MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

 

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar:g. Hans Holthuis

Zavedeno:14. marta 2002.

 

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 


TREĆI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM

 

Tužilaštvo:
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
g. Geoffrey Nice
Amicus Curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

 


 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

 

TREĆI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM

  1. Tužilaštvo je već predalo dva izveštaja Pretresnom veću, optuženom Miloševiću i amici curiae u vezi sa ispunjavanjem svojih obaveza obelodanjivanja. [1] Vezano za obavezu Tužilaštva da obelodani materijal koji bi mogao biti oslobađajući, Tužilaštvo je Veću, optuženom Miloševiću i amici curiae dostavilo kriterijume koje je Tužilaštvo odabralo za potragu za materijalom koji bi mogao potpadati pod pravilo 68.[2] Osim toga, Tužilaštvo je dostavilo spisak najvažnijih zbirki dokumenata u posedu Tužilaštva koje su predmet potraga za materijalom koji bi mogao potpadati pod pravilo 68.[3]

  2. Prilog A ovom dokumentu je evidencija svih materijala koji su dosada obelodanjeni prema pravilu 68. Neki od navedenih materijala sadrže više strana i više dokumenata. Kako bi Veće i druge strane mogli lako pregledati sav relevantni materijal u njegovom sveukupnom kontekstu, Tužilaštvo ponovo dostavlja (kao Prilog A i Prilog B) kopije popisa kriterijuma po kojima se pretražuje takav materijal i spisak većih zbirki dokumenata koje su predmet pretraživanja koje Tužilaštvo sprovodi u potrazi za oslobađajućim dokaznim materijalom. Tužilaštvo namerava da i dalje ispunjava svoju trajnu obavezu obelodanjivanja prema pravilu 68 u skladu sa priloženim kriterijumima. Ako Veće ili druge strane žele da dostave svoje komentare na ranije i buduće procedure Tužilaštva u tom pogledu, sada imaju na raspolaganju sve informacije koje su im za to potrebne. Tužilaštvo će i dalje, otprilike svakih šezdeset dana, predavati izveštaje o svom delovanju u vezi sa obelodanjivanjem.

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 14. marta 2002.
U Hagu,
Holandija
 


PRILOG A

Oznaka u Tužilaštvu

Opis

Datum

BHS ERN

ENG ERN

Datum obelodanjivanja

nema oznake

Članak, "The two faces of a Kosovo candidate", T. Judah, The Times, 16. decembar 1992.

16.12.1992.

M000-8456-M000-8457

1.10.2001.

nema oznake

Članak, "Serb Warns Against U.S. Entry Into Bosnia; Military Commander Says His Forces Will Fiercely Resist Any Foreign Intervention", M. Getler i M. Battiata, The Washington Post, 13. decembar 1992.

13.12.1992.

M000-8397-M000-8400

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj BBC-a za štampu, 27. novembar 1992: Izvaci iz intervjua sa general-pukovnikom Ratkom Mladićem na beogradskoj televiziji 23. novembra 1992.

27.11.1992.

M000-8072-M000-8077

1.10.2001.

nema oznake

Članak, "Conflict in the Balkans; Serbžs Gains in Bosnia Create Chaotic Patchwork", C. Sudetic, The New York Times, 21. avgust 1992.

21.8.1992.

M000-5947-M000-5952

1.10.2001.

nema oznake

Članak, "Serbs are on the Defensive; Opposition rallies around flag", N. Bernstein, Newsday, 17. avgust 1992.

17.08.1992.

M000-5682-M000-5684

1.10.2001.

nema oznake

Članak, "Yugoslav Leader Condemns "Ethnic Cleansing"", autor nepoznat, The Reuter Library Report, 8. avgust 1992.

8.8.1992.

M000-4439-M000-4440

1.10.2001

nema oznake

Članak, "A War on Civilians; The Struggle for Land in Bosnia is Waged Mainly by Serbs with help from Belgrade", M.T. Kaufman, The New York Times, 18. juli 1992.

18.07.1992.

M000-2999-M000-3001

1.10.2001.

nema oznake

Članak, "Serbs Fear War Crimes Trials", M. Tanner, The Independent, 9. oktobar 1992.

9.10.1992.

M000-7289-M000-7290

1.10.2001.

nema oznake

Transkript konferencije za štampu Radmile Milentijević o trenutačnoj situaciji u bivšoj Jugoslaviji, od 11. avgusta 1992.

11.08.1992.

M000-4843-M000-4860

1.10.2001.

nema oznake

Članak "The human toll of Bosniažs war Refugees, orphans and now reports of concentration camps", D. Todd, The Gazette (Montreal), 31. juli 1992.

31.7.1992.

M000-3656-M000-3658

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj Associated Press-a "Serbian Calls for Demilitarisation", 11. avgust 1992.

11.08.1992.

M000-4879-M000-4880

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj Associated Press-a "Lack of control over combatants fuels Bosnian war", D. Stojanović, 18. avgust 1992.

18.08.1992.

M000-5746-M000-5748

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj United Press International-a žYugoslav - Crisisž, N. Gurović, 30. maj 1992.

30.05.1992.

M000-2149-M000-2152

1.10.2001.

nema oznake

Komentar: Yugoslaviažs army becomes a monster out of control, R. Fox, The Daily Telegraph, 8. maj 1992.

8.5.1992.

M000-1804-M000-1806

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj BBC-a za štampu, "Milošević on Military Intervention, Kosovo, Macedonia, Confederation with Greece", 2. juli 1992. Izvaci iz ekskluzivnog snimljenog razgovora Panosa Panayiotopoulosa sa Slobodanom Miloševićem za grčku televiziju.

2.07.1992.

M000-2449-M000-2460

1.10.2001.

nema oznake

Članak, "Conversations/ Radovan Karadžić; Understanding, and Letting Loose, Historic Hatreds in the Balkans", J. F. Burns, The New York Times, 17. maj 1992.

17.5.1992.

M000-1972-M000-1976

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj BBC-a za štampu, "UN Envoy Cyrus Vance in Yugoslavia", 15. oktobar 1991

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj Inter Press Service-a, "Yugoslavia: Fighting continues on somewhat lesser scale", J. Pejić, 5. septembar 1991.

5.9.1991.

M000-0534-M000-0536

1.10.2001.

nema oznake

Engleski prevod transkripata telefonskog razgovora između Radovana Karadžića i Slobodana Miloševića.

bez datuma

0093-3245-0093-3249

1.10.2001.

nema oznake

Izlazni šifrirani telegram Yasushija Akashija, Štab UNPF-a, Zagreb, Kofiju Annanu, Ujedinjene Nacije, New York, od 29. avgusta 1995.

29.8.1995.

0092-6725-0092-6727

1.10.2001.

nema oznake

Engleski prevod transkripta intervjua na srpskoj televiziji sa g. Vojislavom Šešeljem, g. Tomislavom Nikolićem, g. Aleksandrom Vučićem i g. Nikolom Poplašenom.

bez datuma

0084-0657-0084-0661

1.10.2001.

nema oznake

Izlazni šifrirani telegram; pošiljalac: Nambiar, UNPROFOR, Beograd; primalac: Goulding, Ujedinjene Nacije, New York; tema: "Sažetak sastanka sa predsednikom Miloševićem 30. maja 1992. u 12:00 časova".

30.5.1992.

0079-6564-0079-6566

1.10.2001.

nema oznake

UNPROFOR-ov kriptografski zaštićeni telegram; pošiljalac: Wahlgren, Zagreb; primalac: Annan, Ujedinjene nacije, New York, naslov: "Meetings with Milošević", od 25. marta 1993.

25.3.1993.

0079-6702-0079-6704

1.10.2001.

nema oznake

Dodatni izveštaj generalnog sekretara u skladu sa rezolucijom 734 Saveta bezbednosti (1992).

24.11.1992.

0000-3190-0000-3206

1.10.2001.

nema oznake

Novinski izveštaj, iz neutvrđenog izvora, koji se odnosi na: rušenje do temelja 2 džamije u Banjoj Luci; odbijanje od strane bosanskih Srba mirovnog plana zakazanog za 15. do 16. maja; i proglašavanje od strane UN-a 6 "bezbjednih zona".

bez datuma

0001-6006-0001-6006

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaji Fonda za humanitarno pravo, Beograd, "Pod lupom", br. 3 i 4.

15. 5.93. (propratno pismo); 10.5.93. (br. 4);

0001-6836-0001-6851

01.10.2001.

nema oznake

Članak, "BORBA”, 20. april 1993., M. Jauković and Z. Mandžuka.

20.4.1993.

0001-7281-0001-7285

1.10.2001.

nema oznake

Saopštenje za štampu Helsinki Watcha, 29. juli 1993. sa prilozima Helsinki Watcha: tom 5(1), 1. avgust 1993., i tom 5(11), juli 1993.

29.07.1993.

0002-9354-0002-9424

1.10.2001.

nema oznake

Dokument, "War Crimes in the Balkans: media manipulation, historical amnesia and subjective morality", prof. C. G. Jacobsen.

bez datuma

0003-0131-0003-0354

1.10.2001.

nema oznake

Članci iz francuskih i britanskih novina o sukobu u Bosni, uključujući sledeće članke: "Owenžs hopes meet setback", H. Pick, The Guardian, 18. decembar 1993; "Serbs test UN will in third day of convoy blockade", T. Judah, The Times, 17. februar 1993; "UN presses Serbs to end blockade of relief convoys", M. Tanner, The Independent, 17. februar 1993; "UN, EC push for autonomy solution", R. Mauthner, Financial Times, 17. februar 1993; "US muscle for the mediators", R. Mauthner, Financial Times, 12. februar 1993; "In for the long haul", nije naveden autor niti izvor, bez datuma; "Serbs feel the pinch from UN sanctions", L. Silber, Financial Times, 3. februar 1993; "Bosnia negotiators count considerable achievements", R. Mauthner, Financial Times, 1. februar 1993.

Razni datumi (vidi opis dokumenta)

0003-1442-0300-1442; 0003-1452-0003-1452; 0003-1453-0003-1453; 0003-1456-0003-1456; 0003-1497-0003-1497; 0003-1499-0003-1499; 0003-1572-0003-1572; 0003-1623-0003-1623; među stranama označenim?? 0003-1371-0003-1656.

1.10.2001.

nema oznake

Izveštaj, "The War of Aggression in Ex-Yugoslavia", priredio: Citizenžs Commission on Human Rights.

28.7.1993.

0003-2783-0003-2815

1.10.2001.

nema oznake

Članci iz časopisa "Vreme", News Digest Agency, br. 99, 16. avgust 1993.

16.08.1993.

0003-3788-0003-3806

01.10.2001.

nema oznake

Članak, "Ex-Thief Enjoys Political Power; Arkan Sees Self as Serb Patriot", E. Sullivan, The Plain Dealer, 27. decembar 1992.

27.12.1992.

M000-8869-M000-8872

26.10.2001.

nema oznake

Članci, "Federal Republic of Yugoslavia; Milošević, Šainović Visit Prijepolje, Condemn Train Kidnapping, Reassure Muslims", B. Stanković, BBC, 18. mart 1993.

M001-0812-M001-0813

26.10.2001.

nema oznake

Diplomatska prepiska austrijske ambasade u Beogardu i austrijskog Ministarstva inostranih poslova u Beču, u vezi sa izveštajem pomoćnika američkog ministra za demokraciju, ljudska prava i rad SHATTUCKA PETRITSCHU o sastanku SHATTUCKA i DOLA sa MILOŠEVIĆEM i JOVANOVIĆEM 7.9.98.

8.9.1998.

0081-1123-0081-1124 Ovaj dokument je na nemačkom, a ne na BHS, na što upućuje naslov stupca.

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj austrijske ambasade, pošiljalac: SCHUSSEL, u vezi sa razgovorima o HBM u Prištini.

05.06.1998.

0081-1100-0081-1101 Ovaj dokument je na nemačkom, a ne na BHS, na što upućuje naslov kolone.

26.10.2001.

nema oznake

Četiri novinska članka u vezi sa ŠEŠELJEM, Vojislavom. U člancima "Šešelj: Milošević uklanja najbliže saradnike" (Šešelj: Milošević eliminates his closest associates), i "Šešelj: Državni udar u Crnoj Gori" (Šešelj: Coup in Montenegro) pominje se MILOŠEVIĆ, Slobodan.

razni u toku 1995.

0087-7452-0087-7452

26.10.2001.

nema oznake

Novinski članak objavljen 19. novembra 1993. u nedeljniku Nin, pod naslovom "Strah sve veći" (The ever larger dismay) u vezi sa intervjuom sa ŠEŠELJEM, Vojislavom.

19.11.2001.

0089-0408-0089-0409

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj zajedničke operativne komande. Pojedinosti o OVK-u i VJ/MUP-u.

16.10.1998.

0302-5747-0302-5755

K006-9295-K006-9302

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj zajedničke operativne komande. Pojedinosti o OVK-u i VJ/MUP-u.

15.10.1998.

0302-5817-0302-5825

K006-9105-K006-9112

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj SUP-a Peć u vezi sa praćenjem i kontaktima sa pripadnicima misije OEBS-a.

9.11.1998.

0302-1483-0302-1483

K009-4383-K009-4383

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj puk. Borislava Vlahovića, načelnik SUP-a, u vezi sa oružanim provokacijama šiptarskih terorističkih grupa na pećke policajce u selu Čelopeku.

1.12.1998.

0302-1484-0302-1486

K009-4387-K009-4389

26.10.2001.

nema oznake

Godišnji plan verovatno za SUP Peć.

1998.

0302-5353-0302-5358

K009-4549-K009-4556

26.10.2001.

nema oznake

Zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da se kazne policajci koji su prekršili Zakon o unutrašnjim poslovima (član 50) prilikom specijalne misije na području Mališeva 25. februara 1999.

1.3.1999.

0303-0439-0303-0439

K001-8128-K001-8128

26.10.2001.

nema oznake

Dnevni izveštaj policijske stanice u Glogovcu.

20-21. januar1999.

0303-0441-0303-0443

K003-4109-K003-4110

26.10.2001.

nema oznake

Dva članaka iz časopisa “Policajac”. Prvi nosi naslov " A Staged Show?", a drugi "Račak Village - A Chronology of Events".

1. januar 1999.

Postoje dva prevoda raznih delova K010-1814: 0300-4783-0300-4783 i 0300-4786-0300-4788.

K010-1814-K010-1814

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj 52. artiljerijske brigade Prištinskog korpusa pod naslovom "Information on the situation and movement of criminals among professional military personnel".

15.5.1999.

0301-1646-0301-1650

K005-1880-K005-1883

26.10.2001.

nema oznake

Nalog koji je izdao puk. Dragan Živanović komandi BG 4, a kojim se zabranjuje otvaranje vatre na šiptarske teroriste.

7.7.1998.

Postoji nezvanični prevod.

K004-9535-K004-9535

26.10.2001.

nema oznake

Against NATOžs Terrorist Occupation of The Balkans: Telefonski poziv predsednika Miloševića Fox News-u, 24. avgusta 2001. Prenesen na http://emperors-cloths.com/milo/fox.htm, 29. avgusta 2001.

24.8.2001.

K020-9134-K020-9135

26.10.2001.

nema oznake

Memorandum Generalštaba Vojske Jugoslavije za pripadnike Vojske Jugoslavije raspoređene na teritoriji pogođenoj terorističkim diverzijama.

Objavljeno u junu 1998.

Postoji nezvanični prevod.

0209-3685-0209-3692

26.10.2001.

nema oznake

Stenografski transkript sastanka privremenog izvršnog veća Autonomne pokrajine Kosova i Metohije, Priština.

Sastanak je održan 4. februara 1999.

L004-0260-L004-0290 (radna verzija prevoda)

K006-5689-K006-5718

26.10.2001.

nema oznake

Dokument o Kosovu nemačkog ministarstva odbrane: Refugee interrogation report dated 03-Jun-99.

3.6.1999.

K007-1088-K007-1100 (na nema oznakečkom)

26.10.2001.

nema oznake

Niz dokumenata u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na kolonu albanskih izbeglica 14. aprila 1999.

28.4.1999.

K007-7768-K007-7774

1.10.2001.

nema oznake

Niz dokumenata u vezi sa: 1) zapisnikom o uviđaju o vazdušnom napadu NATO-a na kolonu albanskih izbeglica 14. aprila 1999; 2) spiskom ranjenika prebačenih u opštu bolnicu u Đakovici.

14.4.1999.

K007-7756-K007-7760

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj o vazdušnom napadu NATO-a na kolonu albanskih izbeglica 14. aprila 1999.

4.5.1999.

K007-7751-K007-7755

26.10.2001.

nema oznake

Propratno pismo uz: zapisnik o uviđaju, službenu zabelešku i izveštaj mrtvozornika o vazdušnom napadu NATO-a na kolonu albanskih izbeglica u Meji, /?Gradiš/ 14. aprila 1999.

3.5.1999.

K007-7750-K007-7750

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj o posmrtnim ostacima žrtava vazdušnog napada NATO-a, od 14. aprila 1999.

19.4.1999.

K007-7746-K007-7746

26.10.2001.

nema oznake

Overeni izveštaj o uviđaju o neidentifikovanim telima muškaraca pronađenim u selu Meja 15. aprila 1999.

15.4.1999.

K007-7643-K007-7643

26.10.2001.

nema oznake

Overena službena beleška na ćirilici u vezi sa četiri neidentifikovana tela muškaraca pronađena u selu Meja 15. aprila 1999.

19.4.1999.

K007-7642-K007-7642

26.10.2001.

nema oznake

Overeni izveštaj na ćirilici u vezi sa telima četiri muškarca poginula prilikom vazdušnog napada NATO-a i pronađena 15. aprila 1999.

19.4.1999.

K007-7641-K007-7641

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj o vazdušnom napadu NATO-a na brdo Kulu (Savine Vode), 4. april 1999.

17.5.1999.

K007-7633-K007-7637

26.10.2001.

nema oznake

Službena beleška u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na brdo Kulu (Savine Vode), 4. april 1999.

6.5.1999.

K007-7632-K007-7632

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj o lešu DULJE, Ahmeda, čije telo je pronađeno na području Meje, opština Đakovica. Prema ovom dokumentu, DULJE, Ahmed je poginuo prilikom vazdušnog udara NATO-a 14. aprila 1999.

21.4.1999.

K007-7554-K007-7554

26.10.2001.

nema oznake

Službena beleška na ćirilici u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na kolonu izbeglica na putu Klina-Đakovica-Prizten, 12. aprila 1999.

22.4.1999.

K007-7537-K007-7537

26.10.2001.

nema oznake

Službena beleška u vezi sa vazdušnim napadima NATO-a na izbeglički logor Maja u Đakovici, 5. maj 1999.

7.5.1999.

K007-7597-K007-7597

26.10.2001.

nema oznake

Izveštaj u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na izbeglički logor "Maja" u Đakovici, 5. maj.1999.

7.5.1999.

K007-7596-K007-7596

26.10.2001.

nema oznake

Overeno propratno pismo uz izveštaj i službenu zabelešku u vezi sa vazdušnim udarom NATO-a na izbeglički logor "Maja" u Đakovici, 5. maj 1999.

7.5.1999.

K007-7595-K007-7595

26.10.2001.

nema oznake

Članak iz časopisa Time, "My Tea with Arkan the Henchman"

12.4.1999.

0103-3901-0103-3901

26.10.2001.

nema oznake

Bilten o ljudskim pravima na Kosovu br. 21, "NATO Urged To Respect Humanitarian Law", koji je objavio Human Rights Watch.

7.4.1999.

0100-5409-0100-5410

26.10.2001.

nema oznake

Pismo Kennetha Rotha, izvršnog direktora Human Rights Watch-a, Javieru Solani, generalnom sekretaru NATO-a.

13.5.1999.

0100-5313-0100-5318

26.10.2001.

nema oznake

Bilten o ljudskim pravima na Kosovu br. 36, "NATOžs Use of Cluster Bombs Must Stop".

11.5.1999.

0100-5309-0100-5310

26.10.2001.

nema oznake

COWEB:Dnevni izveštaj OEBS-a o aktivnostima posmatranja.

22.4.1999.

0080-9692-0080-9695

26.10.2001.

nema oznake

Dokument pod naslovom "Serbia Denies Preparations for Kosova Offensive", prenesen na://www.alb-net.com/kcc/25shkurt.htm

16.6.1999.

0083-7659-0083-7660

26.10.2001.

nema oznake

Satelitska TV RTS-a, Beograd, članak pod naslovom "Serbian Deputy Premier Šešelj rails against " traitors", prenesen na BBC World Monitoring Web Database.

14.5.1999.

0083-7642-0083-7654

26.10.2001.

nema oznake

Videosnimka "The Milošević Interview", epizoda iz filma "The Death of Yugoslavia".

nepoznat

sažetak bez ERN

V000-0564

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka emisije BBC-a Correspondent Special, "Kosovo".

31.5.1998.

V000-1370 (video) and sažetak bez ERN

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka vesti na beogradskon televiziji.

Verovatan datum: 30.12.91.

0084-4359 (prevod) i sažetak bez ERN

V000-1482 (video traka) 0084-4360 (transkript na BHS)

06.11.2001

nema oznake

Videosnimka Studija B incidenta u Klečki, uključujući intervjue sa pripadnicima OVK.

1.08.1998.

sažetak bez ERN broja

V000-1503

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka OEBS-a na kojoj se vide leševi i spaljene kuće u selu Račak, Kosovo, 16. januar 1999.

16.1.1999.

V000-1599 (videosnimka) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka BBC-a o području Kosova, o srpskim napadima, razaranju, ubistvima Srba i Albanaca u raznim selima. Uključuje intervjue sa OVK i srpskom policijom.

29.1.1999.

V000-1602 (videokaseta) i sažetak bez ERN

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je editirana verzija emisije Dana Reeda na Channel 4, TX 18-2-99, Channel 4, 21:30.

1.10.1998.

V000-1607 (videokaseta) i sažetak bez ERN

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka,"Kosovo: The Valley". Ovo je videokaseta 1 needitirane snimke emisije Dana Reeda na Channel 4.

27.7.1998.

0090-8174-0090-8182 (prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN.

V000-1608 (videokaseta) 0090-8169-0090-8173 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je videokaseta 2 needitirane snimke emisije Dana Reeda na Channel 4.

27.7.1998.

0090-2272-0090-2274 (prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN.

V000-1609

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je videokaseta 6 needitirane snimke emisije Dana Reeda na Channel 4.

27.7.1998.

L000-4866-L000-4866 (radna verzija prevoda na engleski)

Postoji i sažetak bez ERN.

V000-1611

06.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je videokaseta 8 needitirane snimke emisije Dana Reeda na Channel 4.

29.7.1998.

L000-4878-L000-4883 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak nez ERN.

V000-1613 (video) 0090-5611-0090-5615 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ova traka sadrži filmove 56,47AT 45,48-50AV.

29.7.1998.

L000-4865-L000-4865 (radna verzija prevoda) Postoji i sažetak bez ERN.

V000-1616

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je videokaseta13 needitirane snimke emisije Dana Reeda na Channel 4.

29.7.1998.

0088-6151-0088-6155 (prevod na engleski) Postoji i sažetak na engleskom bez ERN.

V000-1617

06.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je videokaseta17 needitirane snimke emisije Dana Reeda na Channel 4.

2.10.1998.

0090-0133-0090-0137

V000-1619

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta označena "04/01/99 Arkan on Today Show (NBC)". Intervju Željka RAŽNATOVIĆA "Arkana" u Beogradu. Intervju je vodio Matt LAUER u New Yorku, u jutarnjoj emisiji NBC-a "Today".

1.4.1999.

V000-1699 (videosnimka Postoji i sažetak bez ERN.

6.11.2001.

nema oznake

Izveštaj o istrazi švedske policije okruga Vasterbotten u vezi sa masovnim grobnicama pronađenim na albanskom groblju u Peći 2. avgusta 1999. i 10. avgusta 1999.

0300-3021-0300-3023 (prevod na engleski)

Postoji i sažetak bez ERN-a.

K020-2637-K020-2638 (sam dokument je na švedskom)

6.11.2001.

nema oznake

Službeni zapisnik o vazdušnom napadu NATO-a na kolonu albanskih izbeglica 14. aprila 1999.

28.4.1999.

K007-7762-K007-7767

6.11.2001.

nema oznake

Dokument holandske policije o Kosovu. Fotografija zgrade preduzeća u Suvoj Reci razorene u NATO-vom bombardovanju.

K007-3440-K007-3440

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka "The Milošević Interview", epizode iz filma "The Death of Yugoslavia".

nepoznat

sažetak bez ERN-a

V000-0564

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka emisije Correspondent Special BBC-a, "Kosovo"

31.5.1998.

V000-1370 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

06.11.2001.

nema oznake

Videokaseta beogradskog dnevnika.

Verovatan datum, 30. decembra 1991.

0084-4359 (prevod) i sažetak bez ERN-a

V000-1482 (videokaseta) 0084-4360 (transkript na BHS)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka Studija B incidenta u Klečki, na kojoj se nalaze intervjui sa pripadnicima OVK.

1.8.1998.

sažetak bez ERN-a

V000-1503

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka OEBS-a mrtvih tela i spaljenih kuća u selu Račak, Kosovo, 16. januar 1999.

16.1.1999.

V000-1599 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka BBC-a o području Kosova, srpskim zločinima, razaranju, ubijanu Srba i Albanaca u raznim selima. Sadrži intervjue sa pripadnicima OVK i srpske policije.

29.1.1999.

V000-1602 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je editirana verzija snimke emisije Dana Reeda na Channel 4, TX 18-2-99, Channel 4, 21:30.

1.10.1998.

V000-1607 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 1 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-8174-0090-8182 prevod na engleski). Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1608 (videokaseta) 0090-8169-0090-8173 (transkript)

6.11.1001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 2 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-2272-0090-2274 (prevod na engleski). Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1609

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 6 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

L000-4866-L000-4866 (radna verzija prevoda)

Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1611

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 8 needitirane snimke emisije Dana Reeda na Channel 4.

29.7.1998.

L000-4878-L000-4883 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1613 (videokaseta) 0090-5611-0090-5615 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ova snimka sadrži filmove 56,47AT 45,48-50AV.

29.7.1998.

L000-4865-L000-4865 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1616

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 13 needitiranog materijala koji je snimio Dan Reed za Channel 4.

29.7.1998.

0088-6151-0088-6155 (prevod na engleski) Postoji i sažetak na engleskom bez ERN-a.

V000-1617

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 17 needitiranog materijala koji je snimio Dan Reed za Channel 4.

