MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 3. novembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV AMICUS CURIAE ZA RAZDVAJANJE I PRODUŽENJE
ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PODNESAKA

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome  
  Amici curiae:
  g. Steven Kay QC
  g. Branislav Tapušković
  prof. Timothy McCormack

1. Dana 23. jula 2003, Pretresno veće je izdalo nalog amici curiae da dostave pismene podneske o međunarodnopravnim pitanjima u vezi sa pitanjem samoodbrane pokrenutim u delovima suđenja koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.[1] Pomenuti nalog izdat je povodom opservacija amicus curiae, proprio motu, o relevantnim pitanjima međunarodnog prava, koje su podnete 21. jula 2003.[2] Pretresno veće je nalogom od 23. jula 2003. naložilo da se pripreme pismeni podnesci, na istom osnovu kao i podnesci u vezi s pitanjem samoodbrane pokrenutim u delu postupka koji se odnosi na Kosovo koje je amicus curiae podneo 30. oktobra 2003.

2. Pretresno veće je kao datum za dostavljanje pismenih podnesaka u vezi sa pitanjem samoodbrane navedenim u delovima postupka koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu odredilo 30. novembar 2003.

3. Premda je izvođenje dokaza optužbe za Hrvatsku skoro završeno, još uvek postoji znatna količina dokaza koje treba izvesti u delu postupka koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Delom zbog faze u kojoj se postupak trenutno nalazi, a delom zbog činjenice da su pismeni podnesci u vezi s delom postupka koji se odnosi na Kosovo dostavljeni tek nedavno, amicus curiae uz dužno poštovanje traži odobrenje Pretresnog veća za sledeće:

(a) da se priprema pismenih podnesaka u vezi s pitanjem samoodbrane u delu postupka koji se odnosi na Hrvatsku razdvoji od onih u vezi sa delom postupka koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, s tim da se za početak dostave podnesci u vezi s Hrvatskom;

(b) da se rok za dostavljanje pismenih podnesaka u vezi s pitanjem samoodbrane za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku produži do završetka izvođenja dokaza optužbe ili najkasnije do 11. februara 2004;

(c) da se rok za dostavljanje pismenih podnesaka u vezi s pitanjem samoodbrane za deo postupka koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu produži do završetka izvođenja dokaza odbrane ili najkasnije do 11. maja 2004;

/potpis na originalu/

profesor Timothy L.H. McCormack

Hobart

3. novembar 2003.


[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Nalog jednom amicusu da pripremi pismene podneske," predmet br. IT-02-54-T, 23. jul 2002.

[2] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Opservacije proprio motu amicus curiae o relevantnim pitanjima međunarodnog prava," predmet br. IT-02-54-T, 21. jul 2002.