MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

TUŽILAC
MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

IZMENJENA OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljnjem tekstu: Statut Međunarodnog suda), optužuje:

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

za GENOCID, ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI, TEŠKE POVREDE ŽENEVSKIH KONVENCIJA i KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kako sledi:

OPTUŽENI:

 1. Slobodan MILOŠEVIĆ, sin Svetozara Miloševića, rođen je 20. avgusta 1941. godine u Požarevcu u današnjoj Republici Srbiji, jednoj od konstitutivnih republika Savezne Republike Jugoslavije (u daljnjem tekstu: SRJ). Godine 1964. diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i započeo karijeru kao privredni rukovodilac i bankar. Do 1978. godine bio je zamenik direktora, a zatim generalni direktor Tehnogasa, velikog naftnog preduzeća u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (u daljnjem tekstu: SFRJ). Zatim je postao predsednik Beogradske banke (Beobanke), jedne od najvećih banaka u SFRJ, i na tom mestu ostao do 1983. godine.

 2. Slobodan MILOŠEVIĆ je postao član Saveza komunista Jugoslavije 1959. godine. Godine 1984. postao je predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda. Za predsednika Predsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije izabran je 1986, i ponovo 1988. godine. Dana 16. jula 1990. Savez komunista Srbije i Socijalistički savez radnog naroda Srbije ujedinili su se formirajući novu stranku, koja je nazvana Socijalistička partija Srbije (u daljnjem tekstu: SPS). Dana 17. jula 1990. godine Slobodan MILOŠEVIĆ je izabran za predsednika SPS-a i ostao na toj funkciji, izuzev u periodu od 24. maja 1991. do 24. oktobra 1992.

 3. Slobodan MILOŠEVIĆ je izabran za predsednika Predsedništva tadašnje Socijalističke Republike Srbije 8. maja 1989. godine, i ponovo 5. decembra 1989. godine. Posle usvajanja novog Ustava 28. septembra 1990. godine, Socijalistička Republika Srbija postala je Republika Srbija, a Slobodan MILOŠEVIĆ je na višestranačkim izborima održanim u decembru 1990. godine izabran na novo-ustanovljenu funkciju predsednika Republike Srbije. Ponovo je izabran na ovu funkciju na izborima održanim 20. decembra 1992. godine.

 4. Po isteku dva mandata na funkciji predsednika Republike Srbije, Slobodan MILOŠEVIĆ je 15. jula 1997. godine izabran za predsednika Savezne Republike Jugoslavije, zvanično stupivši na dužnost 23. jula 1997. godine. Posle poraza na predsedničkim izborima u Saveznoj Republici Jugoslaviji održanim u septembru 2000. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ je 6. oktobra 2000. godine napustio taj položaj.

 5. INDIVIDUALNA KRIVIČNA ODGOVORNOST

  Član 7(1) Statuta Međunarodnog suda

 6. Slobodan MILOŠEVIĆ snosi individualnu krivičnu odgovornost za zločine navedene u članovima 2, 3, 4 i 5 Statuta Međunarodnog krivičnog suda, kao što je opisano u ovoj optužnici, koje je planirao, podsticao, naredio, počinio ili čije je planiranje, pripremu ili izvršenje na drugi način pomagao i podržavao. Kad u ovoj optužnici koristi reč “počiniti”, tužilac nema nameru da sugeriše da je optuženi fizički počinio ijedan od zločina za koji se tereti kao lično odgovoran. Reč “počiniti” se u ovoj optužnici odnosi na učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca.

 7. Slobodan MILOŠEVIĆ je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu kako je navedeno u daljnjem tekstu. Svrha tog udruženog zločinačkog poduhvata bila je prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba, pre svega bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, iz velikih delova teritorije Republike Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu koristi se naziv Bosna i Hercegovina), činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

 8. Ovaj udruženi zločinački poduhvat postojao je od 1. avgusta 1991. i trajao najmanje do 31. decembra 1995. Među pojedincima koji su učestvovali u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu bili su Slobodan MILOŠEVIĆ, Radovan KARADŽIĆ, Momčilo KRAJIŠNIK, Biljana PLAVŠIĆ, general Ratko MLADIĆ, Borisav JOVIĆ, Branko KOSTIĆ, Veljko KADIJEVIĆ, Blagoje ADŽIĆ, Milan MARTIĆ, Jovica STANIŠIĆ, Franko SIMATOVIĆ zvani “Frenki”, Radovan STOJIČIĆ zvani “Badža”, Vojislav ŠEŠELJ, Željko RAŽNATOVIĆ zvani “Arkan”, te drugi poznati i nepoznati učesnici.

 9. Zločini nabrojani u tačkama od 1 do 29 ove optužnice bili su deo cilja tog udruženog zločinačkog poduhvata. Alternativno, zločini nabrojani u tačkama od 1 do 15 i od 19 do 29 bili su prirodne i predvidive posledice ostvarenja cilja ovog udruženog zločinačkog poduhvata, a optuženi je bio svestan toga da iz izvršenja udruženog zločinačkog poduhvata mogu proizaći takvi zločini.

 10. Da bi se uspešno realizovao cilj udruženog zločinačkog poduhvata, Slobodan MILOŠEVIĆ je radio u dogovoru sa drugim pojedincima u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu ili preko njih. Svaki učesnik ili saizvršilac u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu, imajući istu nameru kao i drugi da doprinese tom poduhvatu, odigrao je svoju sopstvenu ulogu ili više uloga koje su značajno doprinosile ostvarenju cilja ovog poduhvata. Uloge tih učesnika ili saizvršilaca uključuju, ali se ne ograničavaju na, sledeće:

 11. Radovan KARADŽIĆ je bio predsednik Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: SDS) tokom celog perioda na koji se odnosi optužnica. Dana 27. marta 1992, KARADŽIĆ je postao predsednik “Saveta za nacionalnu bezbednost” bosanskih Srba. Dana 12. maja 1992, izabran je za predsednika tročlanog Predsedništva samoproglašene Srpske Republike Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu koristi se naziv Republika Srpska) i na tom položaju ostao i nakon što je 2. juna 1992. Predsedništvo prošireno na pet članova. Dana 17. decembra 1992, KARADŽIĆ je izabran za predsednika Republike Srpske i na tom položaju ostao tokom čitavog perioda na koji se odnosi ova optužnica. U svojstvu člana Saveta za nacionalnu bezbednost bosanskih Srba, člana Predsedništva, kao predsednik Republike Srpske, te na svom rukovodećem položaju u stranci SDS i državnim organima Republike Srpske, Radovan KARADŽIĆ, zajedno sa drugima, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad Teritorijalnom odbranom (u daljnjem tekstu: TO), vojskom bosanskih Srba (u daljnjem tekstu: VRS) i policijskim snagama Republike Srpske koje su učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici.

 12. Momčilo KRAJIŠNIK, bliski saradnik Radovana KARADŽIĆA, bio je član Glavnog odbora SDS-a od 12. jula 1991. godine. Dana 24. oktobra 1991, dana kad je osnovana “Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini” (u daljnjem tekstu koristi se naziv “skupština bosanskih Srba”), KRAJIŠNIK je izabran za njenog predsednika. Od 27. marta 1992, KRAJIŠNIK je bio član Saveta za nacionalnu bezbednost bosanskih Srba. Postao je i član petočlanog Predsedništva 2. juna 1992. Kad je skupština bosanskih Srba izabrala Radovana KARADŽIĆA za predsednika Republike Srpske, 17. decembra 1992, KRAJIŠNIK je prestao da bude član Predsedništva, ali je i dalje bio jedan od najznačajnijih političkih vođa u Republici Srpskoj i ostao na funkciji predsednika Narodne skupštine do 19. oktobra 1996. U svojstvu člana Saveta za nacionalnu bezbednost bosanskih Srba po funkciji člana Predsedništva Republike Srpske, te na svom rukovodećem položaju u stranci SDS i državnim organima Republike Srpske, Momčilo KRAJIŠNIK, zajedno sa drugima, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad TO-om, VRS-om i policijskim snagama Republike Srpske koje su učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici.

 13. Biljana PLAVŠIĆ, političar SDS-a visokog ranga, postala je 28. februara 1992. jedan od dva vršioca dužnosti predsednika Srpske Republike Bosne i Hercegovine, zajedno sa Nikolom KOLJEVIĆEM. Kao vršilac dužnosti predsednika, Biljana PLAVŠIĆ je postala član ex officio Saveta za nacionalnu bezbednost bosanskih Srba. Dana 12. maja 1992, izabrana je za člana tročlanog Predsedništva i na tom položaju ostala i nakon što je Predsedništvo prošireno na pet članova. Kad je skupština bosanskih Srba 17. decembra 1992. izabrala Radovana KARADŽIĆA za predsednika Republike Srpske, izabrala je i Biljanu PLAVŠIĆ za jednog od dva potpredsednika, funkciju na kojoj je ostala do 19. jula 1996. U svojstvu potpredsednika, člana Saveta za nacionalnu bezbednost bosanskih Srba, člana Predsedništva Republike Srpske, te na svom rukovodećem položaju u stranci SDS i državnim organima Republike Srpske, Biljana PLAVŠIĆ, zajedno sa drugima, komandovala je, rukovodila ili na drugi način vršila efektivnu kontrolu nad TO-om, VRS-om i policijskim snagama Republike Srpske koje su učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici.

 14. General Ratko MLADIĆ, profesionalni oficir koji je ranije službovao u Makedoniji i na Kosovu, u junu 1991. godine postao je komandant 9. korpusa (Kninskog korpusa) Jugoslovenske narodne armije (u daljnjem tekstu: JNA) i učestvovao u borbama u Hrvatskoj. Dana 4. oktobra 1991, Predsedništvo SFRJ unapredilo ga je u čin general-majora. Nakon toga, u maju 1992, preuzeo je komandu nad snagama Druge vojne oblasti JNA u Sarajevu. Od 12. maja 1992. do novembra 1996, bio je komandant Glavnog štaba VRS-a i u tom svojstvu, zajedno sa drugima, komandovao je, rukovodio, ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad VRS-om i drugim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa VRS-om i koje su učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici.

 15. Borisav JOVIĆ je najpre bio potpredsednik, pa predsednik, a zatim član Predsedništva SFRJ, od 15. maja 1989. do aprila 1992. godine, a bio je i predsednik SPS-a od maja 1991. do oktobra 1992. godine, te visoki funkcioner SPS-a do novembra 1995. godine. Borisav JOVIĆ i Branko KOSTIĆ, potpredsednik i zatim vršilac dužnosti predsednika Predsedništva SFRJ, zajedno sa drugima, u relevantnom periodu, komandovali su, rukovodili ili na drugi način vršili efektivnu kontrolu nad JNA i pripadnicima TO-a te paravojnim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa JNA i pod njenim nadzorom.

 16. General Veljko KADIJEVIĆ, kao savezni sekretar za narodnu odbranu od 15. maja 1988. do 6. januara 1992. godine, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad JNA i drugim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa JNA.

