MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 1. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODGOVOR AMICI CURIAE NA POVERLJIVI ZAHTEV OPTUŽBE U VEZI SA BRISANJEM JEDNOG SVEDOKA SA SPISKA SVEDOKA I DODAVANJEM JEDNOG ANALITIČARA NA SPISAK SVEDOKA OD 29. JANUARA 2004.

Javni dokument

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome  
  Amici curiae:
  g. Steven Kay QC
  g. Branislav Tapušković
  g. Timothy McCormack


Uvod

 1. Optužba je 29. januara 2004. podnela "Poverljivi zahtev optužbe u vezi sa brisanjem svedoka......sa spiska svedoka......i dodavanjem jednog analitičara na spisak svedoka"[1]. Zahtev je podnet kao poverljiv dokument, ali će amici curiae u svom odgovoru poštovati pitanja poverljivosti u postupku.

 2. Svedok koji je izbrisan sa spiska svedoka trebalo je prvobitno da bude pozvan u nedelji koja počinje 3. februarom 2004, s tim da optužba ima još šest dana za izvođenje dokaza. Amici curiae neće navoditi podneske i uputstva u vezi s tim pitanjem, ali dovoljno je reći da je ovaj svedok tek nedavno dodat na prvobitno podnet spisak i da je priprema za njegovo svedočenje iziskivala značajno istraživanje i rad. Optužba sada traži da se to predloženo svedočenje povuče i da se ovaj svedok zameni jednim članom tima optužbe koji je učestvovao u postupku i povremeno prisustvovao suđenju. Novi svedok će moći da govori samo o nekim pitanjima koja su prvobitno trebala da budu obrađena i biće pozvan kao "analitičar". Do sada nisu obelodanjeni nikakvi podaci u vezi s pojedinostima ili vrstom svedočenja zamenskog svedoka.

 3. Amici curiae su dužni da iznesu primedbe koje su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom i da u njegovo ime obezbede pravičan postupak.[2]

 4. Pravna pitanja

 5. Optuženom se sudi od 12. februara 2002. Od 16. maja 2003. optužba je imala 100 dana da dovrši izvođenje svojih dokaza[3]. Postupak je trenutno u trećoj fazi i bavi se onim navodima iz zajedničke optužnice koji se odnose na Bosnu. Materijal koji je dostavljen u ovom predmetu prema pravilima 65 ter, 66 (A) (i), (ii) i 68 je obiman i uključuje ne samo pisani materijal nego i video, CDROM i tonske kasete[4]. Pravilnik navodi procedure za pravovremeno obelodanjivanje sa ciljem efikasnog vođenja postupka prema pravilima 65 bis i 65 ter. Pravilo 66, koje se konkretno odnosi na obelodanjivanje, predviđa da će tužilac na raspolaganje odbrani staviti sledeće:

  " (ii) u roku koji je odredilo pretresno veće....kopije izjava svih svedoka koje tužilac namerava da pozove da svedoče na suđenju i kopije svih pismenih izjava uzetih u skladu s pravilom 92 bis; kopije izjava dodatnih svedoka optužbe staviće se na raspolaganje odbrani čim bude doneta odluka da se ti svedoci pozovu."

 6. Odlukom od 18. aprila 2002.[5] Pretresno veće je naložilo optužbi da svoj pretpretresni materijal podnese do 1. juna 2002, a " nakon isteka navedenog roka, pretpretresni materijal će biti prihvaćen samo ako se za to iznesu valjani razlozi". Daljom usmenom odlukom na pretpretresnoj konferenciji od 25. jula 2002, Pretresno veće je naložilo optužbi da kao svedoke koji će svedočiti viva voce pozove svedoka 71 za deo suđenja koji se odnosi na Hrvatsku i svedoka 106 za deo suđenja koji se odnosi na Bosnu i dopustilo mogućnost da se podneti spisak izmeni, ako se iznesu valjani razlozi [6]. Optužba je u raznim fazama postupka podnosila priloge u kojima je navodila svedoke koje će možda pozvati da svedoče na suđenju. Pretresno veće je 30. septembra 2003. naložilo optužbi da u roku od 21 dana dostavi konačan spisak svedoka koje namerava da pozove do završetka izvođenja svojih dokaza.

  Primedba

 7. Zahtev po kojem rešava Pretresno veće podnet je nakon isteka roka od 21 dana koji je određen za dostavljanje konačnog spiska svedoka. Taj zahtev predstavlja još jedan primer izmene spiskova svedoka, pri čemu predloženi iskaz novog svedoka nije obelodanjen. Usprkos Nalogu koji je Pretresno veće izdalo 30. septembra 2003, optužba je od 21. oktobra 2003. u suđenje stalno uvodila dodatne svedoke i materijale. To je svaki put bilo potkrepljeno tvrdnjom da postoje "valjani razlozi ", ali je, opšte uzevši, optuženi stavljen u jako nepovoljan položaj, budući da troši vreme na pripremu za svedoke koji onda bivaju povučeni, a umesto njih se, uz kasnu najavu i bez dostavljanja iskaza, u suđenje uvodi zamenski svedok. S obzirom na to da je optužbi ostalo još šest dana za izvođenje dokaza, uvođenje novog svedoka, povrh drugih novih svedoka koji tek treba da budu saslušani, imaće za posledicu to što optuženi neće biti obavešten o svedocima koji će biti pozvani i prirodi dokaza koji će biti izvedeni protiv njega.[7]

 8. Prema mišljenju amici curiae, Pretresno veće je svojim nalogom od 30. septembra 2003. nameravalo da spreči ovakvu situaciju. Namera je bila da se do ove faze suđenja pouzdano zna identitet i raspored svedoka. Traženo pravno sredstvo treba da se odbije, osim po tačkama 1. i 2.

/potpis na originalu/

Steven Kay QC

London

1. februar 2004.

za amici curiae Steven Kay QC i Branislav Tapušković


[1] Zbog pitanja poverljivosti, amici curiae izbegavaju da navode informacije koje bi mogle upućivati na materijal osetljive prirode.

[2] Nalog kojim se poziva određivanje amicus curiae od 30. avgusta 2001.

[3] Ročište od 20. maja 2003. Transkript, str. 20751. Datum koji je prvobitno bio određen za završetak je 16. maj 2003.

[4] Prema sadašnjim procenama broj strana se kreće od 400.000 – 500.000.

[5] "Odluka po Zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka" od 18. aprila 2002.

[6] Transkript, str. 8641.

[7] Član 21. 4. (a) i (b) Statuta MKSJ-a.