MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 11. decembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


REPLIKA AMICI CURIAE NA PODNESAK TUŽILAŠTVA KOJIM SE DOPUNJAVA IZVEŠTAJ VEŠTAKA PHILIPA COOA OD 8. DECEMBRA 2003.

Javni dokument

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome  

Odbrana:
g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 8. decembra 2003. Tužilaštvo je na osnovu pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima dostavilo dopunu izveštaja veštaka Philipa Cooa. Ovaj svedok je 9, 10 i 11. septembra 2002.[1] dao iskaz Pretresnom veću, a njegov prvobitni izveštaj zaveden je 16. maja 2002. kao Deo I, te 2. jula 2002. kao Deo II.

2. Dopuna izveštaja sadrži dodatno mišljenje, rezultate istraživanja i materijale ovog veštaka u vezi s delom optužnice koji se odnosi na Kosovo, koji su nastali posle njegovog svedočenja. Naslovi tih dokumenata glase: Zapovest zajedničke komande od 15. aprila 1999; Zapisnik sa sastanaka Zajedničke komande održanih 1998; Transkript intervjua s Goranom Radosavljevićem iz dokumentarnog filma u produkciji Brook-Lapping; Beležnica generala MUP-a Obrada Stevanovića. Tužilaštvo navodi da taj svedok može biti ponovo pozvan radi unakrsnog ispitivanja ako Pretresno veće bude smatralo da je to neophodno i primereno.

Pravna pitanja

3. Pravilo 94 bis predviđa kako sledi:

"(A) Potpuna izjava svakog veštaka koga poziva strana u postupku obelodanjuje se unutar roka koji postavi pretresno veće ili pretpretresni sudija."

Pravilnik predviđa obelodanjivanje potpune izjave veštaka koga poziva strana u skladu s rasporedom koji određuje Pretresno veće. Postupak na osnovu ovog pravila daje strani u postupku pravo da izjavi da prihvata dostavljeni izveštaj ili da želi obaviti unakrsno ispitivanje.[2] Pravilnik ne predviđa podnošenje izveštaja veštaka pri kojem bi se strani u postupku omogućilo da ne poziva dotičnog veštaka da svedoči ako se druga strana s tim ne saglasi. Takođe ne postoji procedura koja bi omogućila podnošenje dopune izveštaja nakon što je veštak već dao iskaz na suđenju. Takvo rešenje je već jednom donelo Pretresno veće u "Odluci u vezi s podnošenjem ispravke izveštaja veštaka dr Patricka Balla koju je dostavila optužba" od 25. februara 2003. U toj Odluci, Pretresno veće je zauzelo stav da mora primenjivati ona pravila "koja najviše idu u prilog pravičnom odlučivanju o stvari koja se nalazi pred većem i koja su u duhu Statuta i opštih pravnih načela" kako to predviđa pravilo 89(B).[3]

4. Nalogom o rasporedu koji je 24. maja 2002. donelo Pretresno veće, Tužilaštvu je naloženo da do 29. maja 2002. obelodani identitet i izjave svih veštaka koji će biti pozvani u ovom predmetu. S tim u vezi, Tužilaštvo traži da se odobri dostavljanje novog izveštaja veštaka s novim materijalom. Pored toga, ovaj veštak je direktno i unakrsno ispitan i njegov iskaz je okončan. Po mišljenju amici curiae, pitanja na koja se odnosi addendum pokreću se dugo vremena po isteku roka koji je tužiocu dat za predlaganje dokaza veštaka. Tužilac je tako prekršio nalog o rasporedu od 24. maja 2002. i nije postupio u skladu s procedurom koju propisuje Pravilnik Međunarodnog suda.

5. Razlog zbog koga se obelodanjivanje izveštaja veštaka vrši u ovako ranoj fazi postupka jeste da bi se drugoj strani omogućilo da se uputi u tehničke stvari o kojima je reč kako bi mogla da osporava izjave ili mišljenja. U tom cilju, predviđeno je da strane u postupku traže mišljenje drugih stručnjaka koje je zbog same prirode predmeta veštačenja potrebno da bi se dobio savet. Pravilnik Međunarodnog suda izričito propisuje proceduru za pozivanje veštaka kao način rešavanja ovog pitanja.

6. U datim okolnostima, amici curiae izjavljuju da Tužilaštvu ne treba dati dozvolu da podnese dopunu ili da dalje predlaže nove dokaze veštaka.[4]

Potpisano
Steven Kay QC,
London, 11. decembra 2003.
Za amici curiae Stevena Kaya QC i Branislava Tapuškovića


[1] Transkript, str. 9970 i dalje.

[2] Pravilo 94 bis (B) i (C).

[3] Tako je rešeno i u Odluci po zahtevu optužbe u pogledu priloga stručnom izveštaju pukovnika Ivana Grujića od 6. novembra 2003. Podnesci koji su tu relevantni jesu Izveštaj veštaka pukovnika Ivana Grujića od 15. oktobra 2003. i Replika amici curiae na zahtev optužbe u pogledu priloga stručnom izveštaju veštaka pukovnika Ivana Grujića od 15. oktobra 2003, od 24. oktobra 2003.

[4] Nalogom kojim se poziva određivanje amicus curiae, od 30. avgusta 2001, amici curiae je naloženo da pomognu Pretresnom veću, između ostalog, na sledeći način "(b) pripremajući sve podneske ili prigovore u vezi sa dokaznim materijalom koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom tokom postupka" i "(d) postupajući na bilo koji drugi način koji će tako određeni pravni zastupnik smatrati primerenim nastojanju da se obezbedi pravično suđenje."