2.10.1998.

0090-0133-0090-0137

V000-1619

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta označena "04/01/99 Arkan on Today Show (NBC)". Intervju Željka RAŽNATOVIĆA "Arkana" u Beogradu. Intervju je vodio Matt LAUER u New York, u jutarnjoj emisiji NBC-a "Today".

1.4.1999.

V000-1699 (videokaseta) Postoji i sažetak bez ERN-a.

6.11.2001.

nema oznake

Izveštaj o istrazi švedske policije okruga Vasterbotten u vezi sa masovnim grobnicama pronađenim na albanskom groblju u Peći 2. avgusta 1999. i 10. avgusta 1999.

0300-3021-0300-3023 prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

K020-2637-K020-2638 (dokument je na švedskom)

6.11.2001.

nema oznake

Službeni zapisnik o vazdušnom napadu NATO-a na albanske izbeglice 14. aprila 1999.

28.4.1999.

K007-7762-K007-7767

6.11.2001.

nema oznake

Dokument o Kosovu holandske policije. Fotografija zgrade preduzeća u Suvoj Reci razorenoj prilikom NATO bombardovanja.

K007-3440-K007-3440

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "The Milošević Interview", epizoda iz filma "The Death of Yugoslavia".

nepoznat

sažetak bez ERN-a

V000-0564

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka emisije BBC-a Correspondent Special, "Kosovo".

31.5.1998.

V000-1370 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta beogradskog dnevnika.

Verovatan datum, 30. decembar 1991.

0084-4359 (prevod) i sažetak bez ERN-a

V000-1482 (videokaseta) 084-4360 (BCS transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka Studija B u vezi sa incidentom u Klečki; sadrži intervjue sa pripadnicima OVK.

1.8.1998.

sažetak bez ERN-a

V000-1503

6.11.2001.

nema oznake

Videsnimka OEBS-a koja prikazuje mrtva tijela i spaljene kuće u selu Račak, Kosovo, 16. Januar 1999.

16.1.1999.

V000-1599 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka BBC-a o području Kosova, srpskim zločinima, razaranju, ubistvima Srba i Albanaca u raznim selima. Uključuje intervjue sa pripadnicima OVK i srpskom policijom.

29.1.1999.

V000-1602 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je editirana verzija materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed, TX 18-2-99, Channel 4, 21:30.

1.10.1998.

V000-1607 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka , "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 1 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-8174-0090-8182 (prevod n engleski). Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1608 (videokaseta) 0090-8169-0090-8173 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka , Kosovo: The Valley". Ovo je traka 2 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-2272-0090-2274 (prevod na engleski) Postoji sažetak bez ERN-a.

V000-1609

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, Kosovo: The Valley". Ovo je traka 6 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.07.1998.

L000-4866-L000-4866 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1611

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, Kosovo: The Valley". Ovo je traka 8 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

29.7.1998.

L000-4878-L000-4883 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1613 (videokaseta) 0090-5611-0090-5615 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ova snimka sadrži filmove 56,47AT 45,48-50AV.

29.7.1998.

L000-4865-L000-4865 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1616

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, Kosovo: The Valley". Ovo je traka 13 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

29.7.1998.

0088-6151-0088-6155 (prevod na engleski) Postoji i sažetak na engleskom bez ERN-a.

V000-1617

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, Kosovo: The Valley". Ovo je traka 17 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

2.10.1998.

0090-0133-0090-0137

V000-1619

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta s oznakom "04/01/99 Arkan on Today Show (NBC)". Intervju Željko RAŽNATOVIĆA "Arkana" u Beogradu. Intervju je vodio Matt LAUER u New Yorku, u jutarnjoj emisiji NBC-a "Today".

1.4.1999.

V000-1699 (videokaseta) Postoji i sažetak bez ERN-a.

6.11.2001.

nema oznake

Izveštaj o istrazi švedske policije okruga Vasterbotten u vezi sa masovnim grobnicama pronađenim na albanskom groblju u Peći 2. avgusta 1999. i 10. avgusta 1999.

0300-3021-0300-3023 (prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

K020-2637-K020-2638 (sam dokument je na švedskom)

06.11.2001.

nema oznake

Službeni zapisnik o vazdušnom napadu NATO-a na kolonu albanskih izbeglica 14. aprila 1999.

28.4.1999.

K007-7762-K007-7767

6.11.2001.

nema oznake

Izveštaj holandske policije o Kosovu. Fotografija zgrade preduzeća u Suvoj Reci razorene prilikom NATO bombardovanja.

K007-3440-K007-3440

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "The Milošević Interview", epizoda iz filma "The Death of Yugoslavia".

nepoznat

sažetak bez ERN-a

V000-0564

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka emisije BBC-a Correspondent Special, "Kosovo".

31.5.1998.

V000-1370 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta beogradskog dnevnika.

Verovatan datum, 30. decembar 1991.

0084-4359 (prevod) i sažetak bez ERN-a

V000-1482 (videokaseta) 0084-4360 (BCS transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka Studija B o Klečki, koja sadrži intervjue sa pripadnicima OVK.

01.8.1998.

sažetak bez ERN-a

V000-1503

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka OEBS-a koja prikazuje mrtva tijela i spaljene kuće u selu Račak, Kosovo, 16. januara 1999.

16.1.1999.

V000-1599 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka BBC-a o području Kosova, srpskim zločinima, razaranju, ubistvima Srba i Albanaca u raznim selima. Sadrži intervjue sa OVK i srpskom policijom.

29.01.1999.

V000-1602 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je editirana verzija snimke emisije Dana Reeda, Channel 4, TX 18-2-99, 21:30.

1.10.1998.

V000-1607 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

06.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 1 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-8174-0090-8182 (prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1608 (videokaseta) 0090-8169-0090-8173 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 2 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-2272-0090-2274 prevod na engleski). Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1609

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 6 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

L000-4866-L000-4866 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1611

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 8 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

29.7.1998.

L000-4878-L000-4883 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1613 (videokaseta) 0090-5611-0090-5615 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ova traka sadrži filmove 56,47AT 45,48-50AV.

29.7.1998.

L000-4865-L000-4865 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1616

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 13 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

29.7.1998.

0088-6151-0088-6155 (prevod na engleski) Postoji i sažetak na engleskom bezERN-a.

V000-1617

06-Nov-01

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 17 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

2.10.1998.

0090-0133-0090-0137

V000-1619

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta s oznakom "04/01/99 Arkan on Today Show (NBC)". Intervju Željka RAŽNATOVIĆA "Arkana" u Beogradu. Intervju je vodio Matt LAUER u New York, u jutarnjoj emisiji NBC-a "Today".

1.4.1999.

V000-1699 (video)

Postoji i sažetak bez ERN-a.

6.11.2001.

nema oznake

Izveštaj o istrazi policije okruga Vasterbotten (Švedska) u vezi sa masovnim grobnicama pronađenim na albanskom groblju u Peći 2. avgusta 1999. i 10. avgusta 1999.

0300-3021-0300-3023 (prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

K020-2637-K020-2638 sam dokument je na švedskom)

6.11.2001.

nema oznake

Službeni zapisnik o vazdušnom napadu na albanske izbeglice 14. aprila 1999.

28.4.1999.

K007-7762-K007-7767

6.11.2001.

nema oznake

Dokument holandske policije o Kosovu. Fotografija zgrade preduzeća u Suve Reke razorene prilikom NATO bombardovanja.

K007-3440-K007-3440

6.1.2001.

nema oznake

Videosnimka, "The Milošević Interview", epizoda iz filma "The Death of Yugoslavia".

nepoznat

sažetak bez ERN-a

V000-0564

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka emisije BBC-a Correspondent Special, "Kosovo".

31.5.1998.

V000-1370 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta beogradskog dnevnika.

Verovatan datum, 30. decembar 1991.

0084-4359 (prevod) i sažetak bez ERN-a

V000-1482 (videokaseta) 0084-4360 (transkript na BHS)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka Studija B o incidentu u Klečki, na kojoj se nalaze intervjui sa pripadnicima OVK.

1.8.1998.

sažetak bez ERN-a

V000-1503

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka OEBS-a sa prizorima mrtvih tela i spaljenih kuća u selu Račak, Kosovo, 16. januar1999.

16.1.1999.

V000-1599 (videokaseta) i sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka BBC-a o području Kosova, srpskim zločinima, razaranju, ubistvima Srba i Albanaca u raznim selima. Uključuje i intervjue sa pripadnicima OVK i srpske policije.

29.1.1999.

V000-1602 (videokaseta) and sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je editirana snimka emisije Dana Reeda za Channel 4, TX 18-2-99, 21:30.

1.10.1998.

V000-1607 (videokaseta) and sažetak bez ERN-a

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 1 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-8174-0090-8182 (prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1608 (videokaseta) 0090-8169-0090-8173 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 2 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

0090-2272-0090-2274 (prevod na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1609

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 6 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

27.7.1998.

L000-4866-L000-4866 (radna verzija prevoda na engleski). Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1611

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 8 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

29.7.1998.

L000-4878-L000-4883 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1613 (videokaseta) 0090-5611-0090-5615 (transkript)

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ova snimka sadrži filmove 56,47AT 45,48-50AV.

29.7.1998.

L000-4865-L000-4865 (radna verzija prevoda na engleski) Postoji i sažetak bez ERN-a.

V000-1616

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 13 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

29.7.1998.

0088-6151-0088-6155 (prevod na engleski). Postoji i sažetak na engleskom bez ERN-a.

V000-1617

6.11.2001.

nema oznake

Videosnimka, "Kosovo: The Valley". Ovo je traka 17 needitiranog materijala koji je za Channel 4 snimio Dan Reed.

2.10.1998.

0090-0133-0090-0137

V000-1619

6.11.2001.

nema oznake

Videokaseta s oznakom "04/01/99 Arkan on Today Show (NBC)". Intervju Željka RAŽNATOVIĆA "Arkana" u Beogradu. Intervju je vodio Matt LAUER u New York, u jutarnjoj emisiji NBC-a "Today".

1.04.1999.

V000-1699 (video). Postoji i sažetak bez ERN-a.

6.11.2001.

nema oznake

Izveštaj o istrazi policije okruga Vasterbotten (Švedska) u vezi sa masovnim grobnicama pronađenim na albanskom groblju u Peći 2. avgusta 1999. i 10. avgusta 1999.

0300-3021-0300-3023 (prevod na engleski). Postoji i sažetak bez ERN-a.

K020-2637-K020-2638 (sam dokument je na švedskom)

6.11.2001.

nema oznake

Službeni zapisnik o vazdušnom napadu NATO-a na kolonu albanskih izbeglica, 14. aprila 1999.

28.4.1999.

K007-7762-K007-7767

6.11.2001.

nema oznake

Dokument holandske policije o Kosovu. Fotografija zgrade preduzeća u Suvoj Reci razorenog prilikom NATO bombardovanja NATO.

K007-3440-K007-3440

6.11.2001.

nema oznake

Izjava svedoka MKSJ-a HASANAJ, Luza

31.8.2000.

0301-3269-0301-3275

28.11.2001.

nema oznake

Izveštaj o lokaciji bombardovanja u selu Koriša 13. maja 1999.

23.5.2000.

K019-7127-K019-7129

7.12.2002.

nema oznake

Fotoevidencija o lokaciji bombardovanja u selu Koriša 13. maja 1999.

K019-7125-K019-7126

7.12.2002.

nema oznake

Izveštaj Dericka Schoemana Eamonnu Smythu (voditelj projekta, MKSJ Kosovo) u vezi sa NATO bombardovanjem položaja nedaleko od ulaza u selo Koriša on 13. maja 1999.

28.5.2000.

K019-7103-K019-7108

7.12.2002.

nema oznake

Plan bombardovane lokacije u selu Koriša.

K019-7122-K019-7124

7.12.2002.

nema oznake

Film BBC-a, " The Serbsž Last Stand ", autor: REES, Phil. Ovaj film daje uvod u historiju Kosova te opšte informacije o geografskoj i kulturnoj dimenziji sukoba na Kosovu. Pojavljuje se i BULATOVIĆ, Kosta, jedan od srpskih vođa na Kosovu.

21.6.1999.

V000-1751 i sažetak bez ERN-a

7.12.2002.

nema oznake

Film BBC-a: "The Mind of Milošević". Koristeći arhivske i savremene snimke i povezujući ih sa mišljenjem značajnijih partnera, novinar HEWITT, Gavin daje portret predsednika Srbije MILOŠEVIĆ, Slobodana.

21.6.1999.

V000-1752 and sažetak bez ERN-a

7.12.2002.

nema oznake

Videosnimka koja sadrži izveštaj s Kosova GUERIN, Orle 22. marta 1999: izveštaj o mirovnim pregovorima u Beogradu SIMPSON, Johna; reportažu o pogrebu srpskih policajaca koje je ubila OVK. Govor ŠEŠELJ,Vojislava, u kojem preti Albancima.

23.3.1999.

V000-1764 and sažetak bez ERN-a

7.12.2002.

nema oznake

Priložena videokaseta sadrži snimku NATO bombardovanja Srbije / Kosova, izvatke o Arkanu, razgovor SIMPSON, Johna i Arkana, snimku Miloševićevog kabineta i Arkanove svadbe.

13.7.1999.

V000-1770 i sažetak bez ERN-a

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 1. marta 1999.

