MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 3. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


MOLBA AMICI CURIAE ZA ODOBRENJE PRETRESNOG VEĆA DA PREMAŠI BROJ STRANICA DOZVOLJENIH NA OSNOVU UPUTSVA O DUŽINI PODNESAKA I ZAHTEVA

Javni dokument

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome Amici curiae:
  g. Steven Kay QC
  g. Branislav Tapušković
  g.Timothy L. H. McCormack


Uvod

  1. Na osnovu "Naloga na osnovu zahteva amici curiae u vezi s prirodom njihovog budućeg angažovanja i uputstvima o postupku iz pravila 98bis" koji je Pretresno veće donelo 27. juna 2003, amici curiae u ovom trenutku pripremaju zahtev za oslobađajuću presudu na kraju izvođenja dokaza optužbe. Zahtev se odnosi na neke od tačaka optužnice i činjeničnih navoda protiv optuženog.[1]

  2. U ovom postupku, amici curiae imaju u vidu tri spojene optužnice koje se odnose na Kosovo, Hrvatsku i Bosnu.[2] Optužnice su toliko obimne po svojoj veličini i predmetnoj materiji da neumitno zahtevaju da amici curiae premaše broj stranica koji je određen kako bi razmotrili pitanja koja se javljaju u vezi sa zahtevom na osnovu pravila 98bis(A). Na osnovu paragrafa 5 Uputstva o dužini podnesaka i zahteva, broj stranica za podneske u postupku iznosi deset.[3] Iz tog razloga, podnosi se ovaj zahtev za dozvolu da se premaši uobičajeni broj stranica koji Pretresno veće dozvoljava za podnesak.

  3. Amici curiae se jedino bave pitanjima relevantnim za zahtev na osnovu pravila 98bis(A) i ne izvode kompletan pregled izvođenja dokaza optužbe. Bilo je očigledno tokom postupka da je vremensko ograničenje koje je postavilo Pretresno veće dovelo do toga da Tužilaštvo suzi obim predmetne materije optužnicama i ono sada ne namerava da dokaže sve prvobitne navode iz svoje teze. U vezi s onim pitanjima za koje postoji osnova za podnošenje podneska, amici curiae nastoje da se bave izvorima koje je Tužilaštvo navelo u svom dokumentu u vidu tabelarnog prikaza da bi što više pomogli Pretresnom veću.

  4. Amici curiae pripremaju konciznu argumentaciju po pitanjima koja proizilaze iz optužnice. Amici curiae podvlače da dokument nije nepotrebno opširan ni polemičan i da je smišljen da bude što više od pomoći Pretresnom veću, te u skladu s obavezom da podnesci budu razumno otvoreni optuženom.[4] U ovom trenutku, gotovo dovršeni deo podneska o Kosovu, uključujući uvod u pravni deo vezan za pravilo 98 bis, iznosi 31 stranicu sa dva tabelarna dodatka detaljno obrađenih dokaza. Podnesak o Hrvatskoj koji je blizu toga da bude dovršen, iznosi otprilike 28. stranica. U odnosu na neke podneske, fusnote se koriste da citiraju i navode relevantne delove transkripta i/ili dokaznih predmeta kao bi pomogli pomogli u povezivanju podneska s dokazima. Očigledno, time se u podnesak unosi više informacija, ali prema na osnovu iskustva amici curiae, to zadatak analiziranja čini lakšim s povezivanjem na relevantne pasuse.

  5. Pošto se deo suđenja koji se odnosi na Bosnu i dalje razmatra, u ovom trenutku nije moguće tvrditi koliki će biti broj stranica u glavnom delu podneska. U tom delu suđenja u spis je uveden veći obim pismenih dokaza, te je obim analitičkog zadatka teži. Amici curiae imaju nameru da pripreme tabelarne prikaze kako bi se pozabavili onim navodima iznetim u prilozima optužnici za koje će se tvrditi da za njih ne postoje dokazi.[5] Formi ove optužnice više odgovara takva vrsta izlaganja. Predviđa se da to neće dovesti do toga da podnesak bude duži od 30 stranica.

  6. Traženo pravno sredstvo

  7. Da Pretresno veće odobri amici curiae da premaše odobreni broj stranica podneska na osnovu pravila 98bis(A), u onoj meri u kojoj je to razumno očekivati imajući u vidu pitanja o kojima se raspravlja.

Potpisano:
/potpis na originalu/

Steven Kay QC

London
3. februar 2004.

za amici curiae Steven Kay QC i Branislav Tapušković


[1] Na osnovu pravila 92bis (A)

[2] Kosovo: Druga izmenjena optužnica, 29. oktobar 2001; Hrvatska: Prva izmenjena optužnica, 23. oktobar 2002; Bosna: Izmenjena optužnica, 22. novembar 2002. Vidi Odluka po interlokutornoj žalbi Tužilaštva na odbijanje zahteva za spajanje postpuka, koju je Žalbeno veće donelo 1. februara 2002. godine.

[3] IT/184 Rev.1, 5. mart 2002. godine.

[4] Vidi Nalog kojim se poziva određivanje amicus curiae, 30 septembar 2001.

[5] Prilozi A, B, C, D, E i F.