MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 21. jul 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


CORRIGENDUM IZVEŠTAJA VEŠTAKA ZA USTAVNO PRAVO
DR IVANA KRISTANA, PODNETOG NA OSNOVU PRAVILA 94 bis

Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Timothy McCormack

g. Dermot Groome

g. Branislav Tapušković

   

Optuženi:

 

Slobodan Milošević

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

CORRIGENDUM IZVEŠTAJA VEŠTAKA ZA USTAVNO PRAVO
DR IVANA KRISTANA, PODNETOG NA OSNOVU PRAVILA 94 bis

  1. Optužba ovim prilaže corrigendum na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku Izveštaja veštaka dr Ivana Kristana, koji je na osnovu pravila 94 bis podnet 25. aprila 2003. Dr Kristan je pregledao izmene prilikom poslednjeg boravka na Međunarodnom sudu od 20. do 22. maja 2003. Očekuje se da se tokom sedmice koja počinje 28. jula 2003. dr Kristan vrati radi svedočenja o pitanjima sadržanim u izveštaju, izuzev pitanja zakonitosti ukidanja autonomije Kosova.
 

/potpis na originalu/

 

Geoffrey Nice,

 

glavni zastupnik optužbe

   

Dana, 21. jula 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija