MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 23. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODGOVOR AMICI CURIAE NA "PODNOŠENJE IZVEŠTAJA VEŠTAKA HELGEA BRUNBORGA OD STRANE TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 94 BIS I ZAHTEV DA SE U SPIS UVRSTE TRANSRIPTI NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D)" OD 20. OKTOBRA 2003.

Javni dokument

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 20. oktobra 2003. godine, optužba je dostavila dokument naslovljen “Podnošenje izveštaja veštaka Helgea Brunborga od strane Tužilaštva u skladu sa pravilom 94 bis i zahtev da se u spis uvrste transkripti na osnovu pravila 92 bis (D)." Ovaj zahtev odnosi se na uvrštavanje u dokaze dva izveštaja veštaka, na osnovu pravila 94 bis,[1] koji se odnose na ubistva u Srebrenici u julu 1995. i transkripata i dokaznih predmeta sa drugog suđenja o istoj stvari.[2] Taj svedok je veštak za demografiju i ranije je pripremao relevantne izveštaje koji su podneti u fazi suđenja za Kosovo. Ti izveštaji nisu obuhvaćeni zahtevom po pravilu 92 bis.[3] Tužilac predlaže da svedok pred Pretresnim većem istovremeno da iskaz o svim pomenutim aspektima, premda se radi o različitim pitanjima koja se tiču različitih delova spojene optužnice.[4] Izveštaji obuhvaćeni zahtevom relevantni su za tačke 1, 2[5] (Prilog A/21), 4, 5, 6 i 7[6] optužnice za Bosnu.

2. Optužba je saglasna s tim da optuženi unakrsno ispita svedoka o novim izveštajima i najavljuje da će postaviti dodatna pitanja u okviru glavnog ispitivanja i predočiti nove dokazne predmete, a naročito u vezi sa Dopunom izveštaja o Srebrenici.

3. Argument optužbe za uvrštavanje transkripata u dokaze na osnovu pravila 92 bis (D) je sledeći: tim transkriptima ne dokazuju se dela i ponašanje optuženog, a oni nisu u bliskoj vezi s optuženim i nisu ključni za tezu optužbe. Amici curiae su imenovani da bi ulagali prigovore na koje optuženi ima pravo tokom propisanog sudskog postupka.[7]

Pravna pitanja - novi izveštaj veštaka, dodatni dokazni predmeti i pitanja

4. Pravilo 94 bis kojim se uređuje davanje iskaza veštaka nalaže kako sledi:

"Potpuna izjava svakog veštaka kojeg poziva strana u postupku obelodanjuje se unutar roka koji postavi pretresno veće ili pretpretresni sudija."

Nalogom o rasporedu od 24. maja 2002, Pretresno veće je naložilo optužbi da do 29. maja 2002. dostavi podatke o identitetu i izjavama svih veštaka koje namerava da pozove u ovom predmetu. U vezi s tim, optužba traži da se uvede novi izveštaj veštaka sa novim sadržajem. Amici curiae tvrde da svi dokazi koji treba da se izvedu putem veštačenja moraju biti dostavljeni unapred. Ovo se radi zbog toga da se drugoj strani u postupku omogući da se podrobnije obavesti o pitanjima koja će izneti veštak kako bi mogla da iznese svoju argumentaciju. Tužilac ovim krši Nalog o rasporedu od 24. maja 2002. U datim okolnostima, optužbi ne bi trebalo da se dopusti da se poziva na dokaze iznete u Brunborgovim izveštajima koji se podnose u prilogu njenog zahteva.

5. Kada je reč o relevantnom pitanju najave iskaza veštaka, amici curiae tvrde da ovu priliku ne bi trebalo koristiti za izvođenje dokaza koji su dodatni ili dopunski u odnosu na prvobitni izveštaj. To je u suprotnosti s pravilom 94 bis u kojem se nalaže da se dostavi potpun izveštaj. Bilo bi, naravno, prihvatljivo da se izveštaj pojasni, ali ne korišćenjem svedočenja viva voce kao sredstva za predočavanje novih informacija koje mogu predstavljati iznenađenje za drugu stranu u postupku, koja zbog toga možda neće biti u stanju da osporava te informacije.

