MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 17. decembar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV ODBRANE KOJIM SE U IME FATMIRA LIMAJA, HARADINA BALE I ISAKA MUSLIUA TRAŽI PRISTUP ODREĐENOM POVERLJIVOM MATERIJALU U PREDMETU TUŽILAC PROTIV SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Tužilaštvo u predmetu Milošević :
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice, QC

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Dodeljeni branioci:
Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amici curiae:
prof. Timothy McCormack

Tužilaštvo u predmetu Limaj i ostali:
g. Andrew Cayley
g. Alex Whiting
g. Julian Nicholls
g. Colin Black

Odbrana u predmetu Limaj i ostali:
g. Michael Mansfield, QC i g. Karim AA Khan za Fatmira Limaja
g. Gregor Guy-Smith i g. Richard Harvey za Haradina Balu
g. Michael Topolski, QC i g. Steven Powles za Isaka Musliua

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV ODBRANE KOJIM SE U IME FATMIRA LIMAJA, HARADINA BALE I ISAKA MUSLIUA TRAŽI PRISTUP ODREĐENOM POVERLJIVOM MATERIJALU U PREDMETU TUŽILAC PROTIV SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 1. Odbrana g. Fatmira Limaja, g. Haradina Bale i g. Isaka Musliua traži da Pretresno veće izda nalog za pristup poverljivom materijalu iz predmeta br. IT-02-54-T, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, kako sledi:

  a. poverljivi dodaci 1 i 2 "Predlogu amici curiae za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" od 3. marta 2004. (u daljem tekstu: Predlog na osnovu pravila 98bis);

  b. poverljivi "Odgovor Tužilaštva na 'Predlog amici curiae za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis'" (u daljem tekstu: Odgovor na osnovu pravila 98bis) (pošto se on odnosi samo na deo optužnice za Kosovo u predmetu Milošević); i

  c. transkripti svih poverljivih svedočenja i kopije svih poverljivih dokaznih predmeta koji se odnose na Kosovo u 1998.

 2. Materijal koji traže timove odbrane Limaja, Bale i Musliua u pravno relevantnom smislu će pomoći pripremu teze odbrane, a taj materijal Tužilaštvo inače nije obavezno da obelodani.[1]

 3. Timovi odbrane Limaja, Bale i Musliua konkretno su utvrdili koji materijal traže i imaju legitimnu forenzičku svrhu za traženje pristupa tom materijalu.[2]

 4. U vezi sa Kosovom, mnogi zločini kojima se terete optuženi u predmetu Limaj i ostali povezani su geografski i vremenski s zločinima kojima se u optužnici za Kosovo tereti optuženi u predmetu Milošević.

 5. Tužilaštvo u predmetu Limaj i ostali dosad je odbrani obelodanilo deo materijala,[3] transkripata[4] i dokaznih predmeta[5] iz predmeta Milošević, koji su dostupni javnosti.

 6. Veliki deo dokaznog materijala iz predmeta Milošević koji se odnosi na Kosovo suštinski bi doprineo pripremi teze odbrane Limaja, Bale i Musliua. Materijal koji se odnosi na postojanje "oružanog sukoba" na Kosovu (što je pravni preduslov za optužbe po članovima 3 i 5 Statuta MKSJ-a) pravno je relevantan za pripremu odbrane.

 7. Iz gorenavedenih razloga, odbrana uz dužno poštovanje traži da Pretresno veće izda nalog za obelodanjivanje sledećeg materijala, pod uslovima koje Pretresno veće smatra neophodnim kako bi se osigurala kontinuirana zaštita žrtava i svedoka:

  a. poverljivi dodaci 1 i 2 "Predlogu amici curiae za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis" od 3. marta 2004;

  b. poverljivi "Odgovor Tužilaštva na 'Predlog amici curiae za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis'" (pošto se on odnosi samo na deo optužnice za Kosovo u predmetu Milošević); i

  c. transkripti svih poverljivih svedočenja i kopije svih poverljivih dokaznih predmeta koji se odnose na Kosovo u 1998.

Uz dužno poštovanje:

/potpis na originalu/ /potpis na originalu/ /potpis na originalu/
za Michaela Mansfielda, QC Gregor Guy-Smith za Michaela Topolskog, QC
/za Fatmira Limaja) (za Haradina Balu) (za Isaka Musliua)

[1] "Odluka po zahtevima odbrane (u predmetu Tužilac protiv Dragoljuba Ojdanića i Nikole Šainovića) za pristup transkriptima i dokumentima i za obelodanjivanje podnesaka ex parte (u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića)", IT-02-54-T, 14. jun 2002, str. 4; "Odluka po molbi odbrane Milana Martića za pristup poverljivim transkriptima i dokumentima (u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića)", IT-02-54-T, 25. februar 2004, str. 3; "Odluka po zajedničkom zahtevu odbrane u predmetu Tužilac protiv Mrkšića, Radića i Šljivančanina da joj se odobri pristup transkriptima i dokumentima (u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića)", IT-02-54-T, 11. maj 2004, str. 3; "Odluka po združenom zahtjevu Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure za pristup svim povjerljivim materijalima, transkriptima i dokaznim predmetima u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića", predmet. br. IT-95-14, 24. januar 2003, str. 4; "Odluka po zajedničkom zahtjevu Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure za pristup povjerljivom popratnom materijalu, transkriptima i dokaznim predmetima", predmet br. IT-00-41, 28. jun 2002, str. 3.

[2] "Odluka po zajedničkom zahtjevu odbrane Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure za pristup svim povjerljivim materijalima, podnescima, transkriptima i dokaznim predmetima iz predmeta Naletilić", 7. novembar 2003, predmet br. IT-98-34-A; "Odluka po zahtevu odbrane Franka Simatovića (predmet br. IT-03-69-PT) za pristup transkriptima i dokumentima (u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića)", 20. oktobar 2003, predmet br. IT-02-54-T, str. 2.

[3] Philip Coo, "Snage SRJ i Srbije na Kosovu: Deo I i II", izveštaj pripremljen za predmet Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T.

[4] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, svedočenje Johna Croslanda, 10. jul 2002. i 15. jul 2002, str. 7919-8044; svedočenje Zorana Stijovića, 5. septembar 2002, str. 9668-9741; svedočenje Freda Abrahamsa, 3-4. jun 2002, str. 6049-6185; svedočenje Philipa Cooa, 9-11. septembar 2002, str. 9970-10141; svedočenje Paddyja Ashdowna, 14-15. mart 2002, str. 2331-2497; i svedočenje svedoka K5, 27. maj 2002, str. 5548-5650.

[5] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, dokazni predmeti br. 73 i 75-80.