1.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1792

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 2. marta 1999. i 3. marta 1999. u vezi sa kosovskom krizom

3.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1793

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 8. marta 1999.

8.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1796

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 9. marta 1999. i 10. marta 1999, vezi sa kosovskom krizom

10.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1797

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 11. marta 1999. i 12. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

12.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1798

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 13. marta 1999. i 14. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

14.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1799

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 15. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

15.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1800

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od16. marta 1999. i 17. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

17.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1801

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 18. marta 1999. i 19. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

19.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1802

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 20. marta 1999. i 21. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

21.3.1999.

sažetak bez ERN-a and L004-2691-L004-2692

V000-1803

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 22. marta 1999., u vezi sa kosovskom krizom

22.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1804

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 23. marta 1999. i 24. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

24.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1805

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 25. marta 1999. i 26. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

26.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1806

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 27. marta 1999. i 28. Marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

28.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1807

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 30. marta 1999. i 31. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

31.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1808

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnici RTS-a, TV Beograd, od 1. aprila 1999. i 2. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

2.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1809

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 5. aprila 1999. u vezi sa kosovskom krizom

6.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1811

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 6. aprila i 7. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

07-Apr-99

sažetak bez ERN-a

V000-1812

07.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 8. aprila 1999. i 9. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

7.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1813

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 10. april 1999. and 11. april 1999, u vezi sa kosovskom krizom

11.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1814

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 13. aprila 1999. i 14. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

14.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1816

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 15. aprila 1999. i 16. april 1999., u vezi sa kosovskom krizom

16.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1817

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 19. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

19.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1819

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 20. aprila 1999. i 21. april a 1999, u vezi sa kosovskom krizom

21.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1820

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 22. aprila 1999. i 23. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

23.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1821

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 27. aprila 1999. i 28. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

28.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1824

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, of 29. aprila 1999. i 30. aprila 1999, u vezi sa kosovskom krizom

30.4.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1825

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 1. maja 1999. i 2. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

2.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1826

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 4. maja 1999. i 5. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

5.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1828

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 8. maja 1999. i 9. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

9.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1830

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 11. maja 1999. i 12. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

12.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1832

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 14. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

14.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1833

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, of 15. maja 1999. i 16. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

16.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1834

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 17. maja1999, u vezi sa kosovskom krizom

17.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1835

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 18. maja 1999. i 19. maja 99. u vezi sa kosovskom krizom

19.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1836

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 20. maja 1999. i 21. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

21.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1837

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 22. maja 1999. i 23. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

23.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1838

7.12.2002.

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 24. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

24.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1839

07-Dec-02

nema oznake

Dnevnik RTS-a, TV Beograd, od 25. maja 1999. i 26. maja 1999, u vezi sa kosovskom krizom

26.5.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1840

7.12.2002.

nema oznake

Ovo je videosnimka tijela pet nepoznatih vojnika OVK koje su ubile srpske snage, lokacija nepoznata. Sadrži i probu radioemisije RTS-a, u vezi sa oružanim sukobom na Kosovu.

nepoznat

sažetak bez ERN-a

V000-1869

7.12.2002.

nema oznake

Vesti RTS-a od 4. i 5. marta 1999, u vezi sa kosovskom krizom

5.3.1999.

sažetak bez ERN-a

V000-1947

7.12.2002.

nema oznake

Dokument, "OPO 2/98ž, sa sedam dodataka.

9.7.1998.

R025-0082-R025-0104

7.12.2002.

nema oznake

Zapisnik sa sastanka o prekidu vatre - Kosovo

21.10.1998.

R025-0248-R025-0251

7.12.2002.

nema oznake

Govor/Izveštaj

19.9.1998.

R025-0646-R025-0648

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10851, 17. februar

17.2.1999.

R025-0669-R025-0670

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10833, 21. januar 1999.

22.2.1999.

R025-0671-R025-0672

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10853., 19-21. februar 1999.

22.2.1999.

R025-0673-R025-0675

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10816, 23-27. decembar 1998.

28.12.1998.

R025-0733-R025-0734

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10815, 22. decembar 1998.

23.12.1998.

R025-0737-R025-0738

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10806, 9. decembar 1998.

10.12.1998.

R025-0747-R025-0748

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10786, 24. novembar 1998.

25.11.1998.

R025-0769-R025-0770

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10794., 23. novembar 1998.

24.11.1998.

R025-0771-R025-0772

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10783, 6-8. novembar 1998.

9.11.1998.

R025-0796-R025-0797

7.12.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj PMEZ-a o posmatranju, br. 10777, 29. oktobar 1998.

30.10.1998.

R025-0810-R025-0811

7.12.2002.

nema oznake

Službena beleška o uviđaju na ćirilici, u vezi sa vazdušnim udarom NATO-a na selo Ljugbunar

2.5.1999.

K007-7589-K007-7590

7.12.2002.

nema oznake

Overeni izveštaj na ćirilici, u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na kolonu izbeglica na putu Klina-Đakovica-Prizren, 12. aprila 1999.

22.4.1999.

K007-7536-K007-7536

7.12.2002.

nema oznake

Overeno propratno pismo uz izveštaj, na ćirilici, u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na kolonu izbeglica na putu Klina-Đakovica-Prizren, 12. aprila 1999.

22.4.1999.

K007-7535-K007-7535

7.12.2002.

nema oznake

Propratno pismo na ćirilici uz izveštaj, u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na kolonu izbeglica na putu Đakovica-Prizren, 12. aprila 1999.

bez datuma

K007-7534-K007-7534

7.12.2002.

nema oznake

Službena zabeleška na ćirilici, u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na poljoprivredno dobro "Juko" 12. aprila 1999.

22.4.1999.

K007-7529-K007-7529

712.2002.

nema oznake

Overeni izveštaj na ćirilici, u vezi sa vazdušnim napadom napadom NATO-a na poljoprivredno dobro Juko" 12. aprila 1999.

21.4.1999.

K007-7528-K007-7528

7.12.2002.

nema oznake

Propratno pismo na ćirilici uz izveštaj u vezi sa vazdušnim napadom NATO-a na poljoprivredno dobro "Juko" 12. aprila 1999.

K007-7527-K007-7527

7.12.2002.

nema oznake

Izveštaj u vezi sa bombardovanom lokacijom u selu Koriša 13. maja 1999.

K019-7424-K019-7429

7.12.2002.

nema oznake

Propratno pismo uz izveštaj u vezi sa ubistvom DULJE, Ahmeda, čije telo je pronađeno u selu Meja, pokraj Đakovice. Rukom je na ćirilici napisano: ubijen 11. aprila 1999. prilikom NATo bombaradovanja

1.5.1999.

K007-7553-K007-7553

7.12.2002.

nema oznake

VIP Daily News Report, izdanje br. 571

17.9.1995.

bez ERN-a

bez ERN-a

11.2.2002.

nema oznake

VIP Daily News Report, izdanje br. 512 Članak pod naslovom: "LDK attacks Bakalli and Vllasi".

28.6.1995.

bez ERN-a

11.2.2002.

nema oznake

Hronologija događaja na Balkanu. Članak pod naslovom: “Cease-fire urged in Kosovo as refugees hide”. Preuzet od Reutersa, 3. avgust 1998.

3-9. avgust 1998.

bez ERN-a

11.2.2002.

nema oznake

Hronologija događaja na Balkanu. Članak pod naslovom: “Battle lines drawn in Kosovo as ethnic Albanians, Serbs hold fast.” Preuzet od Boston Globea, 11. avgust 1998.

10-16. avgust 1998.

bez ERN-a

11.2.2002.

nema oznake

Izjava svedoka MKSJ-a AZIRI, Afrima

3.5.1999.

0076-0863-0076-0865

11.2.2002.

nema oznake

Izjava svedoka MKSJ-a KARPUZI, Osmana

7.11.2000.

K019-4577-K019-4583

11.2.2002.

nema oznake

Izveštaj UNMIK-a; spis 99-3925. Izveštaj u vezi sa: 1) Atentatom na SADRIU, Shabona, potpredsednika Skupštine (DLK) 2) zastrašivanjem članova DLK od strane OVK

31.10.1999.

K021-4052-K021-4053

11.2.2002.

nema oznake

Izveštaj UNMIK-a; spis 99-3925. Izveštaj u vezi sa: 1) Atentatom na SADRIU, Alija, potpredsednika Skupštine (DLK) 2) zastrašivanjem članova DLK od strane OVK

4.11.1999.

K021-4058-K021-4061

11.2.2002.

nema oznake

Izveštaj UNMIK-a; spis 99-3925. U vezi sa: 1) Atentatom na SADRIU, Shabona, potpredsednika Skupštine (LDK) 2) Zastrašivanjem članova DLK od strane OVK

7.11.1999.

K021-4054-K021-4056

11.2.2002.

nema oznake

Izveštaj UNMIK-a; spis 99-3925. Izveštaj u vezi sa: 1) Atentatom na SADRIU, Alija, potpredsednika Skupštine (DLK) 2) predavanje MKSJ-u

10.11.1999.

K021-4057-K021-4057

11.2.2002.

nema oznake

Bilten Human Rights Watch-a br.29: U Makedoniji oživljene kosovske novine

23.4.1999.

0100-5381-0100-5381

11.2.2002.

nema oznake

Dnevnik general-majora DREWIENKIEWICZA

R016-1148-R016-1969

11.2.2002.

1277

Diplomatska prepiska austrijske ambasade u vezi sa Non-paper SRJ o izjavi za štampu od 20. jula 1998.

24.7.1998.

0081-1119-0081-1120

12.2.2002.

1291

SUP Mitrovica. Mesečni izveštaj (juli 1998.) o bezbednosnoj situaciji u njihovim zonama odgovornosti. Strogo poverljivo. Prvi deo se bavi terorističkim napadima.

1.8.1998.

K003-8080-K003-8097

L005-3857-L005-3885

12.2.2002.

1334

VO Peć VoK-u Priština. Redovni dnevni izveštaj. MUP i VJ u akciji.

09.9.1998.

K004-6980-K004-6980

L005-2938-L005-2939

12.2.2002.

1337

VO Priština komandi Treće armije. Redovni operativni izveštaj. Operacija "čišćenja" MUP-a u selima pećkog područja.

11.9.1998.

K004-6707-K004-6708

L003-3751-L003-3754

12.2.2002.

1340

VO Peć VoK-u Priština. Redovni dnevni izveštaj.

12.9.1998.

K004-6963-K004-6963

L005-2940-L005-2941

12.2.2002.

1344

VO Priština komandi Treće armije. Redovni operativni izveštaj. MUP-ova akcija "čišćenja" u toku. Povratak izbeglica u "očišćena" područja.

15.9.1998.

K004-6704-K004-6704

L005-3303-L005-3305

12.2.2002.

1346

VO Priština. Redovni dnevni izveštaj. Komandno mesto 66. VTO je dalo savete opštinskom štabu za odbranu /?"Jezersko planine"/. MUP vodi operacije protiv terorista na Kopaoniku i u Podujevu. Plan da se pruži stručna pomoć organima MUP-a.

16.9.1998.

K004-6945-K004-6945

L005-2849-L005-2850

12.2.2002.

1347

VO Mitrovica VoK -u Priština. Teroristički napad na selo.

17.9.1998.

K004-6935-K004-6935

L005-2920-L005-2921

12.2.2002.

1352

VO Priština komandi Treće armije. Redovni operativni izveštaj. Napad na MUP.

21.9.1998.

K004-6702-K004-6702

L005-2529-L005-2530

12.2.2002.

1356

VJ MUP Kvod Priština ponuda pomoći organima MUP-a (25. septembar 1998.)

22.9.1998.

K004-6887-K004-6887

0302-1477-0302-1477

12.2.2002.

1362

VO Priština. Redovni dnevni izveštaj. Pominje da su tri Albanca pokušala da razgovaraju sa pripadnicima terorista i htela da ih ubede da predaju oružje i da prestanu s napadima na sela.

25.9.1998.

K004-6687-K004-6688

L005-2531-L005-2533

12.2.2002.

1363

Izveštaj o situaciji KVOD-a Priština.

27.9.1998.

K004-6873-K004-6874

0303-0433-0303-0434

12.2.2002.

1381

Izveštaj OUP-a Vučitrna SUP-u K. Mitrovice o napadima “šiptarskih terorističkih bandi” na MUP, VJ ili obe u isto vreme. Takođe izveštava o bombardovanju sela od strane NATO-a.

2.10.1998.

K009-6754-K009-6754A

L004-3769-L004-3772

12.2.2002

1411

VO Priština. Redovni dnevni izveštaj. Kaže da se teroristi slobodno šeću i napadaju MUP gde god mogu.

19.10.1998.

K004-5655-K004-5656

L003-3522-L003-3524

12.2.2002.

1416

Izveštaj Borislava Vlahovića, načenika SUP-a, u vezi sa oružanim provokacijama šiptarskih terorističkih grupa u selu Veliki Stupelj.

22.10.1998.

K009-4396-K009-4396

0302-1469-0302-1469

12.2.2002.

1419

Komanda VO-a Priština. Redovni dnevni izveštaj. Poslednji pasus: Teroristički napad na pripadnike MUP-a smeštene u motelu "Lipovica".

22.10.1998.

K004-5636-K004-5637

L005-2545-L005-2547

12.2.2002.

1465

Izveštaj br. 248/98, Kancelarija Saveznog ministarstva inostranih poslova u Prištini, 9. novembar 1998.

9.11.1998.

R013-8994-R013-8997

R015-0077-R015-0082

12.2.2002.

1498

Izveštaj br. 291/98, Kancelarija Saveznog ministarstva inostranih poslova u Prištini, 26. novembar 1998.

26.11.1998.

R013-9045-R013-9045

R015-0018-R015-0021

12.2.2002.

1514

Izveštaj br. 311/98, Kancelarija Saveznog ministarstva inostranih poslova u Prištini, 5. decembar 1998.

5.12.1998.

R013-8920-R013-8922

R015-0000-R015-0003

12.2.2002.

1526

Izveštaj br. 300, Kancelarija Saveznog ministarstva inostranih polsova u Pristini, 16. decembar 1998.

16.12.1998.

R013-8938-R013-8940

R015-0045-R015-0049

12.2.2002.

1528

Izveštaj br. 341/98, Kancelarija Saveznog ministarstva inostranih poslova u Prištini, 20. decembra 1998.

20.12.1998.

R013-8964-R013-8966

R015-0008-R015-0011

12.2.2002.

1576

Izveštaj SUP-a Priština o barikadama koje su postavile oružane grupe građana. Primaoci: osoblje republičkog MUP-a i MUP-a za KiM. U vezi sa barikadama koje su postavili pripadnici srpskog i crnogorskog naroda na teritoriji SUP-a Priština 7. januara 1999.

7.1.1999.

K001-8183-K001-8184

L005-1317-L005-1319

12.2.2002.

1579

Dokument OEBS-a: Privremeni izveštaj KVM-a, 8. januar 1999.

8.1.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

1581

Dokument OEBS-a: Dnevni izveštaj KVM-a, 9. januar 1999.

9.1.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

1617

Dokument OEBS-a: Izveštaj misije KVM-a, 21. januar 1999.

21.1.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

1638

Dokument OEBS-a: "Glavne tačke sa sastanka KVM-a i MUP-a, 3. februar1999."

3.2.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

1688

SUP Mitrovica MUP-a Beograd i štabu MUP-a Priština. Izveštaj o krivičnoj istrazi terorističkog napada kod Velike Reke (Vučitrn). Odnosi se na napad u blizini objekta u kojem su smeštene izbeglice.

21.2.1999.

K003-6764-K003-6764

L005-1480-L005-1481

12.2.2002.

1694

SUP Mitrovica MUP-u Beograd i štabu MUP-a Priština. Izveštaj: Teroristički napad na Mitrovicu.

23.2.1999.

K003-6730-K003-6731

L005-1415-L005-1418

12.2.2002.

1711

OUP Vučitrn SUP-u Mitrovica. Izveštaj o terorističkom napadu u Lojzama.

28.2.1999.

K003-6640-K003-6641

L005-1683-L005-1685

12.2.2002.

1734

Dnevni izveštaj PS Vučitrna SUP-u K. Mitrovica. Izveštaji su odgovor na memorandum MUP-a Srbije u Prištini (“štab”?) od 21. oktobra 1998. i izveštavaju o terorističkim aktivnostima, kontaktima sa licima srpske nacionalnosti, kontaktima sa KVM-om i policijskim patrolama.

9.3.1999.

K009-6950-K009-6950

L003-3916-L003-3916

12.2.2002.

1736

OUP Vučitrna SUP-u Mitrovice. Izveštaj o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Nevoljanima.

10.3.1999.

K003-6472-K003-6472

L005-1667-L005-1668

12.2.2002.

1737

Dnevni izveštaj policijske stanice u Vučitrnu SUP-u K. Mitrovice. Izveštaji su odgovor na memorandum MUP-a Srbije u Prištini (“štab”?) od 21. oktobra 1998. i izveštavaju o terorističkim aktivnostima, kontaktima sa licima srpske nacionalnost, kontaktima sa KVM-om i policijskim patrolama.

10.3.1999.

K009-6941-K009-6941

L005-3105-L005-3105

12.2.2002.

1743

Izdanje časopisa "Vojska" - strane 10 i 11.

11.3.1999.

K001-5896-K001-5896

12.2.2002.

Primerak ovog dokumenta na BHS-u predat je pod brojem 1742 prilikom obelodanjivanja dokumenata 7.2.2002.

0302-3472-0302-3475

12.2.2002.

1746

Dnevni izveštaj policijske stanice u Vučitrnu SUP-u K. Mitrovice. Izveštaji su odgovor na memorandum MUP-a Srbije u Pristini (“štab”?) od 21. oktobra 1998. i izveštavaju o terorističkim aktivnostima, kontaktima sa licima srpske nacionalnosti, kontaktima sa KVM-om i policijskim patrolama.

11.3.1999.

K009-6934-K009-6934A

L004-4099-L004-4100

12.2.2002.

1752

Izdanje časopisa "Vojska" - strana 15.

11.3.1999.

K001-5896-K001-5896

12.2.2002.

Primerak ovog dokumenta na BHC predat je pod brojem 1742 prilikom obelodanjivanja dokumenata 7.2.2002.

0302-8159-0302-8159

12.2.2002.

1754

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu i štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o terorističkom napadu na dva policajca u Mijaliću/Vučitrn.

12.3.1999.

K003-6431-K003-6431

L005-1658-L005-1660

12.2.2002.

1759

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu i štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Starom Trgu.

13.3.1999.

K003-6413-K003-6413

L005-1387-L005-1388

12.2.2002.

1768

SUP K. Mitrovica sedištu MUP-a u Beogradu i štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o terorističkom napadu OVK kod Rožaja/ Mitrovica.

15.3.1999.

K003-6367-K003-6367

L005-1382-L005-1383

12.2.2002.

1773

Dnevni izveštaj policijske stanice u Vučitrnu SUP-u K. Mitrovice. Izveštaji su odgovor na memorandum MUP-a Srbije u Prištini (“the Staff”?) od 21. oktobra 1998. i izveštavaju o terorističkim aktivnostima, kontaktima sa licima srpske nacionalnosti, kontaktima sa KVM-om i policijskim patrolama.

15.3.1999.

K009-6905-K009-6906

L004-6533-L004-6536

12.2.2002.

1792

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu i štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Srbici.

20.3.1999.

K003-6324-K003-6324

L005-1373-L005-1374

12.2.2002.

1804

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu i štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Starom Trgu.

23.3.1999.

K003-6300-K003-6300

L005-1358-L005-1359

12.2.2002.

1808

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu; dostavljeno: štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o oružanom napadu "albanskih terorista" na policajca kod Likovca, Srbica.

24.3.1999.

K003-6286-K003-6286

L005-1345-L005-1346

12.2.2002.

1810

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu; dostavljeno: štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o oružanom napadu "albanskih terorista" kod Poluže, Glogovac.

24.3.1999.

K003-6289-K003-6289

L005-1347-L005-1348

12.2.2002.

1811

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu; dostavljeno: štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o oružanom napadu "albanskih terorista" u Starom Trgu.

24.3.1999.

K003-6292-K003-6294

L005-1349-L005-1355

12.2.2002.

1815

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu; dostavljeno: štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o oružanom napadu "albanskih terorista" na pripadnike PJP, kod Triabuća, Vučitrn.

25.3.1999.

K003-6280-K003-6284

L005-1913-L005-1920

12.2.2002.

1942

Izveštaj OUP-a Vučitrn SUP-u K. Mitrovice o napadima “šiptarskih terorističkih bandi”.

3.5.1999.

K009-6801-K009-6801

L003-3128-L003-3129

12.2.2002.

1946

Izveštaj OUP-a Vučitrn SUP-u K. Mitrovice o napadima “šiptarskih terorističkih bandi”.

4.5.1999.

K009-6799-K009-6800

L005-2607-L005-2609

12.2.2002.

1994

Izveštaj OUP-a Vučitrn SUP-u K. Mitrovice o napadima “šiptarskih terorističkih bandi”.

19.5.1999.

K009-6777-K009-6777

L005-2614-L005-2615

12.2.2002.

2040

Izveštaj OUP-a Vučitrn SUP-u K. Mitrovice o napadima “šiptarskih terorističkih bandi”.

5.6.1999.

K009-6755-K009-6755

L004-3773-L004-3775

12.2.2002.

2122

Članak iz časopisa "Vojska": "Example to Generations"

15.7.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

2162

Izveštaj za štampu: "Kostunica Retires 14 Yugoslav Army Generals, Promotes Others."

30.12.2000.

0301-5723-0301-5723

K020-3913-K020-3913

12.2.2002.

2171

Mihajlović: Milosevic Under Police Surveillance Around the Clock, vesti VIP-a - 19:57, 2. februar 2001.

2.2.2001.

bez ERN-a

12.2.2002.

2188

Dokument, "Media monitoring provided by ICTY Outreach."

16.5.2001.

bez ERN-a

12.2.2002.

2189

VJ Generals Try To Avoid Liability by Charging Reservists With War Crimes, beogradski Danas na srpsko-hrvatskom 17. maja 2001, str. 7

17.5.2001.

bez ERN-a

12.2.2002.

2226

Dnevni izveštaj policijske stanice u Glogovcu. Izveštaji o oružanim napadima "terorista" na policijske patrole.

20/21.1.1999.

K003-4109-K003-4110

0303-0441-0303-0443

12.2.2002.

2240

Dokument OEBS-a: Izveštaj KVM-a o incidentu - 8. i 9. januar 1999. "The capture of VJ Soldiers by the KLA"

8/9. 1. 1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

2241

Dokument OEBS-a: Izveštaj KVM-a o incidentu - "The killing of 1 police officer and 24 Kosovo Albanians in Rogovo"

29.1.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

2243

Dokument OEBS-a: Nedeljni izveštaj KVM-a, 12-17. januar 1999.

12-17. 1.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

2244

Dokument OEBS-a: Nedeljni izveštaj KVM-a, 25. januar 1999. do 2. februar 1999.

25.1-2.2.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

2245

Dokument OEBS-a: Nedeljni izveštaj KVM-a, 28. decembar 1998. do 3. januar 1999.

28.12.1998. do 3.1.1999.

bez ERN-a

12.2.2002.

2325

PBS / "Frontline Online" -

12.2.2002.

2465

Saopštenje za štampu OEBS-a br. 22/99.

bez ERN-a

12.2.2002.

2608

Službena beleška koja se odnosi na oružane provokacije od strane šiptarskih (pogrdni izraz za Albance) terorista u selu Veliki Štupelj 26. oktobra 1998.

26.10.1998.

K009-4393-K009-4393

0302-1468-0302-1468

12.2.2002.

2614

VO Priština komandi Treće armije. Redovni operativni izveštaj. Napad na srpsko selo u Zubinom Potoku. Stanovništvo je napustilo selo.

06.6.1998.

K004-6818-K004-6818

L004-4063-L004-4064

12.2.2002.

2616

VO Priština komandi Treće armije. Redovni operativni izveštaj. Napad na patrolu MUP-a između Đakovice i Kline. Napad na konvoj VJ između Uroševca i Štimlja.

14.6.1998.

K004-6811-K004-6811

L005-3344-L005-3346

12.2.2002.

2632

VO Prizren to VoK-u Priština. Redovni operativni izveštaj Teroristi su postavili ultimatum MUP-u i srpskom stanovništvu Orahovca u vezi sa predajom oružja, a u suprotnom uništenje. Neki srpski civili su predali oružje, koje im je bilo podeljeno.

20.7.1998.

K004-7269-K004-7269

0304-2289-0304-2289

12.2.2002.

2646

VO Peć VoK-u Priština. Redovni dnevni izveštaj. Akcija MUP-a na području Dečana teška zbog prisustva nevinih civila među teroristima.

6.8.1998.

K004-7165-K004-7165

0304-2288-0304-2288

12.2.2002.

2654

VO Peć VoK-u Priština. Redovni dnevni izveštaj. MUP u saradnji sa VJ nastavlja operacije "čišćenja".

16.8.1998.

K004-7111-K004-7111

L005-4360-L005-4361

12.2.2002.

2655

VO Priština. Redovni dnevni izveštaj. Daje pregled aktivnosti terorista,uključujući fizičke napade. Takođe kaže sledeće: "MUP nije tražio pomoć VTOd-a u vezi sa obukom rezervista."

16.8.1998.

K004-7108-K004-7108

L005-4357-L005-4359

12.2.2002.

2656

VO Mitrovica VoK-u Priština. Četiri uniformisana pripadnika OVK prisilila su Albance da grade put kod Ibarske magistrale.

18.8.1998.

K004-7101-K004-7101

L005-4355-L005-4356

12.2.2002.

2669

VO Priština komandi Treće armije. Redovni operativni izveštaj. Detalji o snagama OVK. Izveštaj o zatvoreničkom logoru kod Brolića u kojem muče zatvorenike.

4.9.1998.

K004-6719-K004-6719

L003-3755-L003-3757

12.2.2002.

2670

VO Mitrovica VoK-u Priština. Operativni izveštaj. Žestok napad na "Stari Trg".

9.9.1998.

K004-6981-K004-6981

L005-3034-L005-3035

12.2.2002.

2677

VO Peć VoK-u Priština. Redovni dnevni izveštaj. 1 rezervista MUP-a teško ranio teroristički snajperist kod Kline.

19.9.1998.

K004-6925-K004-6925

L005-3347-L005-3349

12.2.2002.