 17. General Blagoje ADŽIĆ, u svojstvu načelnika štaba JNA od 1990. do 28. februara 1992. godine, te vršioca dužnosti saveznog sekretara za narodnu odbranu od polovine 1991. do 28. februara 1992. godine, saveznog sekretara za narodnu odbranu od 28. februara 1992. do 27. aprila 1992, i načelnika štaba JNA od 27. aprila 1992. do 8. maja 1992, zajedno sa drugima, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad JNA i drugim jedinicama koje su delovale u koordinaciji sa JNA.

 18. Jovica STANIŠIĆ, u svojstvu šefa Državne bezbednosti (u daljnjem tekstu: DB) Republike Srbije od marta 1991. do oktobra 1998. godine, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad pripadnicima DB-a koji su učestvovali u počinjenju zločina navedenih u ovoj optužnici. Pored toga, obezbeđivao je oružje, finansijska sredstva, obuku ili drugu znatnu pomoć ili podršku srpskim paravojnim jedinicama i policijskim jedinicama koje su zatim učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici.

 19. Franko SIMATOVIĆ zvani “Frenki”, kao načelnik odeljenja za specijalne operacije DB-a Republike Srbije, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad agentima DB-a koji su počinili zločine navedene u ovoj optužnici. Pored toga, obezbeđivao je oružje, finansijska sredstva, obuku ili drugu znatnu pomoć ili podršku srpskim paravojnim jedinicama i policijskim jedinicama koje su zatim učestvovale u zločinima za koje tereti ova optužnica.

 20. Radovan STOJIČIĆ zvani “Badža”, kao zamenik ministra unutrašnjih poslova Srbije i načelnik Službe javne bezbednosti, komandovao je, rukovodio ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad specijalnim snagama MUP-a Srbije i dobrovoljačkim jedinicama koje su učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici. Pored toga, obezbeđivao je oružje, finansijska sredstva, obuku ili drugu znatnu pomoć ili podršku srpskim paravojnim jedinicama i policijskim jedinicama koje su zatim učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici.

 21. Milan MARTIĆ, kao “sekretar Sekretarijata unutrašnjih poslova” takozvane Srpske autonomne oblasti (u daljnjem tekstu: SAO) Krajine od 4. januara 1991. do 29. maja 1991. godine; kao “ministar odbrane” SAO Krajine od 29. maja 1991. do 27. juna 1991. godine; i kao “ministar unutrašnjih poslova” SAO Krajine (kasnije "Republike Srpske Krajine") od 27. juna 1991. do januara 1994. godine, osnovao je, komandovao, rukovodio i na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad pripadnicima svojih policijskih snaga (poznatih pod nazivima “Martićeva policija” , "Martićeva milicija", “martićevci”, “policija SAO Krajine” ili “milicija SAO Krajine”) koje su zatim učestvovale u zločinima navedenim u ovoj optužnici.

 22. Željko RAŽNATOVIĆ zvani “Arkan” je 1990. godine osnovao i postao komandant Srpske dobrovoljačke garde, paravojne jedinice obično zvane “arkanovci” ili “Arkanovi tigrovi”, koja je u vreme na koje se odnosi ova optužnica dejstvovala u Bosni i Hercegovini i učestvovala u zločinima za koje tereti ova optužnica. Pored toga, držao je značajnu vojnu bazu u Erdutu, u Hrvatskoj, u kojoj je imao funkciju komandanta. I druge paravojne formacije i jedinice TO-a obučavane su u ovoj bazi i zatim učestvovale u zločinima za koje tereti ova optužnica.

 23. Vojislav ŠEŠELJ, kao predsednik Srpske radikalne stranke (SRS), najmanje od februara 1991. godine pa tokom čitavog vremenskog perioda na koji se odnosi ova optužnica, regrutovao je ili na drugi način pružao znatnu pomoć ili podršku srpskim paravojnim jedinicama poznatim pod nazivom “šešeljevci” ili “Šešeljevi ljudi”, koje su činile zločine navedene u ovoj optužnici. Pored toga, otvoreno je zagovarao i podstrekivao stvaranje “Velike Srbije” nasiljem i drugim protivpravnim sredstvima, te aktivno učestvovao u ratnoj propagandi i širenju međunacionalne mržnje.

 24. Od 1987. do kraja 2000. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ je bio dominantna politička ličnost u Srbiji i SFRJ/SRJ. Stekao je kontrolu nad svim aspektima vlasti u Srbiji, uključujući policiju i službe državne bezbednosti. Pored toga, zadobio je kontrolu nad političkim rukovodstvima Kosova, Vojvodine i Crne Gore.

 25. U svojstvu predsednika Srbije i zahvaljujući svom rukovodećem položaju u SPS-u, Slobodan MILOŠEVIĆ je vršio efektivnu kontrolu ili je imao znatan uticaj na gorenavedene učesnike u udruženom zločinačkom poduhvatu te je, bilo sam bilo u dogovoru s njima te drugim poznatim i nepoznatim osobama, efektivno kontrolisao ili u znatnoj meri uticao na postupke saveznog Predsedništva SFRJ i kasnije SRJ, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (u daljnjem tekstu: MUP), JNA, Vojske Jugoslavije (u daljnjem tekstu: VJ) i VRS-a, kao i srpskih paravojnih grupa.

 26. Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru s drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, učestvovao je u udruženom zločinačkom poduhvatu na sledeće načine:

 27. a) Vršio je efektivnu kontrolu nad elementima JNA i VJ koji su učestvovali u planiranju, pripremi, omogućavanju i vršenju prisilnog uklanjanja većine nesrba, pre svega bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, iz velikih delova teritorije Bosne i Hercegovine.

  b) Pružao je finansijsku, logističku i političku podršku VRS-u. Te snage su zatim učestvovale u izvršenju udruženog zločinačkog poduhvata činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

  c) Vršio je znatan uticaj na političko rukovodstvo Republike Srpske i pomagao mu u planiranju, pripremanju, omogućavanju i izvršenju preuzimanja vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini, a zatim prisilnog uklanjanja većine nesrba, pre svega bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, iz tih opština.

  d) Učestvovao je u planiranju i pripremanju preuzimanja vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini, a zatim prisilnog uklanjanja većine nesrba, pre svega bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, iz tih opština. Pružao je finansijsku, materijalnu i logističku podršku neophodnu za takvo preuzimanje vlasti.

  e) Učestvovao je u formiranju, finansiranju, snabdevanju, podržavanju i rukovođenju specijalnim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Te specijalne snage učestvovale su u izvršenju udruženog zločinačkog poduhvata činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

  f) Učestvovao je u obezbeđivanju finansijske, logističke i političke podrške i rukovođenja srpskim neregularnim ili paravojnim snagama. Te snage učestvovale su u izvršenju udruženog zločinačkog poduhvata činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

  g) Kontrolisao je, manipulisao ili se na drugi način služio državnim sredstvima javnog informisanja u Srbiji za širenje preuveličanih i neistinitih poruka o nacionalno motivisanim napadima bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata na srpski narod, kako bi se među Srbima koji žive u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini stvorila atmosfera straha i mržnje, koja je doprinela prisilnom uklanjanju većine nesrba, pre svega bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, iz velikih delova teritorije Bosne i Hercegovine.

 28. Slobodan MILOŠEVIĆ je svesno i hotimično učestvovao u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu, i pritom bio svestan predvidivih posledica tog poduhvata. Po tom osnovu, on za ove zločine snosi individualnu krivičnu odgovornost po članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda, pored odgovornosti koju po istom članu snosi za to što je planirao, podsticao, naredio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje ovih zločina.

 29. Član 7(3) Statuta Međunarodnog suda

 30. Slobodan MILOŠEVIĆ, za vreme dok se nalazio na položajima nadređene vlasti, takođe snosi individualnu krivičnu odgovornost za dela i propuste svojih podređenih, u skladu sa članom 7(3) Statuta Međunarodnog suda. Nadređeni je odgovoran za krivična dela svojih podređenih ako je znao ili je bilo razloga da zna da se njegovi podređeni spremaju da čine takva dela ili da su ih počinili, a nadređeni nije preduzeo neophodne i razumne mere da spreči takva dela ili kazni počinioce.

 31. Najkasnije od marta 1991. do 15. juna 1992. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ je vršio efektivnu kontrolu nad četiri člana “srpskog bloka” u Predsedništvu SFRJ. Te četiri osobe bile su Borisav JOVIĆ, predstavnik Republike Srbije; Branko KOSTIĆ, predstavnik Republike Crne Gore; Jugoslav KOSTIĆ, predstavnik Autonomne Pokrajine Vojvodine; i Sejdo BAJRAMOVIĆ, predstavnik Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. Slobodan MILOŠEVIĆ je koristio Borisava JOVIĆA i Branka KOSTIĆA kao svoje glavne posrednike u Predsedništvu i preko njih rukovodio postupcima “srpskog bloka”. Od 1. oktobra 1991. godine, u odsustvu predstavnika Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine u Predsedništvu, četiri člana “srpskog bloka” vršili su vlast Predsedništva, uključujući i njegovo ovlašćenje kolektivnog “vrhovnog komandanta” JNA. Ovo “krnje Predsedništvo” bespogovorno je izvršavalo politiku Slobodana MILOŠEVIĆA. Savezno predsedništvo imalo je efektivnu kontrolu nad JNA kao njen “vrhovni komandant”, kao i nad drugim jedinicama pod nadzorom JNA. Generali Veljko KADIJEVIĆ i Blagoje ADŽIĆ, koji su rukovodili snagama JNA u Bosni i Hercegovini i nadzirali ih, održavali su stalnu komunikaciju s optuženim i konsultovali se sa njim.

 32. Dana 27. aprila 1992. formiran je Vrhovni savet odbrane. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, Slobodan MILOŠEVIĆ je bio član Vrhovnog saveta odbrane i imao znatan uticaj i kontrolu nad drugim članovima Saveta. Vrhovni savet odbrane i predsednik SRJ imali su de jure kontrolu nad JNA, a kasnije i nad VJ-om. Pored svojih ovlašćenja de jure, tokom celog perioda na koji se odnosi ova optužnica, Slobodan MILOŠEVIĆ je vršio de facto kontrolu nad JNA i VJ-om putem kontrole nad visokim oficirima tih dveju vojski.

 33. Slobodan MILOŠEVIĆ stoga snosi individualnu krivičnu odgovornost, po članu 7(3) Statuta Međunarodnog suda, za učešće pripadnika jedinica JNA, VJ-a i drugih jedinica pod nadzorom JNA u zločinima opisanim u ovoj optužnici.

