MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 16. jul 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

JAVNI DOKUMENT


PODNESAK AMICI CURIAE U VEZI S OBAVEZAMA OBELODANJIVANJA OD STRANE OPTUŽENOG I ZAHTEV ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilaštvo: Optuženi:
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice QC  
g. Dermot Groome  
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff Amici curiae:
  g. Steven Kay QC
  prof. Timothy Mc Cormack
  gđa Gillian Higgins

Uvod

1. Na osnovu "Naloga o daljim upustvima za amici curiae", koji je 6. oktobra 2003. izdalo Pretresno veće, i kojim Veće ovlašćuje amici curiae da "primaju poruke koje im optuženi uputi i da postupaju tako da zaštite i pospeše interese odbrane", amici curiae podnose ovaj podnesak da

(i) obaveste Pretresno veće o granicama u kojima optuženi mora da se pridržava obaveza obelodanjivanja predviđenim u Nalogu Pretresnog veća od 6. jula 2004,[1] i

(ii) zatraže produženje roka u kome optuženi i njegovi saradnici mogu ispuniti svoje obaveze u vezi s obelodanjivanjem identiteta svedoka odbrane i uručivanjem dokaznih predmeta.

Proceduralni kontekst - obaveze u vezi s obelodanjivanjem

2. Dana 12. februara 2004,[2] Pretresno veće je izdalo nalog optuženom da do 1. aprila 2004. podnese spisak svedoka i dokaznih predmeta na osnovu pravila 65 ter (G). U jednom kasnijem,[3] Pretresno veće je produžilo rok za uručivanje navedenih predmeta do 12. aprila 2004.

3. Dana 13. aprila 2004,[4] gđa Anoya, pravni savetnik za vezu, potvrdila je prijem poverljivog spiska svedoka, na kojem je navedeno ukupno 1.631 svedoka, i poverljivog spiska dokaznih predmeta, na kojem je navedeno ukupno 1.760 dokaznih predmeta. Ovaj materijal je dostavljen na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku pa je zatraženo da se hitno prevede.

4. Dana 27. maja 2004, Pretresno veće je izdalo "Nalog optuženom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke odbrane", kojim se optuženom, između ostalog, nalaže sledeće:

(i) da do 10. juna 2004. obelodani Pretresnom veću identitet svih svedoka sa spiska svedoka na osnovu pravila 65 ter (G);

(ii) da do 10. juna 2004. obelodani optužbi i amici curiae identitet svih svedoka sa spiska svedoka na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih koje optuženi navede kao svedoke za koje će se zatražiti vanredna zaštitna mera odgođenog obelodanjivanja; i

(iii) da do 28. juna 2004. podnese zahtev za odgođeno obelodanjivanje za svedoke.

5. Dana 1. juna 2004, u ime optuženog podneta je engleska verzija spiska svedoka koji obuhvata 1.631 svedoka (od kojih je 198 imenovano) kao i spisak koji obuhvata ukupno 1.760 dokaznih predmeta. Pretresnom veću i stranama u postupku dostavljena je elektronska verzija tih dokumenata.

6. Dana 11. juna 2004, optuženi je gospođi Anoya predao spisak sa redosledom svedoka (Raspored svedoka br. 1) koji sadrži imena prva 34 svedoka koji treba da svedoče.

7. U "Zbirnom nalogu o pitanjima koja su razmatrana na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane", koji je 17. juna 2004. izdalo Pretresno veće, optuženom je naloženo da se smesta povinuje Nalogu Pretresnog veća od 27. maja 2004. i da do 24. juna 2004. obelodani optužbi kopije svih dokaznih predmeta koji su navedeni na njegovom spisku na osnovu pravila 65 ter (G). Pretresno veće je optuženom naložilo i da "podnese: (a) u roku od sedam dana, spisak prvih 50 svedoka sa redosledom kojim će verovatno biti pozivani."

8. Pored toga, sekretaru je naloženo da u roku od sedam dana podnese izveštaj Veću o broju radnih dana koje je optuženi izgubio zbog bolesti i o tome koliko puta su pravni saradnici optuženog zbog njegove bolesti bili sprečeni da ga posete. Na osnovu tog izveštaja, Pretresno veće je trebalo da utvrdi "da li je potrebna fleksibilnost u odnosu na eventualne poteškoće koje optuženi bude imao prilikom izvođenja svojih dokaza."

