MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 2. decembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODGOVOR AMICI CURIAE NA ZAHTEV OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U DOKAZE PISMENIH IZJAVA PREMINULIH SVEDOKA IVANA RASTIJE, BOŠKA BRKIĆA I STANE ALBERT NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (A) i (C) OD 27. NOVEMBRA 2003.

Javni dokument

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome Amici curiae:
  g. Steven Kay, QC
  g. Branislav Tapušković
  g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 27. novembra 2003. optužba je podnela: "Zahtev optužbe za uvrštavanje u dokaze pismenih izjava preminulih svedoka Ivana Rastije, Boška Brkića i Stane Albert na osnovu pravila 92 bis (A) i (C)". Amici curiae nemaju nikakvih opservacija po tom pitanju u vezi s preminulim Ivanom Rastijom i Boškom Brkićem. Ovaj odgovor se odnosi samo na prihvatljivost izjave Stane Albert u skladu s postupkom.

2. Optužba je svoj zahtev potkrepila dostavljanjem smrtovnica svakog od svedoka i tvrdi da se Pretresno veće, ocenjivanjem verovatnoće, može uveriti da su oni zaista mrtvi. Te smrtovnice je optužbi dostavila Vlada Republike Hrvatske u odgovoru na Zahteve za pomoć. Optužba takođe tvrdi da je udovoljila sledećim zahtevima: (a) izjave ispunjavaju uslov pouzdanosti u smislu pravila 92 bis (C) (ii);[1] (b) njima se ne dokazuju dela i ponašanje optuženog; (c) sadrže dokaze o bazi zločina; i (d) ti dokazi su kumulativni u odnosu na dokaze koji su već predočeni Sudu. Tvrdi se da se izjave iz tih razloga mogu prihvatiti na osnovu pravila 92 bis (A).[2]

Pravna analiza

3. Pravilo 92 bis (C) predviđa da pismena izjava uz koju nije priložena deklaracija overena u skladu s postupkom pripisanim stavom (B) može ipak biti prihvatljiva ako je davalac izjave u međuvremenu umro ili mu se uz svu dužnu revnost ne može ući u trag ili ako je zbog svog telesnog ili duševnog stanja sprečen da svedoči usmeno. Za primenu tog postupka je potrebno da se Pretresno veće, ocenjivanjem verovatnoće, uveri u postojanje bilo koje od pomenutih situacija i da, na osnovu okolnosti u kojim je izjava data i zabeležena, zaključi da postoje zadovoljavajuće indicije njene pouzdanosti.

Prigovor - Stana Albert

4. Da bi ovaj postupak bio primenljiv u vezi sa zahtevom optužbe, potrebno je, ocenjivanjem verovatnoće, potvrditi dokaz o smrti davaoca izjave. Takođe je potrebno da okolnosti u kojima je izjava data i zabeležena pružaju zadovoljavajuće indicije o njenoj pouzdanosti.

5. U izjavi koju je Stana Albert dala 17. decembra 1998. kao datum njenog rođenja navodi se 27. decembar 1926. U dostavljenoj smrtovnici koja glasi na ime Stane Albert, a zavedena je u matičnu knjigu umrlih 8. marta 2000. i overena 4. juna 2002, kao datum rođenja te osobe navodi se 28. decembar 1925.

6. Po mišljenju amici curiae, zbog nepodudarnosti u dokazima o identitetu svedoka, u ovom slučaju nije ispunjen uslov utvrđivanja smrti davaoca izjave.

/potpisano/

Steven Kay, QC

Hag

2. decembar 2003.

za amici curiae Stevena Kaya, QC i Branislava Tapuškovića


[1] Vidi Tužilac protiv Galića, predmet br. IT-98-29-T, "Odluka po drugom zahtjevu Tužilaštva za uvrštavanje u dokazni materijal pismene izjave preminulog svjedoka Bajrama Šopija u skladu sa pravilom 92 bis (C) (ii)".

[2] Već je donesena odluka da se izjava Ivana Rastije može prihvatiti na osnovu pravila 92 bis (A), bez unakrsnog ispitivanja. Usmena odluka u transkriptu od 11. aprila 2003, T. str. 19143.