MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-AR73.6

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Florence Mumba
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 22. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


CORRIGENDUM
ODGOVORA NA INTERLOKUTORNU ŽALBU AMICI CURIAE NA NALOG PRETRESNOG VEĆA U VEZI S PRIPREMOM I IZVOĐENJEM DOKAZA ODBRANE OD 17. SEPTEMBRA 2003. PODNETU 1. OKTOBRA 2003.

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-AR73.6


CORRIGENDUM
ODGOVORA NA INTERLOKUTORNU ŽALBU AMICI CURIAE NA NALOG PRETRESNOG VEĆA U VEZI S PRIPREMOM I IZVOĐENJEM DOKAZA ODBRANE OD 17. SEPTEMBRA 2003. PODNETU 1. OKTOBRA 2003.

Stranica 3, paragraf 4: izbrisati drugu rečenicu i radi jasnoće ubaciti:

“To, međutim, po tvrdnji optužbe, ne bi trebalo obavezno da utiče na proračun u vezi sa periodom od tri meseca, pošto lako može da se desi da će optuženi, kada se oslobodi očiglednog bremena pripreme i vođenja sopstvenog postupanja pred sudom, moći da pripremanju izvođenja dokaza odbrane posveti onoliko vremena koliko je Pretresno veće od njega očekivalo kada je taj period odredilo.”

/potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe

Dana 22. oktobra 2003.
U Hagu,
Holandija