9. Na osnovu gorenavedenog naloga od 27. maja 2004, kojim je Pretresno veće zatražilo od optuženog da optužbi i amici curiae obelodani identitet svih svedoka navedenih na spisku na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih za koje su zatražene zaštitne mere odgođenog obelodanjivanja, gđa Anoya je 23. juna 2004. potvrdila prijem ažurirane verzije spiska svedoka odbrane koji je podnet 13. aprila 2004, čime su obelodanjena imena 207 svedoka, dok ostali nisu identifikovani.

10. Dana 25. juna 2004, sekretar je podneo izveštaj u vezi s danima koji su izgubljeni zbog bolesti, i to na osnovu "Zbirnog naloga o pitanjima koja su razmatrana na konferenciji pre izvođenja dokaza odbrane". U tom izveštaju detaljno je naveden broj dana bolovanja u periodu od 27. februara 2004 do 17. juna 2004, i to ukupno 51 dan (analiza zasnovana na petodnevnoj radnoj nedelji) ili 31 dan (analiza zasnovana na trodnevnoj radnoj nedelji). U pomenutom izveštaju takođe je navedeno da je optuženi "po svemu sudeći, obavljao određene poslove na pripremi svoje odbrane" tokom 24 od ukupno 51/31 dana bolovanja.

11. Dana 29. juna 2004, optužba je podnela "Zahtev optužbe u vezi s činjenicom da se optuženi konstantno ne pridržava naloga Pretresnog veća", kojim je od Pretresnog veća zatražila da naloži optuženom da se mora pridržavati ranijih naloga Veća te da mu u suprotnom prete sankcije.

12. Dana 1. jula 2004, g. Tomanović je u ime optuženog uručio gospođi Anoya drugi raspored svedoka odbrane, koji se konkretno odnosi na pretres u periodu od 5. jula 2004. do 30. jula 2004. Ovaj raspored je revidiran s obzirom na odlaganje početka nastavka pretresa zbog slabog zdravstvenog stanja optuženog. Taj spisak sadrži imena 26 svedoka. Dana 8. jula, g. Tomanović je uručio gospođi Anoya treći raspored svedoka odbrane, koji se odnosi na pretres u periodu od 14. jula 2004. do 21. jula 2004. On takođe sadrži imena 26 svedoka.[5]

13. Dana 6. jula 2004, Pretresno veće je izdalo "Nalog optuženom u vezi s pridržavanjem obaveza o obelodanjivanju", kojim je, inter alia, naložilo optuženom da do 16. jula 2004. obelodani optužbi i amici curiae identitet svih svedoka navedenih na spisku svedoka na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih za koje optuženi može tražiti zaštitne mere odgođenog obelodanjivanja. Pretresno veće je takođe naložilo optuženom da do 16. jula 2004. obelodani optužbi i amici curiae kopije svih dokaznih predmeta na spisku svedoka odbrane na osnovu pravila 65 ter (G).

14. Izvođenje dokaza odbrane je prema sadašnjem rasporedu treba da započne 19. jula 2004. u zavisnosti od rezultata medicinskog izveštaja kardiologa koji prati stanje optuženog, čije se podnošenje danas očekuje, i u kome će biti navedeno da li je optuženi sposoban da učestvuje u postupku u sudnici.[6]

Identitet svedoka odbrane i odgođeno obelodanjivanje

15. Na osnovu Naloga Pretresnog veća od 6. jula 2004, odbrana mora obelodaniti identitet svih svedoka navedenih na spisku na osnovu pravila 65 ter (G), izuzev onih za koje optuženi može tražiti zaštitne mere odogođenog obelodanjivanja, i to do 16. jula 2004.

16. Odbrana je do danas Pretresnom veću obelodanila identitet oko 1.400 od 1.631 svedoka, dok su optužbi obelodanjena imena oko 230 svedoka. Imena prvih 26 svedoka odbrane koji treba da svedoče obelodanjena su svim stranama u postupku u najnovijem Rasporedu svedoka br. 3 od 8. jula 2004.

17. U ime optuženog i njegovih saradnika, amici curiae ovim zahtevom traže da se odobri dalji rok od 14 dana u kome bi odbrana (i) utvrdila da li su potrebne zaštitne mere odgođenog obelodanjivanja za bilo kojeg od svedoka koji do sada nisu obelodanjeni optužbi i/ili amici curiae te, ako jesu, podnela odgovarajuće zahteve i (ii) potvrdila spremnost za svedočenje onih svedoka koji još nisu obelodanjeni Pretresnom veću te zatim Veću dostavila njihova imena.

