu pravila 68, koji čini deo ukupno obelodanjenog materijala, nije obelodanjen pre početka suđenja 12. februara 2002.

 16. Po mišljenju amicus curiae, s obzirom na ovakav obim materijala koji je dostavljen optuženom tokom ovog suđenja, nerazuman je zaključak Pretresnog veća da su optuženom, posle završetka izvođenja dokaza optužbe, dovoljna samo tri meseca da se pripremi za početak izvođenja dokaza odbrane. Situacija tokom suđenja, gde je optuženi morao da radi, čini takav zaključak nerazumnim.

  Obelodanjivanje

 17. Optuženi je stalno iznosio prigovore Pretresnom veću količinu materijala vezanog za suđenje koji mu se dostavlja.[27] On je stavio prigovor na to što su mu, dok je suđenje po optužnici za Kosovo bilo u toku, dostavljani materijali za delove suđenja koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu, a on nije bio u stanju da ih prouči jer je bio zaokupljen pitanjima koja su se tada iznosila pred Pretresno veće. Gornja tabela ilustruje tu činjenicu, a iz donje tabele se vidi veliki obim materijala obelodanjenog tokom suđenja.

 18. Datum izveštaja

  Naslov podneska

  Rezime

  4. januar 2002.

  Izveštaj Tužilaštva u vezi sa obelodanjivanjem

  Optužba predviđa da će ispuniti obavezu obelodanjivanja na osnovu pravila 65 ter do sredine februara 2002, a na osnovu pravila 66(A)(ii) do kraja marta 2002.

  Obelodanjivanje na osnovu pravila 68 u toku.

  25. januar 2002.

  Izveštaj Tužilaštva kojim se potvrđuje obelodanjivanje

  Obelodanjivanje optuženom Miloševiću i amici curiae svih izjava svedoka kojima se do sada raspolaže na radnom jeziku Međunarodnog suda, uključujući izjave svedoka na osnovu pravila 92bis.

  1. februar 2002.

  Izveštaj Tužilaštva kojim se potvrđuje obelodanjivanje

  Obelodanjivanje optuženom i amici curiae svih izjava svedoka koji će svedočiti viva voce pred Većem tokom meseca februara, kako na radnom jeziku Međunarodnog suda, tako i na jeziku koji optuženi Milošević razume.

  18. februar 2002.

  Konačni nalog po zahtevu Tužilaštva u za obelodanjivanje knjige u skladu sa pravilom 66(A)(i)

  Obelodanjivanje optuženom knjige na engleskom jeziku (“Croatia and Bosnia-Herzegovina – Sacral Institutions on Target; Deliberate Military Destruction of the Sacral Institutions in Croatia and Bosnia-Herzegovina”) /“Hrvatska i Bosna i Hercegovina – na meti sakralni objekti; namerno vojno uni{tavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”/

  19. februar 2002.

  Drugi izveštaj tužioca u vezi sa obelodanjivanjem i molba za dozvolu za pozivanje svedoka

  Obelodanjivanje u vezi sa pravilom 65ter

  (E)(iii): optužba je povukla 681 od 1.079 dokaznih predmeta o bazi zločina nabrojanih u “podnescima optužbe u skladu s pravilom 65ter(E)”, kao i 483 od 1.493 “dokumenata o politici” nabrojanih u tom istom podnesku.

  Dana 4.2.2002, optužba je optuženom i amici curiae obelodanila kopije svojih dokaznih predmeta koji se odnose na paragrafe 66(b)(c)(f)(h)(k) i 68(d) optužnice za Kosovo.

  Dana 6.2.2002, optužba je optuženom i amici curiae obelodanila kopije svojih dokaznih predmeta koji se odnose na deportacije i prisilno premeštanje uopšte, kao i na paragrafe 63(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l)(m), 64, 66(d)(e)(g)(i)(j)(l) i 68(c) optužnice za Kosovo.

  Dana 8.2.2002, optužba je optuženom i amici curiae obelodanila kopije svojih dokaznih predmeta koji se odnose na paragraf 66(a) optužnice za Kosovo.

  Optužba je 7. decembra 2001. počela da obelodanjuje dokazne predmete u vidu “dokumenata o politici”.

  U vezi sa fazama suđenja vezanim za Hrvatsku i Bosnu, optužba očekuje da će do 2. aprila 2002. dostaviti spisak dokaznih predmeta, kao i svoj pretpretresni podnesak.