Pravna pitanja - uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92 bis (D)

6. Za predmetni zahtev relevantna je nedavna Odluka Žalbenog veća o korišćenju pismenih izjava kao glavnih iskaza.[8] Predmet te Odluke bilo je korišćenje pismenih izjava kao dokaza i primena pravila 92 bis.[9] U Odluci se naročito ističe da se umesto usmenog svedočenja primenjuje procedura iz pravila 92 bis.

7. Pretresno veće je takođe donelo detaljno obrazloženu pismenu Odluku o prihvatanju transkripata umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92 bis (D) u slučaju transkripata o Foči.[10] Pretresno veće je u Odluci[11] izričito navelo da pravilo 92 bis (A)[12] predviđa samo neke ali ne sve od faktora, , koje treba primeniti u prilog ili protiv prihvatanja pismenih izjava i transkripata na osnovu tog pravila. Potrebno je preduzeti tri koraka da bi dokazi bili prihvatljivi na osnovu pravila 92 bis (D):

(i) transkript se može prihvatiti ako se njime ne dokazuju dela i ponašanje optuženog;

(ii) ako je transkript prihvatljiv, Pretresno veće diskrecionom ocenom utvrđuje da li postoje razlozi zbog kojih ga ne treba uvrstiti u spis;

(iii) ako je transkript prihvatljiv, treba utvrditi da li je svedok obavezan da pristupi radi unakrsnog ispitivanja.[13]

8. Pretresno veće je tokom ovog suđenja već razmatralo pitanje "dela i ponašanja optuženog" i dalo usku definiciju tog izraza. Po njemu, pomenutom izrazu treba dati uobičajeno značenje po kojem se on odnosi na postupke i vladanje optuženog, što ne bi trebalo da se širi bilo kakvim maštovitim tumačenjem.[14] Pretresno veće je u Odluci[15] o transkriptima iskaza koji se odnose na Foču ponovilo sledeću distinkciju koju je napravilo Žalbeno veće:[16]

(a) dela i ponašanje drugih lica koja su počinila zločine za koje se optuženi u optužnici tereti individualnom odgovornošću, koja se mogu uvrstiti u spis:

(b) dela i ponašanje optuženog za koja se tereti u optužnici, a kojima se utvrđuje njegova odgovornost za dela i ponašanje drugih lica, koje se ne mogu uvrstiti u spis na osnovu ovog pravila.

9. Ova procedura ne može se koristiti za dokazivanje sledećeg:

(a) da je optuženi lično/fizički počinio zločin koji mu se stavlja na teret;

(b) da je planirao, podsticao ili naređivao;

(c) da je pomagao i (ili) podržavao;

(d) da je bio nadređeni onima koji su počinili zločine;

(e) da je znao ili je imao razloga da zna za zločine za koje se tereti i koje su se njegovi podređeni spremali da počine ili su ih počinili;

(f) da nije preduzeo razumne mere da spreči takva dela ili da kazni one koji su ih počinili.

10. U predmetu Galić,[17] Žalbeno veće je stalo na stanovište da su bliska povezanost optuženog sa dokazima o kojima se govori u iskazu i njihov ključni značaj, najbitniji faktori pri odlučivanju o tome da li će pismeni dokazi biti uvršteni u spis.[18] Dokazi o bazi zločina, gde optuženi nije neposredan učesnik u kažnjivom ponašanju, nego su dela relevantna za dokazivanje stanja stvari iz kojeg proizlazi njegova krivična odgovornost, jesu ona vrsta dokaza u svrhu kojih je doneto navedeno pravilo.[19]

11. Pomenuta procedura podleže pravilima o dokazivanju koja se odnose na uslove prihvatljivosti dokaza sadržane u odredbama pravila 89 (C) i (D).[20] U osnovi cele procedure je potreba da se obezbedi pravično suđenje u skladu sa Statutom.[21]

Transkripti - argumenti protiv uvrštavanja u spis na osnovu pravila 92(bis)

12. U vođenju svoje odbrane, g. Milošević je redovno izjavljivao da se protivi uvrštavanju dokaza u pismenom obliku umesto usmenog svedočenja i koristio je svaku priliku da na suđenju ispituje svedoke. Raniji argumenti predočeni su u pismenom i usmenom obliku i poznati su Pretresnom veću.[22] Ovaj argument odnosi se na pitanja koja su amici curiae izneli u paragrafima 4 i 5.

