MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

 

PRED PRETRESNIM VEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum podnošenja: 1. juli 2002.

 

 

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 


OBAVEŠTENJE TUŽILAŠTVA O STAVLJANJU OZNAKE POVERLJIVO NA PRILOGE UZ IZVEŠTAJ VEŠTAKA MORTENA TORKILDSENA

 

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
Amicus Curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
 

 

 

 

 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

 

 

OBAVEŠTENJE TUŽILAŠTVA O STAVLJANJU OZNAKE POVERLJIVO NA PRILOGE UZ IZVEŠTAJ VEŠTAKA MORTENA TORKILDSENA

 

  1. Na dan 25. maja 2002. Tužilaštvo je podnelo "Izveštaj veštaka Mortena Torkildsena". Na dan 30. maja 2002. Tužilaštvo je podnelo pripadajuće priloge "Izveštaju veštaka Mortena Torkildsena". "Izveštaj veštaka Mortena Torkildsena" i njegovi prilozi podneti su kao javni dokumenti. Prilozi su zavedeni u Sekretarijatu pod brojevima stranica D7437 – D6376.

  2. Ovime, Tužilaštvo obaveštava sve strane da su sledeće stranice označene sa "POVERLJIVO": stranice zavedene u Sekretarijatu pod brojevima D7437 – D6376. Ove stranice odgovaraju prilozima uz "Izveštaj veštaka Mortena Torkildsena", podnesen 30. maja 2002.

 

/potpisano/
Dirk Ryneveld,
viši zastupnik optužbe

 

1. juli 2002.
U Hagu,
Holandija