2682

Komanda 125-te. Naređenje da se isprazne privatne kuće. Strogo zabranjeno da se ponese lična svojina. Kuće moraju da se isprazne radi povratka izbeglica. Pospis i pečat Živanovića.

7.10.1998.

K004-9422-K004-9422

L005-3956-L005-3957

12.2.2002.

2683

Komanda 125-te. Marševsko naređenje za BG. Naređenje da se uzmu informacije od MUP-a pre započinjanja.

16.10.1998.

K004-9453-K004-9453

L004-6424-L004-6426

12.2.2002.

2690

Izveštaj SUP-a Priština štabu MUP-a o operaciji MUP-a na području Podujeva 9. januara 1999.

09.1.1999.

K001-8134-K001-8134

L003-8189-L003-8191

12.2.2002.

2701

BP 1936 Đakovica. Rukom pisani izveštaji (ćirilica) o slučajevima nediscipline i krivičnim delima.

15.4.1999.

K005-1647-K005-1648

L005-3886-L005-3888

12.2.2002.

2702

Zapisnik sa sastanka TEC-a uključujući 52. korpus.

1.5.1999.

K003-1761-K003-1762

L003-8275-L003-8278

12.2.2002.

2705

Ponuda VJ MUP Kvod Priština za podršku organima MUP-a (24. septembar 1998.)

septembar 1998.

K004-6893-K004-6894

0302-1478-0302-1480

12.2.2002.

nema oznake

Novinski članak iz De Volkskranta: “Kosovo: Dayton Said to Wreck Kosovo Autonomy".

21.2.1996.

R017-4540-R017-4541

13.2.2002.

nema oznake

Novinski članak iz Pristina Domestic Service: “Ljubljana-Zagreb-Pristina Axis Viewed”.

18.2.1991.

R017-4539-R017-4539

13.2.2002.

1313

VO Peć to VoK-u Pristina. Redovni dnevni izveštaj. Akcija MUP-a u Korenici (Đakovica); prisutni novinari iz Novog Sada. Napad terorista na selo.

K004-7060-K004-7060

13.2.2002.

1579

Dokument OEBS-a: Privremeni izveštaj KVM-a od 8. januara 1999.

postoji

13.2.2002.

1581

Dokument OEBS-a: Dnevni izveštaj KVM-a 9. januar 1999.

postoji

13.2.2002.

1871

Zapisnik sa sastanka TEC-a, 7. april 1999.

K006-7972-K006-7974

13.2.2002.

2632

VO Prizren VoK-u Priština. Redovni operativni izveštaj. Teroristi postavili ultimatum MUP-u i srpskom stanovništvu Orahovca u vezi sa predajom oružja, a u protivnom uništenje. Neki srpski civili su predali oružje, koje im je bilo podeljeno.

K004-7269-K004-7269

0304-2289-0304-2289

13.2.2002.1

nema oznake

SUP K. Mitrovice sedištu MUP-a u Beogradu; dostavljeno: štabu MUP-a u Prištini. Izveštaj o eksploziji mine kod Račka.

30.3.1999.

K003-6249-K003-6249

L005-1335-L005-1336

19.2.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj SUP-a Uroševac MUP-u Republike Srbije i štabu MUP-a u Prištini. Ime i potpis načelnika SUP-a Bogoljuba Janičevića.

15.3.1999.

K010-3141-K010-3141

0301-4578-0301-4578

19.2.2002.

nema oznake

Dnevni bilten SUP-a Uroševac MUP-u Republike Srbije. Izveštaj o incidentima i događajima 16. februara 1999.

17.2.1999.

K010-3116-K010-3117

0300-4784-0300-4785

19.2.2002.

nema oznake

Novinski članak iz časopisa "Vojska": “Objectivity and Meanness”. Članak o vazdušnim napadima NATO-a protiv Jugoslavije.

27.5.1999.

K001-3477-K001-3477

L004-3622-L004-3625

19.2.2002.

nema oznake

Novinski članak iz časopisa "Vojska": “Stronger after every air strike”. Članak o vazdušnim napadima NATO-a na slatinski aerodrom kod Prištine.

27.5.1999.

K001-3477-K001-3477

L005-2145-L005-2148

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj MUP-a Republike Srbije SUP-u Kosovske Mitrovice u vezi sa napadom OVK na policajca i vojnika

3.3.1999.

K003-6588-K003-6590

L005-1677-L005-1679

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj MUP-a Republike Srbije SUP-u Kosovske Mitrovice u vezi sa napadom OVK u Vučitirnu

19.2.2002.

nema oznake

Područje

28.2.1999.

K003-6640-K003-6641

L005-1683-L005-1685

19.2.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj SUP-a Kosovska Mitrovica za 25. februar 1999: napad "šiptarskih terorista" na policajce iz Policijske uprave Bukoš, PS Vučitrn i pripadnike VJ.

26.2.1999.

K003-6689-K003-6692

L005-1397-L005-1405

19.2.2002.

nema oznake

Depeša pukovnika Slobodana KRSTIĆA, MUP Republike Srbije, Sektor bezbednosti, Načelnik odela za analizu; predmet: pregled bezbednosne situacije vezano za aktivnosti i događaje u Srbiji 10. avgust 1998.

11.8.1998.

K010-3784-K010-3787

0303-1335-0303-1337

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj OUP-a Srbica SUP-u Kosovska Mitrovica o oružanim provokacijama "šiptarskih terorista" kod sela Berance

K003-6769-K003-6769

L005-1426-L005-1427

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj OUP-a Vučitrn SUP-u Kosovska Mitrovica o terorističkom napadu "šiptarskih terorista" kod sela Velika Reka, Vučitrn

20.2.1999.

K003-6776-K003-6777

L005-1428-L005-1430

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj Službe za suzbijanje kriminaliteta SUP-a Kosovska Mitrovica belgradskom MUP-u i štabu MUP-a u Prištini o hapšenju lica za koje se sumnja da je pripadnik OVK, BERISHA, Murata.

K003-6809-K003-6809

L005-1484-L005-1487

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj Službe za suzbijanje kriminaliteta SUP-a Kosovska Mitrovica beogradskom MUP-u i štabu MUP-a u Prištini o terorističkom napadu na konvoj policijskih vozila na tegionalnom putu Kosovska Mitrovica - Peć sa dve tromblonske mine.

19.2.1999.

K003-6810-K003-6810

L005-1486-L005-1487

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj Službe za suzbijanje kriminaliteta SUP-a Kosovska Mitrovica beogradskom MUP-u i štabu MUP-a u Prištini o terorističkom napadu na IMERI, Jakupa i njegovg brata IMERI, Iljaza, od strane maskiranih lica koja su nosila oznake "OVK".

17.2.1999.

K003-6835-K003-6835

L005-1432-L005-1433

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj Službe za suzbijanje kriminaliteta SUP-a Kosovska Mitrovica beogradskom MUP-u i štabu MUP-a u Prištini o terorističkom napadu na familiju Vuković iz Srbice od strane maskiranih lica u civilnoj odeći, od kojih je jedno lice nosilo oznake "OVK".

14.2.1999.

K003-6879-K003-6879

L005-1434-L005-1436

19.2.2002.

nema oznake

Članak iz časopisa “Policajac”, “There was no massacre”. Minister KOVAČ govori o obdukciji na telima pronađenim u selu Račak i izjavljuje da nje bilo znakova da se radilo o masakru.

26.1.1999.

K010-1812-K010-1812

0302-1654-0302-1654

19.2.2002.

nema oznake

Redovni dnevni izveštaj Odela za regrutaciju Peć komandantu vojnog okruga Prišina. Izveštaj u vezi sa 29 tela mučenih i ubijenih Srba koja su prebačena iz logora u selu Ratiš u hotel u Đakovici radi identifikacije i obdukcije.

14.9.1998.

K004-6950-K004-6950

L004-3878-L004-3879

19.2.2002.

nema oznake

Depeša KVOd-a /komanda vojnog odseka/ Peć, sa redovnim borbenim izveštajem, KVOk-u /komanda vojnog okruga/ Priština.

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj u vezi sa "šiptarskim" terorističkim grupama koje su napale kontrolni punkt MUP-a kod sela Rakoš.

1.9.1998.

K004-7026-K004-7026

L005-2944-L005-2945

19.2.2002.

nema oznake

Redovni borbeni izveštaj komande Vojnog odseka Peć VOK-u /vojni okrug/ Priština.

19.2.2002.

nema oznake

Izveštaj o terorističkim grupama koje napadaju policiju u selu Rakoš.

1.9.1998.

K004-7017-K004-7017

L005-2946-L005-2947

19.2.2002.

nema oznake

Depeša RJB Beograd o infiltriranju grupa srpskih dobrovoljaca u KiM i naređenje SUP-ovima da to spreče korištenjem operativnih i drugih mera.

29.4.1998.

K009-2539-K009-2540

0302-5448-0302-5448

19.2.2002.

nema oznake

Predlog plana za preventivne i represivne mere koje bi trebalo da preduzme OUP Istok u novembru 1998: racije i blokade (zakazane za 8. novembar 1998. i 26. novembar 1998.) i zaseda (zakazana za 13. novemebar 1998. i 28. novembar1998.).

18.10.1998.

K009-4794-K009-4795

0302-1643-0302-1644

19.2.2002.

nema oznake

Članak iz časopisa "Vojska": "Guest workers with rifles"

23.7.1998.

K003-4246-K003-4246

0302-6916-0302-6917

19.2.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj policijske stanice Glogovac

25.2.1999.

K003-4087-K003-4088

0302-1464-0302-1465

19.2.2002.

nema oznake

Dnevni izveštaj policijske stanice Glogovac

16.2.1999.

K003-4093-K003-4094

0302-2542-0302-2543

19.2.2002.

nema oznake

Izjava narednika Aleksandra SIMIĆA u vezi sa napadom na vozilo

20.3.1999.

K003-2105-K003-2106

L005-1449-L005-1450

19.2.2002.

K2545

Karta koja prikazuje područja koja su spaljena 30.3.99.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2546

Karta koja prikazuje područja etničkog čišćenja

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2547

Karta koja prikazuje područja etničkog čišćenja do 9.3.1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2548

Karte koje prikazuju područja srpske aktivnosti, artiljerijske vatre VJ preko granice, područja paravojnih dejstava i područja aktivnosti VJ/MUP-a.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2549

Karta pod naslovom :"Major Incidents." Karta pokazuje područja na kojima su se desili incidenti 27. i 28. marta 1999. Za datum 27. marta 1999. karta se odnosi na Mitrovicu. Za datum 28. marta 1999. karta prikazuje Peć, Klinu, Polje, Landovicu, Suvu Reku, Srbicu i Prištinu.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2550

Karta koja prikazuje dolinu Pagaruša i područja etničkog čišćenja.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2551

Karta koja prikazuje područja spaljena 29.marta 1999.

D000-0803-D000-0803

06.3.2002.

K2552

Karta koja prikazuje zone angažovanja VJ/MUP-a

D000-0803-D000-0803

06.3.2002.

K2553

Niz karata koje prikazuju ciljeve NATO-a od marta 1999. do juna 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2554

Karte koje prikazuju ciljeve protivvazdušne odbrane u Srbiji i na Kosovu od 24. marta do 13. aprila 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2555

Karte koje prikazuju tačne ciljeve u Beogradu od 3. do 5. aprila 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2556

Karte koje prikazuju ciljeve komandovanja i rukovođenja u Srbiji i na Kosovu od 24. marta do 13. aprila 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2557

Karta koja prikazuje vazdušne napade NATO-a na Srbiju i Kosovo u prvih 8 dana kampanje.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2558

Karta koja prikazuje područja aktivnosti IDP-a 8. maja 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2559

Karta koja prikazuje zone angažovanja na Kosovu.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2560

Karte koje prikazuju ciljeve na Kosovu od aprila do juna 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2561

Karta koja prikazuje tačne ciljeve u Prištini.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2562

Karta koja prikazuje područja srpske aktivnosti na Kosovu

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2563

Karta koja prikazuje rute vojne opskrbe koje je NATO ciljao od 24. marta do13. aprila 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2564

Karta koja prikazuje gde su 7. aprila 1999. gađani konvoji VJ.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2565

Karta koja prikazuje područja gde su 29. marta 1999. gađani VJ i MUP.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2566

Karta koja prikazuje ciljeve VJ and MUP koje je NATO gađao od 24. marta do13. aprila 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2567

Karta koja prikazuje lokacije albanskih izbegličkih logora od 8. aprila 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002-.

K2568

Karte koje prikazuju razna područja Kosova i broj interno raseljenih osoba u svakom području.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2569

Karta koja prikazuje lokaciju makedonskih izbegličkih logora.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

K2570

Karte koje pokazuju raspored srpskih snaga od novembra 1998. do maja 1999.

D000-0803-D000-0803

6.3.2002.

nema oznake

Izjava svedoka MKSJ-a Xhavita MALAJA.

7.2.1999.

0069-0362-0069-0366

7.3.2002.

nema oznake

Izjava svedoka MKSJ-a Shqiptara MALAJA.

5.2.1999.

0069-0357-0069-0361

7.3.2002.

nema oznake

2. Zločini koje su počinili albanski teroristi na teritoriji AP Kosovo and Metohija od 10. juna 1999: Dokumenti i dokazi, Prvi deo i Drugi deo. Objavilo Savezno ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije u martu 2000. Štampano u Beogradu, Jugoslavija, u “Službenom glasniku”.

Optuženi informisan

7.2. 2002.

nema oznake

Dela terorizma koja su počinile albanske terorističke grupe na teritoriji AP Kosovo and Metohija: Dokumenti i dokazi, 1. januar 1998.-10. juni 1999, Prvi deo i Drugi deo. Objavilo Savezno ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije u martu 2000. Štampano u Beogradu, Jugoslavija, u “Službenom glasniku".

Optuženi informisan 7.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 55/65

27-28.2. 1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 59

3.03.1999.

Optuženi informisan 13.2.02.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 60

4.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 61

5.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 62/63

6-7.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 64

8.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 65

9.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 66

10.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 67

11.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 68

12.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 69/70

13-14.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 71

15.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 72

16.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 73

17.3.1999.

Optuženi informisan 13.2.02.

nema oznake

Jedinstvo - Godina 55. - br. 74

18/03/1999.

Optuženi informisan 13.2.02.

nema oznake

Policajac - Godina 20. - br. 5

mart 1998.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Policajac - Godina 20. - br. 10

maj 1998.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Policajac - Godina 20. - br. 12

juni 1998.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Policajac - Godina 20. - br. 17

oktobar 1998.

Optuženi informisan 13. 2.02.

nema oznake

Policajac - Godina 20. - br. 18

oktobar 1998.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Policajac - Godina 21 - br. 8

maj 1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Policajac - Godina 21 - br. 9

maj 1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

nema oznake

Zločini albanskih terorista - 1995. do 1998.

Urednik: NIJP "Panorama", dnevne novine "Jedinstvo", prištinska redakcija za specijalna izdanja

Izdanje: Priština, januar 1999.

ISBN: 86-7019-229-2

1.1.1999.

Optuženi informisan 13.2.2002.

BROJ REGIS-TRATORA

OPIS DOKUMENTA

DATUM DOK.

Broj dokumenta

ENG ERN

Datum obelodanjivanja

1.1

Razgovori Saveznog izvršnog veća o događajima u Kninu

16.10.1990.

91BA0049A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.2

Srbi u Hrvatskoj odbacili ustavne amandmane

6.7.1990.

LD0607171390

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.3

Rašković se obraća srpskom skupu u Hrvatskoj

26.7.1990.

AU0108133890

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.4

Srpsko veće u Hrvatskoj održalo prvo zasedanje

2.8.1990.

AU0808112790

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.5

Srpske vođe iz Hrvatske obraćaju se Predsedništvu SFRJ

18.8.1990.

AU1808200190

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.6

Reakcija na srpski referendum

21.8.1990.

AU210801690

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.7

Dalji izveštaji o pobuni u Kninu

23.8.1990.

AU2508142790

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.8

Hrvatski Srbi predlažu zakon o autonomiji

19.12.1990.

AU0201184091

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.9

Kninski Srbi vratili vlastima ukradeno oružje

17.1.1991.

AU1701202391

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.1

Kninski Srbi vratili vlastima ukradeno oružje, Izveštaj Skupštine opštine

16.1.1991.

LD1801000791

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.11

Predsednik kninske Skupštine izražava veru u vojsku

23.1.1991.

LD2301134691

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.12

Stanovnici Knina osećaju olakšanje zbog Babićeve izjave

26.1.1991.

LD270100091

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.13

Kninjanin Babić o vraćanju oružja u Hrvatskoj

31.1.1991.

AU0702183791

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.14

Srpsko veće usvojilo rezoluciju o odvajanju

28.2.1991.

AU2802201491

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.15

Titova Korenica "nešto mirnija"

3.4.1991.

AU0304160491

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.16

Hrvatsko-srpski sastanak po prvi put u 9 meseci

8.6.1991.

LD0806212391

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.17

Vođe ne pronalaze "formulu" za rešenje krize

14.6.1991.

LD1406124191

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.18

Hrvatska odluka proglašena nevažećom u srpskim područjima

25.6.1991.

LD2506212191

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.19

Babić očekuje nove probleme u Krajini

26.6.1991.

LD2606165991

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.2

Krajina želi ujedinjenje sa Srbijom

26.6.1991.

LD2606201291

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.21

Potpredsednici izdaju deklaraciju o "dve krajine"

27.6.1991.

LD2706171991

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.22

Sukob srpskih i muslimanskih stranaka u Bosni

2.7.1991.

91BA0895A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.23

Napad na Knin značio bi kraj hrvatske države

12.7.1991.

91BA0917A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.24

Reorganizacija krajinskih odbrambenih jedinica

21.8.1991.

91BA1074A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002

1.25

Prekid vatre u Kninu se održava

7.8.1991.

AU0708170291

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.26

Krajinski političar Babić traži razgovore da se definišu granice

11.8.1991.

LD1108105291

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.27

Odluke o autonomiji smatraju se "neprihvatljivima"

9.8.1991.

LD0908180991

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.28

Kninjanin Martić predviđa "veliki sukob"

13.8.1991.

AU1308154091

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.29

Babić kaže da u Krajini ima 50.000 naoružanih boraca

28.8.1991.

LD2808164191

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.3

Tuđmanova konferencija za novinare o prekidu vatre

2.9.1991.

LD0209212891

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.31

Krajina odbija da potpiše protokol o prekidu vatre

7.9.1991.

LD0709212191

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.32

Sastanak hrvatskih vojnih funkcionera u Splitu

11.9.1991.

LD1109200891

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.33

Bosanski i hrvatski Srbi komentarišu Haške razgovore

20.10.1991.

AU2010221291

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.34

Krajinski funkcioneri ocenjuju razgovore EZ u Parizu

31.10.1991.

AU3110175991

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.35

Krajinski funkcioneri ocenjuju razgovore EZ u Parizu, Babić o "pritisku" da se prihvate predlozi

31.10.1991.

LD3110200991

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.36

Demokratska stranka objašnjava poteze u Bosni

26.10.1991.

92BA0219A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.37

Kapetan Dragan spreman da se vrati u Krajinu

23.3.1992.

92BA0833B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.38

Babić spreman da se susretne sa Boutrosom Ghalijem kao predstavnik Krajine

7.1.1992.

LD0701120192

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.39

Babić: Snage UN-a predstavljaju "novu okupaciju"

9.1.1992.

LD0901210992

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.4

Izveštaj sa pregledom situacije, javnog mnenja u Krajini

13.1.1992.

AU1301182392

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.41

Babić poriče da se susreo sa Miloševićem; viđenje odnosa

18.1.1992.

LD1801232992

Hrvatska obelodanila 1.02.2002.

1.42

Babić: Plan UN-a će propasti "bez našeg pristanka"

18.1.1992.

LD1901001492

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.43

Krajina traži "zajedničku državu" srpskih republika

20.1.1992.

LD2001164892

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.44

Šef snaga UN-a zadovoljan saradnjom

26.1.1992.

LD2601121292

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.45

Goulding završio posetu, potrebno "više rada"

29.1.1992.

LD2901233892

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.46

Babić navodi razloge za odbijanje mirovnog plana

3.2.1992.

LD0302200792

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.47

Babić navodi razloge za odbijanje mirovnog plana, nada se "trajnom miru"

3.2.1992.

LD0302162292

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.48

Babić "se nije obratio skupu podrške u Beogradu

5.2.1992.

LD0602032792

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.49

Kostić obavestio UN o prihvatanju mirovnog plana u Krajini

10.2.1992.

LD1002174892

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.5

Beogradska televizija otpušta urednika, ukida programe

27.1.1992.

AU3001185892

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.51

Srpska obnova podržava Babića, srpsku državu

10.2.1992.

AU1002173692

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.52

Krajinski ministar odbrane objašnjava ostavku

11.2.1992.

AU1102215892

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.53

Krajinska "skupština" smenjuje Babića

17.2.1992.

LD1702182692

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.54

Krajinski vođa komentariše ulogu snaga UN-a

19.2.1992.

PM2002144092

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.55

Poslanici debatuju o Miloševićevom govoru

27.2.1992.

AU2702123492

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.56

Hrvatska se boji da će zbog prisustva snaga UN-a da izgubi Krajinu

15.2.1992.

92BA0530B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.57

Babić izjavio da ostaje predsednik Krajine

2.3.1992.

AU0203182292

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.58

Krajinska Skupština lojalna Babiću zaseda u Kninu

2.3.1992.

LD0203145392

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

1.59

Babić se pribojava građanskog rata u Krajini

3.3.1992.

92BA0616B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.1

Srbi optužuju vojsku za ometanje mirovne misije

28.4.1992.

LD2804162892

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.2

Pozadina političkog sukoba u Krajini

24.5.1992.

92BA0956D

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.3

O sukobu među srpskim vođama u Hrvatskoj

26.5.1992.

AU1106082192

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.4

Protivpravni aspekti vladajuće stranke u Krajini

25.7.1992.

92BA1274D

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.5

Kaos u novoosnovanim srpskim državama

3.8.1992.

92BA1299A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.6

Seča kneževa

21.8.1992.

92BA1378B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.7

Egzodus Srba iz RSK

19.9.1992.

92BA1470B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.8

Vođe RSK povratak izbeglica smatraju nemogućim

1.10.1992.

93BA0053B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.9

Babić "tiho" preuzima kninsku radio-televiziju

29.10.1992.

93BA0188F

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.1

Reakcija u Krajini na izjave Vanca i Owena

24.11.1992.

93BA0295G

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.11

Razmatra se pitanje izbora u RSK

27.11.1992.

93BA0327A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.12

Babić u kritičnom stanju, Zečević optužen

1.7.1992.

LD107220492

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.13

Vojni sud osudio srpske vođe na kaznu zatvora

22.7.1992.

LD2207141192

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.14

Analiza sukoba između Miloševića i Jovića

31.7.1992.

92BA1298A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.15

Babić govori o povratku na političku scenu RSK

31.8.1992.

92BA1424D

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.16

Demokrati srpske Krajine ujedinjuju se pred izbore

15.9.1992.

92BA1443E

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.17

RSK protiv kompromisa "ružičastih zona"

25.9.1992.

93BA0032E

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.18

Skupština RSK razmatra ujedinjenje srpskih država

29.9.1992.

93BA0038A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.19

Skupštine traže ujedinjenje Krajina

1.11.1992.

LD0111124392

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.2

Babić prekida odnose sa vođama SRJ

18.12.1992.

93BA0439B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.21

Babić o tajnom planu Miloševića i Tuđmana

25.12.1992.

93BA0487A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.22

Pokušaj državnog udara u Krajini

16.2.1993.

AU2302133593

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.23

Vesti o navodnoj Babićevoj rehabilitaciji

22.2.1993.

93BA0684A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.24

Komentar, pogledi na mogući raskol sa Srbijom

12.3.1993.

AU2203082893

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.25

Analiza borbe za vlast u Krajini

1.3.1993.

93BA0718A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.26

Analiza raskola u vođstvu RSK

26.2.1993.

93BA0709B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.27

Pozadina sukoba Martića i Arkana

26.2.1993.

93BA0709C

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.28

Hronologija srpske pobune u Hrvatkoj

26.2.1993.

93BA0715G

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.29

Babić osuđuje "marionetsku vladu" u Krajini

2.4.1993.

AU0804185693

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.3

Paspalj izjavljuje da svi Srbi treba da žive u istoj državi

(nema datuma)

AU1304202893

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.31

Srpske tajne službe istražuju Krajinu

6.4.1993.

93BA0905A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.32

Srbi u RSK održali referendum o pridruživanju bosanskim Srbima

5.6.1993.

LD0506151293

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.33

Pozadina Ćosićevog smenjivanja

21.6.1993.

93BA1173B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.34

Anonimni američki kongresmen dolazi u posetu Krajini

12.8.1993.

AU1208195393

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.35

Izveštaj o sednici krajinske Skupštine

7.6.1993.

93BA1136A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.36

Jaki aduti hrvatskih komandosa

7.7.1993.

AU1907075193

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.37

Babić odbija "koegzistenciju sa Hrvatskom"

9.12.1993.

LD0912204793

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.38

Vesti o osamdesetpostotnom izlasku na izbore u RSK

13.12.1993.

LD 1312155593

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.39

Vesti o osamdesetpostotnom izlasku na izbore u RSK, najvaljeni rezulatati iz Slavonije

13.12.1993.

AU131253193

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.4

Analiza Babićevog izbora za predsednika Vlade RSK

16.12.1993.

AU1612215493

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.41

Analiza Babićevog izbora za predsednika Vlade RSK, izveštaj navodi neslužbene rezultate

8.12.1993.

AU1612192393

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.42

Paspalj: Karadžić je "jedini čovek" sposoban da okupi Srbe

22.11.1993.

AU2311164993

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.43

Funkcioneri SPS-a analiziraju pobedu, izbori u Krajini

23.12.1993.

AU2312203893

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.44

Babić optužen za nameštanje izbora u Krajini

20.12.1993.

AU2912134493

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.45

Rasprava o raznim aspektima situacije u RSK

27.10.1993.

94BA0092C

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.46

Rasprava o raznim aspektima situacije u RSK, razlozi za izbore

25.10.1993.

94BA0092D

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.47

Martić "ne želi da prizna" UN zone

18.1.1994.

AU1801204594

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.48

Martić izjavljuje da "nema alternative" unifikaciji

30.1.1994.

AU0202101494

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.49

Biografski podaci o Milanu Babiću

20.12.1993.

94BA0158B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.5

Analiza Martićeve pobede na izborima u Krajini

31.1.1994.

94BA0177B

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.51

Predsednik RSK Martić o odnosima sa Hrvatskom

23.3.1994.