13. Optužba je dostavila izveštaje po pravilu 94 bis svedoka koji svakako treba da bude pozvan da svedoči. Transkripti se koriste kao prilog izveštaja. U datim okolnostima, ovaj dokaz ne koristi se umesto usmenog svedočenja. Amici curiae tvrde da se ovde radi o nepravilnom korišćenju procedure iz pravila 92 bis. Ovde nema spora oko toga da se svedok poštedi neugodnosti povratka na sud radi davanja iskaza. Pored toga, Pretresno veće je nedavno u "Odluci po zahtevu Tužilaštva da se usvoji u spis pismena izjava dr Berka Zečevića u skladu sa pravilom 92 bis (A)" od 9. septembra 2003, zaključilo da je odgovarajuća procedura za izvođenje dokaza veštaka uređena pravilom 94 bis.

Potpisano

/potpis na originalu/

Steven Kay, QC

London

23. oktobar 2003.

za amici curiae Stevena Kaya QC i Branislava Tapuškovića


[1] "Izveštaj o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice" od 12. februara 2000. i "Prilog izveštaju o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice" od 12. aprila 2003.

[2] Tužilac protiv Krstića, predmet br. IT-98-33.

[3] "Izveštaj o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva Kosova" od 14. avgusta 2002. i "Dopuna izveštaju o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva Kosova" od 12. septembra 2003.

[4] Svedočenje je zakazano za 20. novembar 2003.

[5] Genocid ili saučesništvo u genocidu.

[6] Istrebljenje, ubistvo, hotimično ubistvo, ubistvo (kršenje zakona i običaja ratovanja).

[7] "Nalog kojim se poziva imenovanje amicusa curiae" od 30. avgusta 2003.

[8] "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku" od 30. septembra 2003.

[9] Vidi paragrafe 16 i 18.

[10] Odluka od 30. juna 2003.

[11] Vidi paragraf 14.

[12] Pravilo 92 bis (A)(i)(a) za faktore koji idu u prilog prihvatanju, a u ovom slučaju se tiču prvenstveno kumulativnog karaktera svedočenja; pravilo 92 bis (A)(ii), u kojem se navode sledeći faktori protiv prihvatanja: (a) opšti javni interes da se usmeno saslušaju dokazi o kojima je reč; (b) da se može pokazati da su dokazi toliko nepouzdani da potencijalna šteta nadmašuje njihovu dokaznu vrednost; i (c) da postoje faktori koji ukazuju na to da je primereno da svedok bude prisutan radi unakrsnog ispitivanja.

[13] Pravilo 92 bis (E).

[14] Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92 bis" od 21. marta 2002, paragraf 22. Vidi takođe Tužilac protiv Galića, predmet br. IT-98-29-T, Odluka od 7. juna 2002.

[15] Odluka od 30. juna 2003.

[16] Tužilac protiv Galića, predmet br. IT-98-29-T, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92 bis (C)", 7. jun 2002.

[17] Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T, Odluka od 7. juna 2002.

[18] Iako se ta Odluka bavila dokazima u obliku izjava a ne dokazima u obliku transkripata iz ranijeg postupka pred MKSJ.

[19] Vidi fusnotu br. 7.

[20] Odluka od 23. maja 2001. u predmetu Tužilac protiv Sikirice i drugih.

[21] Članovi 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda.

[22] Vidi na primer: "Odgovor amici curiae na molbu optužbe za prihvatanje svedočenja na osnovu pravila 92 bis(D) podnetu 25. maja 2003" od 23. maja 2003; "Odgovor amici curiae na molbu optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92 bis (D) podnetu 26, februara 2003"od 12. marta 2003; i "Opservacije amici curiae kao odgovor na zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92bis, podnet 10. januara 2003. godine i poverljivi prilog A" od 30. januara 2003.