  Optužba očekuje da će do juna 2002. obelodaniti kopije mnogih svojih dokaznih predmeta koji se odnose na događaje u Hrvatskoj.

  Obelodanjivanje u vezi sa pravilom 66(A)(ii)

  Prilog A: spisak svedoka viva voce za koje su obelodanjene sve izjave na jeziku koji optuženi razume pre početka suđenja.

  Prilog B: spisak svedoka viva voce za koje nisu obelodanjene sve izjave na jeziku koji optuženi razume pre početka suđenja.

  Prilog C: dosad obelodanjene izjave za svakog svedoka viva voce za kojeg se očekuje da će svedočiti tokom glavnog izvođenja dokaza optužbe koje se odnosi na Kosovo.

  Hrvatska i Bosna: optužba očekuje da će do 2. aprila 2002. okončati obelodanjivanje podataka u vezi sa jednim delom svojih svedoka koji će biti pozvani da svedoče o događajima u Hrvatskoj i Bosni.

  Pravilo 68: u toku.

  “S obzirom na činjenicu da se predviđa da će ovo suđenje trajati otprilike dve godine, obelodanjivanje potencijalno oslobađajućeg materijala će trajati za vreme suđenja i biće okončano negde tokom izvođenja dokaza odbrane optuženog Miloševića.”

  14. mart 2002.

  Treći izveštaj Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem

  Tužilaštvo je dostavilo spisak najvažnijih zbirki dokumenata u posedu Tužilaštva koje se pretražuju da bi se pronašao materijal koji bi mogao potpadati pod pravilo 68.

  Prilog A je evidencija svih materijala koji su dosad obelodanjeni u skladu sa pravilom 68.

  15. maj 2002.

  Četvrti izveštaj optužbe u vezi s obelodanjivanjem

  Optužba prilaže Prilog A – evidenciju o svim materijalima koji su obelodanjeni od 14. marta u skladu sa pravilom 68.

  8. avgust 2002.

  Peti izveštaj optužbe u vezi s obelodanjivanjem

  Optužba je optuženom i amici curiae obelodanila materijal u skladu sa pravilima 66(A)(ii) i 66(B) Pravilnika,

  Hrvatska i Bosna: spisak dokaznih predmeta dostavljenih u skladu sa pravilom 66(B) priložen je uz podneske optužbe podnete na osnovu pravila 65ter(E)(iii) 31. maja 2002.

  Spisak dokaznih predmeta obelodanjenih na osnovu pravila 66(B) u vezi sa delom suđenja koji se odnosi na Kosovo dostavljen je kao Prilog A.

  Poverljivi Prilog B predstavlja spisak izjava svedoka koje je optužba u poslednje vreme obelodanila.

  Prilog C je spisak potencijalno oslobađajućeg materijala koji je optuženom i amici curiae obelodanjen od 15. maja do 15. jula 2002.

  6. novembar 2002.

  Šesti izveštaj Tužilaštva u vezi sa obelodanjivanjem

  Ovaj izveštaj se odnosi na materijal obelodanjen optuženom i amici curiae u skladu sa pravilom 66(A)(ii), 66(B) i 68 od 15. jula 2002. do 14. oktobra 2002.

  Poverljivi prilog A: materijal obelodanjen u skladu sa pravilom 66(A)(ii) od 15. jula do 14. oktobra 2002. Taj materijal se odnosi na delove suđenja vezane za Kosovo, Hrvatsku i Bosnu.

  Prilog B: materijal obelodanjen u skladu sa pravilom 66(B) od 15. jula do 14. oktobra 2002. Taj materijal se odnosi na delove suđenja vezane za Kosovo i Hrvatsku.

  Prilog C: materijal obelodanjen u skladu sa pravilom 68 od 15. jula do 14. oktobra 2002. Taj materijal se odnosi na delove suđenja vezane za Kosovo, Hrvatsku i Bosnu.

  Optužba je takođe preispitala svoju proceduru za pronalaženje i obelodanjivanje potencijalno oslobađajućeg materijala u skladu sa pravilom 68.

  Utvrđeni su novi, dodatni kriterijumi pretraživanja.

  Prilog D: prikazuje kriterijume elektronskog pretraživanja materijala na osnovu pravila 68 korišćene u toj fazi.

  6. februar 2003.

  Sedmi izveštaj optužbe u vezi s obelodanjivanjem

  Poverljivi Prilog A: spisak svih materijala koji je optuženom i amici curiae obelodanjen u skladu sa pravilom 66(A)(ii) od 15. oktobra do 31. januara 2003. u vezi sa Kosovom, Hrvatskom i Bosnom.

  Optužba je obelodanila “optuženom i amici curiae veliku količinu materijala u skladu sa pravilom 66(B) od 15. oktobra do 31. januara 2003. Taj materijal se odnosi na delove postupka vezane za Hrvatsku i Bosnu. Zbog obima tog materijala optužba uz ovaj izveštaj neće priložiti spisak materijala koje je obelodanila.”

  Poverljivi prilog B: materijal obelodanjen u skladu sa pravilom 68 od 15. oktobra 2002. do 31. januara 2003. koji se odnosi na delove suđenja vezane za Kosovo, Hrvatsku i Bosnu.

  Rasprava o kriterijumima vezanim za pravilo 68.

  Poverljivi prilog C je spisak kriterijuma pretrage materijala na osnovu pravila 68 koji optužba trenutno primenjuje.

  12. februar 2003.

  Izveštaj optužbe u vezi sa obelodanjivanjem na osnovu Naloga Pretresnog veća od 28. januara 2003.

  “Na dan 28. januara 2003, optuženi Milošević izneo je primedbu na količinu materijala koji mu je nedavno obelodanjen. U ovom izveštaju rezimiraju se vrste materijala koji je obelodanjen optuženom Miloševiću u periodu decembar-januar 2002/2003...”

  “Tokom decembra i januara, optužba je optuženom Miloševiću i amici curiae obelodanila otprilike 37.000 stranica materijala. Otprilike 28.000 stranica ovog materijala obelodanjeno je u skladu sa pravilom 66(B). Otprilike 7.000 stranica obelodanjeno je u skladu sa pravilom 68. Otprilike 2.000 stranica obelodanjeno je u skladu sa pravilom 66(A)(ii). Pored toga, optužba je obelodanila 2 CD-Rom diska koja sadrže potencijalno oslobađajući materijal koji se odnosi na fazu predmeta vezanu za Kosovo.”

  “U prilogu, kao Dodatak A, dostavlja se nekoliko grafikona koji daju pregled svih materijala obelodanjenih optuženom Miloševiću od dana hapšenja i pritvaranja.”

  Obelodanjivanje materijala na osnovu pravila 68 je u toku.

  5. maj 2003.

  Osmi izveštaj optužbe u vezi s obelodanjivanjem

  Poverljivi prilog A: materijali obelodanjeni u skladu sa pravilom 66(A)(ii) od 1. februara 2003. do 15. aprila 2003. u vezi sa Kosovom, Hrvatskom i Bosnom.

  Poverljivi prilog B: materijali obelodanjeni u skladu sa pravilom 66(B) od 1. februara 2003. do 15. aprila 2003. u vezi sa Hrvatskom i Bosnom.

  Poverljivi prilog C: materijali obelodanjeni u skladu sa pravilom 68 od 1. februara 2003. do 15. aprila 2003. u vezi sa Kosovom, Hrvatskom i Bosnom.

  Načini da se ubrza obelodanjivanje materijala u skladu sa pravilom 68 – korišćenje elektronskih sredstava. Dostavljanje materijala u skladu sa pravilom 68 na CD ROM-u.

  Navođenje potencijalno oslobađajućih materijala dostavljenih Tužilaštvu u skladu sa ograničenjima predviđenim pravilom 70(B) koja podrazumevaju neobelodanjivanje poverljivih informacija.

  23. jul 2003.

  Deveti izveštaj Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem

  Poverljivi prilog A: materijali obelodanjeni u skladu sa pravilom 66(A)(ii) od 16. aprila 2003. do 30. juna 2003. koji se odnose na delove suđenja vezane za Kosovo, Hrvatsku i Bosnu.

  Poverljivi prilog B: materijali obelodanjeni u skladu sa pravilom 66(B) od 16. aprila 2003. do 30. juna 2003. koji se odnose na delove suđenja vezane za Hrvatsku i Bosnu.

