MEĐUNARODNI KRIVIĆNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 17. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


REPLIKA AMICI CURIAE NA ZAHTEV OPTUŽBE ZA DOZVOLU
DA SE DODA SVEDOK MICHEL RIVIERE, OD 15. OKTOBRA 2003.

Javni dokument

Optužba: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff Amici curiae:
g. Dermot Groome g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 15. oktobra 2003. optužba je podnela "Zahtev optužbe za dozvolu da se na spisak doda svedok Michel Riviere". Ovaj podnesak se odnosio na zahtev optužbe da se Michel Riviere doda na spisak svedoka.

2. Optužba kaže da je razlog za tako kasno dodavanje ovog svedoka na spisak svedoka optužbe to što je on tek nedavno identifikovan.[1] On je televizijski novinar koji je obišao područje Sarajeva 1992. godine i sastao se sa navodnim pripadnicima srpskih paravojnih grupa koje je snimio i sa kojima je razgovarao. Na snimku oni daju izjave o tome kako ubijaju sa namerom da to područje etnički očiste.[2] Dokazni materijal ne sadrži radnje i ponašanje optuženog kako je to definisalo Pretresno veće.[3]

3. Amici curiae upućuju ovaj odgovor u skladu sa svojom ulogom u suđenju optuženom.[4]

Dodavanje novog svedoka - Pravna analiza

4. Pretresno veće je Odlukom od 18. aprila 2002.[5] naložilo optužbi da podnese svoj pretpretresni materijal do 1. juna 2002. a "nakon isteka navedenog roka pretpretresni materijal će biti prihvaćen samo ako se za to iznesu valjani razlozi". Daljnjom usmenom odlukom na pretpretresnoj konferenciji od 25. jula 2002, Pretresno veće je naložilo optužbi da kao svedoke koji će svedočiti viva voce pozove 71 svedoka za deo suđenja koji se odnosi na Hrvatsku i 106 svedoka za deo suđenja koji se odnosi na Bosnu, i da nakon što se iznesu valjani razlozi ostavi otvorenu mogućnost promene.[6] Nalogom od 30. septembra 2003. Pretresno veće je dalo optužbi 21 dan da sastavi konačan spisak svedoka koje ima nameru da pozove.[7]

5. Po mišljenju amici curiae, pitanje valjanih razloga zavisi od: prirode dokaznog materijala; faze suđenja u kojoj se žalba podnosi; pravičnosti suđenja ako se promena svedoka dozvoli. Imajući u vidu prvobitne uslove Odluke Pretresnog veća od 18. aprila 2002, tim pitanjima je trebalo posvetiti posebnu pažnju. Ta Odluka uzima u obzir poželjnost ranog obelodanjivanja pretpretresnog dokaznog materijala.[8] U tom periodu postupak se nije bavio ni delovima koji se odnose na Hrvatsku ni onima koji se odnose na Bosnu, nego se još bavio Kosovom. Sud je odobrio produženje roka za podnošenje materijala sa prvobitnog roka od 30. aprila 2002. na 1. juni 2002, ali je od optužbe zatražio da preduzme korake za reviziju strategije izvođenja dokaza kako bi mogla ispoštovati rok koji je odredilo Pretresno veće. Među razlozima zbog kojih se traži kasnije obelodanjivanje dokaznog materijala su "interne poteškoće koje Tužilaštvo ima sa sistemom za vođenje dokumentacije [koje] ograničavaju njegovu sposobnost da ispuni svoje obaveze". To je za Pretresno veće bilo deo razloga zbog kojeg je ono odobrilo produženje roka.

Prigovor

6. Optuženom se sudi od 12. februara 2002. Od 16. maja 2003. optužba je imala 100 dana da dovrši izvođenje svojih dokaza.[9] Prvobitno određeni rok za izvođenje novih svedoka i dokaznog materijala, 1. juni 2002, davno je prošao. Postupak je trenutno u trećoj fazi i bavi se onim navodima iz zajedničke optužnice koji se odnose na Bosnu. Optuženi je pripremio odbranu na osnovu izjava svedoka i potkrepljujućeg materijala koji su do sada dostavljeni. Materijal prema pravilu 65 ter, 66 (A)(i), (ii) i 68 je obiman i uključuje ne samo pisani materijal nego i video, CDROM i tonske kasete.[10] Osim toga to se dešava u trenutku kad odbrana mora da uloži značajne resurse i trud kako bi izašla na kraj sa već dostavljenim papirima. Pretresno veće i optuženi već su mnogo kritikovali razmere ovog predmeta i mogućnost njegovog vođenja. Optuženi je za vreme suđenja imao zdravstvene probleme. Ovaj zahtev predstavlja dodatno opterećenje u predmetu.

7. Ovaj zahtev optužbe je još jedan u nizu, nakon nekoliko nedavno podnesenih zahteva u kojima se traži dodavanje svedoka na spisak. Dole je prikazan tabelarni pregled.

5. februar 2003. Zahtev optužbe za odobrenje da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija
11. april 2003. Novi okvirni zahtev optužbe za dozvolu da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija
17. april 2003. Zahtev optužbe na osnovu pravila 73 bis da se izmeni odluka Pretresnog veća o tome koji svedoci treba da budu pozvani i zahtev za produženje roka za izvođenje dokaza
23. juni 2003. Treći zbirni zahtev optužbe za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za određivanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija
8. avgust 2003. Zbirni zahtev optužbe za dozvolu da doda svedoke na spisak svedoka i za prihvatanje iskaza u skladu s pravilom 92 bis(D).
21. avgust 2003. Zahtev optužbe da se dozvoli izmena spiska svedoka kako bi se pozvao [x]
12. septembar 2003. Zahtev optužbe za izmenu spiska svedoka radi dodavanja svedoka B-1793 na spisak svedoka (podnesen poverljivo)
2. oktobar 2003. Zahtev optužbe za dozvolu da doda svedoka C-070 na spisak svedoka i za određivanje zaštitnih mera (podnesen poverljivo)
9. oktobar 2003. Zahtev optužbe za dozvolu da se doda svedok Miroslav Deronjić
10. oktobar 2003. Predlog optužbe da se pozove svedok na osnovu pravila 70(B)

Svi dosadašnji zahtevi, osim dva sa najnovijim datumom, u uvodnom delu kao razlog navode to što optužba smanjuje broj, a poboljšava kvalitet svojih svedoka. To je imalo za posledicu da strane izgube vreme pripremajući se za neke svedoke koji sada neće biti pozvani. Uprkos tome, optužba se ne slaže s tim da se optuženom odobri dodatno vreme za pripremanje odbrane i izvođenje dokaza.[11]

8. Optuženi ima pravo na pravično suđenje predviđeno članovima 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda. Među minimalne garancije na koje optuženi ima pravo, izložene u članu 21 (4) spadaju:

(b) da ima odgovarajuće vreme i sredstva za pripremu odbrane...;

U Pravilniku je izložen postupak za blagovremeno obelodanjivanje u svrhu efikasnog vođenja postupka na osnovu pravila 65 bis i 65 ter. Nadalje, konkretno pravilo za obelodanjivanje, pravilo 66, predviđa da će tužilac odbrani staviti na raspologanje:

"(ii) u roku koji je odredilo pretresno veće ... kopije izjava svih svedoka

koje tužilac namerava da pozove da svedoče na suđenju i kopije svih

pismenih izjava uzetih u skladu s pravilom 92 bis; kopije izjava dodatnih

svedoka optužbe staviti će se na raspolaganje odbrani čim bude doneta

odluka da se ti svedoci pozovu."

9. Dodavanje ovog svedoka imaće sledeće posledice po optuženog:

(a) Radi izvođenja dodatnih dokaza, nove pripreme će se morati preduzeti za vreme suđenja.

(b) Moraće se razumeti činjenična pitanja koja je pokrenuo ovaj svedok.

(c) Moraće da se identifikuju i pripreme daljnja pravna pitanja koja mogu biti pokrenuta.

(d) Ove promene u predmetu mogu prouzrokovati daljnju iscrpljenost optuženoga, a priprema odbrane može potrošiti svu njegovu energiju.

(e) Ako se taj dokazni materijal bude osporavao, biće potrebno da se preduzme daljnje istraživanje.

(f) Dodavanje novog svedoka i novih dokaznih materijala će povećati obim njegovog posla.

10. Što se tiče prirode dokaznog materijala, jasno je da je to materijal koji je emitovan i koji je optužba mogla davno dobiti. Može biti čak i da ga je nekad ranije videla, ali nije ocenila da će ga koristiti. Materijal ne prikazuje ubistva ili druge opisane radnje. Prema mišljenju amici curiae, on ima ograničenu dokaznu vrednost, budući da sadrži samo nepotkrepljene tvrdnje ljudi na snimku. Prema mišljenju amici curiae, zahtev optužbe treba da se odbije.

Potpisao /potpis na originalu/

Steven Kay QC

Hag

17. oktobar 2003.

za amici curiae Steven Kay QC i Branislav Tapušković


[1] Paragraf 5 Zahteva – septembar 2003.

[2] Paragraf 12 rezimea.

[3] Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54T. "Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92bis", od 21. marta 2002, paragraf 22. Vidi i Tužilac protiv Galića, Predmet br. IT-98-29T, Odluka od 7. juna 2002.

[4] Nalogom kojim se poziva određivanje amici curiae od 30. avgusta 2001. godine, imenovani su amici curiae koji treba da pomognu Pretresnom veću, između ostalog, "(b) pripremajući sve podneske ili prigovore u vezi sa dokaznim materijalom koji su pravilnom postupku na raspolaganju optuženom tokom postupka suđenja ... ...(d) postupajući na bilo koji drugi način koji će tako određeni pravni zastupnik smatrati primerenim nastojanju da se obezbedi pravično suđenje..."

[5] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka," od 18. aprila 2002.

[6] Transkript str. 864

[7] Nalog optužbi da podnese konačni spisak svedoka, od 30. septembra 2003.

[8] "Uzimajući u obzir da je važno da Tužilaštvo pretpretresni materijal obelodani tako da se optuženom ostavi dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu za delove suđenja za Bosnu i Hrvatsku, kao i to da je početak pretresa po optužbama sadržanim u ove dve optužnice zakazan za 26. avgusta..."

[9] Ročište od 20. maja 2003. Transkript, str. 20751. Prvobitni datum koji je određen za završetak bio je 16. maj 2003.

[10] Prema sadašnjim procenama broj strana se kreće od 400.000 do 500.000.

[11] Odgovor na interlokutornu žalbu amici curiae na nalog Pretresnog veća u vezi sa pripremom i izvođenjem dokaza odbrane od 17. septembra 2003, podnetu 1. oktobra 2003, koji je Tužilaštvo podnelo 10. oktobra 2003.