AU0604113594

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.52

Martić o noramlizaciji odnosa

18.2.1994.

94BA0195A

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.53

RSK usvojila projekt o ujedinjenju srpskih zemalja

11.11.1994.

LD1111015094

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.54

Kninski gradonačelnik odbio reintegraciju sa Hrvatima

09.11.1994.

AU1311180394

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.55

"Predsednik" RSK Martić o vazdušnom napadu NATO-a

21.11.1994.

LD2111143494

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.56

Ministar inostranih poslova RSK: nastaviti mirovni proces

24.11.1994.

LD2411190594

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.57

Funkcioner SRS-a analizira nedavnu posetu Palama

16.12.1994.

AU1812183494

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.58

Predsednik Vlade o rezultatima programa stabilizacije, budućnost

15.12.1994.

AU2212101394

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.59

Babić se pozitivno izrazio o poslednjoj rezoluciji UN-a

17.4.1995.

AU2004174295

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.6

Babić, RSK: Tuđmanove pretnje "veoma ozbiljne"

25.1.1995.

LD2501215395

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.61

Mikelić izlaže sporazum o prekidu vatre

4.5.1995.

LD0405170195

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.62

Babić: Hrvatska vojska ne napušta Slavoniju

13.5.1995.

LD1305203695

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.63

Pogled Vlade RSK na pitanje izbeglica, odbrane

5.6.1995.

AU0606105695

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.64

Analiza sukoba u politici RSK

22.5.1995.

AU2905141695

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.65

Babić tražio od Zagreba da "razmisli o svom opredeljenju za rat"

9.2.1995.

AU0902121095

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.66

Babić govori o mandatu UN-a, suverenitetu RSK

6.2.1995.

AU1402122995

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.67

Martićeva izjava o rezoluciji 981

3.3.1995.

AU0504090695

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.68

Martićevi pogledi u vezi sa Mikelićem, ujedinjenjem sa RS

15.61995.

AU2606094195

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.69

Mikelić traži nove izbore u Krajini

12.7.1995.

AU1707104095

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.7

Karadžić traži pomoć FRJ protiv Hrvatske

2.8.1995.

AU0308151195

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.71

Akashi obilazi Knin; grad uglavnom neoštećen

7.8.1995.

AU0708133795

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.72

Granić spreman za razgovore sa krajinskim Srbima

7.8.1995.

LD0708154295

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.73

Babić kritizira Martića zbog naređenja o evakuaciji

8.8.1995.

LD0808163295

Hrvatska obelodanila 1.2.2002.

2.74

Podaci o vođama krajinskih Srba

10.7.1995.C422

95BA0299B

OPIS DOKUMENTA

DATUM DOK.

Broj dokumenta

ENG ERN

Datum obelodanjivanja

Prisluškivani telefonski razgovor br. 988

1.8.1995.

0108-5022-0108-5023

bez ERN-a

Bosna obelodanila 19.2.2002.

Prisluškivani telefonski razgovor" br. 998

1.8.1995.

0108-5029-0108-5030

bez ERN-a

Bosna obelodanila 19.2.2002.

Prisluškivani telefonski razgovor br. 999

1.8.1995.

0108-5031-0108-5031

bez ERN-a

Bosna obelodanila 19.2.2002.

Prisluškivani telefonski razgovor

2.8.1995.

0108-5009-0108-5009

bez ERN-a

Bosna obelodanila 19.2.2002.

Prisluškivani telefonski razgovor

2.8.1995.

0107-7952-0107-7953

0300-5420-0300-5420

Bosna obelodanila 19.2.2002.

Prisluškivani telefonski razgovor

2.8.1995.

0108-5009-0108-5010

bez ERN-a

Bosna obelodanila 19.2.2002.

Prisluškivani telefonski razgovor

2.8.1995.

0107-7952-0107-7955

bez ERN-a

Bosna obelodanila 19.2.2002.F543


 

PRILOG B

 

Parametri pretraživanja u svrhu pravila 68 u predmetu Milošević

 

Status

Datum završetka pretraživanja

Dokumenti za pregled

Broj dana potreban za obavljanje posla

 

Sapočinitelji/saoptuženi

         

1. Radovan Karadžić

delimično pretraženo

 

2200

293

 

2. Momčilo Krajišnik

pretraženo

29.1.2001.

     

3. Biljana Plavšić

pretraženo

15.11.2001.

     

4. Ratko Mladić

delimično pretraženo

 

12000

160

 

5. Borisav Jović

pretraženo

28.7.2001.

 

4

 

6. Branko Kostić

nije pretraženo

 

469

7

 

7. Veljko Kadijević

nije pretraženo

 

542

7

 

8. Blagoje Adžić

pretraženo

28.3.2001.

     

9. Milan Martić

pretraženo

13.7.2001.

     

17. Milan Babić

pretraženo

2.8.2001.

     

18. Goran Hadžić

nije pretraženo

 

751

10

 

Organizacije-počinioci (samo važnije zbirke)

         

7. VRS

nije pretraženo

   

0

 

10. Martićevci ili Martićeva policija

delimično pretraženo

 

808

11

 

11. Policija SAO Krajine ili Krajinska milicija

delimično pretraženo

       

13. Srpska dobrovoljačka garda

nije pretraženo

   

0

 

14. Srpska nacionalna bezbednost (SNB)

nije pretraženo

       

15. Beli orlovi

delimično pretraženo

 

2672

36

 

16. Kapetan Dragan

nije pretraženo

   

0

 

17. 9. kninski korpus

nije pretraženo

   

0

 

18. 5. vojna oblast

nije pretraženo

   

0

 

19. pomorska vojna oblast

nije pretraženo

   

0

 

20. General-pukovnik Andrija Rašeta

nije pretraženo

   

0

 

21. Kontraobaveštajna služba (KOS)

nije pretraženo

   

0

 

22. Civilna zaštita (Hrvatska)

     

0

46

           

Protivničke strane (glavne zbirke)

         

1. Vojska BiH

nije pretraženo

   

0

 

2. Zelene beretke

nije pretraženo

   

0

 

3. Ministarstvo unutrašnjih poslova BiH

nije pretraženo

   

0

 

4. Ministar unutrašnjih poslova BiH

nije pretraženo

   

0

 

5. Ministarstvo odbrane BiH

obrađeno gore

   

0

 

6. Ministar odbrane BiH

obrađeno gore

   

0

 
           

Protivničke strane (Hrvatska) (glavne zbirke-odabrati samo one koje pokrivaju vremenski period iz optužnice)

         
           

1. ZNG (Zbor narodne garde)

nije pretraženo

   

0

 

2. HV (Hrvatska vojska)

nije pretraženo

   

0

 

3. Hrvatski MUP ili hrvatske policijske snage ili specijalna policija

nije pretraženo

   

0

 

4. HOS

nije pretraženo

   

0

 

5. Merčepovci ili "milicija"

nije pretraženo

   

0

 
           

Političke stranke i ličnosti sa hrvatske političke scene

nije pretraženo

   

0

 
           

1. HDZ (Hrvatska demokratska zajednica)

obrađeno kod HV

       

2. HSP (Hrvatska stranka prava)

nije pretraženo

 

1064

14

 

3. Sabor (hrvatski parlament)

nije pretraženo

 

1386

18

 

4. Franjo Tuđman

nije pretraženo

 

6043

81

 

5. Martin Špegelj

nije pretraženo

 

82

2

115

           

Drugi

         
           

Jovan Rašković

nije pretraženo

 

337

4

 

Niženavedene lokacije kasarni JNA i sledeće:

Benkovac, Ploče, Korčula, Prevlaka

nije pretraženo

 

18819

251

 

Vojni ciljevi

       

225

           

Ukupno

   

66973

 

893

 

Parametri pretraživanja u svrhu pravila 68 u predmetu Milošević

 

Status

Datum završetka pretraživanja

Dokumenti za pregled

Broj dana potreban za obavljanje posla

Sapočinitelji/saoptuženi

       

10. Jovica Stanišić (Y)

pretraženo

28.6.1999.

novi podaci

4

11. Franko Simatović, zvani Frenki (Y)

pretraženo

13.11.2001.

 

0

12. Radovan Stojičić, zvani Badža (Y)

pretraženo

28.4.2001.

novi podaci

4

13. Vojislav Šešelj (M)

delimično pretraženo

30.8.2001.

5112

68

14. Željko Ražnjatović zvani Arkan

nije pretraženo

 

3263

44

15. Momir Bulatović (Y)

delimično pretraženo

12.12.2001.

 

0

16. Aleksandar Vasiljević (Y)

nije pretraženo

 

150

2

17. Milan Babić

pretraženo

2.8.2001.

 

0

19. Milutinović Milan (Y)

   

813

11

20. Šainović Nikola (Y)

pretraženo

   

0

21. Ogdanić Dragoljub (Y)

   

278

4

22. Stojiljković Vlajko (Y)

   

41

1

         

Organizacije-počinioci (samo najvažnije zbirke)

       
         

1. Crvene beretke

pretraženo

21.8.2001.

119

2

2. JSO

nije pretraženo

 

153

2

3. Arkanovi tigrovi ili Arkanovci

obuhvaćeno

gore

 

0

0

4. DB (državna bezbednsot)

nije pretraženo

 

2020

27

5. JNA

nije pretraženo

 

8037

107

6. VJ

nije pretraženo

 

6531

87

8. Civilna zaštita

nije pretraženo

 

599

8

9. Srpski MUP

nije pretraženo

 

3753

50

12. Šešeljevci ili Šešeljevi ljudi

nije pretraženo

 

968

13

         

Protivničke strane (Kosovo)

       

KLA

delimično pretraženo

   

7

NATO

pretraženo

     
         

Mjesta na Kosovu (ne NATO i ne KLA)

       

Mitrovica (Kosovska Mitrovica), Nagafe, Nogovac, Orahovac (Rahovec), Peć (Peje), Priština (Prishtine), Prizren, Srbica (selo u opštini Prizren), Srbica (opština), Čikatovo, Ćirez, Drenica, Đeneral Janković (Hani e Elezit, sa varijacijama u načinu pisanja), Glogovac, Štimlje, Uroševac (Ferizaj), Vučitrn

nije pretraženo

 

45720

610

         

Političke stranke (Kosovo)

       

Socijalistička partija Srbije (SPS)

nije pretraženo

 

2655

35

         
         

Ukupno

   

80212

1069

 


PRILOG C

 

Zbirka

Opis

Broj strana

1. krajinski korpus

Zaplena izvršena 27/28 februara u Banjoj Luci. Materijal se sastoji od dokumenata 1. krajinskog korpusa (1.KK) Vojske Republike Srpske (VRS). Radi se o raznim materijalima uzetim iz arhiva štaba 1.KK.

35042

Banja Luka

Zaplena u Banjoj Luci izvršena u februaru 1998. Sanduci uzeti iz: kancelarije Srpske demokratske stranke (SDS), predsedničke palate Banski dvor, Srpske radio-televizije (SRT), Centra službi bezbednosti (CSB), zgrade Opštine u Banjoj Luci.

145314

Bratunac

Potraga izvršena u štabu 1. bratunačke lake pješadijske brigade u martu 1998. Velika zbirka dokumenata koja pokriva period od 1992.do 1998. i koja uključuje sledeće: kadrovsku evidenciju, evidenciju o transportu, dnevne borbene izveštaje, naloge.

13701

Mostar

Zaplena izvršena 23. septembra 1998. Sanduci uzeti iz Ministarstva odbrane - HVO Mostar

12124

Prijedor

Dokumente zaplenio tim 1 1997. u prijedorskoj policijskoj stanici, PS-I, PS-II i PS-VIII, Skupštini opštine Prijedor; PS-III do PS-VII, u prijedorskom SDS-u.

56188

RBiH

Dokumenti zaplenjeni prilikom potrage u vojnim i predsedničkim arhivima u Sarajevu i u štabu 7. muslimanske brigade u Zenici, a potragu je izvršio tim 9 u oktobru 2000. Dokumenti uključuju naloge, pisma i druge materijale iz Vrhovne homande u Sarajevu, 2. korpusa i 3. korpusa. Dokumenti pokrivaju razdoblje od 1992. do 1995. i uključuju evidenciju 5. korpusa iz 1995.

49375

Široki Brijeg

Zaplena izvršena 23. septembra 1998. Sanduci sa dokumentima uzeti od: ureda Uprave za obranu u ulici Stjepana Radića u Vitezu, iz fabrike duhana u Širokom Brijegu, iz širokobriješkog odjela Ministarstva obrane (kancelarija Radojka Pusića)

18908

Viteška brigada

Dokumenti zaplenjeni 23. septembra 1998. iz Uprave za obranu opštine Travnik - Kralja Petra Krešimira - IV, Vitez

81589

Zvornik

Potraga izvršena u štabu 1. zvorničke brigade u martu 1998. Velika zbirka dokumenata za razdoblje od 1992. do 1998. koja uključuje: kadrovsku evidenciju, evidenciju o transportu, dnevne borbene izveštaje, naloge

52306


[1] Vidi "Izveštaj Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem", predmet br. IT-99-37-PT, 4. januar 2002. i "Drugi izveštaj Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem", predmet br. IT-02-54-T, 19. februar 2002.

[2] Vidi Prilog F Drugom izveštaju Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem.

[3] Vidi Prilog G Drugom izveštaju Tužilaštva u vezi s obelodanjivanjem.