  Poverljivi prilog C: materijali obelodanjeni u skladu sa pravilom 68 od 16. aprila 2003. do 30. juna 2003. koji se odnose na delove suđenja vezane za Kosovo, Hrvatsku i Bosnu.

  Optužba izjavljuje da poseduje nekoliko mapa na kojima su uneti položaji ABiH za vreme rata u Bosni i Hercegovini, a koji možda sadrže materijale oslobađajuće prirode za optuženog. Te mape su dostupne da se pogledaju.

  Dokazi izvedeni tokom drugih suđenja na MKSJ-u možda sadrže materijal koji je potencijalno oslobađajući za optuženog. Optužba će nastojati da obavesti optuženog o postojanju potencijalno oslobađajućeg materijala u javnom spisu iz drugih postupaka pred ovim Međunarodnim sudom. Tim pretraživanjem biće obuhvaćen materijal iz transkripata sa javnih sednica, poluzatvorenih sednica i zatvorenih sednica, kao i dokumenti optužbe podneti kao dokazni predmeti “pod pečatom”. Optužba će nastojati da uz pomoć Sekretarijata pregleda takve dokazne predmete odbrane koji su pod pečatom.

  1. avgust 2003.

  Dodatak devetom izveštaju Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem

  Tužilaštvo će dostaviti transkripte suđenja u predmetu Galić i završne podneske strana u elektronskoj verziji, kako bi ih strane u postupku mogle pregledati, uključujući dokazne predmete koje je ponudila odbrana i činjenične ustupke koje je učinilo Tužilaštvo.

  Loše zdravstveno stanje optuženog

 19. Optuženi tokom čitavog suđenja ima zdravstvenih problema. Dosad je zbog njegove bolesti u oko 10 prilika otkazano suđenje, a Sud nije zasedao oko 60 dana.[28] Amici curiae upućuju Žalbeno veće na poverljivi Prilog “A” koji sadrži lekarski izveštaj dr Dijkmana od 24. septembra 2003. i na “Poverljive opservacije amici curiae o zdravstvenom stanju optuženog i budućem vođenju postupka” od 7. novembra 2002. U paragrafu 6 Opservacija sadržan je rezime izveštaja i prepiske lekara koji su brinuli o zdravlju optuženog od maja 2001. do novembra 2002. Reč je o istinskom i trajnom oboljenju koje je pogoršano zbog iscrpljenosti i umora.

 20. Nerazumno je očekivati da pacijent koji je pod takvom medicinskom terapijom i u takvom fizičkom stanju kao što je to optuženi mora da radi toliko naporno koliko to iziskuje priprema za bavljenje svim aspektima teze optužbe, kao i da je toliko temeljno pripremio odbranu da može da podnese pretpretresni podnesak u roku od šest nedelja od završetka izvođenja dokaza optužbe.

  Sadržaj Naloga od 17. septembra 2003. i usmene odluke od 17. septembra 2003.

 21. U Nalogu od 17. septembra 2003, za koji se tvrdi da je merodavan za ovo pitanje, Pretresno veće nije navelo da je razmotrilo ona pitanja koja su pomenuta u paragrafu 7 gore. Pored toga, u usmenoj odluci od 17. septembra 2003, ta pitanja nisu navedena kao faktori koje je Pretresno veće uzelo u obzir prilikom donošenja svoje odluke. Na pretresu 17. septembra pomenuti su razlozi navedeni u paragrafu 8 gore, ali Pretresno veće nije raspolagalo odgovarajućim dokazima na osnovu kojih je moglo da dođe do zaključaka koje je izvelo.

  Traženi pravni lek

 22. Amici curiae traže od Žalbenog veća da:

  1. poništi rok od tri meseca iz paragrafa 1 Naloga od 17. septembra 2003. i umesto njega odredi duži rok koji će biti kako odgovarajući, tako i dovoljan za pripremu izvođenja dokaza optuženog;

  2. poništi rok od šest nedelja iz paragrafa 3 Naloga od 17. septembra 2003. i umesto njega odredi duži rok koji će biti kako odgovarajući, tako i dovoljan za pripremu izvođenja dokaza optuženog.

Potpis:

 
 

/potpis na originalu/

Steven Kay, QC

1. oktobar 2003.
Hag

za amici curiae, Steven Kay, QC i Branislav Tapušković


[1] “Odluka kojom se odobrava zahtev amici curiae za izdavanje potvrde radi ulaganja žalbe na odluku Pretresnog veća” od 25. septembra 2003.

