MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 23. septembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PREDLOG TUŽILAŠTVA DA SE ZAKAŽE PRETRES NA KOJEM ĆE SE RAZMATRATI IMPLIKACIJE ČESTO LOŠEG ZDRAVSTVENOG STANJA OPTUŽENOG


Tužilaštvo:

Amici curiae:.

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Timothy McCormack

g. Dermot Groome

g. BranislavTapušković

   

Optuženi:

 

Slobodan Milošević

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PREDLOG TUŽILAŠTVA DA SE ZAKAŽE PRETRES NA KOJEM ĆE SE RAZMATRATI IMPLIKACIJE ČESTO LOŠEG ZDRAVSTVENOG STANJA OPTUŽENOG


  1. U ponedeljak 22. septembra 2003. godine, nakon što je Veće već odlučilo da ne zaseda zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog, odlučeno je da optuženi do kraja nedelje neće biti sposoban da prisustvuje suđenju.

  2. Ovi nepredvidivi, ali česti prekidi ozbiljno utiču na tok postupka i imaju posebno negativne posledice po raspored izvođenja svedoka. Ovaj poslednji prekid prouzrokovao je izuzetno velike teškoće. Pojedini svedoci su time dovedeni u zaista nezgodnu profesionalnu i privatnu situaciju, što bi moglo uticati i na samu njihovu spremnost da svedoče. Međunarodnom sudu je to prouzrokovalo i velike dodatne izdatke i administrativne troškove jer su se svedoci morali vratiti kući.

  3. Dužina prekida i verovatnoća da će on trajati i tokom preostalog dela postupka prisiljava Tužilaštvo da se obrati Veću s predlogom da strane u postupku hitno budu obaveštene o zdravstvenom stanju optuženog i da razmotri opcije koje Veću stoje na raspolaganju u preostalom delu postupka. Tužilaštvo nije imalo uvid u poslednje lekarske nalaze optuženog i sve mu je teže da planira i održi redosled izvođenja svedoka.

  4. Kod sastavljanja Pravilnika o postupku i dokazima nije se imala u vidu ova situacija. U Pravilniku se uglavnom ne govori o tome šta Pretresno veće može da uradi da bi pomirilo izuzetan javni interes za nastavak suđenja i snažan i jednako važan interes da se očuva zdravlje osobe koja se nalazi u pritvoru Međunarodnog suda. Pravilnik, čini se, ne govori ništa o problemu prekidanja i obnavljanja suđenja, kao u ovom predmetu, koji je posledica naglih i učestalih prekida iz zdravstvenih razloga.

  5. Možda je prekasno da se preduzmu bilo kakve mere u pogledu svedoka za ovu "izgubljenu" nedelju, no ako neizvesnost oko zdravstvenog stanja optuženog potraje, neophodno je pronaći način da se ubuduće izbegnu problemi. Možda su neophodne hitne izmene Pravilnika ili bi Veće sāmo moglo pronaći rešenje u okviru širokih diskrecionih ovlašćenja sudija u vezi s regulisanjem predmeta u kojem postupaju, što bi omogućilo da se neki iskazi uzmu dok su svedoci u Hagu i da se naknadno izvedu na pretresu nakon što se optuženi oporavi.

  6. Tužilaštvu stoje na raspolaganju dve mogućnosti i obe su praćene određenim teškoćama. Prvi pristup je fleksibilniji i odnosi se na uzimanje vanpretresnih iskaza svedoka uz snimanje video kamerom. Tužilac bi trebalo da ima mogućnost da uzme vanpretresni iskaz svedoka čak i kada optuženi koji se sam brani nije u mogućnosti da bude prisutan, a Pretresno veće naloži da se napravi video snimak iskaza. Potom bi trebalo omogućiti da Veće zapis tog vanpretresnog iskaza uvrsti u spis, pod uslovom da se optuženom omogući da pogleda video snimak i zapisnik i da svedoka, ako želi, unakrsno ispita pred Pretresnim većem. Takav postupak bi uštedeo i vreme i trošak.

  7. Druga mogućnost bi bila šira primena pravila 92 bis, opet uz video snimak, ali uz smanjenje ograničenja ili proširivanje sadašnjeg postupka overavanja. Pretresnom veću bi trebalo dati mogućnost da uvrsti u spis video snimak osobe koja jednoj od strana u postupku daje izjavu van redovnog toka suđenja, kojom se dokazuje neko pitanje, uključujući dela i ponašanje optuženog kako se tereti u optužnici, pod uslovom da druga strana ima pravo: (a) da pogleda video snimak; (b) da zatraži da se dotična osoba kao svedok pojavi pred Pretresnim većem i da se izjava snimljena video kamerom na osnovu svečane izjave prihvati kao istinita; i (c) da tu osobu kao svedoka unakrsno ispita.

  8. Ostale opcije se, naravno, mogu sastojati u jednostavnim promenama dnevnog rasporeda u sudnici i zasedanju koje će biti prilagođeno stanju optuženog. Sem toga, možda ponovo treba da bude razmotreno pitanje zastupanja optuženog, a pogotovo mogućnost da jedan od amici curiae bude izdvojen da postupa kao branilac.

  9. Tužilaštvo predlaže da Pretresno veće što pre zakaže administrativni pretres na kojem će biti raspravljena ova pitanja.

 

/potpis na originalu/

 

Geoffrey Nice,

 

glavni zastupnik optužbe

   

Dana 23. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija