MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 24. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


REPLIKA AMICI CURIAE NA ZAHTEV OPTUŽBE U POGLEDU
PRILOGA STRUČNOM IZVEŠTAJU PUKOVNIKA IVANA GRUJIĆA
OD 15. OKTOBRA 2003.

Javni dokument

Optužba: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff Amici curiae:
g. Dermot Groome g. Steven Kay, QC
  g. Branislav Tapušković
  g. Timothy McCormack

  Uvod

 1. Dana 15. oktobra 2003. optužba je na osnovu pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima podnela prilog izveštaju veštaka pukovnika Ivana Grujića. Pukovnik Grujić je svedočio pred Pretresnim većem 3. i 4. marta 2003, a njegov prvobitni izveštaj je podnesen 5. februara 2003.

 2. U prilogu izveštaju sadržano je daljnje istraživanje svedoka o smrti lica po imenu Niko Šoljić. Jedan svedok[1] ga je imenovao kao ubijenog u zatočeničkom objektu u Sremskoj Mitrovici.[2] Optužba je nakon tog svedočenja pokrenula daljnje istrage, kako je to objašnjeno u njenom zahtevu. Optužba traži da se u spis uvrsti izveštaj koji je nastao kao rezultat tih istraga, bez obaveze da ponovo pozove veštaka pukovnika Grujića.

 3. Pravna pitanja

 4. Pravilo 94 bis predviđa kao što sledi:

  "(A) Potpuna izjava svakog veštaka koga poziva strana u postupku obelodanjuje se unutar roka koji je postavilo Pretresno veće ili pretpretresni sudija"

 5. Ovo pravilo predviđa obelodanjivanje potpune izjave veštaka koji se poziva prema rasporedu koji utvrđuje Pretresno veće. Postupak u okviru ovog pravila daje pravo nekoj od stana da se izjasni da li prihvata podneseni izveštaj ili želi da unakrsno ispita veštaka.[3] Ovo pravilo ne predviđa podnošenje izveštaja veštaka bez pozivanja veštaka da lično svedoči, osim sporazumno. Nije predviđen ni postupak za podnošenje izveštaja kao priloga nakon što je veštak već pozvan na sud. O ovome je Pretresno veće u ovom postupku prethodno odlučilo u "Odluci u vezi sa podnošenjem ispravke izveštaja veštaka Patricka Balla koju je dostavila optužba" od 25. februara 2003. U toj odluci Pretresno veće je odlučilo da će primenjivati ona pravila "koja najviše idu u prilog pravičnom odlučivanju o stvari koja se nalazi pred većem i koja su u duhu Statuta i opštih pravnih načela" kao što je to rečeno u pravilu 89(B).

 6. Nalogom o rasporedu koji je Pretresno veće donelo 24. maja 2002. optužbi je naloženo da do 29. maja 2002. dostavi identitet i izjave svih veštaka koje će pozvati u ovom predmetu. U ovoj stvari optužba traži uvođenje novog izveštaja veštaka sa novim materijalom. Nadalje, svedok je ispitan direktno i unakrsno i njegovo svedočenje je završeno. Amici curiae tvrde da se pitanje priloga pukovnika Grujića pokreće dugo vremena po isteku roka u kom je optužba trebalo da podnese izveštaj veštaka. Optužba krši Nalog o rasporedu od 24. maja 2002. i ne postupa po proceduri koju predviđa Pravilnik Međunarodnog suda.

 7. Razlog za obelodanjivanje izveštaja veštaka u ranoj fazi postupka je taj da se drugoj strani omogući da prikupi uputstva o tehničkim pitanjima o kojima se raspravlja te da tako može da ospori bilo koju izjavu ili mišljenje. U tu svrhu strane moraju tražiti smernice od drugih veštaka u pitanjima u kojima su konsultacije potrebne po samoj prirodi teme. Pravilnik Međunarodnog suda detaljno iznosi postupak pozivanja veštaka kao jedan od načina bavljenja ovim pitanjem.

 8. S obzirom na te okolnosti, amici curiae tvrde da optužba ne bi trebalo da dobije dopuštenje da prilog uvede u spis niti da pozove nove veštake.[4]

U potpisu /potpisano na originalu/
Steven Kay QC
London
24. oktobar 2003.
Za amici curiae Steven Kay QC i Branislav Tapušković[1] Datum svedočenja svedoka Čakalića 16. juli 2003., strana 24525 transkripta

“P.: A da li ste prilikom tih batinanja videli da je neki zatvorenik pretučen na smrt ?

O. : Da, jesam. To je bilo malo kasnije. Prebijanje se nastavilo još dva puta, a onda su pred noć hteli da nas odvedu u sobe, otprilike 10 x 10. Odjednom je nastala neka zbrka i video sam ih kako ubijaju Niku Šoljića. Nakon 15-20 minuta, doneli su mrtvački sanduk, stavili ga u taj sanduk i odneli ga, ubijenog.”

[2] Paragraf 64 g. Optužnice za Hrvatsku.

[3] Pravilo 94 bis (B) i (C)

[4] Nalogom kojim se poziva da se imenuje amicus curiae od 30. avgusta 2001, od amici curiae se traži da pomognu Pretresnom veću, inter alia, "(b) pripremajući sve podneske ili prigovore u vezi sa dokaznim materijalom na koji optuženi ima pravo tokom postupka suđenja i po potrebi unakrsno ispitujući svedoke;" i "(d) postupajući na bilo koji drugi način koji tako imenovani pravni zastupnici budu smatrali primerenim u nastojanju da se obezbedi pravično suđenje".