MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-AR73.7

PRED ŽALBENIM VEĆEM

Rešava:

sudija Theodor Meron, predsednik
sudija Fausto Pocar
sudija Mehmet Guney
sudija Ines Weinberg de Roca
sudija Florence Mumba

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 27. septembar 2004.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ZAHTEV DA SE ODOBRI PREKORAČENJE DOPUŠTENOG BROJA STRANICA ZA INTERLOKUTORNU ŽALBU NA ODLUKU PRETRESNOG VEĆA O DODELI BRANIOCA

Javni dokument

Tužilaštvo: Optuženi
gđa Carla Del Ponte g. Slobodan Milošević
g. Geoffrey Nice, QC
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff Dodeljeni branioci
g. Dermot Groome g Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Amicus curiae
prof. Timothy McCormack

Uvod

  1. Dana 20. septembra 2004. Žalbeno veće je odobrilo "Zahtev za produženje roka za ulaganje žalbe na nalog Pretresnog veća u vezi sa zastupanjem optuženog od 2. septembra 2004." od 14. septembra 2004, kojim je žalilac tražio produženje roka za ulaganje žalbe na osnovu pravila 73(C)(ii) za koju je data potvrda. Žalbeno veće je naložilo da se "podnesak žalioca mora predati u roku od sedam (7) dana od datuma kada se zavede pismena odluka Pretresnog veća o dodeli branioca".[1]

  2. Pismena odluka Pretresnog veća o dodeli branioca doneta je 22. septembra 2004.

  3. Na osnovu "Uputstva o dužini podnesaka i zahteva",[2] dodeljeni branioci od Žalbenog veća unapred traže dozvolu da žalbenim podneskom prekorače "30 stranica ili 9.000 reči, koje god da je duže". Dodeljeni branioci procenjuju da će taj podnesak imati otprilike 45 stranica.

  4. Izuzetne okolnosti koje iziskuju duži žalbeni podnesak odnose se na potrebu da se iznese podrobno obrazloženje relevantnih proceduralnih činjenica od završetka izvođenja dokaza Tužilaštva kako bi se odluka Pretresnog veća stavila u odgovarajući kontekst. Te proceduralne činjenice obuhvataju navođenja relevantnih pretresa, podnesaka strana u postupku i relevantnih lekarskih izveštaja. Pored toga, načelo da optuženi ima pravo da se sâm zastupa ima toliki suštinski značaj za praksu MKSJ-a i drugih sudova i tribunala da je potrebno jasno i podrobno izneti detaljnu argumentaciju.

Potpisali:
Steven Kay, Q.C.
Gillian Higgins

27. septembar 2004.
Hag

/potpisi na originalu/


[1] Tužilac protiv Miloševića, Žalbeno veće, "Nalog kojim se odobrava produženje roka za ulaganje žalbe" od 20. septembra 2004.

[2] (IT/184/Rev.1), 5. mart 2002.