18. Ovim se izjavljuje da je ovako kratak dodatni rok potreban kako bi se ispunila ova obaveza obelodanjivanja koja je bila naročito problematična zbog slabog zdravstvenog stanja optuženog i administrativnih i praktičnih poteškoća pri uspostavljanju kontakta s tako velikim brojem svedoka kako bi se utvrdila potreba određivanja zaštitne mere odgođenog obelodanjivanja, odnosno, spremnost dotičnih svedoka da svedoče. Treba napomenuti da u ovoj fazi optuženi još nije započeo izvođenje svojih dokaza. Međutim, kako je prethodno navedeno, prva grupa svedoka koji treba da svedoče u sklopu izvođenja dokaza odbrane u celini je obelodanjena Sudu i optužbi. U skladu s tim, optužbi je dato vreme da pripremi unakrsno ispitivanje tih svedoka. Uzimajući u obzir predstojeću avgustovsku pauzu i činjenicu da je tim za podršku optuženom aktivno angažovan na ispunjavanju obaveza prema Sudu u vezi s obelodanjivanjem, po našem mišljenju, neznatno odlaganje obelodanjivanja daljih imena ne bi nanelo štetu optužbi. U ovoj fazi, ona je već u posedu imena oko 230 svedoka koje treba da istraži kako bi se pripremila za postupak. Ne bi se moglo očekivati da bi oni bili u mogućnosti da istovremeno obave takav zadatak u pogledu 1.631 svedoka istovremeno.

19. Kada je reč o slabom zdravstvenom stanju optuženog, Pretresnom veću je poznato da je, od 17. juna 2004.[7] do danas, optuženi više dana proveo na bolovanju ili se po savetu lekara odmarao.[8] Zbog slabog zdravlja, on je bio sprečen da delotvorno radi na pripremanju odbrane te tako i da dovrši pripremu konačnih zahteva za zaštitne mere. Slabo zdravstveno stanje optuženog je ozbiljno uticalo na njegovu sposobnost da radi sa svojim saradnicima na pripremanju navedenih stvari u okviru rokova koje je postavilo Pretresno veće.

Zaštitne mere

20. "Nalog optuženom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke odbrane", koji je 27. maja 2004. izdalo Pretresno veće predviđa sledeće: "Zahtevi za određivanje zaštitnih mera za suđenje na osnovu pravila 75 ili 79 Pravilnika podneće se najmanje 14 dana pre svedočenja svedoka."

21. U vezi sa prvih 26 svedoka koji treba da svedoče prema trećem Rasporedu svedoka, odbrana ne traži nikakve zaštitne mere.

22. U pogledu više svedoka odbrane koji treba da svedoče posle toga, očekuje se podnošenje zahteva za zaštitne mere. Već su identifikovane neke grupe svedoka za koje će možda biti potrebne zaštitne mere.[9] Međutim, grupama su obuhvaćeni (i) svedoci koji su bili pripadnici JNA/VJ/VRS/TO/MUP ili lokalnih oružanih snaga koje su učestvovale u događajima navedenim u optužnici; (ii) svedoci koji su osetljiv izvor informacija i koji imaju neposredna saznanja o događajima navedenim u optužnici i (iii) civili očevici događaja koji žive u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni za koje će možda biti potrebne zaštitne mere kako bi im se zagarantovala bezbednost. U vezi s tim svedocima, Pretresnom veću će najmanje 14 dana pre njihovog svedočenja biti podneti pismeni podnesci u kojima će se navesti razlozi zbog kojih se traže zaštitne mere.

Dokazni predmeti

23. Na osnovu Naloga Pretresnog veća od 6. jula 2004, odbrana mora "obelodaniti optužbi i amici curiae primerke svih dokaznih predmeta sa spiska na osnovu pravila 65 ter (G)."

24. Gospođi Anoya je 13. aprila 2004. uručen poverljivi spisak dokaznih predmeta koji obuhvata ukupno 1.760 dokaznih predmeta.

25. Očekuje se da će revidirani spisak dokaznih predmeta, uključujući dodatne dokazne predmete koji ranije nisu obelodanjeni biti podnet danas. U tom revidiranom spisku dokazni predmeti su iznova numerisani, te radi lakšeg snalaženja grupisani u tri kategorije: Hrvatska, Bosna i Kosovo. Gospođa Anoya, pravni savetnik za vezu, potvrdila je prijem ovog spiska i dokaznih predmeta.