 34. Od trenutka kada je došao na vlast u Srbiji, Slobodan MILOŠEVIĆ je kontrolisao ključne funkcionere u MUP-u Srbije, između ostalih Radmila BOGDANOVIĆA i Zorana SOKOLOVIĆA koji su, u različitim periodima, bili ministri unutrašnjih poslova Srbije. Imao je kontrolu i nad Jovicom STANIŠIĆEM i Frankom SIMATOVIĆEM, visokim funkcionerima DB-a. Preko ovih funkcionera, Slobodan MILOŠEVIĆ je sprovodio efektivnu kontrolu nad službenicima MUP-a, uključujući DB, koji su rukovodili i davali podršku akcijama specijalnih snaga i srpskih paravojnih formacija koje su dejstvovale u Bosni i Hercegovini. Optuženi Slobodan MILOŠEVIĆ stoga snosi individualnu krivičnu odgovornost, po članu 7(3) Statuta Međunarodnog suda, za učešće pripadnika MUP-a Srbije, uključujući DB, u zločinima opisanim u ovoj optužnici.

 35. OPTUŽBE:

  TAČKE 1 i 2
  GENOCID ILI SAUČESNIŠTVO U GENOCIDU

 36. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma pa do 31. decembra 1995, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje uništenja, u celosti ili delimično, nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe bosanskih Muslimana kao takve, na teritorijama u Bosni i Hercegovini, uključujući: Bijeljinu, Bosanski Novi, Brčko, Ključ, Kotor-Varoš, Prijedor, Sanski Most i Srebrenicu. Uništavanje tih grupa sprovedeno je:

 37. a) Rasprostranjenim ubijanjem hiljada bosanskih Muslimana tokom i nakon preuzimanja vlasti na teritorijama u Bosni i Hercegovini, uključujući i gorenabrojana područja, kao što je precizirano u Prilogu A ove optužnice. Na mnogim ovim područjima su za egzekucije naročito birani obrazovani i ugledni pripadnici tih grupa, često prema unapred pripremljenim spiskovima. Nakon pada Srebrenice u julu 1995, gotovo svi zarobljeni muškarci i mladići, bosanski Muslimani, ukupno nekoliko hiljada lica, pogubljeni su na mestima gde su zarobljeni ili na mestima na koja su prebacivani radi pogubljenja.

  b) Ubijanjem hiljada bosanskih Muslimana u zatočeničkim objektima u Bosni i Hercegovini, uključujući objekte u gorenabrojanim područjima, kao što je precizirano u Prilogu B ove optužnice.

  c) Nnanošenjem teških telesnih i duševnih povreda hiljadama bosanskih Muslimana za vreme njihovog zatočenja u zatočeničkim objektima u Bosni i Hercegovini, uključujući objekte u gorenabrojanim područjima, kao što je precizirano u Prilogu C ove optužnice. Pripadnici tih grupa, tokom svog zatočeništva u zatočeničkim objektima i prilikom ispitivanja na tim mestima, u policijskim stanicama i kasarnama, bili su stalno podvrgavani nehumanim delima ili prisiljavani da ih gledaju, uključujući ubistvo, seksualno nasilje, mučenje i premlaćivanje.

  d) Zatočenjem hiljada bosanskih Muslimana u zatočeničkim objektima u Bosni i Hercegovini, uključujući objekte u gorenabrojanim područjima, u životnim uslovima sračunatim da dovedu do delimičnog fizičkog uništenja ovih grupa, naročito gladovanjem, zagađenom vodom, prisilnim radom, neadekvatnom lekarskom negom i konstantnim fizičkim i psihičkim nasiljem.

  Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

  Tačka 1: GENOCID, kažnjiv po članovima 4(3)(a) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda; ili

  Tačka 2: SAUČESNIŠTVO U GENOCIDU, kažnjivo po članovima 4(3)(e) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKA 3
  PROGONI

 38. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma pa do 31. decembra 1995, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje progona nesrba, pre svega bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, na teritoriji Banje Luke, Bihaća, Bijeljine, Bileće, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Šamca, Bratunca, Brčkog, Čajniča, Doboja, Foče, Gacka, Sarajeva (Ilijaša), Ključa, Kalinovika, Kotor-Varoši, Nevesinja, Sarajeva (Novog grada), Sarajeva (Novog Sarajeva), Prijedora, Prnjavora, Rogatice, Rudog, Sanskog Mosta, Srebrenice, Teslića, Višegrada, Vlasenice i Zvornika.

 39. Tokom čitavog tog perioda, srpske snage, koje su se sastojale od jedinica JNA, VJ-a i VRS-a, lokalnih jedinica TO-a, jedinica lokalnog MUP-a i MUP-a Srbije, te paravojnih jedinica iz Srbije i Crne Gore, napadale su i preuzimale kontrolu nad gradovima i selima u tim područjima. Nakon preuzimanja vlasti, srpske snage, u saradnji sa lokalnim srpskim vlastima, uspostavile su režim progona smišljen da se nesrpsko civilno stanovništvo istera sa tih područja.

 40. Ovi progoni činjeni su na osnovu diskriminacije po političkoj, rasnoj ili verskoj pripadnosti i obuhvatali su:

 41. a) Istrebljenje ili ubistvo hiljada bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila, uključujući žene i starije osobe, na područjima navedenim gore u tekstu, o čemu se detalji iznose u Prilozima A i B ove optužnice.

  b) Dugotrajno i rutinsko zatvaranje i zatočavanje hiljada bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila u zatočeničke objekte u Bosni i Hercegovini i van nje, o čemu se detalji iznose u Prilogu C ove optužnice.

  c) Uspostavljanje i održavanje nehumanih životnih uslova za bosanske Muslimane, bosanske Hrvate i druge nesrpske civile u gore pomenutim zatočeničkim objektima. Ti životni uslovi bili su surovi, a karakterisalo ih je nečovečno postupanje, prenatrpanost, gladovanje, prisilni rad i sistematsko fizičko i psihičko zlostavljanje koje je uključivalo mučenje, premlaćivanja i seksualno nasilje.

  d) Dugotrajan i čest prisilni rad bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila iz ovih zatočeničkih objekata. Prisilni rad obuhvatao je kopanje grobova i rovova, te druge vidove fizičkog rada na frontu.

  e) Okrutno i nečovečno postupanje sa bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugih nesrpskim civilima tokom i nakon preuzimanja vlasti u gorenavedenim opštinama. To nečovečno postupanje uključivalo je, ali nije ograničeno na seksualno nasilje, mučenje, fizičko i psihičko zlostavljanje i prisiljavanje na život u nehumanim uslovima.

  f) Uvođenje restriktivnih i diskriminacionih mera protiv bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba, kao što je ograničavanje slobode kretanja; uklanjanje sa položaja vlasti u institucijama lokalne uprave i u policiji; otpuštanje sa posla; samovoljni pretresi njihovih kuća; uskraćivanje prava na sudski postupak i uskraćivanje prava na ravnopravno korištenje javnih službi, uključujući i adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

  g) Premlaćivanje i pljačkanje bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila.

  h) Prisilno premeštanje i deportaciju hiljada bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila sa gorenavedenih teritorija, na lokacije van teritorija pod srpskom vlašću, kao što je opisano u paragrafima 40 i 41, te u Prilogu D ove optužnice.

  i) Oduzimanje i pljačku imovine u vlasništvu bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila.

  j) Namerno i bezobzirno uništavanje domova i druge javne i privatne imovine bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, njihovih kulturnih i verskih ustanova, istorijskih spomenika i drugih svetih mesta, kao što je opisano u paragrafu 42.

  k) Sprečavanje dostave humanitarne pomoći, naročito medicinskog materijala i hrane, u enklave u okruženju Bihać, Goražde, Srebrenicu i Žepu, te uskraćivanje vode civilima blokiranim u tim enklavama, u nameri da se stvore nepodnošljivi životni uslovi.

  Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

  Tačka 3: Progone na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(h) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKE od 4 do 7
  ISTREBLJENJE, UBISTVO I HOTIMIČNO LIŠAVANJE ŽIVOTA

 42. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma pa do 31. decembra 1995, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje istrebljenja, ubistva i hotimičnog lišavanja života nesrba, pre svega bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata koji su živeli na teritoriji Banje Luke, Bihaća, Bijeljine, Bileće, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Šamca, Bratunca, Brčkog, Čajniča, Doboja, Foče, Gacka, Sarajeva (Ilijaša), Ključa, Kalinovika, Kotor-Varoši, Nevesinja, Sarajeva (Novog grada), Prijedora, Prnjavora, Rogatice, Sanskog Mosta, Srebrenice, Teslića, Višegrada, Vlasenice i Zvornika. Istrebljenje, ubistvo i hotimično lišavanje života tih grupa sprovođeno je:

 43. a) Ubijanjem bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba u njihovim gradovima i selima, tokom i nakon preuzimanja vlasti na gorenavedenim teritorijama, uključujući i one navedene u Prilogu A ove optužnice.

  b) Ubijanjem bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba u zatočeničkim objektima, te tokom deportacije ili prisilnog premeštanja, uključujući i one precizirane u Prilogu B ove optužnice.

  Tim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

  Tačka 4: Istrebljenje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članu 5(b) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 5: Ubistvo, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članu 5(a) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 6: Hotimično lišavanje života, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članu 2(a) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 7: Ubistvo, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članu 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKE od 8 do 15
  PROTIVPRAVNO ZATOČENJE, ZATVARANJE, MUČENJE, HOTIMIČNO NANOŠENJE VELIKIH PATNJI, DRUGA NEHUMANA DELA

 44. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma pa do 31. decembra 1995, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje protivpravnog zatočenja ili zatvaranja u nehumanim uslovima bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba na teritoriji Banje Luke, Bihaća, Bijeljine, Bileće, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Šamca, Bratunca, Brčkog, Čajniča, Doboja, Foče, Gacka, Ključa, Kalinovika, Kotor-Varoši, Nevesinja, Prijedora, Rogatice, Sanskog Mosta, Teslića, Višegrada, Vlasenice i Zvornika.

 45. Srpske vojne snage, koje su se sastojale od jedinica JNA, VJ-a, VRS-a, TO-a i paravojnih jedinica koje su delovale u saradnji sa osobljem lokalne policije i lokalnim srpskim vlastima, uhapsile su i zatočile hiljade bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila sa gorenavedenih područja. Ti civili držani su u kraćem ili dužem zatočeništvu, a glavni takvi objekti nabrojani su u Prilogu C ove optužnice.

 46. Životni uslovi u tim zatočeničkim objektima bili su surovi, a karakterisalo ih je nečovečno postupanje, prenatrpanost, gladovanje, prisilni rad, neadekvatna lekarska nega i sistematsko fizičko i psihičko zlostavljanje koje je uključivalo mučenje, premlaćivanje i seksualno nasilje.

