MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 6. mart 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV AMICI CURIAE ZA PRODUŽENJE ROKA ZA ODGOVOR NA ZAHTEV OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE TRANSKRIPATA UMESTO SVEDOČENJA VIVA VOCE NA OSNOVU PRAVILA 92BIS(D), PODNETOG 26. FEBRUARA 2003.Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
  Amici curiae:
g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

Uvod

1. Dana 26. februara 2003. optužba je podnela “Zahtev optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce na osnovu pravila 92bis(D)”. Taj zahtev ticao se uvrštavanja u dokazni materijal transkripata svedočenja i propratnih dokaznih predmeta osam svedoka koji su prethodno svedočili na suđenju u predmetu Tužilac protiv Slavka Dokmanovića. [1] Ovi dokazni predmeti tek treba da se uruče.

2. Pravilo 92bis(E) propisuje da strana koja želi da uvrsti pismenu izjavu ili transkript o tome mora da obavesti suprotnu stranu najmanje četrnaest dana ranije, a suprotna strana se tome može usprotiviti u roku od sedam dana. Amici curiae su obavezni da tokom ovog suđenja pripreme prigovore u vezi sa dokaznim materijalom koji je u pravilnom postupku na raspolaganju optuženom. [2] Pažljivim čitanjem transkripata utvrđeno je da su sledeći svedoci već dali izjave koje su uvršćene u dokazni materijal:

C-007 (Tr. str. 1110)

C-1077 (Tr. str. 865)

C-1093 (Tr. str. 1033)

C-1130 (Tr. str. 732)

C-1134 (Tr. str. 671)

C-1171 (Tr. str. 950)

C-1208 (Tr. str. 573) [3]

3. Dokazni predmeti koje su ponudili svedoci smatraju se delom svedočenja svedoka koje treba prihvatiti na osnovu pravila 92bis(D). [4] U skladu s tim, po pitanju prihvatljivosti, oni se moraju razmatrati na isti način kao i sadržaj transkripata. Prvobitne izjave svedoka očigledno sadrže više pojedinosti i informacija nego iskaz dat tokom rasprave. Imajući u vidu ove okolnosti, amici curiae u ovom trenutku nisu u mogućnosti da razmotre sav relevantan materijal kako bi se odredili prema pitanju prihvatljivosti.

Traženi pravni lek

4. Amici curiae traže da se, na osnovu pravila 92bis(E), njima, odnosno optuženom, odobri rok od sedam dana za ulaganje prigovora na zahtev, počev od dana kad su ti dokazni predmeti priloženi uz transkripte.

London
Dana 6. marta 2003.

Steven Kay QC /potpis na originalu/

Za amici curiae
Steven Kay QC
Branislav Tapušković


[1] Predmet br. IT-95-13a-T.

[2] Nalog kojim se poziva određivanje amicus curiae, od 30. avgusta 2001. godine.

[3] Broj stranica odnosi se na transkript tužilaštva iz predmeta Dokmanović gore.

[4] Tužilac protiv Naletilića, predmet br. IT-98-34-PT. Odluka po najavi tužioca o namjeri da se ponude transkripti u skladu s pravilom 92bis(D), od 9. jula 2001. godine.