MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Theodor Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 21. mart 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


OPSERVACIJE AMICI CURIAE NA OSNOVU PRAVILA 15BIS(C) ZA PRETRES 25. MARTA 2004.

Javni dokument

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice QC  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff  
g. Dermot Groome Amici curiae:
  g. Steven Kay QC
  g. Branislav Tapušković
  g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 18. marta 2004. predsednik Međunarodnog suda izdao je Nalog o rasporedu za pretres 25. marta 2004. kako bi se optuženom omogućilo da izjavi da li je saglasan s tim da se postupak protiv njega nastavi sa novim sudijom.[1]

2. Navedeno pitanje se pojavilo kada je predsedavajući sudija u ovom postupku dao ostavku zbog bolesti.[2] U ovoj fazi postupka, Tužilaštvo je završilo svoj dokazni postupak,[3] a početak dokaznog postupka odbrane zakazan je za 8. juni 2004., pri čemu je za taj deo glavnog pretresa odobreno 150 radnih dana.

3. Shodno tome, predsednik, na osnovu izveštaja predsedavajućeg sudije Pretresnog veća[4] o nemogućnosti daljeg učešća u postupku sudije Maya, može da naloži ponavljanje ili nastavak postupka. Budući da se glavni pretres nalazi u fazi izvođenja dokaza, za njegov nastavak potrebna je saglasnost optuženog, s tim da, ako ta saglasnost izostane, dolazi u obzir primena ovlašćenja iz pravila 15bis(D). U takvim okolnostima, preostale sudije mogu nastaviti da vode postupak s novim sudijom ako, uzevši u obzir sve okolnosti, jednoglasno utvrde da je to u interesu pravde.

4. Zbog kratkog vremenskog razmaka između obaveštenja o ovom pretresu i njegovog održavanja, amicus curiae neće biti u mogućnosti da pristupi pošto ima odranije dogovorene profesionalne obaveze. Međutim, amicus curiae dostavlja ovaj podnesak kako bi obrazložio svoj stav.[5]

Argumentacija

5. Optuženi, koji sam sebe zastupa, zbog bolesti u više navrata nije mogao da prisustvuje suđenju. U fazi postupka u kojoj je došlo do pogoršanja zdravlja sudije Maya i optuženi je zbog bolesti bio sprečen da prisustvuje.[6] U takvim okolnostima, amicus curiae smatra da ne bi bilo primereno da iznosi svoj stav o tome da li postupak treba ponoviti ili nastaviti s novim sudijom. Razlozi za to su sledeći:

(a) U slučaju ponavljanja postupka, nesumnjivo bi se dalje opteretilo zdravlje optuženog i iscrpljivale njegove fizičke i psihičke sposobnosti.

(b) Suđenje optuženom traje već preko dve godine i nesumnjivo je da se radi o krivičnom postupku koji je opsežniji od svih dosada vođenih na MKSJ ili pred bilo kojim drugim sudom.[7]

(c) Međutim, gubitak sudije pred kojim su izvedeni dokazi u ovom predmetu i koji je učestvovao u rešavanju relevantnih pravnih pitanja veoma bitno utiče na ovo suđenje. Razmere i obim tri optužnice, te količina dokaza čine neostvarivim zadatak svakog novog sudije da na odgovarajući način savlada ovaj predmet ako do sada u njemu nije neposredno učestvovao.

(d) Amicus smatra da optuženi može sam da se izjasni po ovom pitanju, te, s obzirom da mu nije saopšten nikakav stav optuženog,[8] nije u mogućnosti da iznese konačan stav o tome koja bi opcija mogla biti nepovoljna po interese optuženog.

Potpisano
/potpis na originalu/
Steven Kay QC
London
21. mart 2004.


[1] Na osnovu pravila 15bis(C).

[2] Časni sudija May.

[3] "Obaveštenje tužioca o završetku izvođenja dokaza Tužilaštva i zahtev da se dokazi u pismenom obliku uvrste u spis" od 25. februara 2004.

[4] Časni sudija Robinson.

[5] Amicus curiae je imenovan "Nalogom kojim se poziva imenovanje amicus curiae" od 30. avgusta 2001. Tim nalogom je utvrđeno da je njegova uloga da pomaže Pretresnom veću, između ostalog, pripremajući sve podneske koji su u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom i postupajući na bilo koji drugi način koji će tako određeni pravni zastupnik smatrati primerenim nastojanju da se obezbedi pravično suđenje.

[6] Do toga je došlo negde početkom februara 2004. Optuženi je do sada u više navrata bio bolestan, što je onemogućavalo održavanje glavnog pretresa. Dana 23. septembra 2003, Tužilaštvo je dostavilo "Predlog Tužilaštva da se zakaže pretres na kojem će se razmatrati implikacije često lošeg zdravstvenog stanja optuženog".

[7] Glavni pretres je počeo 12. februara 2002. s optužnicom za Kosovo.

[8] "Nalogom o daljim uputstvima za amici curiae", od 6. oktobra 2003. Pretresno veće ovlastilo je "amici curiae da primaju poruke koje im optuženi uputi i da postupaju tako da zaštite i pospeše interese odbrane".