 47. Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

  Tačka 8: Zatvaranje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(e) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 9: Mučenje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(f) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 10: Nehumana dela, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(i) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 11: Protivpravno zatočenje, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(g) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 12: Mučenje, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(b) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 13: Hotimično nanošenje velikih patnji, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(c) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 14: Mučenje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 15: Okrutno postupanje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKE od 16 do 18
  DEPORTACIJA I NEHUMANA DELA (PRISILNA PREMEŠTANJA)

 48. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma pa do 31. decembra 1995, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje protivpravnog prisilnog premeštanja, koje se takođe u daljnjem tekstu, gde je tako napomenuto, kvalifikuje kao deportacija, desetina hiljada civila bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba iz mesta njihovih zakonskih prebivališta na teritoriji Banje Luke (deportacija), Bihaća, Bijeljine, Bileće (deportacija), Bosanske Dubice, Bosanske Gradiške, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Petrovca, Bosanskog Šamca (deportacija), Bratunca, Brčkog, Čajniča, Čelinca, Doboja, Donjeg Vakufa, Foče, Gacka (deportacija), Sarajeva (Hadžića), Sarajeva (Ilidže), Sarajeva (Ilijaša), Ključa, Kalinovika, Kotor-Varoši, Nevesinja, Sarajeva (Novog grada), Sarajeva (Novog Sarajeva), Sarajeva (Pala), Prijedora, Prnjavora, Rogatice, Rudog (deportacija), Sanskog Mosta, Šekovića, Šipova, Sokoca, Srebrenice, Teslića, Trebinja, (Sarajeva) Trnova, Višegrada, Vlasenice, Sarajeva (Vogošće) i Zvornika (deportacija), na druga područja u Bosni i Hercegovini i van nje. Detalji takvih dela i propusta opisani su u Prilogu D.

 49. Da bi ostvarile ovaj cilj, srpske snage koje su se sastojale od JNA, VJ-a, VRS-a i TO-a, paravojnih jedinica koje su delovale u saradnji sa osobljem lokalne policije, lokalnim srpskim vlastima i specijalnim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije pod efektivnom kontrolom Slobodana MILOŠEVIĆA ili drugih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu, pokorile su sela i gradove u Bosni i Hercegovini i zajedno sa članovima SDS-a učestvovale u razoružavanju nesrpskog stanovništva. Nakon toga su ti gradovi i sela, uključujući i mesta u kojima su se stanovnici povinovali i nisu pružali otpor, bili napadnuti. Namera ovih napada bila je da se nesrpsko stanovništvo natera da beži. Preuzevši kontrolu nad gradovima i selima, srpske snage su najčešće sakupljale preostalo nesrpsko stanovništvo i prisilno ga iseljavale sa tih mesta. U drugim prilikama, srpske snage su u saradnji sa lokalnim srpskim vlastima uvodile restriktivne i diskriminacione mere za nesrpsko stanovništvo i pokretale kampanju terora smišljenu da se ono istera sa te teritorije. Nesrbi koji su ostali većinom su na kraju bili deportovani ili prisilno premešteni iz svojih domova.

 50. Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

  Tačka 16: Deportaciju, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(d) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 17: Nehumana dela (prisilna premeštanja), ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(i) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 18: Protivpravnu deportaciju ili premeštanje, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(g) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKE od 19 do 22
  BEZOBZIRNO RAZARANJE,
  PLJAČKA JAVNE ILI PRIVATNE IMOVINE

 51. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma do 31. decembra 1995, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje bezobzirnog razaranja i pljačke javne i privatne imovine bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva na teritoriji Banje Luke, Bihaća, Bijeljine, Bileće, Bosanske Gradiške, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Šamca, Bratunca, Brčkog, Čajniča, Doboja, Foče, Gacka, Sarajeva (Hadžića), Sarajeva (Ilidže), Sarajeva (Ilijaša), Ključa, Kalinovika, Kotor-Varoši, Nevesinja, Sarajeva (Novog grada), Sarajeva (Novog Sarajeva), Prijedora, Prnjavora, Rogatice, Rudog, Sanskog Mosta, Šipova, Srebrenice, Teslića, Trebinja, Višegrada, Vlasenice i Zvornika. To namerno i bezobzirno razaranje i pljačka nisu bili opravdani vojnom nuždom, a obuhvatali su:

 52. a) Oduzimanje i pljačku imovine koja pripada bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrpskim civilima, uključujući i iznuđeno potpisivanje dokumenata kojim se oni odriču svojih vlasničkih prava.

  b) Namerno i bezobzirno uništavanje kuća i druge imovine u vlasništvu bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila. To uništavanje korišćeno je kao sredstvo da se nesrbi nateraju da izbegnu iz mesta koja su bila njihova zakonska prebivališta i da se spreči njihov kasniji povratak.

  c) Namerno i bezobzirno uništavanje verskih i kulturnih objekata zajednice bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, uključujući, između ostalog, džamije, crkve, biblioteke, školske ustanove i kulturne centre.

  Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

  Tačka 19: Uništavanje i oduzimanje imovine velikih razmera koje nije opravdano vojnom nuždom, a sprovedeno je protivpravno i bezobzirno, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(d) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 20: Bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(b) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 21: Hotimično uništavanje ili hotimično nanošenje štete istorijskim spomenicima i ustanovama namenjenim obrazovanju ili religiji, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(d) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 22: Pljačku javne ili privatne imovine, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo po članovima 3(e) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  TAČKE od 23 do 29
  UBISTVO, HOTIMIČNO LIŠAVANJE ŽIVOTA,
  HOTIMIČNO NANOŠENJE VELIKIH PATNJI, OKRUTNO POSTUPANJE, NAPADI NA CIVILE

 53. Od aprila 1992. do novembra 1995, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje vojne kampanje granatiranjem iz artiljerijskih oruđa i minobacača, te dejstvovanjem snajpera po civilnim područjima Sarajeva i na civilno stanovništvo grada, u kojoj su poginule ili bile ranjene hiljade civila svih uzrasta i oba pola.

 54. U tom vremenskom periodu, Sarajevsko-romanijski korpus VRS-a, pod efektivnom kontrolom Radovana KARADŽIĆA i generala Ratka MLADIĆA, pokrenuo je napad na Sarajevo velikih razmera u kome je grad četrdeset i četiri meseca bio podvrgnut granatiranju i snajperskoj vatri, uglavnom sa položaja na okolnim brdima, odakle se pružao neometan pogled na Sarajevo.

 55. Sarajevsko-romanijski korpus je sprovodio dugotrajnu kampanju granatiranja i snajperske vatre na Sarajevo u kojoj su civili namerno uzimani za metu ili bili izloženi bezobzirnom otvaranju vatre na mesta za koja se znalo da na njima borave civili. Među žrtvama ove kampanje bili su civili koji su, između ostalog, radili u bašticama, stajali u redu za hleb ili vodu, prisustvovali sahranama, kupovali na pijacama, vozili se tramvajima, sakupljali drva. U Prilogu E ove optužnice opisani su pojedinačni incidenti granatiranja. U Prilogu F navedeni su pojedinačni incidenti dejstvovanja snajpera.

 56. Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ je počinio:

  Tačka 23: Ubistvo, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(a) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 24: Nehumana dela, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(i) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 25: Hotimično lišavanje života, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(a) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 26: Hotimično nanošenje velikih patnji, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu po članovima 2(c) te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 27: Ubistvo, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 28: Okrutno postupanje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  Tačka 29: Napade na civile, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano članom 51(2) Dopunskog protokola I i članom 13(2) Dopunskog protokola II Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3 te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

  OPŠTI PRAVNI NAVODI:

 57. Sva dela i propusti navedeni u ovoj optužnici dogodili su se na teritoriji bivše Jugoslavije.

 58. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, u Bosni i Hercegovini je postojalo stanje međunarodnog oružanog sukoba i delimične okupacije.

 59. Sva dela i propusti koji se stavljaju na teret kao teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. dogodili su se tokom međunarodnog oružanog sukoba i delimične okupacije Bosne i Hercegovine. Sva takva dela i propusti počinjeni su protiv lica zaštićenih Ženevskim konvencijama.

 60. Sva dela i propusti koji se u vezi sa uništavanjem imovine stavljaju na teret kao teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. odnose se na “zaštićenu imovinu” iz odgovarajućih odredbi Ženevskih konvencija.

 61. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica Slobodan MILOŠEVIĆ se morao pridržavati zakona i običaja koji regulišu vođenje oružanih sukoba, uključujući Ženevske konvencije iz 1949. i njihove Dopunske protokole.

 62. Svako ponašanje koje se stavlja na teret kao zločin protiv čovečnosti bilo je deo rasprostranjenog i sistematskog napada uperenog protiv bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog civilnog stanovništva u velikim delovima Bosne i Hercegovine.

 63. DODATNE ČINJENICE:

 64. U novembru 1990, u Bosni i Hercegovini su održani višestranački izbori. Na republičkom nivou, SDA (Stranka demokratske akcije), stranka bosanskih Muslimana, osvojila je 86 mesta; SDS, stranka bosanskih Srba, osvojila je 72 mesta, a HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) osvojila je 44 mesta u Skupštini.

 65. Centralna ideja političkog programa SDS-a, onako kako su ga formulisale vođe stranke, između ostalih, Radovan KARADŽIĆ, Momčilo KRAJIŠNIK i Biljana PLAVŠIĆ, bilo je ujedinjenje svih Srba u jednoj državi. SDS je izdvajanje Bosne i Hercegovine iz SFRJ smatrao pretnjom srpskim interesima.

 66. Dana 5. februara 1991, Skupština Republike Srbije donela je “Zakon o ministarstvima” na predlog Slobodana MILOŠEVIĆA. Ovim zakonom je u vladi Srbije osnovano dvadeset “ministarstava”, među kojima i Ministarstvo za veze sa Srbima van Srbije. Ovo ministarstvo je pomoglo SDS-u da uspostavi Srpsku Republiku Bosnu i Hercegovinu.

 67. Rezultati izbora održanih u novembru 1990. značili su da SDS, kako vreme bude odmicalo, neće moći mirnim putem da zadrži Republiku Bosnu i Hercegovinu u onome što je postajalo Jugoslavija pod srpskom dominacijom. Posledica je bila to da se u određenim područjima Bosne i Hercegovine sa srpskom većinom, srpski narod počeo organizovati u formalne regionalne strukture koje su nazivali “zajednicama opština”. U aprilu 1991. godine formirana je Zajednica opština Bosanske Krajine, sa sedištem u Banjoj Luci.

 68. U martu 1991. rad kolektivnog Predsedništva SFRJ bio je blokiran zbog nekoliko pitanja, među kojima je bilo i pitanje uvođenja vanrednog stanja u Jugoslaviji. Članovi Predsedništva iz Republike Srbije, Republike Crne Gore, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija dali su ostavke na svoja mesta. U svom govoru od 16. marta 1991. koji je emitovala televizija, Slobodan MILOŠEVIĆ, u svojstvu predsednika Republike Srbije, izjavio je da je sa Jugoslavijom završeno i da Srbiju više ne obavezuju odluke saveznog Predsedništva.

 69. Dana 25. marta 1991, Slobodan MILOŠEVIĆ i Franjo TUĐMAN sastali su se u Karađorđevu i razgovarali o podeli Bosne i Hercegovine između Srbije i Hrvatske.

 70. Dana 25. juna 1991. Slovenija i Hrvatska su proglasile nezavisnost. Dana 26. juna 1991, JNA je intervenisala u Sloveniji. U leto 1991. počele su borbe u Hrvatskoj.