[2] Na osnovu pravila 54, 65 i 73 ter Pravilnika. Vidi Prilog A u pogledu usmenog izricanja Naloga sa dodatnim obrazloženjem u transkriptu od 17. septembra 2003, str. 26799.

[3] Transkript od 17. septembra 2003, str. 26799 et seq.

[4] “Nalog kojim se poziva određivanje amicus curiae” od 30. avgusta 2001.

[5] Priprema izvođenja dokaza odbrane (1).

[6] Priprema izvođenja dokaza odbrane (3).

[7] Transkript od 2. septembra 2003, str. 25941 et seq.

[8] Tr. na str. 25944.

[9] Tr. na str. 25952.

[10] Tr. na str. 25951.

[11] Transkript od 17. septembra 2003, str. 26803.

[12] Tužilac protiv Delalića i drugih, predmet br. IT-96-21-A. Drugostepena presuda od 20. februara 2001, par. 20. Takođe Tužilac protiv Kupreškića i drugih, predmet br. IT-95-16-A. Drugostepena presuda od 23. oktobra 2001, par. 162.

[13] Vidi tvrdnje amicus curiae: transkript od 2. septembra 2003, str. 25948.

[14] Vidi argumentaciju optuženog: transkript od 2. septembra 2003, str. 25944 i tvrdnje amicus curiae, str. 25950.

[15] Vidi argumentaciju optuženog: transkript od 2. septembra 2003, str. 25943, 25945 i tvrdnje amicus curiae, str. 25948-25949.

[16] Vidi argumentaciju optuženog: transkript od 2. septembra 2003, str. 25943-25944 i tvrdnje amicus curiae, str. 25948, 25950.

[17] Optuženi se razboleo 4. septembra 2003. Za njegovo zdravstveno stanje u tom periodu, vidi lekarski izveštaj dr Dijkmana od 24. septembra 2003. u poverljivom Prilogu A.

[18] Vidi argumentaciju optuženog: transkript od 2. septembra 2003, str. 25944 i tvrdnje amicus curiae, str. 25949-25950.

[19] Tvrdnje amicus curiae, transkript od 2. septembra 2003, str. 25955. U tom periodu vidi: “Delimično poverljivi objedinjeni zahtev optužbe za dozvolu da doda svedoke na spisak svedoka i za prihvatanje

dokaza u skladu sa pravilom 92 bis(D)” od 8. avgusta 2003.

[20] Tvrdnje amicus curiae, transkript od 2. septembra 2003, str. 25955.

[21] Transkript od 17. septembra 2003, str. 26799.

Vidi tvrdnje amicus curiae, transkript od 2. septembra 2003, str. 25949-25950. U stvari, na pretresu održanom u junu 2003. optuženi je vodio svoju odbranu bez pomoći svojih pravnih saradnika koji tri nedelje nisu bili prisutni na sudu.

[22] Transkript od 17. septembra 2003, str. 26799, takođe transkript od 2. septembra 2003, str. 25953.

Vidi tvrdnje amicus curiae, transkript od 2. septembra 2003, str. 25949-25950, 25952-25953.

Svedoci optužbe su često navodili da su informacije na koje se poziva optuženi pogrešne.

[23] Vidi grafikone u prilogu Izveštaja optužbe od 12. februara 2003. u vezi s obelodanjivanjem na osnovu naloga Pretresnog veća od 28. januara 2003.

[24] Kao u fusnoti 15.

[25] Neki CD ROM-ovi sadrže više od 10.000 stranica. Do te faze dostavljeno je na stotine video i audio traka. “Zahtev optužbe za izmenu spiska svedoka radi uvrštavanja svedoka na spisak u skladu sa pravilom 73 bis (D) i za odobravanje zaštitnih mera koje treba primeniti na ovom suđenju”, 12. septembar 2003; “Zahtev optužbe za zamenu svedoka i zaštitne mere na suđenju za svedoka B-1003”, 11. mart 2003.

[26]

[27] Transkript od 28. januara 2003, str. 15065 et seq. Takođe transkript od 2. septembra 2003, str. 25943. To su samo dva od bezbroj takvih prigovora. Amici curiae nemaju mogućnosti da navedu sve.

[28] Transkript od 4. septembra 2003, str. 26109.