26. Kada je reč o dostavljanju kopija dokaznih predmeta Pretresnom veću i stranama u postupku, originalni dokumenti će biti podneti službama za reproduciranje i prevođenje. Još uvek nije procenjeno koliko će vremena biti potrebno za njihovo pripremanje.

27. Kada je reč o približno 30% navedenog materijala sa spiska dokaznih predmeta:

(i) Oko 5% tog materijala čine dokazni predmeti koji su u posedu tima odbrane i koji još nisu pregledani i analizirani. U vezi s tim materijalom, a u ime optuženog i njegovih saradnika, amici curiae traže da se odobri rok od 14 dana za dostavljanje originalnih dokaznih predmeta, od trenutka kada tim odbrane dovrši njihov pregled.

(ii) Oko 25% odnosi se na dokumente koji nisu u posedu optuženog i njegovih saradnika. Radi se o materijalima koji su u posedu vlade Srbije i Crne Gore i Međunarodnog suda pravde. Tim odbrane je još pre više od dve godine uputio pismene zahteve relevantnim organima radi obelodanjivanja navedenog materijala. Predlaže se da saradnici posredstvom pravnog savetnika za vezu upute dalji pismeni zahtev relevantnim organima kako bi se taj materijal pribavio u roku od narednih 14 dana. U slučaju da takav pokušaj ostane bezuspešan, Pretresnom veću će biti podnet pismeni zahtev za pomoć, u kome će se navesti dalje pojedinosti o podnetim zahtevima i konkretnom karakteru traženog materijala.

Traženo pravno sredstvo

28. Amici curiae traže sledeće:

(a) rok od 14 dana u kome odbrana treba da (i) utvrdi da li su potrebne zaštitne mere odgođenog obelodanjivanja u vezi s nekim od svedoka koji do sada nisu obelodanjeni optužbi i/ili amici curiae i, ako jesu, da podnese odgovarajuće podneske i (ii) potvrdi spremnost tih svedoka, koji još nisu obelodanjeni Pretresnom veću, da svedoče i zatim obelodani njihova imena Pretresnom veću.

(b) rok od 14 dana za uručenje oko 5% dokaznih predmeta sa spiska odbrane, koji bi počeo teći kada tim odbrane dovrši njihovo pregledanje.

Potpisano
Steven Kay QC
Gillian Higgins

16. juli 2004.
London

/potpis na originalu/

/potpis na originalu/


[1]"Nalog optuženom u vezi s pridržavanjem obaveza o obelodanjivanju" od 6. jula 2004. Ovaj Nalog predviđa da "ukoliko optuženi bude imao poteškoća da ispoštuje ove naloge, onda će do 16. jula 2004. godine dostaviti detaljno pismeno obrazloženje tih poteškoća",

[2] "Dalji nalog o rasporedu izvođenja dokaza odbrane" od 12. februara 2004.

[3] "Nalog o izmeni rasporeda i roku za izvođenje dokaza odbrane" od 25. februara 2004.

[4] 12. april 2004. bio je neradni dan za Ujedinjene nacije.

[5] Navedeni rasporedi svedoka podneti su u skladu sa Zbirnim nalogom Pretresnog veća od 17. juna 2004, u kome je Pretresno veće naložilo, inter alia, da [optuženi podnese] "tokom postupka, nedeljni spisak svedoka koji će se podnositi poslednjeg dana zasedanja svake nedelje za svaku narednu nedelju, s tim da spiskovi sadrže ime i broj svedoka na osnovu pravila 65 ter, kao i procenu trajanja glavnog iskaza svedoka".

[6] Vidi "Nalog o rasporedu" i "Nalog sekretaru u vezi s medicinskim izveštajem" od 12. jula 2004.

[7] Sekretar je 25. juna 2004. podneo izveštaj o broju izgubljenih dana koje je optuženi izgubio zbog bolovanja. Taj izveštaj se odnosi na period od 26. februara 2004. do 17. juna 2004.

[8] Pretresno veće se upućuje na sledeće: (i) medicinski izveštaj dr Falkea od 1. jula 2004, (ii) medicinski izveštaj dr Falkea od 2. jula 2004. i (iii) medicinski izveštaj kardiologa dr Sedney od 12. jula 2004.

[9] Gospodin Tomanović je naveo grupe svedoka za koje će možda biti potrebno da se blagovremeno odrede zaštitne mere. Dalje pojedinosti o karakteru tražene zaštite i razlozima za takvu zaštitu biće zatražene za svakog od tih svedoka. Spisak grupa svedoka koji je pripremio g. Tomanović podnet je pravnom savetniku za vezu.