 71. U avgustu 1991, Radovan KARADŽIĆ je uveo tajni sistem veza između mesnih odbora i Glavnog odbora SDS-a, te sa Republikom Srbijom. Tajna procedura veza proglašena je obaveznom za slanje izveštaja i naredbi.

 72. U jesen 1991. JNA je počela da povlači svoje snage iz Hrvatske. Snage pod kontrolom JNA počele su da se razmeštaju u Bosni i Hercegovini. Mnogi od tih vojnika razmešteni su u područja u kojima nije bilo garnizona ni drugih objekata JNA.

 73. Kako se nastavljao rat u Hrvatskoj, postajalo je sve verovatnije da će i Bosna i Hercegovina proglasiti nezavisnost od SFRJ. SDS, uviđajući da neće moći da spreči otcepljenje Bosne i Hercegovine od SFRJ, počeo je da stvara zasebni srpski entitet u Bosni i Hercegovini. U periodu od septembra do novembra 1991, formirano je nekoliko srpskih autonomnih oblasti (SAO), od kojih su neke nastale na osnovu gorepomenutih zajednica opština.

 74. Dana 12. septembra 1991. proglašena je Srpska autonomna oblast Hercegovina. Dana 16. septembra 1991, Skupština Zajednice opština Bosanske Krajine proglasila je Autonomnu regiju Krajina. Do 21. novembra 1991, među srpskim autonomnim oblastima i autonomnim regijama bile su Autonomna regija Krajina, SAO Hercegovina, SAO Romanija-Birač, SAO Semberija i SAO Severna Bosna.

 75. Dana 3. oktobra 1991, četiri člana Predsedništva SFRJ iz Srbije i Crne Gore (Borisav JOVIĆ, Jugoslav KOSTIĆ, Sejdo BAJRAMOVIĆ i Branko KOSTIĆ) preuzeli su funkciju Predsedništva SFRJ, prenebregnuvši dužnosti i odgovornosti članova Predsedništva iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

 76. Dana 15. oktobra 1991, na sastanku kluba poslanika SDS-a, doneta je odluka o formiranju odvojene skupštine pod nazivom “Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini” koja je trebala da zaštiti srpske interese.

 77. Dana 22. oktobra 1991. ili oko tog datuma Slobodan MILOŠEVIĆ, zajedno sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, nastavio je da zagovara unitarnu srpsku državu kojom bi se upravljalo iz Beograda u Srbiji. Istog dana “krnje Predsedništvo” je pozvalo na mobilizaciju rezerviste u Srbiji i u “drugim regijama koje žele da ostanu u Jugoslaviji”.

 78. Na dan 26. oktobra 1991. ili približno tog datuma Radovan KARADŽIĆ je naredio opštu mobilizaciju TO-a i formiranje teritorijalnih jedinica u Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini.

 79. Dana 24. oktobra 1991, Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, u kojoj je dominirao SDS, donela je odluku o raspisivanju “plebiscita srpskog naroda u Bosni i Hercegovini” na kome će se odlučiti o ostajanju u zajedničkoj državi Jugoslaviji sa Srbijom, Crnom Gorom, Srpskom autonomnom oblasti Krajina, SAO Zapadnom Slavonijom i SAO Istočnom Slavonijom, Baranjom i zapadnim Sremom.

 80. Dana 9. i 10. novembra 1991, bosanski Srbi su održali plebiscit o pitanju da li da Bosna i Hercegovina ostane u Jugoslaviji ili da postane nezavisna država. Rezultat je velikom većinom glasova pokazao da bosanski Srbi žele da ostanu u Jugoslaviji.

 81. Dana 21. novembra 1991, Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini proglasila je delom teritorije savezne države Jugoslavije sve opštine, mesne zajednice i naseljena mesta u kojima je preko 50% osoba srpske nacionalnosti na plebiscitu glasalo za ostanak u toj državi, kao i ona mesta gde su se građani drugih nacionalnosti opredelili za ostanak u Jugoslaviji.

 82. Dana 11. decembra 1991, Skupština srpskog naroda obratila se JNA sa konkretnim zahtevom da svim raspoloživim sredstvima, kao “integralni deo države Jugoslavije” zaštiti ona područja u Bosni i Hercegovini na kojima je sproveden plebiscit srpskog naroda i drugih građana o ostajanju u zajedničkoj jugoslovenskoj državi.

 83. Dana 19. decembra 1991, SDS je izdao “Uputstvo o organizovanju i delovanju organa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u vanrednim okolnostima”, koje je SDS-u poslužilo kao plan za preuzimanje vlasti u opštinama Bosne i Hercegovine.

 84. Dana 9. januara 1992. Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Proglašeno je da teritorija te republike obuhvata “područja srpskih autonomnih regija i oblasti i drugih srpskih etničkih celina u Bosni i Hercegovini, uključujući područja na kojima je srpski narod ostao u manjini zbog genocida koji je nad njim izvršen u Drugom svetskom ratu” i proglašeno je da je u sastavu savezne države Jugoslavije. Dana 12. avgusta 1992, republika bosanskih Srba promenila je naziv u Republika Srpska.

 85. Od 29. februara do 2. marta 1992, Bosna i Hercegovina je održala referendum o nezavisnosti. Na poziv SDS-a, većina bosanskih Srba je ovo glasanje bojkotovala. Referendum se završio time što je većina glasala za nezavisnost.

 86. Dana 18. marta 1992, na 11. sednici Skupštine srpskog naroda donet je zaključak da se “za narednu sednicu pripreme predlozi za preuzimanje vlasti u Republici srpskog naroda Bosne i Hercegovine”.

 87. Počev od marta 1992. nadalje, srpske regularne i neregularne snage počele su da preuzimaju kontrolu nad područjima u Bosni i Hercegovini, uključujući i ona koja se navode u ovoj optužnici.

 88. Dana 6. aprila 1992, Sjedinjene Američke Države i Evropska zajednica formalno su priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine.

 89. Dana 27. aprila 1992, Srbija i Crna Gora su proglasile novu Saveznu Republiku Jugoslaviju, koju su proglasile državom naslednicom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 90. Dana 12. maja 1992, na 16. sednici Skupštine srpskog naroda Bosne i Hercegovine, Radovan KARADŽIĆ je objavio šest strateških ciljeva srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jedan od tih ciljeva bio je eliminisanje reke Drine kao granice između srpskih država. Na toj istoj sednici, general Ratko MLADIĆ je rekao Skupštini da neće biti moguće odvojiti Srbe od nesrba tako što će nesrbi sami otići sa te teritorije. Upozorio je da svaki pokušaj u tom smislu znači genocid.

 91. Dana 15. maja 1992, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je u rezoluciji broj 752 zahtevao da odmah prestanu svi oblici spoljnog mešanja u Bosni i Hercegovini od strane jedinica JNA i da se te jedinice povuku, stave pod kontrolu republičke vlade ili raspuste i razoružaju.

  Carla Del Ponte,
tužilac
Dana 22. novembra 2002.
U Hagu,
Holandija
 

 

PRILOG A

UBISTVA KOJA NISU POVEZANA SA ZATOČENIČKIM OBJEKTIMA

Br. Opština Žrtve (ubijeni) Datum
1 Bijeljina U Bijeljini, ubijeno je najmanje 48 bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, muškaraca, žena i dece. 1–2.4.92.
2 Bosanski Novi U Blagaj Japri, prilikom isterivanja bosanskih Muslimana, poginulo je 7 muškaraca bosanskih Muslimana. 09.6.92.
U Alićima, ubijeno je 27 muškaraca bosanskih Muslimana. 23.6.92.
3 Bratunac U Glogovi, pripadnici JNA, delujući zajedno sa srpskim paravojnim snagama, ubili su oko 65 civila bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata. 09.5.92.
4 Brčko U Brčkom, oko 12 muškaraca bosanskih Muslimana i drugih nesrba ubijeno je u hotelu “Posavina”. 04.5.92.
5 Foča U Filipovićima, srpski vojnici su u vojnom skladištu ubili najmanje 5 bosanskih Muslimana. 26.4.92.
U Jeleču, vojnici JNA pogubili su 18 bosanskih Muslimana, među kojima su bili starci i 8 članova jedne porodice. 4-10.5.92.
U Brodu, srpski vojnici su pogubili 14 muškaraca bosanskih Muslimana iz Trnovače. 22.6.92.
6 Gacko Srbi su ubili 2 muškarca Muslimana u blizini planine Zelengora. 18.6.92.
Srpski vojnici su ubili najmanje 8 Muslimana u blizini planine Zelengora. 18-23.6.92.
7 Ključ U Prhovu, 38 meštana bosanskih Muslimana, među njima žene i deca, poginulo je u pucnjavi i od granata. 01.6.92.
U Velagićima, ubijeno je oko 100 muškaraca bosanskih Muslimana. 01.6.92.
8 Kotor-Varoš U gradu Kotor-Varoš, u Medicinskom centru i oko njega, ubijeno je oko 13 nesrba. 25.6.92.
U štali u Dabovićima, ubijeno je najmanje 15 muškaraca bosanskih Muslimana. avgust 92.
U Grabovicama, veliki broj bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata bio je zatočen u školi Grabovice gde su ih tukli, a nakon toga ih niko više nije video. novembar 92.
9 Nevesinje Kod ili u blizini Lipovače i Dubrovaca, ubijena su najmanje 34 bosanska Muslimana, muškarci, žene i deca. juni-juli 92.
Kod Kisera, srpski vojnici su ubili oko 17 civila bosanskih Muslimana. sredina jula 92.
10 Prijedor Na području Brda ubijeni su brojni nesrbi. juli 92.
U Hambarinama i Behlićima, ubijena su najmanje 3 bosanska Muslimana. 11.6-1.7.92.
U Kamičanima, u kući Mehmeda Šahorića, ubijeno je oko 8 nesrba. 26.5.92.
U Jaskićima, ubijeno je najmanje 19 muškaraca bosanskih Muslimana. 14.6.92.
U Bišćanima, ubijeno je oko 40 nesrba. 20.7.92.
U Čarakovu, ubijeno je najmanje 19 bosanskih Muslimana. 23.7.92.
U Briševu, tokom napada poginulo je najmanje 68 nesrba. 24.7.92.
U rudniku gvozdene rude Kipe (kod Ljubije), pogubljeno je najmanje 8 bosanskih Muslimana. 25.7.92.
U Ljubiji, na fudbalskom stadionu pogubljena su najmanje 3 bosanska Muslimana. 25.7.92.
U Tomašici, ubijeno je 4 nesrba. 3.12.92.
11 Prnjavor U Lišnji, pogubljena su 4 muškarca bosanska Muslimana. maj 92.
20 Sanski Most U Hrustovu, ubijeno je najmanje 24 žena i dece bosanskih Muslimana. 31.5.92.
Na mostu Vrhpolje ili u blizini mosta, ubijeno je najmanje 13 bosanskih Muslimana, muškaraca iz Begića. 31.5.92.
U Sanskom Mostu, kod Partizanskog groblja, ubijeno je više nesrba. 22.6.92.
U Kenjarima, u kući Duje Banovića, ubijeno je 19 muškaraca bosanskih Muslimana. 27.6.92.
U Budinu, ubijeno je 12 članova jedne porodice. 1.8.92.
U Donjim Kruharima kod Škrljevite, ubijeno je 5 muškaraca bosanskih Hrvata. 2.11.92.
U Trnovi kod grada Sanskog Mosta, pripadnici Arkanovih “Tigrova” pogubili su oko 11 muškaraca nesrba. 20.9.95.
U Sasini, pripadnici Arkanovih “Tigrova”, pod direktnom Arkanovom komandom, pogubili su najmanje 65 muškaraca nesrba. 21.9.95.
13 Srebrenica Nakon preuzimanja Srebrenice, snage bosanskih Srba pogubile su nekoliko hiljada muškaraca bosanskih Muslimana, između ostalog na sledećim lokacijama: juli 95.
1) dolina Cerske, oko 150 muškaraca bosanskih Muslimana; 13.7.95.
2) skladište u Kravici (opština Zvornik), oko 1.000 muškaraca bosanskih Muslimana; 13.7.95.
3) Orahovac (opština Zvornik), oko 1.000 muškaraca bosanskih Muslimana; 14.7.95.
4) brana kod Petkovaca (opština Zvornik), oko 1.500 – 2.000 muškaraca bosanskih Muslimana; 14/15.7.95.
5) Vojna ekonomija Branjevo (opština Zvornik), oko 1.000 – 1.200 muškaraca bosanskih Muslimana; 16.7.95.
6) Dom kulture u Pilici (opština Zvornik), oko 500 muškaraca bosanskih Muslimana; 16.7.95.
7) Kozluk (opština Zvornik), najmanje 340 muškaraca bosanskih Muslimana. 15/16.7.95.
14 Višegrad U Novoj Mahali (grad Višegrad), više od 60 civila bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata iz Koritnika živi su izgoreli u kući koju su zapalili pripadnici srpskih paravojnih snaga na čelu sa Milanom Lukićem. 14.6.92.
U naselju Bikavac, oko 70 bosanskih Muslimana i drugih civila nesrba živi su izgoreli u kući koju su zapalili pripadnici srpskih paravojnih snaga na čelu sa Milanom Lukićem. 27.6.92.
15 Vlasenica U Drumu (grad Vlasenica), ubijena su približno 22 muškarca bosanska Muslimana. juni 92.
U Zaklopači, tokom srpskog napada na selo pogubljeno je najmanje 58 bosanskih Muslimana, muškaraca, žena i dece. 16.5.92.
16 Zvornik U gradu Zvorniku, Arkanovi vojnici su pogubili 15 bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata muškog pola. 9.4.92.
U Drinjači, ubijeno je najmanje 55 muškaraca bosanskih Muslimana. 30.5.92.
17 Ilijaš(šire područje Sarajeva) U Lješevu, ubijen je 21 bosanski Musliman. 4.6.92.

 

PRILOG B

UBISTVA POVEZANA SA ZATOČENIČKIM OBJEKTIMA

Br. Opština Žrtve (ubijeni) Datum
1 Banja Luka U logoru Manjača, ubijena su 2 muškarca nesrba. 6.6 -18.9.92.
U logoru Manjača, nakon što su prevezeni iz sportske hale "Hasan Kikić" u Sanskom Mostu, ubijeno je oko 7 nesrba. 3. ili 4.6.92.
Između logora Krings i logora Manjača, oko 20 muškaraca nesrba ubijeno je tokom prevoza iz jednog u drugi logor. 4.7.92.
U logoru Manjača, najmanje 8 muškaraca nesrba ubijeno je pred logorom nakon što su dovezeni iz logora Omarska. 6.8.92.
2 Bileća U zatvoru u SUP-u, ubijena su 2 zatočena nesrba. 25.6.-18.12.92.
3 Bosanska Krupa U osnovnoj školi "Petar Kočić", ubijeno je oko 11 zatočenika nesrba. 1-10.8.92.
4 Bosanski Šamac U logoru Crkvina, ubijeno je oko 17 zatočenika nesrba. 6.5.92.
5 Bratunac U školi "Vuk Karadžić", ubijeno je najmanje 14 muškaraca nesrba. 10-16.5.92.
6 Brčko U logoru Luka, pogubljeno je oko 30-35 zatočenika bosanskih Muslimana. 11-16.5.92.
7 Čajniče Kod lovačkog doma u Mostini, ubijena su 53 nesrba. 19.5.92.
8 Foča U logoru Livade, ubijeno je više zatočenika nesrba. 13-18.4.92.
U KP Domu, ubijeno je najmanje 266 zatočenika bosanskih Muslimana. juni-decembar 92.
9 Gacko U zgradi SUP-a u Gackom, ubijeno je 5 bosanskih muškaraca. 3.7.92.
10 Kalinovik Na polju u blizini Ratina ustreljena su otprilike 23 muškarca i mladića, bosanska Muslimana, iz skladišta baruta. 5.8.92.
11 Ključ U Biljanima, ubijeno je najmanje 30 Muslimana, muškaraca u starijim godinama. 10.7.92.
12 Prijedor U logoru Trnopolje, ubijena su najmanje 2 nesrba. 28.5. – oktobar 92.
U logoru Omarska, ubijene su stotine bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata. maj-avgust 92.
U logoru Keraterm, ubijeno je oko 150 nesrba. 24.7.92.
Na planini Vlašić u opštini Skender Vakuf, ubijeno je oko 200 bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, muškaraca iz logora Trnopolje. 21.8.92.
13 Rogatica Kod Crvenke, pogubljeno je najmanje 10 muškaraca bosanskih Muslimana iz Višegrada. 15.6.92.
14 Sanski Most Kod Hrastove glavice, ubijeno je oko 100 nesrba, muškaraca odvedenih iz logora Keraterm i Omarska. 5.8.92.
U gradu Sanskom Mostu, Arkanovi “Tigrovi” ubili su najmanje 2 muškarca nesrpske nacionalnosti u hotelu "Sana". 18-21.9.92.
U fabrici keramike "Sanakeram", ubijeno je najmanje 10 muškaraca nesrba. 30.9-9.10.92.
15 Teslić U gradu Tesliću, u zgradi Teritorijalne odbrane ubijeno je najmanje 5 muškaraca nesrba. juni 92.
16 Vlasenica U logoru Sušica, ubijeno je najmanje 6 muškaraca nesrba. 21-23.6.92.
17 Zvornik Na ekonomiji u Karakaju, ubijeno je oko 6 zatočenika nesrba. 12-14.5.92.
U zgradi "Novog izvora", ubijena su najmanje 2 zatočena nesrba muškog pola. maj 92.
U Domu kulture u Čelopeku, ubijeno je najmanje 30 zatočenih nesrba muškog pola. 9.6-26.6.92.
U Tehničkoj školi u Karakaju, ubijeno je oko 110 muškaraca bosanskih Muslimana. 1-3.6.92.
U Gerinoj klanici, ubijeno je oko 190 zatočenika nesrba. 7.6.92.

 

PRILOG C

ZATOČENIČKI OBJEKTI

Br. Opština Zatočenički logori Datumi
1 Banja Luka Logor Manjača juni - decembar 92.
2 Bihać Traktorski servis, Ripač (garaže i zgrade) juli - oktobar 92.
3 Bijeljina Zatočenički centar Batkovići juli 92. - juni 95.
Nova klaonica od marta 92.
4 Bileća Zatočenički objekat u SUP-u. 10.6-19.12.92.
Đački dom. 25.6-5.10.92.
6 Bosanska Krupa Osnovna škola "Petar Kočić" april - septembar 92.
Osnovna škola Jesenica april - septembar 92.
7 Bosanski Šamac Logor Crkvina maj - oktobar 92.
8 Bosanski Novi Policijska stanica u Bosanskoj Kostajnici maj - juli 92.
Fudbalski stadion u Mlakvama juni - juli 92.
9 Brčko Kasarna JNA u Brčkom april - juli 92.
Zatočenički centar Luka 4.5 –13.7.92.
10 Bratunac Škola "Vuk Karadžić" juli 92.
11 Čajniče Lovački dom Mostina. april, maj 1992.
Zgrada SUP-a u Čajniču. juni-juli 1993.
12 Doboj Zatvor u Spreči april 92. - februar 93.
Perčinov disko (restoran "Kod Perče") maj - avgust 92.
Skladište municije Bare maj 92.
Stanica SUP-a maj-avgust 92.
Hangari JNA kod plantaže “Bosanka” (logor Bosanka) maj 92. - juni 93.
Logor Seslija mart - oktobar 93.
13 Foča Srednjoškolski centar Foča juni 92.
Sportska dvorana "Partizan" juli 92.
Logor Livade april 92.
KP Dom april 92. - oktobar 94.
14 Gacko Zgrada SUP-a. 8.6.92-5.7.92.
15 Kalinovik Skladište baruta između Jelašice i Jažića. 5.7-5.8.92.
16 Kotor Varoš Zatvor u Kotor-Varoši juni - novembar 92.
Pilana u Kotor -Varoši juni 92.
Policijska stanica u Kotor-Varoši maj - septembar 92.
Osnovna škola u Kotor-Varoši avgust - septembar 92.
17 Nevesinje Fabrika centralnog grejanja (Kilavci) juni - juli 92.
18 Prijedor Logor Omarska maj - avgust 92.
Logor Keraterm maj - avgust 92.
Miska Glava juli 92.
Kasarna u Prijedoru maj - juni 92.
Logor Trnopolje maj - decembar 92.
19 Rogatica Rasadnik juni 92. - juni 93.
20 Sanski Most Fabrika "Krings" maj - avgust 92.
Škola "Hasan Kikić" maj - juni 92.
Fabrika cementa "Betonirka" maj - juli 92.
Kotlovnica starog hotela. 21.9.95-25.9.95.
21 Teslić Pribinić (stara pošta) juni - oktobar 92.
Zgrada TO-a juni 92.
Zgrada SUP-a juni 92.
22 Višegrad Zatočenički centar u turističkom hotelu Vilina Vlas. 1.5.92.
Uzamnica, bivše vojno skladište i kasarna. avgust 92. - oktobar 94.
23 Vlasenica Objekat Teritorijalne odbrane Sušica juni 92.
24 Zvornik Dom kulture u Čelopeku maj - juli 92.
Tehnička škola u Karakaju maj - juli 92.
Zgrada "Novog izvora", grad Zvornik april - septembar 92.
Ekonomija u Karakaju juni - avgust 92.

 

PRILOG D

PRISILNO PREMEŠTANJE

Br. Opština Raseljena lica iizbeglice nesrbi Deportacije
UKUPAN BROJ PROGNANIH– 268.050  
1 Banja Luka 19359 Mađarska
2 Bileća 993 Crna Gora
3 Bihać 2588
4 Bijeljina 13159
5 Bosanska Krupa:  
- Bosanska Krupa 1439
- Bužim 389
- Krupa na Uni 1
6 Bosanska Dubica 3310
7 Bosanska Gradiška 7516
8 Bosanski Novi 6288
9 Bosanski Petrovac:  
- Bosanski Petrovac 778
- Petrovac broj nepoznat
10 Bosanski Šamac:   Hrvatska
- Šamac 1563
- Domaljevac-Šamac 217
11 Bratunac 8048
12 Brčko:  
- Brčko 14607
- Ravne / Rahić 1532
13 Čajniče 2214
14 Čelinac 608
15 Doboj:  
- Doboj 18569
- Doboj Istok 405
- Doboj Jug 310
16 Donji Vakuf 1729
17 Foča:  
- Foča / Srbinje 8258
- Foča FBiH 1039
18 Gacko 1899 Makedonija
19 Goražde:  
- Goražde FBiH 2563
- Srpsko Goražde 1834
20 Kalinovik 612
21 Ključ:  
- Ključ 3852
- Ključ / Ribnik 26
22 Kotor Varoš 6870
23 Nevesinje 1483
24 Prijedor 20256
25 Prnjavor 3490
26 Rogatica 6650
27 Rudo 1614 Makedonija
28 Sanski Most:  
- Sanski Most 6257
- Srpski Sanski Most 221
29 Srebrenica 25.000
30 Šekovići 162
31 Šipovo 1427
32 Sokolac 2670
33 Teslić 7789
34 Trebinje:  
- Trebinje 3116
- Ravno 201
35 Višegrad 6690
36 Vlasenica 6942
37 Zvornik:   Mađarska, Austrija
- Zvornik 15436
- Sapna 1335
GRAD SARAJEVO  
38 Ilidža:  
- Ilidža 218
- Srpska Ilidža 60
39 Novi grad Sarajevo 9008
40 Novo Sarajevo:  
- Novo Sarajevo 7097
- Srpsko Novo Sarajevo 4
41 Vogošća 2099
ŠIRE PODRUČJE SARAJEVA  
42 Hadžići 1390
43 Ilijaš 1889
44 Pale:  
- Pale 1697
- Pale FBiH 115
45 Trnovo:  
- Trnovo RS 744
- Trnovo FBiH 415

 

PRILOG E

DEJSTVOVANJE SNAJPERA U SARAJEVU

Br. Incident Datum
1 Fadila Zgodić, žena stara 52 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u kuk dok je nosila hleb blizu Ulice darovalaca krvi, danas Kolodvorske ulice, u Novom Sarajevu. 7.11.92.
2 Anisa Pita, devojčica stara 3 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u levu nogu kad je skidala cipele na ulazu u svoju kuću u ulici Žagrići, na Širokači u Sarajevu. 13.12.92.
3 Žrtva, devojčica stara 9 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u leđa dok se igrala u bašti ispred svoje kuće na Sedreniku u Sarajevu. 17.4.93.
4 Muhamed Haznadarević, muškarac star 52 godine, ranjen je iz vatrenog oružja u leđa i grudi dok je obrađivao svoju bašticu na Slatinskom putu 5, danas Slatinski put 13, na Kobiljoj glavi, severno od Sarajeva. 25.6.93.
5 Almasa Konjhodžić, žena stara 56 godina, ubijena je iz vatrenog oružja kod raskrsnice ulice Đure Đakovića i Kranjčevićeve ulice, danas Alipašine i Kranjčevićeve ulice, dok je prolazila sa svojom porodicom. 27.6.93.
6 Munira Zametica, žena stara 48 godina, ubijena je iz vatrenog oružja kad je zahvatala vodu iz reke Dobrinje na području Dobrinje II i III. 11.7.93.
7 Mejra Jusović žena stara 45 godina, ranjena je iz vatrenog oružja dok je vukla drvo za ogrev prema svojoj kući kod Rasadnjaka, na Sedreniku u Sarajevu. 24.7.93.
8 Vildana Kapur, žena stara 21 godinu, ranjena je iz vatrenog oružja u nogu dok je nosila vodu kući hodajući Starom cestom na Hotonju. 5.8.93.
9 Nafa Tarić, žena stara 35 godina, i njena ćerka Elma Tarić stara 8 godina, pogođene su istim metkom u času dok su zajedno koračale ulicom Ivana Krndelja u centru Sarajeva. Metak je majku ranio u levu butinu, a ćerku u ruku i u abdomen. 3.9.93.
10 Šaćir Bosnić, muškarac star 56 godina, ubijen je iz vatrenog oružja dok je sakupljao drva prekoputa rezervoara Hambina carina i uz Zelengorsku ulicu, danas ulicu Hambina carina, na Širokači, Skenderija. 7.9.93.
11 Faruk Kadrić, dečak star 16 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u vrat dok se na sedištu za suvozača vozio u kamionu svog oca ulicom Ante Babića, u zapadnom delu Sarajeva. 4.10.93.
12 Edin Ramović, muškarac star 29 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u levu mišicu dok je hodao Starom cestom, u naselju Bare u Sarajevu. 7.10.93.
13 Ramiz Velić i Milan Ristić, stari 50 odnosno 56 godina, ranjeni su rafalom dok su radili na raščišćavanju Ulice braće Ribara, danas Ulica porodice Ribar, u naselju Hrasno u Sarajevu. 2.11.93.
14 Ramiza Kundo, žena stara 38 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u levu nogu dok su se ona i još jedna žena vraćale sa izvora noseći vodu u kantama u blizini ulice Briješko brdo, danas ulica Bulbulistan, u zapadnom delu Sarajeva. 2.11.93.
15 Fatima Osmanović, žena stara 44 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u desnu stranu lica dok je nosila vodu ulicom Briješko brdo, danas ulica Bulbulistan, u zapadnom delu Sarajeva. 13.11.93.
16 Sanija Dževlan, žena stara 32 godine, ranjena je iz vatrenog oružja dok je vozila bicikl preko mosta u ulici Nikole Demonje, Dobrinja. 6.1.94.
17 Hetema Mukanović, žena stara 38 godina, ubijena je iz vatrenog oružja u svom stanu na prvom spratu, Obala 27. jula 89/I, danas Aleja lipa 64, u sarajevskom naselju Hrasno. U tom času je sedela sa svojim mužem i komšijama, i uz svetlost sveće pila kafu. 11.1.94.
18 Ivan Franjić, muškarac star 63 godine, išao je sa još dvojicom ulicom Ante Babića na Vojničkom polju, u zapadnom delu Sarajeva. Ranjen je u stomak iz vatrenog oružja, dok je Augustin Vučić, jedan od dvojice koji su bili s njim, pogođen i posle je podlegao povredama. 13.3.94.
19 Sadeta Plivac, žena stara 53 godine, i Hajra Hafizović, žena stara 62 godine, ranjene su iz vatrenog oružja u noge dok su se vozile u krcatom autobusu kod raskrsnice Nikole Demonje i Bulevara AVNOJ-a, danas Nikole Demonje i Bulevara branilaca Dobrinja, na Dobrinji. 25.5.94.
20 Fatima Salčin, žena stara 44 godine, ranjena je iz vatrenog oružja u ruku dok je sa svojim svekrom išla ulicom Ive Andrića u naselju Mojmilo u Sarajevu. 13.6.94.
21 Sanela Muratović, devojčica stara 16 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u desno rame dok je sa drugaricom hodala ulicom Đure Jakšića, danas Adija Mulabegovića, u zapadnom delu Sarajeva. 26.6.94.
22 Jasmina Kučinar, trudna žena stara 31 godinu, i njen sin Damir Kučinar, star 4 godine, zadobili su lake povrede u nogu od metka koji je uleteo u krcati tramvaj kojim su se vozili. Tramvaj se kretao u pravcu zapada ulicom Zmaja od Bosne prema Alipašinom polju. U istom napadu, Mensur Jusić, muškarac star 36 godina, zadobio je laku povredu noge, a Belma Sukić rođena Likić, žena stara 23 godine, ranjena je u levi pazuh. U trenutku incidenta, tramvaj je bio blizu hotela “Holiday Inn”. 6-10.7.94.
23 Rašid Džonko, muškarac star 67 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u leđa dok je sedeo i gledao televiziju u svom stanu u ulici Milanka Vitomira, danas ulici Senada Mandića Dende 5, na Vojničkom polju, u zapadnom delu Sarajeva. 17.7.94.
24 Seid Solak, dečak star 13 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u abdomen dok je sa majkom i sestrom razgledao izloge u ulici Miljenka Cvitkovića, danas Ferde Hauptmana, u naselju Čengić Vila u Sarajevu. 22.7.94.
25 Alma Ćutuna, žena stara 43 godine, ranjena je u desnu natkolenicu dok se vozila tramvajem ulicom Zmaja od Bosne u Sarajevu. 8.10.94.
26 Adnan Kasapović, dečak star 16 godina, pogođen je iz vatrenog oružja u grudi i ubijen dok je hodao uličicom koja izlazi na ulicu Đorđa Andrijevića Kuna. 24.10.94.
27 Fata Guta, žena stara 59 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u ruku dok je sa kanisterima u ruci išla da zahvati vode iz izvora Moščanica na Gazin hanu, istočno od Sarajeva. 8.11.94.
28 Sanja Smječanin, trudna žena stara 28 godina, ranjena je iz vatrenog oružja dok se vozila u autu sa svojim mužem i zaovom ulicom Zmaja od Bosne. 9.11.94.
29 U Dženanu Sokolović, ženu staru 31 godinu, i njenog sina Nermina Divovića, dečaka starog 7 godina, pucano je dok su hodali ulicom Zmaja od Bosne. Gđa Sokolović je ranjena metkom u abdomen. Metak je prošao kroz njeno telo i pogodio njenog sina u glavu, usmrtivši ga. Vraćali su se kući iz Hrasnog, gde su dan ranije otišli po drva za ogrev. 18.11.94.
30 Harujdin Hamidić, muškarac star 52 godine, ranjen je u ruku i lice kad je pucano u tramvaj kojim je on upravljao vozeći ulicom Zmaja od Bosne u pravcu zapada. 21.11.94.
31 Sanela Dedović, devojčica stara 12 godina, ranjena je u levi nožni zglob dok je išla u školu. To se dogodilo na raskrnici ulica Sedrenik i Red‘epa Gorušanovića, u severnoistočnom delu Sarajeva. 22.11.94.
32 Hafiza Karačić, žena stara 31 godinu, i Sabina Šabanić, žena stara 26 godina, ranjene su obe u desno rame kad je otvorena vatra na tramvaj u kojem su se vozile ulicom Zmaja od Bosne, između Tehničke škole i kasarne "Maršal Tito". 23.11.94.
33 Lejla Bajramović, žena stara 24 godine, sedela je u stanu kod prijatelja u ulici Franca Lehara, blizu centra Sarajeva, kad je pogođena hicem u glavu i usmrćena. Hitac je došao kroz prozor stana. 8.12.94.
34 Derviša Selmanović, žena stara 49 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u desno koleno dok je sakupljala drva za ogrev u bašti iza svoje kuće u ulici Sedrenik, u severoistočnom delu Sarajeva. 10.12.94.
35 Malkan Pleho, muškarac star 62 godine, ranjen je iz vatrenog oružja u desnu potkolenicu dok se penjao stepenicama koje su vodile do njegove kuće u ulici Sedrenik, u severoistočnom delu Sarajeva. 11.12.94.
36 Halid Demirović, muškarac star 62 godine, ranjen je iz vatrenog oružja u petu desne noge dok je sakupljao drvo za ogrev na Pašinom brdu, u severoistočnom delu Sarajeva. 13.12.94.
37 Senad Kesmer, muškarac star 31 godinu, Alma Čehagić, žena stara 19 godina, Alija Holjan, muškarac star 55 godina, i drugi, ranjeni su iz vatrenog oružja dok su se vozili tramvajem ulicom Zmaja od Bosne u pravcu zapada. Tramvaj je u tom trenutku bio u blizini kasarne “Maršal Tito”. 27.2.95.
38 Azem Agović, muškarac star 46 godina, i Alen Gičević, muškarac star 33 godine, ranjeni su iz vatrenog oružja dok su se vozili tramvajem ulicom Zmaja od Bosne u pravcu istoka. Tramvaj je u tom trenutku bio u blizini hotela “Holiday Inn”. 3.3.95.
39 Tarik Žunić, dečak star 14 godina, ranjen je u ruku dok se vraćao iz škole u ulici Sedrenik, u severoistočnom delu Sarajeva. Pogođen je u trenutku kad je izašao iza zaštitne ograde, oko 100 metara od kuće. 6.3.95.
40 Vahid Balta, muškarac star 52 godine, išao je sa svojom ženom ulicom Sedrenik, u severoistočnom delu Sarajeva, kad je pogođen u nožni zglob. 6.3.95.
41 Jedan mladić je pogođen u levu stranu tela i usmrćen kad je prelazio preko raskrsnice ulice Nikole Demonje i Bulevara AVNOJ-a u Dobrinji. 18.3.95.
42 Šemsa Covrk, žena stara 27 godina, ranjena je iz vatrenog oružja u abdomen dok je išla ulicom Josipa Kraša, u Novom gradu, držeći za ruku svog malog sina. 3.5.95.
43 Jedan muškarac je ubijen iz vatrenog oružja u Dinarskoj ulici na Hrasnom brdu. 13.5.95.
44 Durgut Čobić, muškarac star 80 godina, ranjen je iz vatrenog oružja u rame kad je otvorio vrata balkona u svom stanu u Kunovskoj ulici 4/I, Dobrinja. 25.5.95.

 

PRILOG F

GRANATIRANJE SARAJEVA

Br.

Incident

Datum

1

Dve granate su ispaljene na grupu od približno 200 ljudi koji su ili gledali ili igrali fudbalsku utakmicu na parkiralištu okruženom sa tri strane stambenim zgradama, a sa četvrte putem za Lukavicu, u stambenom naselju Dobrinja 3B. Poginulo je najmanje 12 ljudi, među kojima i 3 dece mlađe od 15 godina, a ranjeno najmanje 70 ljudi, među njima i 10 dece. Vatra je otvorena sa teritorije koju je držao VRS, otprilike iz pravca istok-juogistok.

1.6.93.

2

Granata iz 82-milimetarskog minobacača ispaljena je na stotinak civila koji su čekali da priđu javnoj česmi u bašti kuće broj 39 u ulici Hakije Turajlića (ranije Aleja Branka Bulića a zatim Spasenije Cane Babović) u stambenom naselju Dobrinja. Najmanje dvanaest ljudi je poginulo, a četrnaest je ranjeno. Vatra je otvorena sa teritorije koju je držao VRS, otprilike iz pravca zapad-severozapad.

12.7.93.

3

Tri minobacačke granate pale su na područje Alipašinog polja, prva u park pozadi, a druga i treća ispred stambene zgrade broj 3 u Geteovoj ulici (ranije Cetinjska ulica) i broj 4 u Bosanskoj ulici (ranije ulica Klare Cetkin), gde su se igrala deca. Druga i treća granata usmrtile su šestoro dece mlađe od 15 godina, i ranile jednu odraslu osobu i četvoro dece sličnog uzrasta. Vatra je otvorena sa teritorije koju je držao VRS, otprilike iz pravca zapada.

22.1.94.

4

Salvom od tri granate iz 120-milimetarskog minobacača pogođeni su civili u stambenom naselju Dobrinja. Prva granata je pala ispred stambenog bloka u ulici Oslobodilaca Sarajeva, pogodivši ljude koji su delili i primali humanitarnu pomoć i decu na času veronauke. Druga i treća pale su među prodavce i kupce na pijaci pod vedrim nebom iza stambenih zgrada u ulici Mihajla Pupina i ulici Oslobodilaca Sarajeva. Poginulo je 8 ljudi, među kojima je bilo i jedno dete mlađe od 15 godina, a ranjeno je najmanje 18 ljudi, uključujući 2 dece. Vatra je otvorena sa teritorije koju je držao VRS, otprilike iz pravca istoka.

4.2.94.

5

Granata iz 120-milimetarskog minobacača pogodila je prepunu otvorenu pijacu “Markale”, u civilnom delu Starog grada u Sarajevu, usmrtivši 66 ljudi i ranivši više od 140 ljudi, među kojima je bilo 3 dece mlađe od 15 godina. Vatra je otvorena sa teritorije koju je držao VRS, otprilike iz pravca severa-severoistoka.

5.2.94.

6

Granata iz 120-milimetarskog minobacača eksplodirala je na Igmanskom putu među grupom civila na autobuskoj stanici. Jedna osoba je poginula, a petnaest je ranjeno. Vatra je otvorena sa teritorije VRS-a u Vojkovićima.

30.10.94.

7

Tri minobacačke granate pogodile su Livanjsku ulicu, ulicu sa civilnim stambenim kućama. Poginule su dve osobe, a šest je povređeno. Vatra je otvorena iz pravca Poljina, sa teritorije VRS-a.

8.11.94.

8

Jedna granata iz 120-milimetarskog bacača pala je na broj 18 u Partizanskoj ulici u Hrasnici. Poginulo je dvoje dece staro osam i dve godine, a povređene su tri odrasle osobe.

17.11.94.

9

Granata iz 82-milimetarskog minobacača pala je pored kuće civila, usmrtivši starijeg muškarca i povredivši njegovu stariju suprugu. Vatra je otvorena sa teritorije VRS-a.

12.12.94.

10

Dve 76-milimetarske granate pale su jedna za drugom na buvlju pijacu u starom trgovačkom delu Starog grada, Baščaršiji. Dve osobe su poginule, a sedam je povređeno. Vatra je otvorena sa položaja VRS-a na Trebeviću.

22.12.94.

11

Modifikovana avionska bomba pala je u naseljeni deo Hrasnice u podnožju planine Igman, uništivši jednu kuću i nanevši velike štete na jedanaest kuća. Jedna osoba je poginula, a tri su povređene. Vatra je otvorena sa Ilidže, teritorije VRS-a.

7.4.95.

12

Granata iz 60-milimetarskog minobacača pala je na beton u blizini sarajevske železničke stanice. Povređeno je sedam ljudi. Vatra je otvorena sa Zlatišta, teritorije VRS-a.

12.4.95.

13

Jedan projektil je pao i eksplodirao na asfaltu u ulici Safeta Zajke otprilike u 9.45, usmrtivši dvoje i nanevši povrede petoro ljudi. Projektil je doleteo sa jugoistoka, iz pravca Lukavice.

24.5.95.

14

Modifikovana avionska bomba pala je na Majdansku ulicu bb. Poginula su dva civila, a šest je ranjeno. Vatra je otvorena sa teritorije VRS-a u Pavlovcu, iz pravca jugoistoka.

24.5.95.

15

Modifikovana avionska bomba pogodila je zgradu pored stambenog bloka u ulici Safeta Hodžića, uništivši tri gornja sprata jedne stambene zgrade. Nakon ove eksplozije, usledilo je nekoliko pogodaka iz artiljerijskog oruđa na isto mesto. Više zgrada je teško oštećeno. Dvoje ljudi je zadobilo teške povrede, a petnaest ljudi lake povrede. Utvrđeno je da je vatra otvorena sa teritorije VRS-a iz pravca zapada/jugozapada.

26.5.95.

16

Oko 10.00 časova, ispaljena je modifikovana avionska bomba iz pravca severozapada. Bomba je pala na zgradu Univerzitetskog medicinskog centra i Odeljenja onkologije u Dositejevoj ulici 4a i eksplodirala. Nanesena je velika šteta, a tri osobe zadobile su lake povrede.

16.6.95.

17

Oko 15.20 časova, modifikovana avionska bomba, najverovatnije ispaljena iz Lukavice, eksplodirala je kod Trga međunarodnog prijateljstva broj 10, nanevši lake povrede sedmoro ljudi i prouzrokovavši znatnu štetu okolnim zgradama.

16.6.95.

18

U 17.20 časova, ispaljena je modifikovana avionska bomba iz pravca severozapada. Eksplodirala je pogodivši kuću za građevinske radnike u ulici Čobanija 7. Dvoje ljudi je ranjeno.

16.6.95.

19

Granata iz 120-milimetarskog minobacača pala je na red u kome je približno 50 do 70 civila čekalo na vodu u ulici Marka Oreškovića na Dobrinji. Sedam ljudi je poginulo, a dvanaest povređeno. Vatra je otvorena iz Nedžarića, sa teritorije VRS-a.

18.6.95.

20

Jedan projektil je ispaljen na Bulevar Meše Selimovića, najverovatnije iz pravca Rajlovca. Nije bilo žrtava.

29.6.95.

21

Oko 13.30 časova, projektil velike udarne snage pao je odmah ispred kuće broj 5 u ul. Radenka Abazovića. Ispaljen je iz zapadnog dela grada (Ilidža – Rajlovac). Žrtava nije bilo.

1.7.95.

22

Oko 21.30 časova, u ulici Bunički potok eksplodirala je raketa sa fugasnom bojnom glavom. Povređeno je trinaest ljudi. Projektil je došao sa Ilidže.

1.7.95.

23

Granata iz 120-milimetarskog minobacača pala je blizu stambene kuće Vrbanjuša 95 (stambeno naselje). Poginuo je jedan dečak. Vatra je otvorena sa teritorije VRS-a na jugu.

19.7.95.

24

Raketa sa fugasnom bojnom glavom iz pravca Ilidže/ Blažuja pala je na kuću Sokolovića, Bjelašnička ulica 54. Poginulo je dvoje ljudi, a jedanaest je zadobilo lakše povrede.

23.7.95.

25

Modifikovana eksplozivna naprava eksplodirala je na stepeništu između 2. i 3. sprata zgrade BITAS u ulici Zmaja od Bosne 64. Jedna osoba je poginula, a druga zadobila lakše povrede. Vatra je otvorena sa teritorije VRS-a na jugozapadu.

22.8.95.

26

Granata iz 120-milimetarskog minobacača pala je na ulicu Mula-Mustafe Bašeskije pred ulazom u gradsku pijacu. Poginulo je 43 ljudi, a 75 je povređeno. Vatra je otvorena sa Trebevića, teritorije VRS-a.

28.8.95.